Kursa kods Ekon4103

Kredītpunkti 15

Bakalaura darbs

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā405

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits405

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aina Dobele

Dr. oec.

Kursa anotācija

Bakalaura darbs ir pētniecisks darbs, lai iegūtu sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā. Bakalaura darba izstrādes gaitā notiek studenta teorētisko un praktisko zināšanu sistematizācija, nostiprināšana un paplašināšana, kas ļauj novērtēt studenta zināšanu dziļumu un plašumu, prasmi atrast un izmantot izziņas avotus un informācijas materiālus, spēju analizēt un kritiski vērtēt citu autoru publicētos darbus, spēju formulēt secinājumus par darba rezultātiem un dot no darba izrietošus priekšlikumus, izmantojot studiju laikā gūtās zināšanas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
1. Izprot ekonomikas teoriju un spēj kritiski novērtēt tautsaimniecībā notiekošos procesus un likumsakarības, izprot bioekonomikas aktualitāti resursu racionālā un ilgtspējīgā izmantošanā - bakalaura darbs, bakalaura darba recenzija, bakalaura darba aizstāvēšana.
2. Zināšanas par ekonomisko procesu regulējošiem normatīvajiem aktiem - bakalaura darbs, bakalaura darba recenzija, bakalaura darba aizstāvēšana.
Prasmes
1. Spēj pamatot pētāmās tēmas aktualitāti un problemātiku - bakalaura darbs, diskusija darba aizstāvēšanā.
2. Spēj pielietot pētījuma metodes, kas atbilst izvirzītajam darba mērķim - bakalaura darbs.
3. Spēj veikt informācijas avotu kritisko analīzi un veidot zinātnisko diskusiju - bakalaura darbs, diskusija darba aizstāvēšanā.
4. Spēj patstāvīgi veikt atšķirīgu informācijas datu bāzu kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju apzināšanu, to sākotnējo un analītisko apstrādi, rezultātu interpretāciju – bakalaura darbs.
5. Spēj komunicēt ar uzņēmumu (iestāžu, organizāciju) vadītāju (darbiniekiem) datu un informācijas ieguvei, kas nepieciešami bakalaura darba izstrādei – bakalaura darbs.
6. Spēj publiski aizstāvēt darba rezultātus un pamatot personisko viedokli, kā arī atbildēt uz jautājumiem – bakalaura darba aizstāvēšana.
Kompetence
1. Spēj profesionāli komunicēt, argumentēt un saistoši demonstrēt ekonomikas jautājumus, nodrošinot savu konkurētspēju darba tirgū, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu - bakalaura darbs, diskusija darba aizstāvēšanā.

2. Spēj patstāvīgi veikt pētniecisko darbu, pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus problēmu atrisināšanai - bakalaura darbs, bakalaura darba recenzija, bakalaura darba aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Bakalaura darba tēmas izvēle un apstiprināšana. Iepazīšanās ar metodiskiem norādījumiem bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai
2. Datu ieguve un literatūras avotu studijas
3. Iegūtās informācijas un datu apstrāde
4. Iegūtās informācijas un datu apstrāde
5. Bakalaura darba izstrāde
6. Bakalaura darba izstrāde
7. Bakalaura darba priekšaizstāvēšana
8. Bakalaura darba pilnveidošana
9. Bakalaura darba iesniegšana institūtā un recenzēšana

10. Bakalaura darba aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Bakalaura darba izstrādāšana, sekmīga priekšaizstāvēšana specializācijas virziena profilējošā institūtā un aizstāvēšana Valsts eksāmenu komisijas atklātā sēdē.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students bakalaura darbu (apjoms datorsalikumā 50 - 55 lpp. bez pielikumiem) atbilstoši izvēlētajai darba tēmai izstrādā patstāvīgi, konsultējoties ar bakalaura darba vadītāju. Sekmīgi priekšaizstāvētu un pilnīgi noformētu, ar darba vadītāja parakstu apstiprinātu darbu students iesniedz specializācijas virziena profilējošajā institūtā vismaz 10 darba dienas pirms tā aizstāvēšanas sēdes dienas. Bakalaura darba izstrādāšanu, vadīšanu, iesniegšanu, priekšaizstāvēšanas un aizstāvēšanas kārtību regulē Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem. Jelgava, 2018.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Bakalaura darbs jāaizstāv Valsts eksāmenu komisijas atklātā sēdē. Darba aizstāvēšanas vērtēšanas kritēriji: tēmas aktualitāte; mērķa un uzdevumu sasniegšanas novērtējums; pielietoto metožu realizācija; darba struktūra un noformējums; izmantotā literatūra un informācijas avoti; prezentācijas prasmes.
Bakalaura darba vērtēšanas kritēriji recenzentam definēti bakalaura darba recenzijas veidlapā (veidlapa pieejama Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem. Jelgava, 2018.)
Studiju noslēguma darba vērtējumu aprēķina kā vidējo aritmētisko no bakalaura darba recenzenta un Valsts eksāmenu komisijas locekļu vērtējumiem.
Students nav sekmīgi aizstāvējis bakalaura darbu, ja tā vērtējums Valsts eksāmenu komisijā ir zemāks par 4 ballēm (gandrīz viduvēji).

Obligātā literatūra

1. Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
2. LLU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti

3. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2018-10/Studiju_nosleguma_parbaudijumi_2014_2018.pdf

Papildliteratūra

1. Hakim C. Research Design: Successful for Social and Economic Research. 2nd ed. New York: Routledge, 2000. 256 p. ISBN: 0-415-22313-X
2. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sast. K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju programmu studentiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 352 lpp.
4. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2004. 178 lpp.
5. Mishan E.J. Elements of Cost-Benefit Analysis: George Allen and Unwin LTD. 2011. 151 p. ISBN 978-1-138-85247-1
6. Paura L., Arhipova I. Neparametriskas metodes: SPSS datorprogramma: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 p.
7. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā: Mācību līdzeklis Ekonomikas un Vadības fakultāšu studentiem. Sast. V. Kozlinskis. Jelgava: Dizains poligrāfija, 2005. 97 lpp.
8. Rubene Z. Kritiskā domāšana studiju procesā. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 215 lpp.
9. Sekaran U., Bougie R. Research Methods for Business: A Skill – Building Approach. 5th ed. Chichester: John Wiley & Sons. 2010. 468 p.
10. Vasermanis E., Šķiltere D., Krasts J. Prognozēšanas metodes. 2. izd. Rīga: LU, 2003. 129 lpp.
11. Wolf C., Joye D., Smith T.W., Fu Yang-chih. The Sage Handbook of Survey Methodology. Croydon: Sage Publications Ltd, 2016. 716 p. ISBN; 978-1-4462-8266-3

12. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. K. Mārtinsones un A.Piperes zinātniskajā redakcijā. Rīga: RSU, 2018. 301 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Scopus datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.scopus.com
2. Web of Science datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com
3. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
4. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=5b9d8f4e-5779-40cd-9b4b-5e20f3d1432b%40pdc-v-sessmgr02
5. EBSCOhost datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/
6. Wiley Online Journals datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/
7. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
8. Forbes. 2016, Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018
9. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290
10. The Economist. London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613. Pieejams: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink

11. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/

Piezīmes

Studiju noslēguma darbs akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Ekonomika”