Kursa kods Ekon5093

Kredītpunkti 3

Starptautiskais mārketings

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums11.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gunta Grīnberga-Zālīte

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursā maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par starptautiskā mārketinga pasākumu nozīmi un praktiskas iemaņas mārketinga funkciju izstrādei un vadīšanai starptautiskā uzņēmējdarbībā un dažāda mēroga starptautiskos projektos. Kursā tiek izzināti starptautiskā mārketinga teorijas pamatprincipi, starptautiskā mārketinga informācijas avoti, apgūti specifiski paņēmieni mērķa tirgus patērētāju vajadzību izzināšanai un konkurētspējīgu produktu izstrādei, mārketinga elementu kompleksa pielāgošanai dažādās atšķirīgās ģeopolitiskās situācijās un tirgus konkurences apstākļos, kā arī uz konkrētiem piemēriem balstītas zināšanas potenciālo kultūratšķirību un dažādu mārketinga ētikas problēmu risināšanai. Balstoties uz kursā gūtajām zināšanām un prasmēm, tiek izstrādāta konkrēta uzņēmuma specifikai piemērota mērķorientēta un ilgtspējīga starptautiskā mārketinga stratēģija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
Padziļinātas zināšanas un izpratne par starptautiskā mārketinga specifiku, teorijas pamatpostulātiem, stratēģijām un to izmantošanas indikācijām dažādos pasaules tirgus apstākļos. Padziļinātas zināšanas un izpratne par starptautiskā tirgus analīzes metodēm un to praktisku pielietojumu jēgpilnu mārketinga lēmumu pieņemšanai. Zināšanas tiek vērtētas praktiskajā darbā ar informācijas apkopošanu un analīzi.
Prasmes
Prot kritiski izvērtēt, izvēlēties, sistematizēt un praktiski izmantot dažādu valstu statistikas datu bāzu un profesionālo organizāciju apkopoto informāciju konkrētas starptautiskās loģistikas problēmas analīzei.
Spēj diskutēt par starptautiskā mārketinga problēmām dažādu ģeopolitisko apstākļu kontekstā. Spēj argumentēti izskaidrot tirgus konjuktūras specifiku konkrētajā valstī.
Spēj veikt loģistikas izmaksu ekonomisko izvērtējumu.
Prot izstrādāt, vadīt un kontrolēt starptautiskā mārketinga mix elementu kompleksu konkrētajā tirgū, balstoties uz konkrēta uzņēmuma sekundāro datu apkopošanu un analīzi, kā arī primāro datu vākšanu un apstrādi vākšanu un apstrādi. Prasmes tiek vērtētas patstāvīgajā darbā ar aprēķiniem, situāciju analīzē praktiskajās nodarbībās.
Kompetences

Izmantojot teorētiskās zināšanas un praktiski pielietojot kvalitatīvu un kvantitatīvu datu analīzi, spēj patstāvīgi izstrādāt, vadīt un kontrolēt starptautiskā mārketinga funkcijas dažādās ģeopolitiskās situācijās un atšķirīgos tirgus konkurences apstākļos. Kompetences tiek vērtētas eksāmena darba - portfolio sagatavošanā un tā prezentēšanā un argumentēšanā auditorijai.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (12h)
1. Globalizācijas procesa virzītājspēki un starptautiskās tirdzniecības attīstības tendences. Ekonomisko, sociālo, tehnoloģisko, likumdošanas un klimata faktoru ietekme uz globālo biznesa vidi. Reģionālo un globālo organizāciju loma starptautiskajā tirdzniecībā. (1h)
2. Mārketinga pieeju evolūcija starptautiskās tirdzniecības attīstības kontekstā. Uz ražošanu, produkta pilnveidošanu, pārdošanas intensificēšanu orientētas koncepcijas; uz klientu orientēta mārketinga koncepcija; attiecību mārketinga koncepcija; sociālā mārketinga koncepcija; zaļais mārketings; digitālais mārketings.
Starptautiskā mārketinga specifika, teorētiskais ietvars un diskurss. Starptautiskā mārketinga jēdzieni, funkcijas, paradigmas. (1h)
3. Marketinga pētījumu nozīme starptautiskā mērķa tirgus potenciāla noteikšanā. Starptautiskā mārketinga informācijas avoti – primārie un sekundārie pētījumi, to iespējas un ierobežojumi. (1h)
4. Starptautiskā tirgus segmentēšanas pazīmes. Sociāli-ekonomiskās, kultūras, demogrāfiskās, ģeogrāfiskās, rīcības. Starptautiska tirgus segmentēšanas iespējas un ierobežojumi. (1h)
5. Globālā konkurence un galvenās konkurences stratēģijas starptautiskajā biznesā. Konkurences analīzes metodes makro, mezo un mikro līmenī. M.Portera nacionālās konkurētspējas rombs. M.Portera piecu konkurences spēku un Burtona piecu sadarbības spēku modelis. (1h)
6. Pamatnosacījumi starptautiska mārketinga stratēģijas izstrādei. Korporatīvā, biznesa un funkcionālā līmeņa stratēģiju ietvars, mērķu uzstādīšana. Starptautiskā mārketinga stratēģijas izstrāde dažās līmeņa programmās un projektos. (1h)
7. Kultūratšķirību specifikas nozīme mārketinga stratēģijas izstrādē. Hofstēdes dimensiju modelis dažādu kultūru patērētāju uzvedības izvērtējumam.
Produkta starptautiskā piedāvājuma veidošana. Adaptācija un standartizācija. Produkta starptautiskais dzīves cikls, tā posmu raksturojums un atbilstīgu mārketinga pasākumu izstrāde. Produktu portfolio analīze, pieprasījuma izmaiņu prognozēšana. (1h)
8. Zīmola izveide un reģistrēšanas tiesiskie aspekti. Zīmola personības un identitātes dimensijas. Zīmola izstrādes process. Zīmolvedības stratēģijas.
Cenu politikas izstrāde starptautiskajā tirgū. Ražošanas resursu cenu konkurētspējas analīze. Cenu stratēģiju veidi, mērķi. (1h)
9. Starptautiskā mārketinga komunikācijas pasākumu komplekss. “Pull” un “Push” pieejas starptautiskā mārketinga komunikācijā. Komunikāciju kompleksa izstrādes specifika produkta virzīšanai ārvalstu tirgos: reklāma, noieta stimulēšana, tiešais mārketings, sabiedriskās attiecības. (1h)
10. Horizontālās un vertikālās integrācijas iespējas produktu starptautiskajā mārketingā. Eksports, licencēšana, stratēģiskās alianses, kopuzņēmumi un franšīzes formāta sadarbība: produkta virzīšanas iespējas un problemātika. (1h)
11. Starptautiskā mārketinga vadības sistēma. Starptautiskā mārketinga darbību plānošana, organizēšana, koordinēšana, kontrole. (1h)
12. Klientu attiecību vadīšana un sociālās atbildības problemātika starptautiskajā mārketingā. Produkta kvalitātes un klientu apmierinātības novērtēšanas metodes: izpildījuma novērtēšana, sagaidāmās kvalitātes atbilstības reālajai kvalitātei noteikšana, svarīguma-izpildījuma analīze. Starptautiskā mārketinga ētikas problemātika un korporatīvā sociālā atbildība. (1h)
Praktiskie darbi (12h)
1. Iepazīšanās ar ES un Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem dokumentiem, kuri tieši nosaka un reglamentē tirgus dalībnieku attiecības (Konkurences likums, Reklāmas likums), un starptautiski zināmu tiesisko strīdu par mārketinga aktivitātēm analīze (2h).
2. Valstu globālās konkurētspējas izvērtējums: Pasaules Ekonomikas foruma Globālās konkurētspējas indeksa pīlāri un to komponentes (2h).
3. Tirgus segmentēšanas praktiskā nozīme, reālu situāciju izvērtēšana, iepazīšanās ar pasaulē atpazīstamu korporāciju pieredzi (1h).
4. Patērētāju vajadzību izzināšana, produkta raksturlielumu pielāgošana patērētāju vajadzībām; iepazīšanās ar pasaulē atpazīstamu korporāciju pieredzi (2h).
5. Zīmolvedības īpatnības starptautiskajā tirgū; iepazīšanās ar pasaulē atpazīstamu korporāciju pieredzi (1h).
6. Adaptācijas un standartizācijas piemēri starptautiskajā tirgū: situāciju analīze (1h).
7. Eksporta prasmju aktuālie jautājumi, Latvijas uzņēmumu pieredze eksporta darbības uzsākšanā. LIAA eksporta veicināšanas un atbalsta iespējas, LIAA pārstāvniecības ārvalstīs, ALTUM atbalsta iespējas, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls. Atbalsta nosacījumu un iesniedzamo dokumentu izpēte (2h).

8. Valstu globālās pārvaldības rādītāju izvērtējums: Pasaules bankas Globālās pārvaldības rādītāji un valstu reitingi (1h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtots praktiskais darbs par informācijas izpēti un tās analīzi; sekmīgi nokārtots kontroldarbs ar aprēķiniem; sekmīgs vērtējums par eksāmena darbu – portfolio izstrādi; sekmīgi novērtēta eksāmena darba rezultātu prezentēšana auditorijai.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiski pētījumi par valstu konkurētspēju un tirgu specifiku , izmantojot dažādas datu bāzes, iegūto datu analīze.
Patērētāju vajadzību izzināšana, produkta raksturlielumu pielāgošana patērētāju vajadzībām; iepazīšanās ar pasaulē atpazīstamu korporāciju pieredzi.
Starptautiskā mārketinga un loģistikas sistēmas dažādu elementu izvērtējums uzņēmuma eksportspējas pilnveidei.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursā tiek vērtētas četras aktivitātes: praktiskais darbs ar informācijas avotu izpēti, datu apkopošanu un interpretāciju(10%); patstāvīgais darbs ar aprēķiniem – case study (40%); eksāmena darba - portfolio izstrāde (40%); portfolio rezultātu prezentēšana un argumentēšana auditorijai (10%). Eksāmenu drīkst kārtot tikai tad, ja ir iegūts sekmīgs novērtējums patstāvīgajos darbos un par portfolio darba izstrādi.

Obligātā literatūra

1. Stöttinger, B., Schlegelmilch, B. B., Zou, S. Advances in International Marketing, volume 26. Bingley, UK : Emerald Group Publishing Limited. 2015. Pieejams ar LLU IS lietotājvārdu: http://ezproxy.llu.lv:2139/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMTA4ODg5OF9fQU41?sid=44510481-0c50-4218-8267-530dd38963b3@sdc-v-sessmgr03&vid=2&format=EB&rid=5
2. Hollensen S. Global Marketing: a Decision-Oriented Approach. Harlow, Pearson, 2011, pp. 756.
3. Pierre A.David International Logistics: The Management of Internationale Trade, 5th Edition. Cicero Books, LLC, 2017, pp 745.

4. Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. Third Edition. London: Prentice-Hall International., 2005., 305 p

Papildliteratūra

1. Bakari M. The Dilemma of Sustainablity in the Age of Globalization. Lanham: Lexington Books, 2017, pp.225.
2. Dersky, H. International Management. Managing Across Borders and Cultures. Harlow, Pearson, 2014, pp. 407.

3. 3. Gillespie K., Hennessey H.D. Global Marketing. Routledge, 2015, pp. 598.

Periodika un citi informācijas avoti

1. “Dienas Bizness” , nedēļas laikraksts : Latvijas biznesa avīze
2. “Kapitāls”, Rīga: SIA BIG Media, ISSN 1407-2505
3. “International Journal of Research in Marketing”. Pieejams ar LLU IS lietotājvārdu: https://ezproxy.llu.lv:2052/journal/international-journal-of-research-in-marketing
4. “Business Horizons”. Pieejams ar LLU IS lietotājvārdu https://ezproxy.llu.lv:2052/journal/business-horizons

5. “Journal of Destination Marketing and Management”. Pieejams ar LLU IS lietotājvārdu https://ezproxy.llu.lv:2052/journal/journal-of-destination-marketing-and-management

Piezīmes

Obligāts kurss ESAF profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība”, izvēles studiju kurss ESAF profesionālajā maģistra studiju programmā „Projektu vadība”.