Kursa kods Ekon5141

Kredītpunkti 3

Projektu finanšu vadība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ingrīda Jakušonoka

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5144, Uzņēmējdarbības finanses

Kursa anotācija

Studenti apgūst padziļinātas zināšanas, prasmes un iemaņas reālo investīciju projektu finansēšanā, projektu ekonomiskās novērtēšanas metodes un paņēmienus, galveno efektivitātes rādītāju aprēķināšanas metodiku, kā arī finansēšanas avotu izvēles principus un projekta naudas plūsmas un budžeta veidošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1) Izpratne par projektu finanšu vadības vēsturisko attīstību un pamatnostādnēm, projektu finanšu vadības nepieciešamību un tās izstrādes posmiem – diskusija nodarbībā.
2) Izpratne par projektu finansējuma iespējamajiem avotiem un par to piemērotības noteiktajam projekta veidam izvērtējumu, naudas plūsmu un tās vadību – kontroldarbs ar aprēķiniem.
3) Zināšanas par projekta ienesīguma novērtēšanas metodēm un to pielietošanas iespējām dažādās situācijās – kontroldarbs ar aprēķiniem.
4) Spēj veikt aprēķinus, analizēt iegūtos rezultātus, izprast cēloņus un izstrādāt priekšlikumus problēmu novēršanai vai situācijas uzlabošanai – kontroldarbs ar aprēķiniem, eksāmens, aprēķini nodarbībās.
5) Prot izvēlēties projektam piemērotāko finansējuma veidu un izvērtēt veikto finanšu ieguldījumu efektivitāti salīdzinājumā ar citiem projektiem vai investīcijām, analizēt un novērtēt projektu finansiālos un ekonomiskos rādītājus, kā arī plānot un novērtēt projekta naudas plūsmu, inflācijas un finanšu risku ietekmi, izstrādāt projekta budžetu – kontroldarbs ar aprēķiniem, patstāvīgais darbs, diskusija nodarbībā.
6) Spēj pastāvīgi novērtēt cita cilvēka veikumu un par to sagatavot rakstveida slēdzienu (izstrādāto projekta naudas plūsmu, piedāvāto praktisko risinājumu, kā arī izteikto priekšlikumu atbilstību sasniedzamajam rezultātam) – patstāvīgais darbs.
7) Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus, atlasīt informāciju un prezentēt veiktos aprēķinus, izteiktos priekšlikumus – patstāvīgais darbs.

8) Prot pielietot iegūtās zināšanas, sekmīgi darboties projektu izstrādē, pielietojot mūsdienīgas projektu finanšu vadības metodes un maksimāli efektīvi plānojot un vadot projektu finanses. Spēj izteikt priekšlikumus lēmumu pieņemšanai atbilstoši ekonomiskajai situācijai (inflācijas izmaiņām, finanšu risku un nenoteiktības apstākļos) – praktiskie darbi, kontroldarbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Firmas investīciju darbības vadība. (lekcija 1 h, praktiskie darbi 1 h)
2. Reālo investīciju iedalījums. (lekcija 0.5 h)
3. Investoru tipi pēc attieksmes pret risku. (lekcija 0.5 h, praktiskie darbi 1 h)
4. Investīciju projekta jēdziena būtība. Dažādi investīciju projektu klasifikācijas paņēmieni. (lekcija 0.5 h, praktiskie darbi 1 h)
5. Investīciju projektu novērtēšanas kritēriji. (lekcija 0.5 h, praktiskie darbi 1 h)
6. Investīciju projektu vērtēšanā visbiežāk izmantotās metodes. (lekcija 1 h, praktiskie darbi 6 h)
7. Projektu novērtēšana inflācijas un riska apstākļos. (lekcija 1 h, praktiskie darbi 3 h)
8. Kapitālieguldījumu budžeta veidošanas paņēmieni un tā optimizācija. (lekcija 1 h, praktiskie darbi 1 h)
9. Projekta jutīguma analīze. (lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h)
10. Finanšu fondu vadības institucionālā struktūra, maksājumu veidi un termini. (lekcija 0.5 h)
11. Projekta finansējuma avoti. (lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h)
12. Projekta izdevumu un ieguvumu analīze. (lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h)
13. Projekta finanšu plūsmas plānošana un kontrole. (lekcija 0.5 h, praktiskie darbi 2 h)
14. Finanšu līguma grozījumi, to veikšanas kārtība. (lekcija 1 h)
15. Finanšu riski projektos. (lekcija 0.5 h, praktiskie darbi 1 h)

16. Projekta finanšu pārskati un atskaites. (lekcija 0.5 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti 3 kontroldarbi: 1) Projektu finansēšanas un novērtēšanas teorētiskie jautājumi. Naudas plūsmas diskontēšana un projekta novērtēšanas rādītāju izmantošana projekta efektivitātes noteikšanā (15%). 2) Projekta efektivitātes rādītāji. NPV, DPP, IRR, ARR. Projekta novērtēšanas metožu rezultātu ranžēšana (15%). 3) Projekta efektivitātes rādītāji inflācijas un nenoteiktības apstākļos un jūtīguma analīze (15%).
Individuāli veikta pētījuma (referāta) prezentācija seminārā vai studentu zinātniskajā konferencē - Nozares vai uzņēmuma projektu finansēšanas modeļu analīze un prezentācija (15%).
Eksāmens (40%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas materiālu, atrisinot uzdevumus un pārbaudījumus. Sagatavošanās kontroldarbiem. Individuāli veikts pētījums - Nozares vai uzņēmuma projektu finansēšanas modeļu analīze un prezentācija (līdz 16 lpp.datorrakstā) un prezentācijas sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena, kontroldarbu un prezentācijas – vidējais svērtais vērtējums ballēs (10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā).

Obligātā literatūra

1. Gatti S. Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects. Elsiever, 2013. 464 p. ISBN 9780123919465 http://books.google.com
2. Finnerty J. D. Project Financing: Asset-Based Financial Engineering. Third ed., Wiley, 2013. ISBN 13: 9781118394106 http://books.google.com
3. Yescombe E.R. Principles of Project Finance. Second ed. Wiley, 2013. 559 p. ISBN: 978-0-12-391058-5 http://books.google.com
4. Bodmer Edward Corporate and Project Finance Modeling. Wiley, 2014. ISBN 13: 9781118854365 http://books.google.com
5. Gupta Ambrish Project Appraisal and Financing. 2017. (5. un 6.nodaļa.ISBN 978-81-203-5275-9 http://books.google.com
6. Brigham E. F., Houston J. F. Fundamentals of Financial Management, Wiley, 2013. ISBN 13: 978-0-538-48243-1 http://books.google.com
7. Džouns R. Projektu vadības pamati. Rīga: SIA "Lietišķās informācijas dienests", 2008. 223 lpp.
8. Uzulāns J. Projektu vadība. Rīga: Jumava, 2004. 120 lpp.
9. Kozlovs V. Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums. Rīga: 2005. 139 lpp. ISBN 9984-19-763-8

Papildliteratūra

1. Vinter G., Price G. Project Finance: A Legal Gide. Sweet&Maxwell Limited, 2006. 473 p. http://books.google.com
2. Yescombe E.R. Principles of Project Finance, Yescombe Consulting Ltd., 2002. 344 p. http://books.google.com
3. Tan W. Principles of Project and Infrastructure Finance. Taylor&Francis, 2007. 280 p. http://books.google.com
4. ES Struktūrfondi. Pieejams: http://www.esfondi.lv
5. Morris P., Pinto W.G, Jeffrey K. The Wiley Guide to Project Technology, Supply Chain and Procurement Management. 2007. 408 p. http://books.google.com
6. Lock D. Project Management. Published by Gower Publishing Limited, 2007. 520 p. http://books.google.com
7. Clifford G. F., Larson E. W. Project Management: The Managerial Process. 2002. 589 p. http://books.google.com
8. McGhee P., McAliney P. Painless Project Management: A Step-by-step Guide for Planning, Executing, and Managing Projects. 2007. 252 p. http://books.google.com
9. Callahan K. R., Stetz G.S., Brooks L.M. Project Management Accounting. John Wiley & Sons, Inc., 2007. 179 p. http://books.google.com
10. Lock D. The Essentials of Project Management. 2007. 208 p. http://books.google.com

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-.ISSN 1407-2041
2. Finanšu portāls. Pieejams:http://www.financenet.lv
3. Finanšu vadības rokasgrāmata. Lietišķās informācijas dienests. Rīga.
4. International Journal of Managerial Finance. Pieejams: http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=ijmf&PHPSESSID=9c0rsst1q6f4vhln4lesbbnav0
5. Laikraksts Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. ISSN 1407-0391
6. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Pieejams: www.liaa.lv
7. Lauku atbalsta dienest. Pieejams:s http://www.lad.gov.lv
8. LR ekonomikas ministrija. Pieejams: http://www.em.gov.lv
9. Riska vadības rokasgrāmata. Lietišķās informācijas dienests. Rīga.
10. Finanšu ministrija. Pieejams: http://www.fm.gov.lv
11. Attīstības finanšu aģentūra „Altum”. Pieejams: http://www.altum.lv
12. Latvijas Pašvaldību savienība. Pieejams: http://www.lps.lv
13. ES fondi. Pieejams: http://www.esfondi.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā maģistra studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam “Finanšu menedžments un grāmatvedība” pilna laika studijām