Kursa kods Ekon5108

Kredītpunkti 4.50

Finanšu menedžments

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2022

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Romēna Šulca

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5159, Finanses un grāmatvedība

Aizstātais kurss

EkonM010 [GEKOM010] Finanšu menedžments

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz padziļinātas zināšanas un praktiskas iemaņas ekonomikas procesu izzināšanā un uzņēmuma finanšu pārvaldībā, kas nepieciešamas, plānojot uzņēmuma darbību un nosakot labāko uzņēmuma finansēšanas veidu. Studiju laikā studenti iegūs zināšanas finanšu pārskatu prognozēšanas un analīzes jomā, atbilstoši starptautiskajām prasībām. Studiju kurss sniedz zināšanas būtiskākajos starptautisko finanšu un norēķinu teorijas un praktiskajos aspektos, Inkotermu izmantošanā starptautiskajos tirdzniecības darījumos un to praktiskajā pielietošanā starptautiskajos preču piegādes līgumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot aktuālos starptautiskos finanšu vadības integrācijas procesus. Patstāvīgais darbs. Eksāmens.
2. Spēj parādīt strukturētas zināšanas par finanšu vadības metožu pielietošanu uzņēmuma vadībā, kā organizēt uz uzņēmuma vērtības un darbības efektivitātes paaugstināšanu balstītu finanšu vadību. Patstāvīgais darbs. Eksāmens.
3. Zina un izprot finanšu vadību kā vadības instrumentu saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Kontroldarbs ar aprēķiniem.4.Zina un izprot norēķinu metodes, starptautiskajiem tirdzniecības noteikumiem Incoterms. Kontroldarbs ar aprēķiniem.
4. Spēj analizēt pasaulē notiekošos finanšu un monetārās sadarbības un integrācijas procesus, to ietekmi uzņēmuma finanšu vadībā. Patstāvīgais darbs, diskusijas nodarbībās.
Spēj aprēķināt uzņēmuma vērtību, lai uzlabotu tā darbības rezultātus. Kontroldarbi ar aprēķiniem, aprēķini nodarbībās.
5. Spēj argumentēti diskutēt par finanšu vadības stratēģisko nozīmi. Patstāvīgais darbs, diskusijas nodarbībās.
6. Spēj aprēķināt un interpretēt uzņēmumu finanšu un ekonomiskos rādītājus. Kontroldarbi ar aprēķiniem, aprēķini nodarbībās.
7. Izprot un pārzina uzņēmuma finanšu vadības metodes. Patstāvīgais darbs, diskusijas nodarbībās.
8. Izprot valūtas darījumu nozīmi tirgus ekonomikas apstākļos starptautiskajā tirdzniecībā. Patstāvīgais darbs, diskusijas nodarbībās
9. Spēj atbildīgi plānot un risināt uzdotos uzdevumus. Patstāvīgais darbs.
10. Spēj iesaistīties nodarbībās un uzņemties atbildību par darba rezultātiem un to analīzi. Spēj prezentēt patstāvīgo darbu rezultātus. Patstāvīgais darbs, prezentācija.
11. Spēj atpazīt un principiāli skaidrot mūsdienīgas finanšu vadības teorētiskās koncepcijas un modeļus, to priekšrocības un trūkumus. Patstāvīgie darbi, prezentācijas.
12. Spēj praktiski pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par starptautiskajiem tirdzniecības noteikumiem, principiem, valūtas kursu un to ietekmi uz starptautiskajiem tirdzniecības darījumiem, atvasināto finanšu instrumentu pielietošanu. Patstāvīgie darbi, prezentācijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Finanšu vadības vieta uzņēmuma menedžmentā. (lekcijas 3 stundas).
2. Finanšu analīze un tās loma finanšu vadības lēmumu pieņemšanā. Finanšu analīze un tās loma finanšu vadības lēmumu pieņemšanā. Finanšu analīzei izvēlēto metožu lietošana. Rezultātu ekonomiskā interpretācija. (lekcijas 3 stundas, praktiskie darbi 2 stundas).
3. Apgrozāmie līdzekļi un to vadīšana. Apgrozāmo līdzekļu vadīšana: ražošanas cikls un apgrozāmo līdzekļu aprite. (lekcijas 3 stundas, praktiskie darbi 2 stundas).
4. Krājumu vadīšana. (lekcijas 2 stundas).
5. Debitoru un naudas līdzekļu vadīšana. (lekcijas 2 .stundas).
6. Kapitāla struktūras vadība. Kapitāla struktūras vadība: optimālās kapitāla struktūras veidošanas principi. Nepieciešamā ilgtermiņa un īstermiņa finansējuma apmēra noteikšana, analīze un aprēķini. (lekcijas 3 stundas, praktiskie darbi 2 stundas).
7. Uzņēmējdarbības finansēšanas avotu vadība. Ilgtermiņa un Īstermiņa finansējuma izvēle: nepieciešamā finansējuma apmērs saskaņā ar uzņēmuma darbības plāniem: situāciju analīze, aprēķini. (lekcijas 3 stundas, praktiskie darbi 2 stundas).
8. Valūtu kursa prognozēšana. Atvasinātie finanšu instrumenti. (lekcijas 2 stundas).
9. Norēķinu metodes un speciālie finansēšanas veidi starptautiskajos norēķinos. (lekcijas 2 stundas).
10. Starptautiskie tirdzniecības noteikumi Incoterms. Starptautisko norēķinu metožu un speciālo finansēšanas veidu pielietošana saistībā ar Inkoterms izmantošanu. (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 4 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa vērtējumu veido :
1) Finanšu vadības metodes un instrumenti. Apgrozāmo līdzekļu un kapitāla struktūras vadīšana. (Kontroldarbs ar aprēķiniem 15%).
2) Uzņēmuma finanšu vadība. (Patstāvīgais darbs 15%).
3) Norēķinu metodes starptautiskajā tirdzniecībā un speciālie finansēšanas veidi starptautiskajos norēķinos un to pielietošana praksē. (Kontroldarbs ar aprēķiniem 15%).
4) Atvasināto finanšu instrumentu izmantošana valūtas riska samazināšanai, starptautisko norēķinu metožu pielietošana saistībā ar Incoterms izmantošanu. (Patstāvīgais darbs 15%).
5) Visas tēmas (Eksāmens 40%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavoties kontroldarbiem, eksāmenam, sagatavot pastāvīgo darbu un to prezentēt.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējumu veido kontroldarbu, pastāvīgo darbu izstrāde un prezentācija. 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Alexander J. Financial Planning & Analysis and Performace Management. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2018., 612 p.
2. Brooks R. Financial Management: Core Concepts third edition. Boston: Pearson, 2016., 643 p.
3. Madura J., Fox R. International financial management. Andover: Cengage Learning EMEA, 2014. , 671 p.
4. Pike R. Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies. 8th ed. New York: Pearson Financial Times / Prentice Hall, 2015., , 844 p.
5. Rurāne M. Finanšu pārvaldība un analīze. Rīga: Avots, 2019., 258 lpp.

Papildliteratūra

1. Bekaert G., Hodrick R. International Financial Management. International Editon, 2014., 800 p.
2. Cheol S.E., Resnick B. G. International Financial Management. New York, 2008., 482 p.
3. Eiteman D.K, Stonehill A. I., Moffett M.H. Fundamentals of Multinational Finance. 4th ed., Prentice Hall, 2012., 544 p.
4. Grath A. The Handbook of International Trade and Finance: The Complete Guide to Risk Management, International Payments and Currency Management, Bonds and Guarantees, Credit Insurance and Trade Finance. Glasgow, 2008., 198 p.
5. Januška M. Firmas finansiāli ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika: praktisks palīglīdzeklis. Rīga: Inovācija, 2002., 40 lpp.
6. Jimenez G. ICC Guide to Export/Import: Global Standarts for International Trade. 4th ed., Paris, France: ICC Publishing, 2012., 270 p.
7. Moosa, I. International finance: an analytical approach. 3rd edition, 2010., 560 p.
8. Praude V. Finanšu instrumenti. I: ieguldījumi, darījumi, analīze. Rīga: Burtene, 2009., 446 lpp.
9. Praude V. Finanšu instrumenti. II: ieguldījumi, darījumi, analīze. Rīga: Burtene, 2010., 487 lpp.
10. Ramberg J. ICC Guide to Incoterms 2010. Understanding and practical use. International Chamber of Commerce The world business organization. France, 2011., 215.p.
11. Rupeika-Apoga R., Zelgalve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009., 117 lpp.
12. Rupeika-Apoga R. Tirdzniecība ar valūtu kā uzņēmējdarbības veids. Rīga, 2006., 335 lpp.
13. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009, 106 lpp.
14. Šneidere I. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009., 232 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Business Week [tiešsaiste]. Bloomberg L.P. Businessweek ISSN 0007-7135. Pieejams: https://www.bloomberg.com/businessweek.
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005.
3. European Business Journal. International Business Verlag GmbH. ISSN 0955-808X. Pieejams: http://www.european-business-journal.com.
4. Financial Times. England based finance newspaper. London: The Financial Times Ltd. Pieejams: http://www.ft.com/home/europe.
5. Forbes: / žurnāls. Rīga: SK Media, 2010. ISSN 1691-6018.
6. Incoterms. Pieejams: http://www.incoterms.org.
7. Kanādas Eksporta kreditēšanas aģentūras materiāli par eksporta finansēšanu. Pieejams: http://www.edc.ca/english/index.htm
8. Starptautiskā Tirdzniecības kamera. („Incoterms” piegādes nosacījumu nomenklatūras apraksts) Pieejams: http://www.iccwbo.org/incoterms.
9. Starptautiskā tirdzniecības palāta. The World Trade organization (WTO). Pieejams: http://www.wto.org
10. The Economist. London: Economist Newspaper Ltd. Pieejams: http://www.economist.com.

Piezīmes

Obligātais kurss EF profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Finanšu vadība".