Kursa kods Ekon4102

Kredītpunkti 7.50

Finanšu grāmatvedība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits56

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums22.05.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Aino Soopa

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2120, Grāmatvedības pamati

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par finanšu grāmatvedības uzdevumiem un grāmatvedības organizācijas pamatprincipiem, kontu korespondenci, dokumentāciju, grāmatvedības objektu uzskaites prasībām, ievērojot LR normatīvo regulējumu. Studenti gūst iemaņas grāmatvedības informācijas sagatavošanai un izmantošanai praktiskajā darbā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Izpratne par grāmatvedības organizāciju, grāmatvedības dokumentiem un reģistriem. Kontroldarbs.
2. Zināšanas par ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu uzskaites pamatprincipiem. Kontroldarbs.
3. Zināšanas par pašu kapitāla, uzkrājumu un saistību uzskaiti. Kontroldarbs.
4. Spēj patstāvīgi, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, orientēties finanšu grāmatvedības organizācijas jautājumos, atbilstoši normatīvā regulējuma prasībām noteikt uzskaitei nepieciešamos dokumentus un reģistrus. Praktiskie darbi. Diskusijas nodarbībās. Patstāvīgais darbs.
5. Pārzina ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, pašu kapitāla, uzkrājumu un saistību uzskaites pamatprasības. Praktiskie darbi. Diskusijas nodarbībās. Patstāvīgais darbs.
6. Spēj patstāvīgi izprast un iegrāmatot saimnieciskos darījumus un noteikt pārskata perioda finanšu rezultātu. Praktiskie darbi. Patstāvīgais darbs.
7. Spēj iesaistīties diskusijās par darījumu noformējumu, dokumentiem un reģistriem, uzskaites tiesisko pamatojumu. Praktiskie darbi, grupu darbi.
8. Spēj iesaistīties diskusijās par uzskaites jautājumiem. Praktiskie darbi.
9. Spēj patstāvīgi analizēt uzskaites organizāciju, izvērtēt uzskaites objektus un noteikt piemērojamas tiesību normas. Praktiskie darbi.
10. Spēj patstāvīgi, atbilstoši normatīvā regulējuma prasībām organizēt grāmatvedības uzskaiti. Praktiskie darbi, kontroldarbs, eksāmens.
11. Spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus par uzskaites jautājumiem. Praktiskie darbi, kontroldarbs, eksāmens.
12. Spēj kritiski izvērtēt grāmatvedības uzskaites organizāciju. Praktiskie darbi.

13. Spēj patstāvīgi analizēt uzskaites informāciju un aktuālos problēmjautājumus, sniegt priekšlikumus uzskaites pilnveidošanai. Praktiskie darbi, kontroldarbs, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Finanšu grāmatvedības organizācija, uzskaites normatīvais regulējums. Inventarizāciju veikšana un noformēšana. Grāmatvedības dokumenti un reģistri, noformējuma un darījumu uzskaites pamatprasības (4 lekcijas, 16 praktiskie darbi)
2. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi un ilgtermiņa finanšu ieguldījumi. Pamatlīdzekļu klasifikācija un uzskaites organizācija. Pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti, to noformēšana. Nolietojuma aprēķins un uzskaite (4 lekcijas, 10 praktiskie darbi)
3. Apgrozāmo līdzekļu vispārējais raksturojums. Uzskaites organizācija. Debitoru klasifikācija un uzskaites prasības (1 lekcija, 3 praktiskie darbi)
4. Krājumu uzskaites organizācija (2 lekcijas, 6 praktiskie darbi)
5. Pircēju parādu uzskaite. Zaudētie un nedrošie parādi. Nākamo periodu izmaksu uzskaite. Aizdevumu uzskaite (2 lekcijas, 4 praktiskie darbi)
6. Naudas līdzekļu uzskaite. Skaidras un bezskaidras naudas darījumu uzskaites prasības (2 lekcijas, 4 praktiskie darbi)
7. Pašu kapitāla klasifikācija. Pamatkapitāla, nesadalītās peļņas un rezervju uzskaite. Uzkrājumu uzskaite (2 lekcijas, 3 praktiskie darbi)
8. Ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru klasifikācija un uzskaite. Parādi piegādātājiem, aizņēmumi, to uzskaite finanšu grāmatvedībā. Parādi par nodokļiem un citām saistībām (3 lekcijas, 2 praktiskie darbi)

9. Darba attiecību noformēšana, darba samaksas aprēķins un uzskaite. Ar darba attiecībām saistīto nodokļu un nodevu uzskaite (4 lekcijas, 5 praktiskie darbi)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā jākārto eksāmens par kursā apgūtajām tēmām (40%).
1. kontroldarbs: Finanšu grāmatvedības organizācija. Reglamentējošo normatīvo regulējumu prasības. Grāmatvedības dokumenti, reģistri. Inventarizāciju veikšana, gada pārskata finanšu pārskati, prasības, pārbaude, iesniegšanas termiņi (20%).
2. kontroldarbs: Ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu uzskaite (20%).

3. kontroldarbs: Pašu kapitāla, uzkrājumu un saistību uzskaite (20%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa laikā jāizstrādā visi uzdotie patstāvīgie darbi

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu un eksāmena vērtējuma, 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Finanšu grāmatvedība. Mācību grāmata. I.Leibus , I.Pētersone , A.Jesemčika , A.Svarinska , R.Grigorjeva. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2018. 328 lpp.
2. Bojarenko J., Tjurina A. Finanšu grāmatvedības praktikums. Rīga: GFK, 2015. 383 lpp.
3. Krogzeme H. Nodokļu un finanšu grāmatvedības pamati: Mācību grāmata. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011. 392 lpp.

Papildliteratūra

1. Apsīte I. Pamatlīdzekļu uzskaite komercuzņēmumos. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2010. 266 lpp.
2. Grebenko M. Darba likums un grāmatvedība. Rīga: Lietišķas informācijas dienests, 2018. 155 lpp.
3. Ludboržs A. Pamatlīdzekļu uzskaite. Rīga: Lietišķas informācijas dienests, 2006. 255 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, uzskaites likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709 .
2. Elektroniskais žurnāls iFinanses.lv Portāls „iFinanses.lv” [tiešsaiste]. SIA izdevniecība „Izdevniecība iŽurnāli”. [Skatīts 08.11.2010.]. Pieejams: http://www.ifinanses.lv/lat
3. Latvijas Republikas oficiālais Valsts Ieņēmumu Dienesta portāls: http://www.vid.gov.lv
4. Latvijas Republikas oficiālais normatīvo aktu portals: http://www.likumi.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Ekonomika”