Kursa kods Ekon5148

Kredītpunkti 6

Investīcijas teritorijas attīstībā

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Vineta Tetere

Mg. oec.

author prof.

Irina Pilvere

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5089, Makroekonomikas analīze

Ekon5090, Mikroekonomikas analīze

Ekon5092, Reģionālā ekonomika un politika

Ekon5138, Teritoriju ilgtspējīga attīstība

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iegūst padziļinātu izpratni par Eiropas Savienībā (ES) īstenotajām politikām (Kohēzijas politika, Reģionālā politika, Kopējā Lauksaimniecības politika u.c.), kas paredz investīcijas teritorijas attīstībā, un to realizāciju Latvijā, iegūst padziļinātas zināšanas ES politiku reformās un to nozīmi valsts attīstībā, pakārtoti īstenojot arī citu ES politiku pamatnostādnēs minētos principus. Studējošie iegūst plašāku izpratni par šo reformu īstenošanas cēloņiem un rezultātiem, atbalsta sistēmu teorētiskiem un praktiskiem aspektiem Latvijā, kas mainās katrā ES budžeta septiņu gadu plānošanas periodā. Studiju kursā studenti iegūst visaptverošas zināšanas par politiku realizācijas finansēšanas instrumentiem un to apgūšanas principiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
- Zina un izprot jautājumus par investīciju veidiem, avotiem, to mērķiem un ilgtspēja.
Prezentācijas, aktīvas diskusijas nodarbībās.
- Spēj parādīt paplašinātas zināšanas par ES finanšu instrumentu – fondu (t.sk. ERAF, ESF, KF, ELFLA, ELGF) normatīvo regulējumu un atbalsta nosacījumiem.
- Spēj parādīt padziļinātu izpratni par investīciju projekta izstrādes posmiem.
Kontroldarbs, eksāmens.
- Spēj parādīt padziļinātu izpratni par investīciju projekta izstrādes posmiem.
Patstāvīgais darbs.
Prasmes
- Spēj izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas investīciju projekta iesnieguma izstrādē.
Patstāvīgais darbs - projekta iesnieguma sagatavošana ES fondu finansējuma saņemšanai.
- Spēja piedalīties diskusijās un argumentēt jautājumus par sarežģītiem ES politikas aspektiem, prot atrast un piemērot attiecīgus finanšu instrumentus investīciju projekta idejas realizācijai, lai attīstītu teritorijas.
Diskusijas nodarbību laikā.
- Prot sagatavot prezentāciju par ES politikas jaunākajām attīstības tendencēm investīciju piesaistes aspektā.
Praktiskie darbi grupā – prezentācijas par attiecīgajām ES politikām.
- Spēj iesaistīties un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem.
Grupu darbi.
Kompetences
- Spēja atbildīgi formulēt, plānot, analizēt un prognozēt uzņēmuma/ pašvaldības/ organizācijas attīstības iespējas, piesaistot investīcijas no valsts un ES finanšu instrumentiem projektu realizācijai, izmantojot jaunāko normatīvo aktu nosacījumus.
Kontroldarbs, praktiskie darbi individuāli un grupās, patstāvīgais darbs.
- Spēj interpretēt, izvēlēties un pielietot attiecīgās ES politiskās pamatnostādnes vietējas nozīmes teritorijas attīstības kontekstā, parādīt izpratni par ES politikas iespējamo virzību nākotnē, tās ietekmi uz sabiedrību un vidi. Spēj pārstāvēt uzņēmumu/ organizāciju un sadarboties ar dažādām ieinteresētajām pusēm.
Kontroldarbs, praktiskie darbi individuāli un grupās.
- Spēs izveidot un demonstrēt prezentēšanas prasmes, izvēlēties efektīvākos verbālās un neverbālās komunikācijas rīkus, piemērot savu prezentāciju, runu vai uzstāšanos atbilstošai auditorijai, tajā skaitā starptautiskā vidē.
Praktiskie darbi individuāli un grupās, prezentācijas.
Kontroldarbs - 20%; patstāvīgais darbs Investīciju projekta iesnieguma sagatavošana – 30%; investīciju projekta iesnieguma prezentācija - 5%;
prezentācija ES politiku jaunākās attīstības tendences - 5%; rakstisks eksāmens - 40%.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (24 h)
1. Investīcijas, to būtība; finansēšanas avoti teritorijas attīstībai. (1 h)
2. Eiropas Savienības politikas iespējamie investīciju piesaistes instrumenti teritorijas attīstībai. (1 h)
3. Kohēzijas politika (KP), Reģionālā politika (RP), Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika (KLP). (4 h)
4. Tiešmaksājumu sistēma lauksaimniecībā. (2 h)
5. Lauksaimniecības attīstībai un laukiem pieejamo finanšu instrumentu raksturojums. (2 h)
6. ES fondu institucionālā vide investīciju piesaistei.(2 h)
7. Latvijas plānošanas dokumenti ES finansējuma apgūšanai. ES un LR normatīvie akti fondu administrēšanas apguves un investīciju projektu uzraudzības kontekstā. (1 h)
8. Investīciju projekta iesnieguma izstrāde. (1 h)
9. Investīciju projekta budžeta sagatavošana. Finanšu vadība un grāmatvedība investīciju projektos. (4 h)
10. Investīciju projektu vērtēšanas un apstiprināšanas nosacījumi. (2 h)
11. Investīciju projektu uzraudzība. (2 h)
12. Publicitātes prasību ievērošana investīciju projektos. (2 h)

Praktisko darbu saraksts (24 h)
1. Investīciju piesaistes iespēju analīze Latvijā (2 h).
2. Pieejamo finanšu instrumentu izpēte no citām programmām/grantiem, kas tiek piedāvāti kā investīcijas teritorijas attīstība (2 h).
3. Investīciju nozīme teritorijas attīstības veicināšanā lauksaimniecībā. ES tiešo maksājumu veidi un ieviešanas galvenie nosacījumi Latvijā. Lauku reģistrs un tā praktiskā izmantošana atbalsta saņemšanai. (4 h).

4. Lauku attīstībai paredzēto investīcijas projektu atbalsta pasākumu nosacījumi un to analīze, konkurētspējas veicināšanas, vides un lauku ainavas uzlabošanas, lauku ekonomikas dažādošanas kontekstā. (4 h):
5. Izvēlētā fonda atbalsta pasākuma vadlīnijas, MK noteikumi un vērtēšanas kritēriji (2 h).

6. Investīciju projekta iesnieguma sagatavošana: problēmu analīze, projekta idejas identificēšana; projekta mērķu, uzdevumu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu formulēšana; detalizēts darbību apraksts un laika plānojums; projekta budžeta plānošana un sastādīšana. (10 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sturdents sekmīgi nokārto visus pārbaudes darbus - kontroldarbs, patstāvīgais darbs Investīciju projekta iesnieguma sagatavošana, investīciju projekta iesnieguma prezentācija,
prezentācija ES politiku jaunākās attīstības tendences un rakstisks eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi vai grupā izstrādā investīciju projekta iesniegumu, kuru noteiktajā laikā elektroniski iesūta mācībspēkam un sagatavo prezentāciju par projekta būtību, kas tiek prezentēta nodarbībā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbs - 20%; patstāvīgais darbs Investīciju projekta iesnieguma sagatavošana – 30%; investīciju projekta iesnieguma prezentācija - 5%;
prezentācija ES politiku jaunākās attīstības tendences - 5%; rakstisks eksāmens - 40%.

Obligātā literatūra

1. Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”, LR FM, 2014, http://esfondi.lv/upload/14-20_gads/Planosana/fmdp_03052016.pdf
2. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums, 11.07.2014., https://likumi.lv/doc.php?id=267471
3. LR Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumi ar grozījumiem Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”, https://likumi.lv/doc.php?id=273050
4. Pārresoru koordinācijas centrs (2012). Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam. Apstiprināts ar 2012. gada 20. decembra Latvijas Republikas Saeimas lēmumu, Rīga, 88 lpp.
5. Zemkopības ministrija (2015) Lauku attīstības programma 2014 - 2020 (aktualizēts 18.04.2015.) ar grozījumiem. Pieejams: https://www.zm.gov.lv/lauku-attistiba/jaunumi/aktuala-informacija-par-lauku-attistibas-programmu-2014-2020-un-tiesma?id=4388

Papildliteratūra

1. Meredith J.R., Mantel S.J. (2010) Project Management. A managerial approach. Seven Edition. John&Sons., Inc., 587 pages, ISBN 978-0-40026-5.
2. Batchelor M. (2010) Project Management Secrets. HarperCollinsPulishers, 128 pages, ISBN 978-0-00-732810-9.
3. Trevors L. Jangs (2009) Kā vadīt projektu. Zvaigzne ABC, 152 lpp. ISBN 978-9934-0-0232-8.

4. Jankova L. (2011) Eiropas Savienības fondu izmantošana reģionos: promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte, 127 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Projektu vadīšanas rokasgrāmata I un II daļa (2017). Rīga: Dienas Bizness (bez lappušu numerācijas).
2. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, http: //www.cfla.gov.lv
3. FM aktuālā informācija: http: //www.fm.gov.lv, http: // www.esfondi.lv
4. Lauku atbalsta dienesta aktuālā informācija: http://www.lad.gov.lv
ZM aktuālā informācija: http:// www.zm.gov.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskās maģistra studiju programmas "Ekonomika" specializācijas virzienā "Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings".