Kursa kods Ekon5131

Kredītpunkti 2

Sociālais mārketings

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gunta Grīnberga-Zālīte

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5086, Integrētā mārketinga komunikācija

Ekon5137, Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina studējošos ar sociālā mārketinga funkcijām un sociālā mārketinga projektu un programmu īstenošanas principiem. Kursā iekļautās tēmas sniedz padziļinātas zināšanas par sociālā mārketinga sistēmu, tās elementiem, iekšējiem un ārējiem faktoriem, tādējādi radot izpratni par sociālā mārketinga elementu sabalansēšanas nozīmi sociālā mārketinga projektos un programmās. Pēc studiju kursa apgūšanas studējošie pratīs izvēlēties piemērotāko sociālā mārketinga stratēģiju uzstādīto mērķu sasniegšanai, kā arī izveidot sociālā mārketinga pasākumu vadības sistēmu. Studiju kursa noslēgumā studējošie izstrādās praktisku sociālā mārketinga projektu, kurā nostiprinās kursa ietvaros apgūtās teorētiskās zināšanas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
par sociālā mārketinga būtību gan indivīdu, gan sociālo struktūru līmenī sociāli vēlamu mērķu sasniegšanai tautsaimniecības ilgtspējīgas attīstības kontekstā;
par sociālā mārketinga komunikācijas procesa modeli un dažādiem komunikācijas kanāliem, to specifiku, iespējām un ierobežojumiem.
Padziļinātas zināšanas par sociālā mārketinga kampaņas plānošanu, potenciālo izmaksu aprēķināšanu, rentabilitātes prognozēšanu. Zināšanas tiek vērtētas rakstiskos kontroldarbos.
Prasmes:
analizēt sociālā mārketinga mix elementu kompleksu un vadības sistēmu;
mērķorientēti pielietot segmentēšanu sociālās kampaņas mērķa grupas noteikšanai un sekmīgai sasniegšanai. Prasmes tiek vērtētas grupu darbos un praktiskā individuālā darbā.
Kompetence:

izstrādājot sociālā mārketinga projektu, spēj patstāvīgi un kritiski izanalizēt konkrētu, sabiedrībā eksistējošu sociālu problēmu, veikt tās padziļinātu analīzi, pieņemt un argumentēt lēmumus sociāli vēlamas rīcības veicināšanai. Kompetence tiek vērtēta noslēguma darba pētījuma sagatavošanā, datu analīzē, secinājumu izdarīšanā, pētījuma atziņu prezentēšanā un argumentēšanā auditorijai.

Kursa saturs(kalendārs)

12 lekcijas un 12 praktiskie darbi:
• Sociālā mārketinga jēdziens. Sociālā mārketinga evolūcijas virzītājspēki un aktualitātes sabiedrības transformācijas procesos. Ārējās vides faktoru ietekme uz kopienas labklājību. 1 lekcija
• Komerciālā un sociālā mārketinga atšķirīgās funkcijas. Sociālo izmaiņu veicināšanas instrumenti: kopienas izglītošanas pasākumi, motivācijas radīšana, politisko lēmumu virzīšana. 1 lekcija, 1 praktiskais darbs
• Sociālā mārketinga kampaņas stratēģijas izstrāde. Šiltona 3-soļu modelis: Kāpēc? Ko? Kā? Sabiedriskā viedokļa ietekmēšanas fāzes. 1 lekcija, 1 praktiskais darbs
• Sociālā mārketinga komunikācijas procesa modelis. Sociālā mārketinga komunikācijas kanālu raksturojums, to iespējas un ierobežojumi. Aktualitātes, abpusējas ieinteresētības, uzticēšanās un konsekvences, sociālā labuma apliecinājuma, sabiedrības iesaistes un autoritātes principu ievērošanas nodrošināšana. 1 lekcija, 1 praktiskais darbs
• Digitālā mārketinga iespējas sociāli vēlamu produktu un pakalpojumu virzīšanā. Komunikācija sociālajos tīklos, mājas lapas izstrāde, attiecību veidošana ar sadarbības partneriem. 1 lekcija, 2 praktiskie darbi
• Kopienas uzmanības piesaistes un rīcības veicināšanas teorijas: aizsardzības motivēšanas teorija, pamatotas rīcības teorija, cenšanās teorija, kognitīvās disonanses teorija, starppersonu uzvedības teorija. 1 lekcija, 1 praktiskais darbs
• Socioloģisko pētījumu loma sociālā mārketinga projektu īstenošanā. Segmentēšana un mērķa auditorijas noteikšana. Pētījuma mērķa un uzdevumu formulēšana, pētījuma metodoloģijas izstrāde, pētījuma veikšana un datu interpretācija. 2 lekcija, 2 praktiskie darbi
• Sociālā mārketinga ētika. Ētikas teorija un principi sociālā mārketinga kontekstā. Sociālā labuma un personas rīcības brīvas principu ievērošana. Produktu un attieksmes alternatīvu konkurence. 1 lekcija
• Sabiedrisku personu virzīšanas kampaņu izstrāde. Politiskais mārketings. Polittehnoloģiju instrumenti un to izmantošanas ētika. 1 lekcija, 2 praktiskie darbi
• Sociālā mārketinga kampaņu un programmu izstrāde un plānošana. Sociālā mārketinga kampaņas rezultātu izvērtēšana. Sociālā mārketinga pasākumu pēctecības nodrošināšana. 2 lekcijas, 2 praktiskie darbi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtots kontroldarbs par sociālā mārketinga teorētiskajiem aspektiem, kas veido 20% ko kopējā vērtējuma; sekmīgi nokārtots individuālais darbs ar aprēķiniem (20%); sekmīgs vērtējums par dalību praktiskajos darbos (10%); sekmīgi novērtēts ieskaites darba pētījums un sekmīgi novērtēta pētījuma prezentēšana auditorijai (50%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskie darbi ir pakārtoti kursa teorētisko jautājumu padziļinātai izzināšanai grupu un individuālos darbos (situācijas izpēte, video materiālu analīze, datu apkopošana un interpretācija) par šādām tēmām:
• Sociāli vēlami produkti / pakalpojumi, iekļaujoša un/vai sociāli orientēta zīmolvedība: video materiālu analīze (2 stundas);
• Sociāli vēlamas attieksmes / nevēlamas attieksmes radīšana: situācijas analīze (1 stunda);
• Ārvalstīs un Latvijā īstenotu sociālā mārketinga kampaņu izvērtējums: interneta resursu apkopošana un analīze (2 stundas);
• Sociālā mārketinga kampaņas mērķu, uzdevumu un mērķa grupas definēšana, piemērotāko mārketinga kanālu izvēle (1 stunda);
• Sociālā mārketinga kampaņas zīmola izstrāde (2 stundas);
• Sociālā mārketinga kampaņas mājas lapas izstrāde (2 stundas);

• Sabiedriskas personas tēla un komunikācijas sociālajos tīklos izvērtējums (2 stundas).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursā tiek vērtētas četras aktivitātes: rakstisks kontroldarbs par kursa teorētiskajiem aspektiem (20%) ; dalība praktisko darbu nodarbībās (10%); patstāvīgais darbs ar aprēķiniem (20%); individuālā pētījuma izstrāde un prezentēšana auditorijai (50%). Ieskaites darbu drīkst kārtot tikai tad, ja iegūti sekmīgi novērtējumi par kontroldarbu, patstāvīgo darbu un praktiskajiem darbiem.

Obligātā literatūra

1. G.Grīnberga-Zālīte. Sociālais mārketings lauku iedzīvotāju interešu harmonizācijai. Jelgava, LLU, 2014, 46 lpp.
2. Evans D., McKee. Social Media Marketing. The Next Generation of Business Engagement. Wiley Publishing, 2010. E-grāmata, pieejama: https://www.pauladaunt.com/books/Social%20Media%20Marketing.pdf

3. Rob Donovan, Nadine Henley. Principles of Social marketing. New York: Cambridge University Press, 2010.

Papildliteratūra

1. Bakari M. The Dilemma of Sustainablity in the Age of Globalization. Lanham: Lexington Books, 2017, pp.225.
2. Baran, Roger J. Customer Relationship Management : the foundation of contemporary marketing strategy, 2nd edition. New York ; London : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017, 499p.
3. Handbook of Research on Consumerism in Business and Marketing: Concepts and Practices. Editors: H.R. Kaufmann and M.F.A. Khan Pann. IGI Global, 2014, p.638.
4. Hawkins D.I. , Mothersbaugh, D.L. Consumer Behavior. Building Marketing Strategy. New York, McGrae-Hill Irwin, 2013, p.772.
5. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital, 2016. E-grāmata, pieejama: http://www.ebook777.com/marketing-4-0-moving-traditional-digital/
6. Kotler P., Meller K.L. Marketing Management. Prentice Hall, 2015, 832p.

7. N.R.Lee, P.Kotler. Social Marketing – Changing Behaviours for Good. Sage Publications, 2011, p.520

Periodika un citi informācijas avoti

1. “Dienas Bizness” , nedēļas laikraksts : Latvijas biznesa avīze.
2. “Kapitāls”, Rīga: SIA BIG Media, ISSN 1407-2505

3. “The Economist”, London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613. Pieejams: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink.

Piezīmes

Ierobežotas izvēles kurss ESAF akadēmiskās maģistra studijas programmas „Ekonomika” specializācijas virzienā ”Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings”.