Kursa kods Ekon5147

Kredītpunkti 6

Starptautiskais mārketings un loģistika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums18.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gunta Grīnberga-Zālīte

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5137, Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas par starptautiskā mārketinga pasākumu nozīmi un organizēšanu starptautiskā uzņēmējdarbībā. Kursā tiek izzināti starptautiskā mārketinga teorijas pamatprincipi un, balstoties uz tiem, tiek izstrādāta mērķorientēta un ilgtspējīga starptautiskā mārketinga stratēģija. Studiju kursā studējošie apgūst specifiskus paņēmienus patērētāju vajadzību izzināšanai, kultūratšķirību un mārketinga ētikas problēmu risināšanai, veiksmīgai starptautiskas preču plūsmas organizēšanai, pārdošanas procesa nodrošināšanai, loģistikas izmaksu optimizācijai un ilgtspējīgu sadales kanālu partneru piesaistei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
Padziļinātas zināšanas un izpratne par starptautiskā mārketinga specifiku, teorijas pamatpostulātiem, stratēģijām un to izmantošanas indikācijām dažādos pasaules tirgus apstākļos.
Padziļinātas zināšanas un izpratne par starptautiskā tirgus analīzes metodēm un to praktisku pielietojumu jēgpilnu mārketinga lēmumu pieņemšanai.
Padziļinātas zināšanas un izpratne par starptautiskas loģistikas lomu, funkcijām un resursiem starptautiskās loģistikas ķēdes organizēšanā. Zināšanas tiek vērtētas rakstiskos kontroldarbos.
Prasmes
Prot kritiski izvērtēt, izvēlēties, sistematizēt un praktiski izmantot dažādu valstu statistikas datu bāzu un profesionālo organizāciju apkopoto informāciju konkrētas starptautiskās loģistikas problēmas analīzei.
Spēj diskutēt par starptautiskā mārketinga problēmām dažādu ģeopolitisko apstākļu kontekstā. Spēj argumentēti izskaidrot tirgus konjuktūras specifiku konkrētajā valstī.
Spēj veikt loģistikas izmaksu ekonomisko izvērtējumu.
Prot izstrādāt, vadīt un kontrolēt starptautiskā mārketinga mix elementu kompleksu konkrētajā tirgū, balstoties uz konkrēta uzņēmuma sekundāro datu apkopošanu un analīzi, kā arī primāro datu vākšanu un apstrādi vākšanu un apstrādi. Prasmes tiek vērtētas praktisko nodarbību grupu darbos, diskusijās, veidot aprēķinus kontroldarbā, kā arī noslēguma prezentācijas izstrādē un prezentēšanā auditorijai.
Kompetences
Spēj konkrētā situācijā patstāvīgi izvēlēties un kritiski izanalizēt konkrētajam uzņēmumam piemērotāko starptautisko pārvadājumu maršrutu, multi-modālos mezglus, izdevīgāko transportēšanas sistēmu un aprēķināt atbilstīgās loģistikas izmaksas
Izmantojot teorētiskās zināšanas un praktiski pielietojot kvalitatīvu un kvantitatīvu datu analīzi, spēj patstāvīgi izstrādāt, vadīt un kontrolēt starptautiskā mārketinga un loģistikas funkcijas dažādās ģeopolitiskās situācijās un atšķirīgos tirgus konkurences apstākļos. Kompetences tiek vērtētas noslēguma darba pētījuma sagatavošanā, datu analīzē, secinājumu izdarīšanā, pētījuma atziņu prezentēšanā un argumentēšanā auditorijai.

Kursa saturs(kalendārs)

24 lekcijas un 24 praktiskie darbi.
• Globalizācijas procesa virzītājspēki un starptautiskās tirdzniecības attīstības tendences. Ekonomisko, sociālo, tehnoloģisko, likumdošanas un klimata faktoru ietekme uz globālo biznesa vidi. Reģionālo un globālo organizāciju loma starptautiskajā tirdzniecībā. 1h lekcija
• Starptautiskā mārketinga teorētiskais ietvars un diskurss. Starptautiskā mārketinga jēdzieni, funkcijas, instrumenti, paradigmas. 1h lekcija
• Marketinga pētījumu nozīme starptautiskā mērķa tirgus potenciāla noteikšanā. Starptautiskā mārketinga informācijas avoti – primārie un sekundārie pētījumi, to iespējas un ierobežojumi. 1h lekcija
• Starptautiskā tirgus segmentēšanas pazīmes. Sociāli-ekonomiskās, kultūras, demogrāfiskās, ģeogrāfiskās, rīcības. Starptautiska tirgus segmentēšanas iespējas un ierobežojumi. 1h lekcija, 2h praktiskie darbi
• Globālā konkurence un galvenās konkurences stratēģijas starptautiskajā biznesā. Konkurences analīzes metodes makro, mezo un mikro līmenī. M.Portera nacionālās konkurētspējas rombs. M.Portera piecu konkurences spēku un Burtona piecu sadarbības spēku modelis. 1h lekcija, 2h praktiskie darbu
• Pamatnosacījumi starptautiska mārketinga stratēģijas izstrādei. Korporatīvā, biznesa un funkcionālā līmeņa stratēģiju ietvars, mērķu uzstādīšana. 1h lekcija
• Kultūratšķirību specifikas nozīme mārketinga stratēģijas izstrādē. Hofstēdes dimensiju modelis dažādu kultūru patērētāju uzvedības izvērtējumam. 1h lekcija
• Produkta starptautiskā piedāvājuma veidošana. Adaptācija un standartizācija. Produkta starptautiskais dzīves cikls, tā posmu raksturojums un atbilstīgu mārketinga pasākumu izstrāde. Produktu portfolio analīze, pieprasījuma izmaiņu prognozēšana.
Zīmola izveide un reģistrēšanas tiesiskie aspekti. Zīmola personības un identitātes dimensijas. Zīmola izstrādes process. Zīmolvedības stratēģijas. 1h lekcija, 2h praktiskie darbi
• Cenu politikas izstrāde starptautiskajā tirgū. Ražošanas resursu cenu konkurētspējas analīze. Cenu stratēģiju veidi, mērķi. 1h lekcija, 1h praktiskais darbs
• Starptautiskā mārketinga komunikācijas pasākumu komplekss. “Pull” un “Push” pieejas starptautiskā mārketinga komunikācijā. Komunikāciju kompleksa izstrādes specifika produkta virzīšanai ārvalstu tirgos: reklāma, noieta stimulēšana, tiešais mārketings, sabiedriskās attiecības. 1h lekcija 2h praktiskie darbi
• Horizontālās un vertikālās integrācijas iespējas produktu starptautiskajā mārketingā. Eksports, licencēšana, stratēģiskās alianses, kopuzņēmumi un franšīzes formāta sadarbība: produkta virzīšanas iespējas un problemātika. 1h lekcija, 1h praktiskais darbs
• Starptautiskā mārketinga vadības sistēma. Starptautiskā mārketinga darbību plānošana, organizēšana, koordinēšana, kontrole.
Klientu attiecību vadīšana un sociālās atbildības problemātika starptautiskajā mārketingā. Produkta kvalitātes un klientu apmierinātības novērtēšanas metodes: izpildījuma novērtēšana, sagaidāmās kvalitātes atbilstības reālajai kvalitātei noteikšana, svarīguma-izpildījuma analīze. Starptautiskā mārketinga ētikas problemātika un korporatīvā sociālā atbildība. 1h lekcija, 2h praktiskie darbi
• Loģistikas attīstība pasaulē un Latvijā. Loģistikas jēdziena būtība, teorētiskās pamatnostādnes un vēsturiskā attīstība. Mūsdienu loģistikas tehnoloģiju pielietojums Latvijā. 1h lekcija
• Integrētās starptautiskās loģistikas pieeja un loģistikas sistēmu transformācija. Analītiskā, informācijas, mārketinga un integrētā loģistikas pieeja, to priekšrocības un trūkumi starptautiskā vidē. 1h lekcija, 2 h praktiskie darbi
• Loģistikas starptautiskā vide, to ietekmējošie faktori. Loģistikas vides būtība. Loģistikas iekšējā un ārējā vide. Loģistiku tieši un netieši ietekmējošā vide. 1h lekcija, 1 h praktiskais darbs
• Loģistiku ietekmējošo faktoru vērtējums. Loģistikai saistošā likumdošanas bāze, valsts ekonomiskais stāvoklis, starptautiskās attiecības, zinātnes, tehnoloģiju un tehnikas attīstības līmenis, valsts politika, izglītības iespējas nozarē, valsts demogrāfiskais stāvoklis, infrastruktūra. 1h lekcija, 2 h praktiskie darbi
• Pasūtījumu vadīšanas nozīme plūsmu paātrināšanā. Pasūtījuma izpildes loģistikas cikls. Pasūtījuma pieņemšana un iepriekšēja apstrāde, pasūtījuma nodošana, pasūtījuma prasību noteikšana, pasūtījuma izpildes plānošana, monitorings un kontrole atbilstoši uzņēmuma mārketinga stratēģijai un starptautiskajai videi. 1h lekcija, 1 h praktiskais darbs
• Transporta loma loģistikas procesu nodrošināšanā starptautiskajā tirdzniecībā. Transporta veida izvēle. Kravu transportēšanas sistēmas izvēle. Transporta izmaksas un tarifi. 1h lekcija, 1h praktiskais darbs
• Pārvadātāju izvēle. Trešās puses loģistikas (3PL) uzņēmumu termins. Novērtēšanas metožu pielietošana 3PL atlasē. Vairāku kritēriju lēmumu pieņemšanas metodes pielietojums starptautiskā vidē un grafiku sastādīšana.
Optimālu starptautisku pārvadājumu maršrutu izveides pamatprincipi. Multi modālie mezgli. 1h lekcija, 1 h praktiskais darbs
• Iesaiņojuma loma loģistikas procesos. Iesaiņojums, tā funkcijas un veidi. Atšķirīgais un līdzīgais iesaiņojumam loģistikā un mārketingā. 1h lekcija
• Krājumu loma starptautiskajā mārketingā un loģistikā, krājumu vadīšana. Krājumu būtība un klasifikācija. Krājumu vadīšanas metodes. Krājumu apjomi un mārketings. 1h lekcija, 1 h praktiskais darbs
• Noliktavu loģistika. Noliktavu saimniecība. Loģistikas lēmumi noliktavu saimniecībā. Muitas noliktavas. 1h lekcija
• Sadales loģistika, tās pamatprincipi starptautiskajā tirgū. Sadales loģistikas mērķi un uzdevumi. Loģistikas starpnieki dažādos tirgos. Starptautisku sadales kanālu vadīšana, īpašumtiesības un attiecības sadales kanālos, to iniciatori un dalībnieki. Preču piegādes metodes „Just in time" un „KANBAN" to izmantošanas iespējas un nosacījumi preču plūsmu veidošanā starptautiskajā tirgū.1h lekcija, 2 h praktiskie darbi

• Servisa loma mārketinga loģistikas procesos. Servisa loģistikas jēdziens. Servisa mārketinga jēdziens. Servisa loģistikas sistēmas izveidošana starptautiskā tirgū. 1h lekcija, 1 h praktiskais darbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtots kontroldarbs par starptautiskā mārketinga teorētiskajiem aspektiem; sekmīgi nokārtots kontroldarbs ar aprēķiniem loģistikas daļā; sekmīgs vērtējums par dalību praktiskajos darbos; sekmīgi novērtēts eksāmena darba pētījums un sekmīgi novērtēta pētījuma prezentēšana auditorijai.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiski pētījumi par valstu konkurētspēju un tirgu specifiku , izmantojot dažādas datu bāzes, iegūto datu analīze. Patērētāju vajadzību izzināšana, produkta raksturlielumu pielāgošana patērētāju vajadzībām; iepazīšanās ar pasaulē atpazīstamu korporāciju pieredzi
Iepazīšanās ar dažādu valstu loģistikas vidi. Preču plūsmu analīze multinacionālās kompānijās. Dažādos starptautiskajos tirgos strādājošu 3PL uzņēmumu darbības izvērtējums.
Starptautiskā mārketinga un loģistikas sistēmas dažādu elementu izvērtējums uzņēmuma eksportspējas pilnveidei.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursā tiek vērtētas četras aktivitātes: rakstisks kontroldarbs starptautiskā mārketinga daļā (15%) ; dalība praktisko darbu nodarbībās (30%); patstāvīgais darbs ar aprēķiniem loģistikas daļā (15%); individuālā pētījuma izstrāde (30%) un prezentēšana auditorijai (10%). Eksāmenu drīkst kārtot tikai tad, ja ir iegūts sekmīgs vērtējums kontroldarbos un praktiskajos darbos.

Obligātā literatūra

1. Stöttinger, B., Schlegelmilch, B. B., Zou, S. Advances in International Marketing, volume 26. Bingley, UK : Emerald Group Publishing Limited. 2015. Pieejams ar LLU IS lietotājkontu: http://ezproxy.llu.lv:2139/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMTA4ODg5OF9fQU41?sid=44510481-0c50-4218-8267-530dd38963b3@sdc-v-sessmgr03&vid=2&format=EB&rid=5
2. Hollensen S. Global Marketing: a Decision-Oriented Approach. Harlow, Pearson, 2011, pp. 756.
3. Pierre A.David International Logistics: The Management of Internationale Trade, 5th Edition. Cicero Books, LLC, 2017, pp 745.

4. Christopher M. Logistics and supply chain management. Third Edition. London: Prentice-Hall International., 2005., 305 p

Papildliteratūra

1. Bakari M. The Dilemma of Sustainablity in the Age of Globalization. Lanham: Lexington Books, 2017, pp.225.
2. Dersky, H. International Management. Managing Across Borders and Cultures. Harlow, Pearson, 2014, pp. 407.

3. Gillespie K., Hennessey H.D. Global Marketing. Routledge, 2015, pp. 598.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness” , nedēļas laikraksts : Latvijas biznesa avīze

2. “Kapitāls”, Rīga: SIA BIG Media, ISSN 1407-2505

Piezīmes

Ierobežotas izvēles kurss ESAF akadēmiskās maģistra studijas programmas „Ekonomika” specializācijas virzienā ”Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings”.