Kursa kods Ekon5076

Kredītpunkti 3

Uzņēmumu vērtēšana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Gunita Mazūre

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2109, Makroekonomika

Ekon3091, Vadības grāmatvedība

Ekon4102, Finanšu grāmatvedība

Mate2023, Matemātika ekonomistiem

VadZ3029, Saimnieciskās darbības analīze

Kursa anotācija

Uzņēmuma vērtības noteikšana ir viens no svarīgākajiem procesiem situācijās, kas saistītas ar izmaiņām uzņēmuma īpašnieku struktūrā. Tādējādi studiju kurss palīdz izprast uzņēmumu vērtību veidojošos principus, vērtēšanas procesu un vērtības palielināšanas iespējas. Studenti apgūst vērtēšanas atskaites sastāvdaļas un pamatprincipus, nemateriālo aktīvu un nekustamā īpašuma vērtēšanu, kā arī iegūst pamatzināšanas par vērtēšanas pieejām un metodēm, kas ļauj izvēlēties atbilstošo pieeju un metodi, ņemot vērā vērtību ietekmējošos faktorus, kā arī vērtētāja ētikas kodeksa pamatprincipus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot vērtēšanas procesu, pieejas un metodes. Pārzina uzņēmuma darbību raksturojošās informācijas saturu un vērtēšanas mērķi. Pārzina zīmola attīstības un vērtības noteikšanas procesu - patstāvīgais darbs.
2. Pārzina informācijas ticamības noteikšanu, vērtību veidus un vērtību ietekmējošos faktorus - diskusija nodarbībā.
3. Zināšanas un izpratne par naudas vērtību laikā, procentu un diskonta aprēķināšanu - kontroldarbs ar aprēķiniem.
4. Zināšanas par uzņēmuma vērtības noteikšanu, izmantojot trīs vērtēšanas pieejas un metodes: izmaksu, salīdzināšanas un ieņēmumu - kontroldarbs ar aprēķiniem.
5. Spēj noteikt naudas vērtību laikā un aprēķināt uzņēmuma vērtību pēc dažādām pieejām un metodēm. Spēj analizēt iegūtos rezultātus, izprast cēloņus un izdarīt secinājumus. Izprot nemateriālo aktīvu vērtēšanas procesu, prot noteikt nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību - kontroldarbi ar aprēķiniem, aprēķini nodarbībās.
6. Spēj patstāvīgi atrisināt dažādus uzdevumus, sadarboties grupā ar kolēģiem, lai iegūtu nepieciešamo informāciju un izstrādātu referātu, nosakot uzņēmuma vērtību un iekļaujot uzņēmuma vērtības palielināšanas iespējas - patstāvīgais darbs, darbs grupā, diskusijas nodarbībās.
7. Prot prezentēt uzņēmuma vērtības noteikšanas procesu un pamatot noteikto vērtību, kā arī izveidot prezentāciju par zīmolu - patstāvīgais darbs, darbs grupā, prezentācija.
8. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - patstāvīgais darbs.
9. Spēj iesaistīties un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem un to analīzi. Spēj prezentēt patstāvīgo darbu rezultātus - grupu darbs, prezentācijas un referāta izstrādāšana.

10. Spēja praktiski pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par uzņēmumu vērtēšanā pielietojamām metodēm, izprotot to priekšrocības un trūkumus, kā arī vērtēšanā izmantojamo metožu pielietošanas īpatnības, ņemot vērā konkrētas komercdarbības veidu un uzņēmuma darbības vidi - patstāvīgie darbi, darbs grupā, kontroldarbi, referāts, prezentācijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Uzņēmuma (īpašuma) novērtēšanas nozīme un vajadzība. Uzņēmuma vērtības, to veidi un vērtēšanas mērķi (lekcijas – 1 h)
Uzņēmuma (īpašuma) novērtēšanas nozīme un nepieciešamība. Vērtēšanas process, subjekts, objekts un mērķi. Uzņēmuma (īpašuma) vērtības, to veidi atkarībā no vērtēšanas situācijas.
2. Uzņēmumu (īpašumu) vērtēšanu regulējošie standarti (lekcijas – 1 h)
Starptautiskie vērtēšanas standarti. Eiropas vērtēšanas standarti. Latvijas nacionālais vērtēšanas standarts. Vērtēšanas metodika un metodiskie norādījumi. Latvijas Vērtētāju asociācijas ētikas kodekss.
3. Uzņēmumu (īpašumu) vērtēšanas principi (lekcijas – 1 h)
Vērtēšanas principi, pamatojoties uz īpašnieka priekšstatiem. Principi, kas balstās uz īpašuma izmantošanu. Principi, kurus nosaka tirgus vide.
4. Vērtējuma izstrādes posmi un vērtēšanas atskaites obligātās sastāvdaļas (lekcijas – 2 h)
Vērtēšanas izstrādes kārtība. Uzņēmuma vērtību ietekmējošie faktori. Vērtēšanas atskaišu veidi. Vērtēšanas atskaites obligātās sastāvdaļas.
5. Naudas vērtība laikā. Diskontēšanas būtība (lekcijas – 1 h, praktiskie darbi – 3 h)
Vienkāršo un salikto procentu aprēķināšana. Diskontēšanas būtība. Vienkāršā un saliktā diskonta aprēķināšana.
6. Uzņēmuma finanšu pārskatu analīze un korekcija (lekcijas – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
Finanšu analīzes metodika. Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina analīze. Naudas plūsmas analīze un plānošana. Finanšu koeficientu aprēķināšana un rezultātu interpretēšana. Naudas plūsmas analīze un plānošana. Finanšu koeficientu aprēķināšana un rezultātu interpretēšana.
7. Uzņēmuma novērtēšanas pieejas un metodes (lekcijas – 1 h)
Uzņēmumu novērtēšanas metodes un to pielietošanas gadījumu raksturojums. „Pārbaudes mērījumu” pielietošana. Prēmijas un atlaides par kontroli.
8. Izmaksu pieeja. Tās pamatprincipi un priekšrocības (lekcijas – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
Neto aktīvu vērtēšanas metode. Likvidācijas metode.
9. Salīdzināšanas pieeja. Tās pamatprincipi un izmantošanas iespējas (lekcijas – 1 h, praktiskie darbi – 2 h)
Darījumu jeb pārdevumu metode. Peļņas un naudas plūsmas multiplikatori. Nozares koeficientu metode. Publiski kotēto uzņēmumu metode.
10. Ieņēmumu pieeja. Tās pamatprincipi un izmantošana (lekcijas – 2 h, praktiskie darbi – 2 h)
Ienākumu kapitalizācijas metode. Ieņēmumu diskontēšanas metode. Diskonta un kapitalizācijas likmju noteikšana un koeficientu aprēķināšana.
11. Nemateriālais īpašums, tā nozīme uzņēmuma vērtības struktūrā (lekcijas – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
Nemateriālo aktīvu klasifikācija. Preču zīmes, zīmoli, licences un patenti. Nemateriālo vērtību veids – franšīze.
12. Nemateriālo aktīvu novērtēšanas metodes (lekcijas – 2 h, praktiskie darbi – 1 h)
Izmaksu pieejas pielietošana nemateriālo aktīvu novērtēšanā. Salīdzināšanas pieejas izmantošana. Ieņēmumu pieejas pielietošana. Intelektuālā īpašuma vērtēšana.
13. Nekustamā īpašuma novērtēšana (lekcijas – 1 h, praktiskie darbi – 1 h)
Kadastrālā vērtēšana. Izmaksu pieejas pielietošana. Salīdzināšanas pieejas izmantošana. Ieņēmumu pieejas pielietošana.
14. Uzņēmuma vērtības noteikšana (praktiskie darbi – 4 h)
Novērtējuma izstrādāšana uzņēmumam. Novērtējuma secinājumu un atskaites sagatavošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Naudas vērtība laikā. Vienkāršo un salikto procentu aprēķināšana. Diskontēšanas būtība - kontroldarbs ar aprēķiniem (20%).
2. Uzņēmuma vērtības noteikšana, izmantojot trīs vērtēšanas pieejas un metodes: izmaksu, salīdzināšanas un ieņēmumu - kontroldarbs ar aprēķiniem (30%).
3. Izvēlētā zīmola izveidošanas process, attīstība un vērtība - darbs grupā (15%).
4. Izvēlētā uzņēmuma novērtēšana, kurā iekļauts uzņēmuma un nozares raksturojums, noteikta uzņēmuma vērtība un tās paaugstināšanas iespējas (referāts) - darbs grupā (30%).
5. Aktivitāte nodarbībās (5%).
Studiju kursa noslēgumā ieskaite ar atzīmi, kuru veido akumulējošs studiju rezultātu vērtējums (100%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavošanās praktiskajiem darbiem un kontroldarbiem, kā arī izvēlētā zīmola prezentācijai. Individuāli vai grupā veikts izvēlētā uzņēmuma novērtējums, izstrādājot referātu un to prezentējot.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt izpildītiem visiem darbiem. Katrs darbs tiek vērtēts ar atzīmi. Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo un praktisko darbu vērtējuma, 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Damodaran A. Damodaran on Valuation. 2nd edition. USA: John Wiley &Sons, 2006. 696 p.
2. Finanšu vadības rokasgrāmata. V. Jerošenko ... u.c. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
3. Kurjanovičs V. Biznesa novērtējums: metodika un organizācija. Rīga: Merkūrijs Info, 2010. 189 lpp.
4. Uzņēmuma darbības novērtēšana. Rīga: SIA „Lietišķais informācijas dienests”, 2008. 179 lpp. Harvard Business Review.
5. Shanon P.P., Niculita A.V. Valuing the Business. 5th ed. USA: The McGraw-Hill, 2008. 1098 p.
6. Есипов В., Маховикова Г., Терехова В. Оценка бизнеса. 2-е изд. СПб.: Питер, 2006. 464 с.

Papildliteratūra

1. Baltruma D., Freibergs J. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Rīga: Vieda, 1999. 99 lpp.
2. Freibergs J., Žuromskis V. Nekustāmā īpašuma vērtēšana (teorija un prakse). Rīga: SIA ,,Eiroeksperts”, 2013. 347 lpp.
3. Latvijas Īpašumu vērtēšanas asociācija. Īpašuma vērtēšanas standarti; LVS 401-0:2002 L, VSIA ,,Latvijas standarts”, 2002. gada maijs. Pieejams: https://www.vertetaji.lv/normativie-akti
4. Januška M. Firmas ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika. Rīga: ZKC SIA „Inovācija”, 2002. 40 lpp.
5. Keith A. Allman K.A. Corporate Valuation Modeling: a Step-by-step Guide. N.J.: John Wiley, 2010. 304 p.
6. Koller T. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. 6th edition. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons Inc., 2015. 825 p.
7. Vērtētāju ētikas kodekss, Latvijas īpašumu vērtētāju asociācija, 2006.
8. Коугленд Т., Коллер Т., Мудрин Дж. Стоимость компаний. Оценка и управление. Третье изд. Москва: Олимп-Бизнес, 2007. 554 с.
9. Щербаков В.А., Щербаков Н.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). 2-е изд. Москва: Омега-Л, 2007. 288 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Business Week: nedēļas izdevums [tiešsaiste]. Bloomberg L.P. Businessweek ISSN 0007-7135. Pieejams: https://www.bloomberg.com/businessweek.
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005. ISSN 1407-2041.
3. Financial Times: laikraksts [tiešsaiste]. England based finance newspaper. London: The Financial Times Ltd. Pieejams: http://www.ft.com/home/europe.
4. Forbes: žurnāls. Rīga: SK Media, 2010. ISSN 1691-6018.
5. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Grāmatvedība un finanses”