Kursa kods Ekon5134

Kredītpunkti 2

Tautsaimniecība un reģionālā ekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareLatvijas tautsaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Modrīte Pelše

Dr. oec.

author

Anastasija Vilciņa

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursā iekļautās tēmas sniedz padziļinātas zināšanas par tirgus ekonomikas teorētiskiem principiem un likumsakarībām tautsaimniecības un reģionālā līmenī, sekmē izpratni par to praktiskās pielietošanas iespējām uzņēmumu vadīšanas procesos, īpaši aktualizējot jautājumus par valsts makroekonomiskajām funkcijām un politikām. Kursa apguve ļauj atklāt reģionu iespējas un pašvaldību lomu uzņēmējdarbības veicināšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
1. Spēj parādīt paplašinātas zināšanas un izpratni par tautsaimniecību raksturojošiem procesiem, rādītājiem un to ietekmes indikatoriem uz uzņēmējdarbības vidi – kontroldarbs, patstāvīgais darbs
2. Spēj parādīt padziļinātas zināšanas par reģionālo attīstību raksturojošiem procesiem, rādītājiem un reģionālās attīstības atbalsta instrumentiem uzņēmējdarbības sekmēšanā - kontroldarbs, patstāvīgais darbs
3. Spēj parādīt pamatotu izpratni par tautsaimniecības politikas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi formātu, virzieniem un reģionu un pašvaldību lomu uzņēmējdarbības veicināšanā - patstāvīgais darbs
PRASMES
4. Spēj patstāvīgi apzināt un izmantot tautsaimniecisko un reģionālo procesu kopsakarības un tās adaptēt konkrētu uzņēmējdarbības aktivitāšu izvērsumam - patstāvīgais izpētes darbs semināros
5. Spēj pieņemt vadības lēmumus atbilstoši mainīgajai situācijai tautsaimniecības un reģionu līmenī – diskusijas nodarbībās
6. Uz tautsaimniecības un reģionu attīstību reglamentējošo normatīvo aktu un atbilstošo statistisko materiālu bāzes spēj argumentēti diskutēt par valdības un pašvaldības funkciju ietekmi uz uzņēmējdarbības sektoru - diskusijas nodarbībās, prezentācija
7. Spēj iesaistīties un uzņemties atbildību par komandas darba rezultātiem – grupu darbs, kopsavilkuma veidošana un prezentācija
8. Spēj attīstīt vadīšanai raksturīgās sadarbības un organizatoriskās prasmes - diskusijas nodarbībās
KOMPETENCE
9. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītus un dinamiskus tautsaimniecības un reģionālās attīstības jautājumus sekmīgas uzņēmējdarbības nodrošināšanas aspektā, integrēt iegūtās uzņēmējdarbības vadības zināšanas - patstāvīgais darbs

10. Spēj teorētiski un empīriski pamatot un novērtēt valstī, reģionā un pašvaldībā īstenoto ekonomisko pasākumu efektivitāti labvēlīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšanā - kontroldarbs, patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tautsaimniecību raksturojošie pamatrādītāji un to izmaiņu analīze, makroekonomiskie modeļi un to nozīme tautsaimniecības analīzē; (2 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs)
2. Ekonomiskā izaugsme, tās teoriju attīstība un Latvijas realitātes; (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs)
3. Fiskālā politika un tās loma ekonomikas regulēšanā,monetārā politika un tās īstenošana eiro ieviešanas apstākļos; (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
4. Plašs bezdarbs un inflācija – makroekonomiskās nestabilitātes izpausmes formas, starptautiskās ekonomiskās attiecības un to loma ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanā; (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs)
5. 1. kontroldarbs “Tautsaimniecību raksturojošie procesi, rādītāji un to ietekmes indikatori uz uzņēmējdarbības vidi”; (1 h praktiskais darbs)
6. Reģionālā attīstība un reģionālās attīstības atbalsta instrumenti. Eiropas Savienības reģionālā politika un Latvijas reģionālās attīstības politika ES kontekstā; (2 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs)
7. Reģionālo attīstību raksturojošie rādītāji un analīzes metodes. Pašvaldību loma uzņēmējdarbības veicināšanā; (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
8. Teritoriju plānošanas nepieciešamība, tās tiesiskais un institucionālais mehānisms Latvijā. Eiropas Savienības fondu raksturojums un ieguldījumus teritoriju attīstībā; (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
9. Brīvostu un ekonomisko zonu loma reģiona ekonomikas attīstībā. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai; (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs)

10. 2. kontroldarbs “Reģionālo attīstību raksturojošie procesi, rādītāji un reģionālās attīstības atbalsta instrumenti uzņēmējdarbības sekmēšanai”. (1 h praktiskais darbs)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens par visām studiju kursa tēmām, ietverot gan teorētiska, gan praktiska rakstura jautājumus. Jābūt ieskaitītiem diviem kontroldarbiem, diviem patstāvīgajiem darbiem un pozitīvi novērtētam aktivitātes līmenim semināros.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošajam jāiesniedz divi patstāvīgie (mājas) darbi, elektroniskā veidā, 7 – 10 lpp. apjomā iepriekš noteiktajos termiņos tēmas “Tautsaimniecības politikas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi formāts, virzieni un reģionu un pašvaldību loma uzņēmējdarbības veicināšanā” ietvaros. Katram studējošajam vismaz divas reizes jāņem aktīva dalība semināros par norisēm tautsaimniecības un reģionu līmenī.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējā novērtējumā 40% sastāda rakstiskā eksāmena vērtējums par visām kursa tēmām, 40% divu kontroldarbu vērtējums par tēmām ” Tautsaimniecību raksturojošie procesi, rādītāji un to ietekmes indikatori uz uzņēmējdarbības vidi” un “Reģionālo attīstību raksturojošie procesi, rādītāji un reģionālās attīstības atbalsta instrumenti uzņēmējdarbības sekmēšanai” un 20% - patstāvīgo darbu vērtējums. 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Pamatliteratūra

1. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. LiePA, 2015, 269 lpp.
2. Capello R. Regional Economics. 2nd Revised edition. New York: Routledge, 2016, 354 p.
3. Gods U. Makroekonomika. 2. papild. izd. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004, 360 lpp.
4. Lībermanis G. Makroekonomika. Rīga: Kamene, 2006, 445 lpp.
5. Mankiw G. N., Taylor M.P. Macroeconomics. 7th ed., Worth Publishers, 2010, 608 p.
6. McConnell, Campbell R. Macroeconomics: principles, problems, and policies. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2012. 499, 37 lpp.

7. Šenfelde M. Makroekonomika. 4.izd. Rīga: RTU, 2012, 244 lpp.

Papildliteratūra

1. Ducmane K., Ozoliņa A. Naudas laiki Latvijā. A/S Latvijas avīze, 2013, 250 lpp.
2. Judrupa I. Eiropas valstu ekonomika. RTU, 2007, 332 lpp.
3. Keišs S., Kazinovskis A. Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi & Regional Development in Latvia: Course, Problems and Solutions of Administrative Territorial Reform. Monogrāfija. Rīga: Vītola izdevniecība, 2014, 616 lpp.
4. Latvijas ekonomikas un uzņēmējdarbības izaicinājumi. A. Saukas un B. Rivžas zinātn.red. Ventspils Augstskola, 2014, 227 lpp.
5. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. www.latvija2030.lv
6. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. Rīga: LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2014.
7. Liepiņš A. Analītiskā makroekonomika. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002, 48 lpp.
8. LR likums „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” Pieņemts 18.12.2008.
9. LR likums „Likums par ostām” Pieņemts 22.06.1994
10. LR likums „Par pašvaldībām” Pieņemts 19.05.1994.
11. LR likums „Reģionālās attīstības likums” Pieņemts 21.03.2002.
12. LR likums „Rīgas brīvostas likums” Pieņemts 19.05.1994
13. LR likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums” Pieņemts 01.12.2011.
14. Mainoties saglabājies, dažādā Latvija, Rīga: Centrālā statistikas pārvalde, 2008, 318 lpp.
15. Mansfield E. Economics. 6th ed. – Norton. New York – Lordin., 1989, 756 p.
16. Pūķis M. Pašu valdība. Rīga: Latvijas Pašvaldību savienība, 2010, 512 lpp.
17. Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikmets. Rīga: Jumava, 2004, 280 lpp.
18. Snowdon B., Vane M. R. Modern Macroeconomics. Edward Elgar Publishing Limited, 2005, 816 p.
19. Šenfelde M., Ņikitina V., Lapiņa I. Makroekonomika. Rīga: Kamene, 2006, 220 lpp.
20. Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I., Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds Latvijas Statistikas institūts, 2006, 295 lpp.
21. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 384 lpp.

22. Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai (autoru kolektīvs). Zinātniska monogrāfija VPP EKOSOC-LV, 2018, 325 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. Latvijas avīze: nacionāli konservatīvs dienas laikraksts. Rīga: Izdevniecība AS „Lauku Avīze”. ISSN 1691 – 1229
4. Latvijas Statistikas gadagrāmata
5. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
6. Logs: Latvijas Pašvaldību savienības izdevums. Izdevniecība „Logs”. ISSN 1407 – 3560
7. The Economist: London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613. Pieejams arī: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink.
8. Vides Vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.
9. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda mājas lapa. Pieejams: www.esfondi.lv
10. Eiropas Reģionālās attīstības fonda mājas lapa. Pieejams: www.raim.gov.lv

11. Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas mājas lapa. Pieejams: www.varam.gov.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF profesionālā maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība”.