Kursa kods Ekon5121

Kredītpunkti 2

Biznesa novērtēšana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Gunita Mazūre

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5082, Finanšu grāmatvedība I

Ekon5090, Mikroekonomikas analīze

Ekon6013, Finanšu menedžments

Kursa anotācija

Biznesa novērtēšana ir daudzpusīgs process, kura rezultātā tiek noteikta biznesa (uzņēmuma) ekonomiskā vērtība. Tādējādi studiju kurss sniedz padziļinātas zināšanas par biznesa vērtēšanas pieejām, metodēm un to pielietošanas gadījumiem, izpratni par biznesa vērtību ietekmējošiem faktoriem, kā arī attīsta prasmi analizēt procesus vadības līmenī, kas vērsti uz biznesa vērtības palielināšanu, izstrādājot nākotnes attīstības stratēģiju. Studenti iegūst zināšanas par vērtēšanas pieejām un metodēm, kas ļauj izvēlēties atbilstošo pieeju un metodi, ņemot vērā vērtību ietekmējošos faktorus, kā arī vērtētāja ētikas kodeksa pamatprincipus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot vērtēšanas procesu, pieejas un metodes. Pārzina biznesa darbību raksturojošās informācijas saturu un vērtēšanas mērķi. Pārzina nemateriālo aktīvu attīstības un vērtības noteikšanas procesu - patstāvīgais darbs.
2. Pārzina informācijas ticamības noteikšanu, vērtību veidus un vērtību ietekmējošos faktorus - diskusija nodarbībā.
3. Pārzina finanšu pārskatu koriģēšanu un biznesa vērtības noteikšanas procesu, izmantojot trīs vērtēšanas pieejas un metodes: izmaksu, salīdzināšanas un ieņēmumu - biznesa novērtēšanas atskaite ar aprēķiniem.
4. Spēj veikt korekcijas finanšu pārskatos, aprēķināt finanšu rādītājus un noteikt biznesa vērtību pēc dažādām pieejām un metodēm. Spēj analizēt iegūtos rezultātus, izprast cēloņus un izdarīt secinājumus. Izprot nemateriālo aktīvu vērtēšanas procesu - biznesa novērtēšanas atskaite ar aprēķiniem, aprēķini nodarbībās.
5. Spēj patstāvīgi atrisināt dažādus uzdevumus, sadarboties grupā ar kolēģiem, lai iegūtu nepieciešamo informāciju un izstrādātu vērtēšanas atskaiti, nosakot biznesa vērtību un iekļaujot vērtības palielināšanas iespējas - patstāvīgais darbs.
6. Prot prezentēt biznesa vērtības noteikšanas procesu un pamatot noteikto vērtību, kā arī izveidot prezentāciju par izvēlēto nemateriālo aktīvu (zīmolu) un tā vērtību - patstāvīgais darbs, rezultātu prezentēšana nodarbībās.
7. Spēj atbildīgi plānot un risināt uzdotos uzdevumus - patstāvīgais darbs.
8. Spēj iesaistīties nodarbībās un uzņemties atbildību par darba rezultātiem un to analīzi. Spēj prezentēt patstāvīgo darbu rezultātus - patstāvīgais darbs, prezentācijas un biznesa vērtēšanas atskaites izstrādāšana.

9. Spēj praktiski pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par biznesa vērtēšanas pieejām un metodēm, izprotot to priekšrocības un trūkumus, kā arī vērtēšanā izmantojamo pieeju un metožu pielietošanas īpatnības, izprot finanšu pārskatu korekciju nepieciešamību un nemateriālo aktīvu vērtēšanu, spēj identificēt un klasificēt biznesa vērtību ietekmējošos faktorus, analizēt procesus vadības līmenī, kas vērsti uz biznesa vērtības palielināšanu, izstrādājot nākotnes attīstības stratēģiju - patstāvīgie darbi, darbs nodarbībās, biznesa vērtēšanas atskaite, prezentācijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Biznesa vērtības noteikšanas metodoloģiskie pamati (lekcijas – 1 h)
Biznesa novērtēšanas gadījumi, to veidi, mērķi. Biznesa vērtēšanas objekts un subjekts, bizness kā prece. Biznesa novērtēšana konkrētam mērķim (funkcionējošs uzņēmums, rekonstrukcijas vajadzībām, investīcijām, akciju vērtības noteikšana, ekoloģiskā kaitējuma novērtējums).
2. Biznesa vērtēšanas standarti un principi (lekcijas – 1 h)
Biznesa vērtēšanas principi. Starptautiskā vērtēšanas standartu komiteja. Starptautiskie vērtēšanas standarti. Eiropas vērtētāju asociāciju grupa. Eiropas vērtēšanas standarti. Latvijas vērtētāju asociācija un asociācijas ētikas kodekss. Latvijas vērtēšanas standarti. Vērtēšanas metodika un metodiskie norādījumi.
3. Biznesa vērtības veidi un vērtējumu ietekmējošie faktori. Vērtējuma atskaites galvenās sastāvdaļas (lekcijas – 2 h)
Tirgus vērtības definīcijas skaidrojums. No tirgus vērtības atšķirīgās vērtības. Vērtēšanas atskaites obligātās sastāvdaļas. Vērtēšanas izstrādes kārtība.
4. Biznesa novērtēšanas procesam nepieciešamās informācijas sagatavošana (lekcijas – 1 h)
Ārējā informācija par biznesa darbību reģionā, nozarē. Ārējo risku veidi. Iekšējā informācija par biznesu
5. Finanšu pārskatu saīsinātā analīze, normalizācija un transformācija vērtēšanas procesā (lekcijas – 1 h, praktiskie darbi – 2 h)
Ieņēmumu un izdevumu korekcija, normalizētās peļņas iegūšana. Bilances posteņu koriģēšana. Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina analīze. Naudas plūsmas analīze un plānošana. Finanšu koeficientu aprēķināšana un rezultātu interpretēšana
6. Biznesa novērtēšanas nozīmīgākās pieejas un metodes izvēle (lekcijas – 1 h)
Biznesa novērtēšanas metodes un to pielietošanas gadījumu raksturojums. Biznesa vērtību raksturojošie rādītāji. Biznesa pašreizējā un potenciālā vērtība un paredzamais darbības periods. Naudas plūsma un diskonta likme.
7. Biznesa novērtēšana ar izmaksu pieeju, tās pamatprincipi un priekšrocības (lekcijas – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
Nekustamā īpašuma vērtēšanas bāze. Neto aktīvu vērtēšanas metode. Likvidācijas metode.
8. Biznesa novērtēšana ar salīdzināšanas pieeju, tās pamatprincipi un izmantošanas iespējas (lekcijas – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
Analogo uzņēmumu atlases pamatprincipi. Darījumu jeb pārdevumu metode. Peļņas un naudas plūsmas multiplikatori. Nozares koeficientu metode. Publiski kotēto uzņēmumu metode.
9. Biznesa novērtēšana ar ieņēmumu metodi, tās novērtēšanas bāze (lekcijas – 1 h, praktiskie darbi – 2 h)
Ienākumu kapitalizācijas metode. Ieņēmumu diskontēšanas metode. Diskonta un kapitalizācijas likmju noteikšana. Prognozētās peļņas vai zaudējumu un naudas plūsmas izstrāde.
10. Nemateriālie, neuzskaitītie aktīvi, to nozīme biznesa vērtības struktūrā (lekcijas – 2 h, praktiskie darbi – 2 h)
Nemateriālo, neuzskaitīto aktīvu veidi un to nozīme biznesa vērtības struktūrā. Nemateriālo aktīvu novērtēšanas metodes. Izmaksu pieejas pielietošana nemateriālo aktīvu novērtēšanā. Salīdzināšanas pieejas izmantošana. Ieņēmumu pieejas pielietošana. Intelektuālā īpašuma vērtēšana
11. Biznesa novērtējuma izstrādāšana (praktiskie darbi – 4 h)
Novērtējuma izstrādāšana biznesam. Biznesa galīgā vērtējuma noteikšanas metodika. Novērtējuma secinājumu un atskaites sagatavošana. Prēmijas un atlaides par kontroli aprēķins.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Prezentācija par izvēlētā zīmola izveidošanas procesu, attīstību un vērtību (20%).
2. Patstāvīgais darbs par izvēlētā biznesa (uzņēmuma) novērtēšanu, iekļaujot biznesa un nozares raksturojumu, klasificējot biznesa vērtību ietekmējošos faktorus un izstrādājot nākotnes attīstības stratēģiju – biznesa novērtējuma atskaite (50%).
3. Biznesa novērtējuma atskaites prezentācija (20%).
4. Aktivitāte nodarbībās (10%).
Studiju kursa noslēgumā ieskaite ar atzīmi, kuru veido akumulējošs studiju rezultātu vērtējums (100%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavošanās praktiskajiem darbiem un izvēlētā zīmola prezentācijai. Individuāli veikts izvēlētā uzņēmuma novērtējums, izstrādājot pilnvērtīgu biznesa novērtējuma atskaiti un to prezentējot.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt izpildītiem visiem darbiem. Katrs darbs tiek vērtēts ar atzīmi. Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo un praktisko darbu vērtējuma, 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Damodaran A. Damodaran on Valuation. 2nd edition. USA: John Wiley &Sons, 2006. 696 p.
2. Finanšu vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
3. Kurjanovičs V. Biznesa novērtējums: metodika un organizācija. Rīga: Merkūrijs Info, 2010. 189 lpp.
4. Reilly F., Schweihs P. Handbook of Advanced Business Valuation. New York: McGraw-Hill, 2000. 512 p.
5. Uzņēmuma darbības novērtēšana. Rīga: SIA „Lietišķais informācijas dienests”, 2008. 179 lpp. Harvard Business Review.
6. Shanon P.P., Niculita A.V. Valuing the Business. 5th ed. USA: The McGraw-Hill, 2008. 1098 p.
7. Есипов В., Маховикова Г., Терехова В. Оценка бизнеса, 2-е изд. СПб.: Питер, 2006. 464 с.

Papildliteratūra

1. Baltruma D., Freibergs J. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Rīga: Vieda, 1999. 99 lpp.
2. Freibergs J., Žuromskis V. Nekustāmā īpašuma vērtēšana (teorija un prakse). Rīga: SIA ,,Eiroeksperts”, 2013. 347 lpp.
3. Īpašuma vērtēšanas standarti; LVS 401-0:2002 L, VSIA ,,Latvijas standarts”, 2002. gada maijs.
4. Januška M. Firmas ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika. Rīga: ZKC SIA „Inovācija”, 2002. 40 lpp.
5. Keith A., Allman K.A. Corporate Valuation Modeling: a Step-by-step Guide. N.J.: John Wiley, 2010. 304 p.
6. Koller T. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. 6th edition. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons Inc., 2015. 825 p.
7. Vērtētāju ētikas kodekss. Rīga: Latvijas īpašumu vērtētāju asociācija, 2006.
8. Гукова А.В., Аникина И.Д. Оценка бизнеса для менеджеров: Учебное пособие для студентов обучающихся по специальности ,,Финансы и кредит”. Москва: Издательство ,,Омега-Л”, 2007. 176 с.
9. Коугленд Т., Коллер Т., Мудрин Дж. Стоимость компаний. Оценка и управление. Третье изд. Москва: Олимп-Бизнес, 2007. 554 с.
10. Щербаков В.А., Щербаков Н.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). 2-е изд. Москва: Омега-Л, 2007. 288 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Business Week; nedēļas izdevums [tiešsaiste]. Bloomberg L.P. Businessweek ISSN 0007-7135. Pieejams: https://www.bloomberg.com/businessweek.
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005.
3. European Valuation Standards 2016 [tiešsaiste]. TEGoVA. Pieejams: https://www.tegova.org/data/bin/a5738793c0c61b_EVS_2016.pdf
4. Financial Times: laikraksts [tiešsaiste]. England based finance newspaper. London: The Financial Times Ltd. Pieejams: http://www.ft.com/home/europe.
5. Forbes: žurnāls. Rīga: SK Media, 2010. ISSN 1691-6018.
6. International Valuation Standards 2017 [tiešsaiste]. International Valuation Standards Council. Pieejams: http://www.cas.org.cn/docs/2017-01/20170120142445588690.pdf.

7. Kapitāls / žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā maģistra studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Finanšu menedžments un grāmatvedība”; ierobežotās izvēles studiju kurss profesionālā maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība”