Kursa kods Ekon5090

Kredītpunkti 4.50

Mikroekonomikas analīze

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareMikroekonomika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Anastasija Vilciņa

Dr. oec.

Aizstātais kurss

EkonM003 [GEKOM003] Mikroekonomikas analīze

Kursa anotācija

Studiju kursā iekļautās tēmas sniedz paplašinātas zināšanas par tirgus līdzsvara un tā stabilitātes indikatoriem, optimāla patēriņa plāna noteikšanas kritērijiem, ražošanas teorijas jautājumiem, kas rada izpratni par peļņas maksimizācijas nosacījumiem dažādās konkurences formās. Pēc studiju kursa apgūšanas studenti pratīs izvēlēties atbilstošo patērētāja un ražotāja rīcības modeli mikroekonomisko procesu mijiedarbības kontekstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
1. Spēj parādīt paplašinātas zināšanas un izpratni par tirgus līdzsvara stabilitātes kritērijiem un patērētāja rīcības modeļiem – 1. kontroldarbs ar aprēķiniem, patstāvīgais darbs
2. Spēj parādīt padziļinātas zināšanas ražošanas teorijā un izpratni par ražotāja rīcības modeļiem saimniecisko lēmumu pieņemšanas procesā dažādās tirgus konkurences formās – 2. kontroldarbs ar aprēķiniem, patstāvīgais darbs
3. Spēj parādīt pamatotu izpratni par mikroekonomisko procesu mijiedarbību, to regulēšanas diapazonu, ietekmi uz iedzīvotāju labklājības indikatoriem un uzņēmumu konkurētspēju – patstāvīgais darbs, diskusijas
PRASMES
4. Spēj patstāvīgi izmantot optimāla patēriņa plāna noteikšanas kritērijus – aprēķini, patstāvīgais un grupu darbs
5. Spēj patstāvīgi apzināt un pielietot zināšanas par peļņas maksimizācijas, izmaksu minimizācijas nosacījumiem un cenu noteikšanas metodēm konkrētās tirgus konkurences formās – kontroldarbs, diskusijas nodarbībās, grupu darbs, aprēķini
6. Spēj veikt pētniecību, pielietojot teorētisku pamatojumu, analītiskus aprēķinus un atbilstošo tiesisko regulējumu patērētāju un ražotāju rīcības alternatīvo modeļu izvēlei, formulējot to īstenošanai nepieciešamos nosacījumus – patstāvīgais darbs (individuālais un grupu)
7. Spēj attīstīt kritisko domāšanu un pārliecību par sevi – diskusijas, prezentācija
8. Spēj aktīvi iesaistīties komandas darbā un uzņemties atbildību par tā rezultātiem – grupu darbs, kopsavilkuma veidošana
KOMPETENCE
9. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt patērētāja un ražotāja rīcības modeļus, nosakot tās sekmējošos vai ierobežojošos ekonomiskos un tiesiskos aspektus, integrēt mikroekonomikas un citu ekonomikas zinātņu zināšanas – kontroldarbi, patstāvīgais darbs

10. Spēj teorētiski un empīriski pamatot un novērtēt mikroekonomisko procesu ietekmi uz sabiedrības ilgtspējas indikatoriem – kontroldarbi, patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mikroekonomikas priekšmets; Tirgus līdzsvara un tā stabilitātes analīze; (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs)
2. Optimāla patēriņa plāna noteikšana; Hiksa un Slucka teorija ienākumu un aizstājamības efektu noteikšanai; (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
3. Mājsaimniecības darba piedāvājuma un uzkrājuma analīze. Uzkrājums un darba piedāvājuma ietekmējošo faktoru analīze valsts un individuālā līmenī; (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
4. 1. kontroldarbs “Tirgus līdzsvara stabilitātes kritēriji un patērētāja rīcības modeļi”; (1 h praktiskais darbs)
5. Ražošanas funkcijas ar diviem mainīgajiem ražošanas faktoriem analīze. Ražošanas teorijas analīze; (3 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
6. Ražošanas izmaksu elastība un izmaksu minimizācijas modeļi. Ražošanas izmaksu teorijas analīze; (3 h lekcijas, 2h praktiskie darbi)
7. Konkurences veidu salīdzinošā analīze. Monopola un pilnīgas konkurences atšķirīgās pazīmes. Saimniecisko subjektu rīcības koordinācija pilnīgas konkurences un monopola apstākļos; (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
8. Cenu noteikšanas metožu analīze oligopolā. Cenas stratēģijas uzņēmumiem ar tirgus varu. Saimniecisko subjektu rīcības koordinācija oligopola un monopolistiskās konkurences apstākļos; (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
9. 2. kontroldarbs “Ražošanas teorija un ražotāja rīcības modeļi dažādās tirgus konkurences formās; (1 h praktiskais darbs)
10. Labklājības teorija. Preču ražošanas iespējas. Transformācijas līkne; (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)

11. Tiesisko problēmu mikroekonomiskie modeļi. Tirgus un sabiedrisko (valsts) institūciju mijiedarbība. Pretmonopolu darbība mūsdienu apstākļos; (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens par visām studiju kursā apgūstamajām tēmām, kuru saturu veido gan tests par apgūtiem teorētiskiem jautājumiem, gan atbilstošie aprēķini. Jābūt ieskaitītiem diviem kontroldarbiem, patstāvīgajam darbam un prezentācijai.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošajam jāiesniedz viens patstāvīgais mājas darbs, elektroniskā veidā, 7 – 10 lpp. apjomā iepriekš noteiktajos termiņos par tēmu “Mikroekonomisko procesu mijiedarbība, to regulēšanas diapazons un ietekme uz iedzīvotāju labklājības indikatoriem un uzņēmumu konkurētspēju”. Katrs studējošais vai grupa 3-4 studējošo sastāvā, izmantojot jaunāko ekonomisko literatūru un atbilstošos ekonomiskos rādītājus, sagatavo un nodarbībās prezentē (10 – 12 slaidi) ziņojumu tēmas “Patērētāju un uzņēmumu rīcības motivācijas ietekmējošo jaunāko ekonomisko tendenču un tiesiskā regulējuma izmaiņu aktualizācija” ietvaros.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējā novērtējumā 40% veido rakstiskā eksāmena vērtējums par visām kursa tēmām, 40% - divu kontroldarbu vērtējums par tēmām ”Tirgus līdzsvara stabilitātes kritēriji un patērētāja rīcības modeļi” un “Ražošanas teorija un ražotāja rīcības modeļi dažādās tirgus konkurences formās”, 10% - patstāvīgā darba vērtējums un 10% prezentācijas, aktivitātes semināru nodarbībās vērtējums. 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Connell C.Mc., Brue S. Microeconomics. 15th. ed. Mc graw – Hill Higher Education 2001, 624 p.
2. Gods U. Mikroekonomika. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008, 423 lpp.
3. Jaunzems A. Mikroekonomika: teorija un analīze. Ventspils: Ventspils Augstskola, 2013, 899 lpp.
4. Libermanis G. Mikroekonomika. Rīga: Kamene, 2006, 371 lpp.
5. Pindyck D., Rubinfeld. Microeconomic. 5th ed., Pearson Education, 2000, 700 p.
6. Ragan, Christopher T.S. Microeconomics. Boston: MA: Pearson Learning Solutions, 2012, 579 p.
7. Škapars R. Mikroekonomika. Rīga: LU, 2004, 390 lpp.
8. Varian H.R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach- 6th ed. W.W. Norton Company, 2003, 728 p.

9. Whitehead J.A. Microeconomics: A Global Test. London:Routledge, 2010, 496 p.

Papildliteratūra

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2007, 454 lpp.
2. Dzelmīte M., Volodina M. Mikroekonomika. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004, 240 lpp.
3. Fusfeld, Daniel R. The age of the economist. 9th ed. Boston, Mass: Addison-Wesley, 2002.
4. Gesteland, Richard R. Cross-cultural business behavior: negotiating, selling, sourcing and managing across cultures. 4th ed. Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 2005.
5. Heilbroner, Robert L. and William Milberg. The making of economic society. 12th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2008.
6. Libermanis G. Tirgus, cena, konkurence. 4.izd. Rīga: SIA Jumis, 2007, 216 lpp.
7. Mansfield E. Microeconomics. 8th.ed. New York etc., 2000, 572 p.
8. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2012, 254 lpp.
9. Oļevskis G. Uzņēmējs un tirgus. Rīga: J.Rozes apgāds, 2007, 220 lpp.
10. Samuelson P. A., Nordhaus W. D. Economics. 14-th ed.- Singapore, 1992, 784 p.
11. Stiglics Dž. E., Drifils Dž. Mikroekonomika. saīsin. tulk. Rīga: LU, 1995, 351 lpp.
12. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Экономика: Пер. с англ.- Изд.2.-Москва: Дело, 1993, 829с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. iBizness. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli, ISSN 2256-0882
3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
4. The Economist: London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613. Pieejams arī: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink.
5. Latvijas kredītbanku asociācijas mājas lapa. Pieejams: www.bankasoc.lv;
6. Latvijas Bankas mājas lapa. Pieejams: www.bank.lv;
7. Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa. Pieejams: www.csb.gov.lv;
8. The statistical office of the European Union mājas lapa. Pieejams: http://epp.eurostat.ec.europa.eu;
9. Ekonomikas ministrijas mājas lapa. Pieejams: www.em.gov.lv;
10. Finanšu ministrijas mājas lapa. Pieejams: www.fm.gov.lv;
11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mājas lapa. Pieejams: www.varam.gov.lv

12. Ministru kabineta mājas lapa. Pieejams: www.mk.gov.lv.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmā „Ekonomika”.