Kursa kods Ekon5135

Kredītpunkti 3

Vides ekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareLatvijas tautsaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Kaspars Naglis-Liepa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5090, Mikroekonomikas analīze

Ekon5139, Ekonomiskie resursi

Kursa anotācija

Studiju kurss veicina izpratni par vides antropogēnās ietekmes ietvaru, nozīmi un attīstību. Studiju kursa ietvaros studenti uzlabo zināšanas par vides nozīmi ekonomiskās domas attīstībā, kas ir pamats pašlaik dominējošam ilgtspējīgas attīstības konceptam. Studenti tiek iepazīstināti ar ekosistēmas pakalpojumu un resursu izmantošanas nozīmi, ieguvumiem un zaudējumiem. Studiju kurss satur arī vides novērtēšanas metodes, kā arī risku vadīšanas principus. Iegūtās zināšanas nodrošina izpratni par studija kursa noslēdzošām tēmām, kas veltītas integrētai resursu pārvaldībai, politikas veidošanai un vides attīstības virzieniem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
Izprot sociālas un ekosistēmas mijiedarbības konsekvences, izprot resursu taksonomiju, izmantošanas nosacījumus, atšķirības izmantošanas izaicinājumos starp fosiliem un atjaunojamiem resursiem (vērtēšana - diskusijas nodarbībās, semināri). Izprot vides dimensijas nozīmi ekonomikas zinātnes attīstībā, pārzina pamatteorijas vides ekonomikā, saprot ekosistēmas pakalpojumu novērtēšanas metodes (vērtēšana – kontroldarbs). Izprot resursu nozīmi, fosilo un atjaunojamo resursu izmantošanas nosacījumus, ierobežojumus un konsekvences, pārzina būtiskākās vides ekonomikas atziņas resursu izmantošanas efektivitātes nodrošināšanai. (vērtēšana – kontroldarbs).
Prasmes
Spēj diskutēt par vides aizsardzības un ekonomikas attīstības jautājumiem, veidot pamatotus argumentus, Spēj iesaistīties diskusijā un argumentēti aizstāvēt savu viedokli. (vērtēšana – diskusijas semināru nodarbībās). Spēj aprēķināt fosilo resursu potenciālu atbilstoši krājumu apjomam un izsmelšanas ātrumam, spēj definēt, aprakstīt un atrast aktuālus risinājumu veidus kādai no vides aizsardzības vai ekosistēmas pakalpojumu izmantošanas problēmai, Spēj prezentēt veiktā patstāvīgā darba rezultātus, aprēķinu rezultātus. (vērtēšana – patstāvīgais darbs).
Kompetences

Spēj integrēt vides ekonomikas atziņas esošajā uzskatu sistēmā un izmantot tos oriģinālu risinājumu radīšanai (vērtēšana - diskusijas, kontroldarbi). Spēj novērtēt resursu izmantošanas ierobežojumus, ieguvumus un zaudējumus, gan privātā, gan sabiedriskā kontekstā (vērtēšana - diskusijas, patstāvīgais darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (12 stundas)
1. Vides un ekonomikas kultūras dimensijas un to mijiedarbība (1 stunda);
2. Dabisko un sociālo sistēmu dinamika. Sistēmu mijiedarbības principi, modeļi un rezultāti(1 stunda);
3. Ekosistēmas pakalpojumu novērtēšana un izmantošana. Cilvēka labklājība un dabas daudzveidība. Ekosistēmu novērtēšanas metodes (1 stunda);
4. Vides analīzes ekonomiskā pieeja – īpašuma tiesības, sabiedriskais īpašums, eksternalitātes. Eksternalitāšu kompensēšana (1 stunda);
5. Resursu taksonomija un ilgtspēja. Atjaunojamie un fosilie resursi. Izmantošanas raksturojumi un ekonomiskie nosacījumi. Atjaunojamie, bet izsmeļamie resursi. Biokapacitāte un ekonomiskais līdzsvars. Vides piesārņojums (1 stunda);
6. Piesārņojuma kontrole, ierobežošana un kaitējuma kompensēšana. Piesārņojuma taksonomija. Vides nodokļi vai investīcijas. Cap and trade sistēmas. MACC (1 stunda);
7. Vides risku vadība. Vides risku veidi un ietekme. Risku vadības līmeņi, komunikācija, GIS izmantošana. Piesārņojuma savākšana un tehnoloģijas. Atkritumu menedžments un atkārtota izmantošana. Atkritumu savākšanas sistēmas (1 stunda);
8. Vides pārmaiņas un korporatīvā sociālā atbildība. Korporatīvā sociālā atbildība biznesa ētikas, sabiedrisko attiecību, risku mazināšanas un vērtības veidošanas kontekstā (1 stunda);
9. Ilgtspējīga pārtikas ražošana. Pārtikas kvalitāte un kvantitāte. Nosacījumi un atšķirīgas pieejas sertificēšana. Pieprasījuma veidošanās (1 stunda);
10. Vides politika, institūcijas organizācijas. Vides politikas pamatnostādnes, būtiskākās politikas - starptautiskās vienošanās. Nacionālo politiku pretrunu iemesli (1 stunda);
11. Vides un pilsētas mijiedarbība. Pilsētu nozīme vides attīstībā. Vides nozīme pilsētu plānošanas procesā. Tendences un starptautiskās vienošanās un prakses (1 stunda);
12. Vides attīstības virzieni, iespējas un paredzējumi. Antropocēna attīstība. Pakļautā, veidotā vai ilgtspējīgā zeme(1 stunda).

Praktiskie darbi (12 stundas)
Praktiskie darbi nostiprina teorētiskās nodarbībās iegūtās zināšanas un ir cieši saistītas ar tām:
1. Vides ekonomikas ideju veidošanās balstoties uz E.F. Šumahers „Small is Beautiful” („zaļā domāšana” un patēriņš”), Džorģesku-Roegena un Dalija („Ilgtspējas pieejas”), M. Greenstone un B. Kelneijs Džeks „Envirodevonomics” (mijiedarbība ar attīstības ekonomiku) u.c. (2 stundas);
2. Tirgus nepilnību analīze balstoties uz Koza nedefinētām īpašuma tiesībām. Problēmgadījumu analīze un lēmuma pieņemšana (1 stunda);
3. Fosilo resursu izmantošanas nosacījumu. Krājumu apjoms un izsmelšanas laiks. Lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz Hotelinga likumu un reālajām resursu izmantošanas stratēģijām (2 stundas);
4. Prezentē ekosistēmas pakalpojumu aprēķinātās ekonomiskās vērtības, izmantojot teorētiskā kursā apskatītās vērtības noteikšanas metodes (2 stundas);
5. seminārs: resursu izmantošanas iespējas, resursu lietošanas, nelietošanas vērtība (grupu darbs un diskusija) (1 stunda);
6. seminārs: ekstenalitāšu piemēri, novērtēšana, kompensēšanas iespējas (grupu darbs un diskusija) (1 stunda);
7. seminārs Atropocēns – kādu zemi atstāt bērniem. Resursu ierobežotība, uzvedības maiņa, ekonomikas zinātnes attīstības perspektīva (diskusija ar viesi – ekspertu) (1 stunda);

8. seminārs: pastāvīgi darbu (Vides aizsardzības vai ekosistēmas pakalpojumu izmantošanas problēmas analīze) prezentācijas un diskusija par secinājumiem (2 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešams sekmīgi uzrakstīt divus kontroldarbus par studiju kursā apgūtajām tēmām. Patstāvīgi jāizpēta un jāprezentē neliels pētījums par kādu vidi ekonomikas problēmu vai inovāciju. Studentam jāgatavojas un aktīvi jāpiedalās semināru nodarbībās.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Vides vai ekosistēmas pakalpojumu izmantošanas problēmas analīze. Studentam patstāvīgi jāizanalizē kāda ar vides ekonomiku saistīta problēma (atbilstoši iepriekš zināmiem nosacījumiem) vai tās risinājums (inovācija) un rezultāti jāprezentē citiem studentiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi – akumulējošs studiju rezultātu vērtējums (100%), to veido:
Kontroldarbs 1 (Vides un sociālās sistēmas mijiedarbība) – 30%,
Kontroldarbs 2 (Fosilo un atjaunojamo resursu izmantošanas nosacījumi) – 30%,
Patstāvīgais darbs (Vides vai ekosistēmas pakalpojumu izmantošanas problēmas analīze) – 30%,
Gatavošanās un aktivitāte semināru nodarbībās (Sociālās un vides sistēmu mijiedarbība;
Resursu izmantošanas stratēģijas;
Cilvēces attīstības perspektīvas.) – 10%.

100% atbilst 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Tietenberg T., Lewis L.(2012) Environmental & Natural Resource Economics. Ninth edition. Pearson. Pp. 666.
2. Kļaviņa M., Zaļoksnis J. redakcijā - autoru kolektīvs. (2016) Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 384 lpp.

3. Atstāja Dz., Dimante Dž., Brīvers I. u.c. (2011) Vide un ekonomika. Monogrāfija. Rīga, LU, 256 lpp.

Papildliteratūra

1. Blumbergas A. redakcijā - autoru kolektīvs. (2010) Sistēmdinamika vides inženierzinātņu studentiem. Rīga. RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 318 lpp
2. Pelše M., Naglis-Liepa K., Strīķis V., Leikučs J. (2012) Atjaunojamās enerģijas izmantošanas ekonomiskais izvērtējums ilgtspējīgas attīstības kontekstā. LLU, Jelgava. 85 lpp.
3. Līdzsvarota lauksaimniecība. (2015) zinātniski praktiskās konferences raksti. LLU. 240 lpp.
4. Leach M., Rockstrom J. (2013) Between Social and Planetary boundaries: navigating Path-ways in safe and just space for humanity. World Social Science Report 2013: Changing Global Environment. ISSC. UNESSCO. Pieejams: http://www.worldsocialscience.org/documents/wss-report-2013-part-1.pdf
5. Schumaher E.F. (1973) Small is Beautiful: Economics as if People Mattered. Harper Perennial. Pp. 352.
6. Kanemans D. (2012) Domā ātri, domā lēni. Rīga: Apgāds „Jumava”. 25 lpp.
7. Costanza R., et.al. (1997) The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature. Vol. 387, pp.253.-260.
8. Arow K. et.al. (1995) Economic growth, carrying capacity, and the environment. Science. Vol.268, pp.520.-521.
9. Daly H.E. (1992) Allocation, distribution, and Scale: towards an economics that is efficient, just and sustainable. Ecological Economics. Vol. 6, pp. 185.-193.
10. Blumbergas A. redakcijā – autoru kolektīvs. (2016) Biotehonomika: mācību grāmata. Rīga: RTU. 338 lpp.

11. Therivel R., Wood G. (2018) Methods of Environmental and Social Impact Assessment. 4th ed. New York: Routledge. 724 p.

Piezīmes

Obligātais kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmā „Ekonomika”.