Kursa kods Ekon5123

Kredītpunkti 4

Investīcijas lauku attīstībai

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareAgrārā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums25.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Irina Pilvere

Dr. oec.

Kursa anotācija

Maģistranti iegūst padziļinātu izpratni par lauksaimniecības un lauku attīstības politiku ES un tās realizāciju Latvijā. ES Kopējās lauksaimniecības politika (KLP) attīstītās, notiek tās reformas, tāpēc ir svarīgi saprast šo reformu īstenošanas rezultātus, atbalsta sistēmas teorētiskos un praktiskos aspektus Latvijā. Maģistranti iegūst praktiskas iemaņas atbalsta iesniegumu un projektu sagatavošanā, lai attīstītu uzņēmējdarbību laukos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
1. Zināšanas par lauksaimniecības un lauku attīstības politiku ES un tās realizāciju Latvijā (grupu darbs, individuālais patstāvīgais darbs, kontroldarbs, prezentācijas).
2. Zināšanas par dažādiem finanšu instrumentiem – ES atbalstu un valsts subsīdijām, to izmantošanas nosacījumiem un daudzveidīgo normatīvo regulējumu to (diskusijas nodarbībās un individuālais patstāvīgais darbs, prezentācijas, eksāmens).
3. Padziļināta izpratne par investīciju projekta izstrādes posmiem un nosacījumiem lauku attīstībai (diskusijas nodarbībās, investīciju projekta sagatavošana).
PRASMES
1. Prasme orientēties un izprast atbalsta saņemšanas nosacījumus, lēmumu pieņemšanas procesu projektu apstiprināšanā, projektu realizācijas, maksājumu saņemšanas un uzraudzības nosacījumus, spēj izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas investīciju projekta iesnieguma izstrādē (diskusijas nodarbībās, investīciju projekta sagatavošana, eksāmens).
2. Prasme argumentēt jautājumus par sarežģītiem ES politikas aspektiem, prast atrast un piemērot attiecīgus finanšu instrumentus investīciju projekta idejas realizācijai, prot sagatavot un prezentēt prezentācijas par ES politikas atbalsta pasākumiem (diskusijas nodarbībās, investīciju projekta sagatavošana, prezentācijas).
KOMPETENCE
1. Spēj atbildīgi formulēt, plānot, analizēt un prognozēt uzņēmuma attīstības iespējas, piesaistot investīcijas no ES finanšu instrumentiem lauku attīstībai projektu realizācijai, izmantojot jaunāko normatīvo aktu nosacījumus (investīciju projekta izstrāde).

2. Spēj patstāvīgi plānot, prognozēt un organizēt uzņēmuma finanšu plūsmu par valsts un ES atbalsta piesaisti visizdevīgākajā veidā, lai patstāvīgi sagatavotu nepieciešamos dokumentus atbalsta finansējuma piesaistei (investīciju projekta izstrāde).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lauku un investīciju definējums, lauku attīstību ietekmējošie faktori (4 h lekcijas).
2. Lauksaimniecības, lauku attīstība raksturojums Latvijā, valsts un ES atbalsta sistēma Latvijā (4 h lekcijas).
3. Lauksaimniecības attīstībai un laukiem pieejamo dažādo instrumentu raksturojums (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi).
4. Altum atbalsta programmas Latvijā (4 h praktiskie darbi).
5. Kontroldarbs (1 h).
6. Lauku attīstības politika ES (3 h lekcijas).
7. Lauku attīstības programmas raksturojums, finansēšanas plāns u.c.informācija par programmas darbību Latvijā (2 h praktiskie darbi).
8. Lauku attīstības programmas horizontālie ieviešanas nosacījumiem (4 h praktiskie darbi).
9. Investīciju atbalsta saņemšanas nosacījumi (4 h praktiskie darbi).
10. Investīciju projekta iesnieguma sagatavošana (16 h praktiskie darbi).
11. Prezentācijas par Lauku attīstības programmas atbalsta pasākumiem (4 h).
12. Tiešo maksājumu atbalsta sistēma (3 h lekcijas).
13. Ģeogrāfiska informācijas sistēma, Lauku reģistrs (2 h praktiskie darbi).
14. Tiešo maksājumu atbalsta sistēma, nosacījumi, atbalsta veidi, atbalsta piešķiršanas nosacījumi, kontroles (5 h praktiskie darbi).

15. Prezentācijas par tiešajiem maksājumiem (4 h praktiskie darbi).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students sekmīgi nokārto visus pārbaudes darbus - kontroldarbu, veic patstāvīgo darbu investīciju projekta iesnieguma sagatavošanā, sagatavo 2 prezentācijas par 1) par Lauku attīstības programmas atbalsta pasākumu/pasākumiem;
2) par tiešmaksājumiem un prezentētās grupai. Sesijas laikā studējošais kārto eksāmenu par Lauku attīstības programmas atbalsta pasākumiem un tiešmaksājumiem.

Pie eksāmena ir pielaisti studenti, kuri semestra laikā ir izstrādājuši investīciju projektu, sagatavojuši un snieguši 2 mutiskus ziņojumus par attiecīgā studiju kursa sadaļām un piedalījušies kontroldarba rakstīšanā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti nelielās grupās meklē publiski pieejamu informāciju par Altum atbalsta programmām lauksaimniecībai un lauku attīstībai un veido prezentāciju (līdz 5 slaidi) un prezentē to nodarbībā.
Students patstāvīgi izstrādā investīciju projekta iesniegumu, veido visas šī iesnieguma sadaļas (titullapa, informācija par uzņēmumu, projekts, prioritārie kritēriji, ieņēmumi, izmaksas, naudas plūsma, iesniedzamie dokumenti) un noteiktā laikā iesniedz mācībspēkam.
Students sagatavo divas prezentācijas par atbalsta pasākumiem (vienu par Lauku attīstības programmas atbalsta pasākumu/pasākumiem un otru par kādu no ES tiešmaksājumu atbalsta veidiem vai nosacījumiem to saņemšanai), kas tiek prezentētas nodarbībā grupai. Prezentācijā ir ne vairāk kā 5 slaidi katrā, atbildot uz jautājumiem:
1) Kas var saņemt attiecīgo atbalsta maksājumu;

2) Kādi ir galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi;
3) Kādi ir attiecīgā atbalsta pasākuma ieviešanas rezultāti.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursā tiek vērtētas četras galvenās aktivitātes:
1. Nepieciešams uzrakstīt kontroldarbu par lauksaimniecības un lauku attīstības atbalsta sistēmu - līdz 14% no kopējā vērtējuma,
2. Eksāmens par Lauku attīstības programmu un tiešmaksājumiem -līdz 36% no kopējā vērtējuma;
3. Patstāvīgais darbs investīciju projekta iesnieguma sagatavošanā – līdz 30%;
4. Sagatavotas divas prezentācijas un prezentētas grupai – līdz 20% no kopējā vērtējuma.

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Pārresoru koordinācijas centrs (2012). Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam. Apstiprināts ar 2012. gada 20. decembra Latvijas Republikas Saeimas lēmumu, Rīga, 88 lpp.
2. Partnerības līgums Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam (2014). Rīga, 204 lpp. Pieejams: http://www.esfondi.lv/upload/Planosana/FMPlans_230714_Partn_lig_ar_grozijumiem_17.12.2014.pdf
3. Zemkopības ministrija (2020). Lauku attīstības programma 2014 - 2020.gadam ar grozījumiem.
4. LR Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā".
5. LR Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr.600 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"".

6. LR Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumi ar grozījumiem Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”, https://likumi.lv/doc.php?id=273050

Papildliteratūra

1. Zemkopības ministrijas aktuālā informācija: https://www.zm.gov.lv
2. Lauku atbalsta dienesta aktuālā informācijas: https://www.lad.gov.lv
3. Finanšu ministrijas aktuālā informācija: http: //www.fm.gov.lv; http: // www.esfondi.lv
4. Zemkopības ministrija (2020). Latvijas lauksaimniecība 2020, Rīga, 197 lpp.

5. Projektu vadīšanas rokasgrāmata I un II daļa (2017). Rīga: Dienas Bizness (bez lappušu numerācijas).

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Agrotops.

2. Žurnāls Saimnieks.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskajā un profesionālajā maģistra studiju programmā “Lauksaimniecība” .