Kursa kods Ekon5137

Kredītpunkti 4.50

Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Baiba Rivža

Dr. habil. oec.

Aizstātais kurss

EkonM005 [GEKOM005] Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver mārketinga teorijas jautājumu apguvi, sniedz nepieciešamās zināšanas un prasmes tirgus izpētē un prognozēšanā, tirgus izpētes veidos, tirgus pētījumu sagatavošanā, kā arī tirgus izpētei un prognozēšanai nepieciešamo datu savākšanas metodēs. Studenti apgūs tirgus, patērētāju, produktu un pakalpojumu piedāvājumu analīzi, tirgus izpētes metodes un izaugsmes scenārijus. Studenti semināros praktiski pielietos šīs metodes, kā arī sagatavos tirgus izpētes rezultātu ziņojumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
• Spēj parādīt padziļinātas zināšanas mārketingā, mārketinga pētījumos, tirgus izpētē un prognozēšanā – kontroldarbs, eksāmens.
• Spēj parādīt pamatotu izpratni par speciālo metožu pielietojumu tirgus izpētē, kas atbilst jaunākajām atziņām mārketinga teorijā – patstāvīgais darbs.
Prasmes:
• Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par aktuāliem tirgus izpētes jautājumiem ar speciālistiem un iedzīvotājiem – diskusijas semināros.
• Spēj patstāvīgi veikt tirgus pētījumus un, balstoties uz problēmrisināšanas prasmēm, pamatot izvēlēto mārketinga stratēģiju - patstāvīgais darbs.
• Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem un to analīzi - grupu darbs, kopsavilkuma veidošana.
• Spēj komunicēt ar kolēģiem, prezentēt un aizstāvēt tirgus izpētē un prognozēšanā iegūtos rezultātus - prezentācija.
Kompetences:
• Spēj patstāvīgi formulēt un pamatot tirgus izpētes un prognozēšanas zinātniskus un profesionālus jēdzienus un metodes – eksāmens.
• Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas tirgus izpētē un prognozēšanā, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā tirgus prognozēšanā - patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mārketinga būtība, process un koncepcijas (1 h lekcija).
2. Mārketings un sabiedrība (1 h lekcija).
3. Tirgus izpētes un prognozēšanas būtība, mērķi un uzdevumi. Tirgus izpētes un prognozēšanas nozīme un ieguvumi (2 h lekcija).
4. Mārketinga stratēģiskā plānošana (2 h lekcija).
5. Mārketinga makro un mikro vide (1 h praktiskie darbi).
6. Patērētāju uzvedību ietekmējošie spēki un faktori, to izpēte (1 h praktiskie darbi).
7. Tirgus segmentu noteikšana pēc ekonomiskajiem demogrāfiskajiem un sociālajiem faktoriem, to analīze (1 h lekcija ).
8. Produkta virzīšanas stratēģijas formas un veidi (1 h praktiskie darbi ).
9. Jauna produkta attīstīšana un produkta dzīves cikls, tā izpēte- Portfolio analīzes metode (2 h praktiskie darbi).
10. Pakalpojumu mārketings, cilvēkresursu nozīme pakalpojumu sniegšanas kvalitātes nodrošināšanā (1 h praktiskie darbi).
11. Cenu veidošanas stratēģijas (2 h praktiskie darbi).
12. Mārketinga komunikācijas metodes, preču un pakalpojumu virzīšanas paņēmieni un stratēģijas (1 h praktiskie darbi ).
13. Reklāma. Efektīvas reklāmas metodes (1 h praktiskie darbi).
14. E-komercijas nozīme mārketinga funkciju īstenošanā (1 h praktiskie darbi).
15. Tirgus izpētes posmi: meklēšanas mērķi, aprakstošie mērķi, eksperimentālie mērķi (3 h lekcija).
16. Tirgus pētījuma sagatavošana (problēmas definēšana, izmaksas, komandas izveide u.c.)(1 h lekcija).
17. Informācijas klasifikācija (ienākošā, analizējamā, izejošā, glabājamā, primārā un sekundārā) un tās savākšana (1 h lekcija).
18. Uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīzes uzdevumi (2 h praktiskie darbi).
19. Informācijas vākšana: komunikācijas līdzekļi un izlases veida pētījumu metodes (3 h praktiskie darbi).
20. Tirgus prognozēšanas metodes; Ekspertu metode, Delfu orākuls; Trendu metode; Scenāriju metode; Ieskats Hierarhiju analīzes metodē (4 h praktiskie darbi).
21. Iegūto analīzes rezultātu interpretācija (2 h praktiskie darbi).

22. Tirgus izpētes un prognozēšanas rezultātu ziņojuma saturs un tā prezentācija (2 h praktiskie darbi ).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Viens kontroldarbs
2. Patstāvīgie darbi -3

3. Eksāmens

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. patstāvīgais darbs - M. Portera 5 spēku analīze. Tirgus iekšējā un ārējā vide, patērētāja uzvedības modeļi, tirgus segmentēšana
2. patstāvīgais darbs - Tirgus nišas dziļums un platums. Jauna produkta attīstīšana, praktiskais mārketings, e-komercija

3. patstāvīgais darbs - Atkritumu groza metode. Zīmolu analīze, scenāriju metode

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu veido:
1. Eksāmens – 50%;
2. Kontroldarbs – 20%

3. Patstāvīgie darbi – 30%

Obligātā literatūra

1. Clegg S., Carter Ch., Kornberger M., Schweitzer J. Strategy. Theory Practice, Great Britain, 2014, 149.-182.p.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp., il.
3. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.

4. Research Methods for Strategic Management. Routledge, 2016, 227.-354.p.
5. Szwacka-Mokrzycka J.,Rivza B.,Lemanowicz M.,Uljanova E. A study on consumer behaiour in the food market Eastern European |Countries case. Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw, 2021, 143 pp.

Papildliteratūra

11. Baker M.j. Marketing strategy and management. New York: Palgrave Macmillian, 2007, pp. 577.
2. Bradley N. Marketing research: tools & techniques. Oxford: New York, Oxford University Press, 2007, pp. 531
3. Chernev A. The marketing plan handbook 4th edition. USA : Cerebellum Press, 2014.178 p.
4. Churchill G.A., Suter T.A., Brown T.J. Basic marketing research. 8th ed. Cengage South-Western, 2013, pp.512.
5. Cravens D.W., Piercy N.F. Strategic marketing. 9th ed. Boston: Mc Graw-Hill Irwin, 2009, pp.784.
6. Fill C. Marketing communications: engagements, strategies and practice. Harlow: Prentice Hall, 2006, pp. 911.
7. Kadens R. Partizānu mārketinga tirgus izpēte. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2008, 251 lpp.
8. Kotlers F. Mārketings no A līdz Z. Rīga: Jumava, 2007, 201 lpp.
9. Manns I. Bezbudžeta mārketings. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013, 232 lpp.
10. Mārketinga rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2008.
11. Niedrītis J. Ē. Mārketings. 4. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008, 488 lpp. (Uzņēmējdarbības bibliotēka 57)
12. Parnell John A. Strategic management. Theory and Practice, Sage, 2014, 53.-117.p.
13. Praude V. Menedžments: 1.grāmata. Rīga: Burtene. ”Pārmaiņu un inovāciju menedžments”, 470.-496.lpp. 2012.
14. Praude V. Menedžments: 2.grāmata. Rīga: Burtene. ”Informācijas tehnoloģijas attīstība”, 271.-305.lpp. 2012.
15. Praude V., Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. Vaidelote, 2006, 363.-418. lpp.
16. Rivža B., Zvirbule A., Grīnberga-Zālīte G., Pelše M., Jermolajeva E., Krūzmētra M., Rivža P., Štefenberga D., Gudele I., Ābele L., Hohlova V. (2022) Latvijas spēks ilgi pastāvēt. Jelgava: SIA Jelgavas Tipogrāfija. 479 lpp.
17. Simtam pāri. Viedā Latvija., Galvenā redaktore B.Rivža, LZA,2018., 416 lpp.

18. Vietējo pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana krīzes un pēckrīzes laikā Latvijā. (2021). Autoru kolektīvā zinātniskā monogrāfija, galvenā redaktore Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Dārzkopības institūts, SIA Drukātava, Jelgava, 464 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. “Kapitāls”, Rīga: SIA BIG Media, ISSN 1407-2505
2. “Journal of International Marketing”, American Marketing Association. ISSN (printed): 1069-031X. ISSN (electronic): 1547-7215
3. “European Journal of Marketing”. Emerald Insight. ISSN: 0309-0566

4. “Journal of Marketing Theory and Marketing Practice”. Association of Marketing Theory and. Practice. US. ISSN: 10696679

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studijas programmā "Ekonomika".