Kursa kods Ekon5123

Kredītpunkti 6

Investīcijas lauku attīstībai

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareAgrārā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits36

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2023

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Irina Pilvere

Dr. oec.

Kursa anotācija

Maģistranti iegūst padziļinātu izpratni par lauksaimniecības un lauku attīstības politiku ES un tās realizāciju Latvijā. ES Kopējās lauksaimniecības politika (KLP) attīstītās, notiek tās reformas, tāpēc ir svarīgi saprast šo reformu īstenošanas rezultātus, atbalsta sistēmas teorētiskos un praktiskos aspektus Latvijā. Maģistranti iegūst praktiskas iemaņas atbalsta iesniegumu un projektu sagatavošanā, lai attīstītu uzņēmējdarbību laukos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
1. Zināšanas par lauksaimniecības un lauku attīstības politiku ES un tās realizāciju Latvijā (grupu darbs, individuālais patstāvīgais darbs, kontroldarbs, prezentācijas).
2. Zināšanas par dažādiem finanšu instrumentiem – ES atbalstu un valsts subsīdijām, to izmantošanas nosacījumiem un daudzveidīgo normatīvo regulējumu to (diskusijas nodarbībās un individuālais patstāvīgais darbs, prezentācijas, eksāmens).
3. Padziļināta izpratne par investīciju projekta izstrādes posmiem un nosacījumiem lauku attīstībai (diskusijas nodarbībās, investīciju projekta sagatavošana).
PRASMES
1. Prasme orientēties un izprast atbalsta saņemšanas nosacījumus, lēmumu pieņemšanas procesu projektu apstiprināšanā, projektu realizācijas, maksājumu saņemšanas un uzraudzības nosacījumus, spēj izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas investīciju projekta iesnieguma izstrādē (diskusijas nodarbībās, investīciju projekta sagatavošana, eksāmens).
2. Prasme argumentēt jautājumus par sarežģītiem ES politikas aspektiem, prast atrast un piemērot attiecīgus finanšu instrumentus investīciju projekta idejas realizācijai, prot sagatavot un prezentēt prezentācijas par ES politikas atbalsta pasākumiem (diskusijas nodarbībās, investīciju projekta sagatavošana, prezentācijas).
KOMPETENCE
1. Spēj atbildīgi formulēt, plānot, analizēt un prognozēt uzņēmuma attīstības iespējas, piesaistot investīcijas no ES finanšu instrumentiem lauku attīstībai projektu realizācijai, izmantojot jaunāko normatīvo aktu nosacījumus (investīciju projekta izstrāde).

2. Spēj patstāvīgi plānot, prognozēt un organizēt uzņēmuma finanšu plūsmu par valsts un ES atbalsta piesaisti visizdevīgākajā veidā, lai patstāvīgi sagatavotu nepieciešamos dokumentus atbalsta finansējuma piesaistei (investīciju projekta izstrāde).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lauku un investīciju definējums, lauku attīstību ietekmējošie faktori (4 h lekcijas).
2. Lauku attīstības politika ES (4 h lekcijas).
3. Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns, finansējums un investīciju piesaistes iespējas (4 h praktiskie darbi).
4. Lauku attīstības atbalsta horizontālie ieviešanas nosacījumi (4 h praktiskie darbi).
5. Investīciju atbalsta saņemšanas nosacījumi (4 h praktiskie darbi).
6. Investīciju projekta iesnieguma sagatavošana (4 h praktiskie darbi).
7. Investīciju projekta iesnieguma sagatavošana (4 h praktiskie darbi).
8. Investīciju projekta iesnieguma sagatavošana (4 h praktiskie darbi).
9. Prezentāciju sagatavošana par lauku attīstībai paredzētajiem atbalsta pasākumiem (4 h).
10. Tiešo maksājumu atbalsta sistēma, Ģeogrāfiska informācijas sistēma, Lauku reģistrs (4 h lekcijas).
11. Normatīvais regulējums par tiešajiem maksājumiem (4 h praktiskie darbi).
12. Prezentācijas par tiešajiem maksājumiem (4 h praktiskie darbi).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students sekmīgi nokārto visus paredzētos darbus semestra laikā - veic patstāvīgo darbu investīciju projekta iesnieguma sagatavošanā, sagatavo 2 prezentācijas par: 1) par Lauku attīstības atbalsta pasākumu/pasākumiem; 2) par tiešmaksājumiem un prezentē tās grupai. Sesijas laikā studējošais kārto eksāmenu par lauku attīstības atbalsta pasākumiem un tiešmaksājumiem.
Pie eksāmena ir pielaisti studenti, kuri semestra laikā ir izstrādājuši investīciju projektu, sagatavojuši un snieguši 2 mutiskus ziņojumus par attiecīgā studiju kursa sadaļām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi izstrādā investīciju projekta iesniegumu, veido visas šī iesnieguma sadaļas (titullapa, informācija par uzņēmumu, projekts, prioritārie kritēriji, ieņēmumi, izmaksas, naudas plūsma, iesniedzamie dokumenti) un noteiktā laikā iesniedz mācībspēkam.
Students sagatavo divas prezentācijas par atbalsta pasākumiem (vienu par lauku attīstībai paredzētajiem investīciju un platību pasākumiem un otru par kādu no ES tiešmaksājumu atbalsta veidiem vai nosacījumiem to saņemšanai), kas tiek prezentētas nodarbībā grupai. Prezentācijā ir ne vairāk kā 5-6 slaidi katrā, atbildot uz jautājumiem:
1) Kas var saņemt attiecīgo atbalsta maksājumu;
2) Kādi ir galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi;
3) Kādi ir attiecīgā atbalsta pasākuma ieviešanas rezultāti.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursā tiek vērtētas trīs galvenās aktivitātes:
1. Patstāvīgais darbs investīciju projekta iesnieguma sagatavošanā – līdz 30%;
2.Sagatavotas divas prezentācijas un prezentētas grupai – līdz 20% no kopējā vērtējuma.
3. Eksāmens par lauku attīstībai paredzēto atbalstu un tiešmaksājumiem – līdz 50% no kopējā vērtējuma.
10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Zemkopības ministrija (2022). Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023.-2027. gadam un tā grozījumi.
2. 2023. gada 7. marta MK noteikumi Nr. 113 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības vispārējā kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai" un to grozījumi.
3. 2023. gada 13. jūnija MK noteikumi Nr. 306 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās" 2023.-2027. gadam" un to grozījumi.
4. 2023. gada 1. jūnija MK noteikumi Nr. 269 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"" vai tamlīdzīgi par investīciju atbalstu.
5. Ministru kabineta 2023. gada 18.aprīļa noteikumi Nr.198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" un to grozījumi.

Papildliteratūra

1. Zemkopības ministrijas aktuālā informācija: https://www.zm.gov.lv
2. Lauku atbalsta dienesta aktuālā informācijas: https://www.lad.gov.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Agrotops.

2. Žurnāls Saimnieks.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskajā un profesionālajā maģistra studiju programmā “Lauksaimniecība” .