Kursa kods Ekon5042

Kredītpunkti 3

Starptautiskās finanses

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums20.12.2021

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Gunita Mazūre

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5089, Makroekonomikas analīze

Aizstātais kurss

EkonM007 [GEKOM007] Starptautiskās finanses

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz padziļinātas zināšanas un detalizētu izpratni starptautisko finanšu teorētiskajos un praktiskajos aspektos. Studenti apgūst zināšanas par starptautisko maksājumu plūsmu, valūtu darījumu un globālo finanšu tirgu darbības principiem, kopfinansēšanu jeb kolektīvo finansēšanu, savstarpējo aizdevumu platformām un citām mūsdienīgām finanšu resursu ieguldīšanas un piesaistīšanas iespējām. Studiju kursā studenti apgūst starptautiskās monetārās sistēmas, starptautisko finanšu institūciju darbības un atvasināto finanšu instrumentu teoriju, kā arī prasmi analizēt starptautisko monetāro politiku un finanšu institūciju lomu starptautiskās valūtas politikas veidošanā un izvērtēt problēmas valūtas kursu un paritātes jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas un izpratne par starptautisko finanšu vidi un monetāro sistēmu, valūtu kursu režīmiem, valūtu darījumiem un finanšu līdzekļu piesaistīšanas alternatīvajām iespējām – kontroldarbs, patstāvīgais darbs, diskusijas.
2. Zināšanas un izpratne par starptautisko finanšu institūciju darbību, atvasināto finanšu instrumentu un starpbanku valūtu tirgu darbību Latvijā un pasaulē - kontroldarbs, patstāvīgais darbs, diskusijas.
3. Zināšanas un izpratne par valsts vispārējā parāda veidošanās specifiku un maksājumu bilances rādītāju nozīmi starptautisko finanšu operāciju atspoguļojumā un maksājumu bilances vadīšanā - kontroldarbs, patstāvīgais darbs, diskusijas.
4. Spēj veikt valūtu aprēķinus, analizēt monetāro politiku un finanšu institūciju lomu starptautiskās valūtu politikas veidošanā, izvērtēt problēmas valūtu kursu un valūtu paritātes jomā - kontroldarbs, praktiskie darbi.
5. Spēj argumentēti diskutēt par starptautisko finanšu aspektiem, izdarīt ekonomiski pamatotus secinājumus un izstrādāt priekšlikumus atbilstoši pētījuma problēmai - patstāvīgais darbs, diskusijas.
6. Spēj veikt finanšu politikas pārskatu, empīrisko pētījumu un maksājumu bilances rādītāju analīzi - praktiskie darbi, diskusijas.
7. Spēj atbildīgi plānot un risināt uzdotos uzdevumus - patstāvīgais darbs.
8. Spēj iesaistīties nodarbībās un uzņemties atbildību par darba rezultātiem un to analīzi. Spēj prezentēt patstāvīgā darbu rezultātus - patstāvīgais darbs (referāts, prezentācija).
9. Spēj pielietot iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai patstāvīgi formulētu un kritiski analizētu starptautisko finanšu aspektus un problēmas ekonomikas un finanšu kontekstā - kontroldarbs, patstāvīgais darbs (referāts, prezentācija).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Starptautiskā finanšu vide un ekonomiskās attiecības. (lekcijas – 2 stundas)
Starptautiskās finanšu vides jēdziens un būtība. Regulēšana, uzraudzība, novērošana, veicināšana. Bāzeles Komiteja banku uzraudzībai un Bāzele III uzraudzības principi un standartu pīlāri. Starptautiskās maksājumu sistēmas: Target2, SEPA, EBA u.c. Zibmaksājumi. Elektroniskais klīrings un tā procesa norise.
2. Starptautiskās monetārās sistēmas attīstība, finanšu un valūtas elementi. (lekcijas – 1 stunda)
Starptautiskās monetārās sistēmas vēsturiskā attīstība. Monometālisms un bimetālisms. Zelta standarts. Bretonvudas valūtas sistēma. Jamaikas sistēma. Starptautiskās monetārās sistēmas valūtas un finanšu elementi. Eiropas Monetārā sistēma.
3. Starptautiskais valūtu tirgus un tā darbības raksturojums. (lekcijas – 2 stundas)
Starptautiskais valūtu tirgus, tā funkcijas un darbība. FOREX tirgus darbības pamatprincipi. Valūtu tirgus fundamentālā un tehniskā analīze. Valūtu kursa prognozēšanas metodes. Cenas trenda veidošana un analīzes metodes. Trendu modeļu kopējās īpašības un pretrunas. Analīzes metode „japāņu sveces”. Japāņu sveču formas un modeļi.
4. Starptautiskā paritāte, valūtu sistēmas un valūtu kursu režīmi. (lekcijas – 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas)
Starptautiskās paritātes pamatprincipi – absolūtā un relatīvā paritāte. Procentu likmju paritāte. Pirktspējas paritātes princips. Fišera efekts. Starptautiskais Fišera efekts. Valūtas, valūtu kotēšana un riska samazināšana. Valūtu konvertējamība. SVF valūtas kursa režīmu klasifikācija. Valūtu kursu ietekmējošie faktori: politiskie, ekonomiskie un sociālie. Valūtu aprēķinu kursu veidi: nominālais valūtas kurss, reālais valūtas kurss, nominālais efektīvais valūtas kurss, reālais efektīvais valūtas kurss. Valūtas kursu normatīvā teorija un praktiskā pielietošana. Valūtas intervence. Valūtas tirgus risks: valūtas operācijas risks, valūtas translācijas risks, inflācijas un deflācijas riski, valūtas ekonomiskais risks, līgumu risks un konkurences risks. Valūtas devalvācija un revalvācija.
5. Finanšu un nefinanšu aktīvu aprite starptautiskajos tirgos un alternatīvās finanšu līdzekļu piesaistīšanas iespējas. (lekcijas – 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas)
Monetārais un nemonetārais zelts. Speciālās aizņēmuma tiesības (SDR). Kapitāla tirgus un eirotirgus. Eiropas Centrālās bankas digitālā jeb kriptonauda - digitālais eiro. Virtuālās, digitālās un kriptovalūtas, to riski. Kolektīvās finansēšanas pakalpojumi: kopfinansēšana, savstarpējie aizdevumi un to platformas, nekustamā īpašuma kopfinansēšana. Riska kapitāla fondi. Privātie investori (biznesa eņģeļi).
6. Atvasināto finanšu instrumentu jeb valūtas derivātu pasaules tirgus. (lekcijas – 2 stundas, praktiskie darbi – 1 stunda)
Atvasināto finanšu instrumentu vēsturiskā izcelsme, veidi un īpašības. Ārpusbiržas tirgojamie finanšu termiņlīgumi (forward darījumi). Standartizētie finanšu termiņlīgumi (futures darījumi). Iespēju līgumi (opciju darījumi). Iespēju līguma dalībnieki. Iespēju līgumu vērtības noteikšana. „Montekarlo” imitācijas modelis. Bāzes aktīvu līgumi (swap darījumi). IRS darījumi.
7. Starptautiskās finanšu institūcijas, to darbība un funkcijas. (lekcijas – 3 stundas, praktiskie darbi – 1 stunda)
Starptautisko institūciju sistēmas struktūra. Starptautiskās daudzfunkcionālās organizācijas, tirdzniecības un reģionālās organizācijas. Starptautiskās finanšu institūcijas: Pasaules Bankas grupa (Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka - SRAB, Starptautiskā Attīstības asociācija - SAA, Starptautiskā Finanšu korporācija - SFK, Starptautiskā Investīciju garantiju aģentūra - SIGA, Starptautiskais Investīciju strīdu izšķiršanas centrs - SISIC); Starptautiskais Valūtas fonds (SVF); Starptautisko Norēķinu banka (SNB); Eiropas Centrālā banka (ECB); Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB); Eiropas Investīciju banka (EIB). Pārējās starptautiskās institūcijas un organizācijas.
8. Starptautiskās maksājumu plūsmas un maksājumu bilance. (lekcijas – 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas)
Starptautisko kredītu formas un kreditēšanas veidi. Importa un eksporta finansēšana. Paralēlais kredīts. Kompensācijas kredīts. Maksājumu bilance un tās veidošanas metodiskie pamati. Tekošais konts: preces, pakalpojumi. Transfertu būtība. Finanšu un kapitāla konts, tā būtība. Kapitāla konts. Finanšu konts: tiešās investīcijas, portfeļieguldījumi, atvasinātie finanšu instrumenti, citi ieguldījumi, rezerves aktīvi. Statistiskā novirze. Rezerve. Maksājumu bilances rādītāji un to ietekmējošie faktori. Maksājumu bilances rādītāju nozīme starptautisko finanšu operāciju atspoguļojumā un maksājumu bilances vadīšanā. Starptautiskā investīciju bilance. Centrālās valdības parāds, valsts ārējais un iekšējais parāds, to struktūra un monitorings.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Starptautiskā finanšu vide, valūtu kursu aprēķini, starptautiskās finanšu institūcijas, to mērķi, uzdevumi un darbība, starptautiskie kredīti, maksājumu bilances veidošanas principi un praktiskie aprēķini – kontroldarbs (35%).
2. Izvēlētās studiju kursa tēmas izpēte, kurā iekļauti tēmas praktiskie aspekti, secinājumi un priekšlikumi. Referāta aizstāvēšana prezentācijas veidā – patstāvīgais darbs (referāts, referāta prezentācija) (55%).
3. Aktivitāte nodarbībās (10%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavošanās praktiskajiem darbiem un kontroldarbam. Individuāli vai grupā veikta izvēlētās tēmas izpēte, izstrādājot referātu un to prezentējot.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt izpildītiem visiem darbiem. Katrs darbs tiek vērtēts ar atzīmi. Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo un praktisko darbu vērtējuma, 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Rupeika-Apoga R. Zelgalve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 117 lpp.
2. Vaidere I. Starptautiskās valūtas attiecības. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 141 lpp.
3. Avotiņš I., Zvirgzdiņa R. Valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanas iespējas Latvijā, 2020. 254 lpp.
4. Krugman P.R., Obstfeld M., Melitz M. International Finance: Theory and Policy. 11th edition, 2019. 466 p.
5. Bekaert, G., Hodrick, R. International Financial Management. 3rd edition. Prentice Hall, 2014. 1002 p.
6. Cheol S.E., Bruce G. Resnick. International Financial Management. New York, 2008. 482 p.
7. Eiteman D.K, Stonehill A.I., Moffett M.H. Fundamentals of Multinational Finance. 4th Edition. Prentice Hall, 2012. 544 p.
8. Eiteman D.K, Stonehill A.I., Moffett M.H. Multinational Business Finance. 14th Edition. Prentice Hall, 2016. 567 p.
9. Madura J., Fox R. International Financial Management. UK: Cengage Learning EMEA, 2014. 671 p.
10. Moosa I. International Finance: an Analytical Approach. 3rd edition, 2010. 578 p.

Papildliteratūra

1. Global Finance in the New Century: Beyond Deregulation. Ed. by Assassi L., Nesvetailova A., Wigan D. New York: Palgrave Macmillan: CGPE, 2007. 265 p.
2. Kirton J., Farnham S., Burligton V.T. International Finance. 2009. 555 p.
3. Levi M.D. International Finance. 5th Edition. London; New York: Routledge, 2009. 567 p.
4. Levinson M. Guide to Financial Markets. Bloomberg Press, 2006. 250 p.
5. Moffett M., Stonehill A., Eiteman D. Fundamentals of Multinational Finance. USA: Prentice Hall, 2011. 704 p.
6. Praude V. Finanšu instrumenti. I d.: ieguldījumi, darījumi, analīze. Rīga: Burtene, 2009. 446 lpp.
7. Praude V. Finanšu instrumenti. II d.: ieguldījumi, darījumi, analīze. Rīga: Burtene, 2010. 487 lpp.
8. Rupeika-Apoga R. Tirdzniecība ar valūtu kā uzņēmējdarbības veids. Rīga, 2006. 335 lpp.
9. Rupeika-Apoga R. Valūtas tirgus un valūtas darījumi. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 159 lpp.
10. Scott Hal S. International Finance: Transactions, Policy and Regulation. UK, 2010. 1276 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bank for International Settlement: Foreign Exchange and Derivatives Reports, Annual Reports. Pieejams http://www.bis.org.
2. Business Week: nedēļas izdevums. Business Week. Bloomberg L.P. Businessweek. Pieejams: https://www.bloomberg.com/businessweek.
3. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005.
4. European Business Journal. International Business Verlag GmbH. Pieejams: http://www.european-business-journal.com.
5. Financial Times. England based finance newspaper. London: The Financial Times Ltd. Pieejams: http://www.ft.com/home/europe.
6. Forbes: žurnāls. Rīga: SK Media, 2010.
7. International Monetary Fund: Annual Reports, International Financial Statistics, Working Papers, World Economic Outlook. Pieejams: http://www.imf.org/external/index.htm.
8. Latvijas Banka: Monetārais apskats, Maksājumu bilance. Pieejams: http://www.bank.lv/publikacijas/publikacijas/2561.
9. The Economist. London: Economist Newspaper Ltd. Pieejams: http://www.economist.com.
10. World Bank: Annual Reports. Pieejams: https://www.worldbank.org/en/about/annual-report.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Finanšu menedžments un grāmatvedība”