Kursa kods Ekon5114

Kredītpunkti 2

Pētījumu, publikāciju metodoloģija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Gunita Mazūre

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5134, Tautsaimniecība un reģionālā ekonomika

Ekon6034, Matemātiskā statistika

VadZ5055, Uzņēmējdarbības plānošana un kontrolings

VadZ6009, Finanšu un investīciju vadīšana

Kursa anotācija

Akadēmiskā darba, pētījuma vai zinātniskās publikācijas sagatavošana publicēšanai ir darbietilpīgs process, kas prasa lielu rūpību un nereti arī pieredzi. Atzīmējams tas, ka pastāv visai ievērojamas atšķirības prasībās publikācijas noformēšanai atkarībā ne tikai no zinātnes nozares, bet arī konkrētā izdevuma. Tādējādi studiju kurss dod izpratni un zināšanas par zinātniskā darba organizācijas pamatprincipiem, galveno uzmanību veltot akadēmisko tekstu veidošanas un noformēšanas jautājumiem. Studiju kurss sniedz zināšanas par pētījumu rezultātu sagatavošanu publicēšanai nacionālos un starptautiskos izdevumos, kā arī par rezultātu prezentēšanu semināros un konferencēs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot pētījumu un publikāciju izstrādes metodoloģiju, pētījumu sagatavošanu publicēšanai un rezultātu prezentēšanu semināros un konferencēs – patstāvīgais darbs.
2. Pārzina zinātniskā darba organizācijas pamatprincipus, galveno uzmanību veltot akadēmisko tekstu veidošanas un noformēšanas jautājumiem - diskusija nodarbībā.
3. Spēj noteikt pētījuma apjomu, formulēt pētījuma hipotēzi, mērķi un uzdevumus, atspoguļot pētījuma rezultātus publikācijā, izstrādāt publikācijas noslēguma daļu, pareizi veidot atsauces tekstā un literatūras sarakstu - publikāciju analīze, angļu valodā uzrakstīta publikācija.
4. Prot ievērot zinātnes ētikas kodeksu un izvairīties no plaģiāta gadījumiem akadēmiskajos un zinātniskajos darbos, kā arī izmantot starptautiskās datu bāzes - patstāvīgais darbs, informācijas apkopošana no datubāzēm, publikāciju analīze.
5. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - patstāvīgais darbs.
6. Spēj iesaistīties nodarbībās, uzņemties atbildību par patstāvīgā darba rezultātiem un to analīzi. Spēj prezentēt patstāvīgo darbu rezultātus - patstāvīgais darbs, prezentācija un publikācijas izstrādāšana.

7. Spēj praktiski pielietot iegūtās padziļinātās un strukturētās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pētījumu un publikāciju izstrādē angļu valodā atbilstoši Latvijas un starptautiskajām normām - patstāvīgie darbi, darbs ar datubāzēm, publikāciju analīze, prezentācija, angļu valodā uzrakstīts raksts.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pētnieciskā darba definīcija. Pētījuma jomas un tēmas izvēle. Pētījuma apjoma noteikšana un optimizācija (lekcijas – 1 h)
Fundamentālie, lietišķie un praktiskie pētījumi. Aprakstoši un eksperimentāli pētījumi. Zinātnisko pētījumu plānošana un sagatavošana. Pētījuma, publikācijas pirms-izstrādes process. Pētījuma aktualitātes noskaidrošana. Pētījuma virziens. Pētījuma sagatavošana. Literatūras meklēšanas principi.
2. Pētnieciskā darba struktūra un tās detalizēts raksturojums – IMRAD (Introduction, Materials and Methods, Results and Discussion - ievads, materiāli un metodes, rezultāti un diskusija). (lekcijas – 2 h, praktiskie darbi – 1 h)
Virsraksts. Virsraksta garums. Ievads. Pētījuma mērķu un uzdevumu izvirzīšana un pamatojums. Tēmas ierobežotības noteikšana. Hipotēzes formulējums atbilstošā zinātniskajā stilā un terminoloģijā. Materiāli un metodes. Saīsinājumi, akronīmi un simboli.
3. Datubāzes un informācijas meklēšana datubāzēs (praktiskie darbi – 4 h)
Bibliogrāfiskās un pilnteksta datubāzes (CAB Abstracts, Ebscohost, Agris, ISI Web of Kowledge, SAGE, Scirus, Emerald, Scopus, Index Copernicus, Erih, LLU datubāze, Research gate, Science gateway). LLU abonētās datubāzes. Augstas ietekmes faktora žurnāli. Atlases kritēriji žurnālu iekļaušanai datubāzēs.
4. Pētījumu rezultātu atspoguļošana pētnieciskajā darbā vai publikācijā (lekcijas – 2 h, praktiskie darbi – 2 h)
Pētījuma rezultātu, satura izklāsta pamatprincipi. Tabulu un attēlu noformēšana. Tabulu un attēlu virsraksti un numerācija. Kolonu virsraksti. Mērvienības. Atsauces zem tabulām un attēliem. Akcentu jeb ,,end focus” lietošana. Diskusija, diskusijas mērķis. Rezultāti un diskusija. SI sistēma.
5. Pētnieciskā darba noslēguma daļas izstrādāšana (lekcijas – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
Anotācija. Atslēgas vārdi, to skaits. Secinājumi un priekšlikumi. Secinājumi eksperimentāliem pētījumiem. Kopsavilkums. Strukturēts kopsavilkums. Nestrukturizēts kopsavilkums. Pateicība.
6. Bibliogrāfijas saraksts un atsauces tekstā (lekcijas – 1 h)
Bibliogrāfijas saraksta veidošana. Atsauču saraksts, tēmu indekss un bibliogrāfija. Vankūveras un Hārvardas atsauču stils. Atsauču nepieciešamība. Literatūras saraksta (bibliogrāfijas) veidošana: viena un vairāku autoru grāmatas, zinātniski raksti, citas publikācijas, preses relīzes, elektroniskie resursi, enciklopēdiju izziņas. Alfabētiskais kārtojums. Citējumu secība.
7. Esejas. Eseju rakstīšanas prasmju attīstības gaita. Domu koncentrēšana un pirmuzmetums (lekcijas – 1 h)
Eseju rakstīšanas prasmju veidošanas mērķi. Personīgās pieredzes pārveide (izaugsme) uzskatā. Argumentu veidošanas prasme un māksla. Teorijas savienojums ar praktiskiem piemēriem. Atsauces uz piemēriem. Izvairīšanās no žargona vārdiem. Rakstītā materiāla pārbaude, rediģēšana. Lasītāja respektēšana. Darba daļu loģiskā sasaiste. Esejas analīze.
8. Ētikas problēmas – kā izvairīties no plaģiāta gadījumiem akadēmiskajos un zinātniskajos darbos (lekcijas – 1 h)
Autortiesības. Plaģiātisms un pašplaģiātisms. Pašplaģiātisma novēršana. Iespēja konstatēt plaģiātu un attieksme pret to. Zinātnieks kā radoša personība, recenzents, eksperts utt. Zinātnieka ētikas kodekss.
9. Standarta angļu valodas un amerikāņu angļu valodas rakstības atšķirības un prioritāte (lekcijas – 2h)
Standarta (britu) angļu valodas lietošana pētījumos un publikācijās. Pieturzīmju lietošana pētījumos un publikācijās: punkts, komats, semikols, kols, domuzīme. Lielo sākumburtu lietošana. Skaitļa vārdi un to lietošana. Ciešamā un darāmā kārta. Liekvārdība. Vienskaitļa un daudzskaitļa lietošana. Latīņu izcelsmes vārdi. Skaitļa vārdu lietošana. Vietniekvārdi. Apostrofi, to lietošana. Vārda nozīmi pastiprinošie priedēkļi. Sarunvalodas un zinātniskā stila leksika. Terminoloģija. Tagadnes un pagātnes lietošana, laiku saskaņošana angļu valodā. Nākotne pagātnē. Artikulu lietošanas specifika. Eifēmismi. Parafrāzes.
10. Pētījumu rezultātu sagatavošana publicēšanai (lekcijas – 1 h, praktiskie darbi – 2 h)
Publicēšanās iespēju apzināšana. Prasības pētījumu un publikāciju noformēšanai. Rakstu iesniegšana. Redaktori un recenzēšana. Labojumu izdarīšana, kontakti ar redkolēģiju.
11. Pētījumu rezultātu prezentācija semināros un konferencēs (praktiskie darbi – 2 h)
Prezentācijas materiālu sagatavošana. Izdales materiālu sagatavošana. Mutiskais referāts. Ilustratīvais materiāls. Stenda referāts. IMRAD struktūra stenda referātos. Burtu veids un burtu lielums. Sekmīgas prezentācijas etiķete.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Informācijas apkopošana no datubāzēm - 10 ieraksti (10%).
2. Cita autora publikācijas analīze (20%).
3. Maģistra darba pētījuma prezentācija (15%).
4. Aktivitāte nodarbībās (5%).

Studiju kursa noslēgumā eksāmens (rakstisks), angļu valodā uzrakstot un noformējot publikāciju atbilstoši maģistra darba tēmai (50%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavošanās praktiskajiem darbiem un maģistra darba pētījuma prezentācijai. Informācijas meklēšanas datubāzēs apguve un desmit ierakstu atlase par tēmām, kuras saistītas ar maģistra darba izstrādi. Brīvi izvēlētas publikācijas analīze atbilstoši publikācijas izstrādes kritērijiem. Atbilstoši maģistra darba tēmai uzrakstīta un noformēta publikācija angļu valodā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt izpildītiem visiem darbiem. Katrs darbs tiek vērtēts ar atzīmi. Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo un praktisko darbu vērtējuma, 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Bailey S., Nelson T. Academic Writing: A Practical Guide for Students. London: Taylor & Francis, 2006, p. 193.
2. Creswell J.W. Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Boston: Pearson, 2012, p. 650.
3. Day R.A. How to Write and Publish a Scientific Paper. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p. 320.
4. Hamp-Lyons L., Heasley B. Study Writing: A Course in Written English for Academic Purposes. UK, 2006, p. 148.
5. Mārtinsone K., Pipere A. u.c. Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: RaKa, 2016, 546 lpp.
6. Rajan S.R. Grant Writing: Practical Strategies for Scholars and Professionals. Lanham: Rowman&Littlefield, 2015, p. 124.

7. Walliman N. Your Undergraduate Dissertation: the Essential Guide for Success. London: SAGE Publications, 2005, p. 275.

Papildliteratūra

1. Badger I., Pedley S. Everyday Business Writing. Harlow: Longman, 2009. 95 p.
2. Clough P., Nutbrown C. A Student's Guide to Methodology: Justifying Enquiry. London: SAGE Publications, 2002. 212 p.
3. Dul J. Case Study Methodology in Business Research. Oxford, Burlington: Butterworth-Heinemann, 2008. 302 p.
4. Leedy P. D. Practical Research: Planning and Design. Merrill: Prentice Hall, 2005. 319 p.
5. Marczyk G. DeMatteo D. Essentials of Research Design and Methodology. Hoboken: John Wiley & Sons Ltd., 2005. 290 p.
6. Ranjit K. Research Methodology: a Step-by-Step Guide for Beginners. London: SAGE Publications, 2005. 332 p.
7. Savage A., Mayer P. Effective Academic Writing 1: the Paragraph. Oxford: Oxford University Press, 2006. 152 p.
8. Savage A., Mayer P. Effective Academic Writing 2: the Short Essay. Oxford: Oxford University Press, 2006. 168 p.
9. Wallace M. Critical Reading and Writing for Postgraduates. California: SAGE publications, 2016. 278 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Business Week: nedēļas izdevums [tiešsaiste]. Bloomberg L.P. Businessweek. ISSN 0007-7135. Pieejams: http://www.businessweek.com.
2. European Business Journal [tiešsaiste]. International Business Verlag GmbH. ISSN 0955-808X. Pieejams: http://www.european-business-journal.com.
3. Financial Time: laikraksts [tiešsaiste]. England based finance newspaper. London: The Financial Times Ltd. ISSN 0307-1766. Pieejams: http://www.ft.com/home/europe.
4. The Economist: nedēļas laikraksts. London: Economist Newspaper Ltd. [tiešsaiste]. ISSN 0013-0613. Pieejams: http://www.economist.com.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss profesionālā maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība”