Kursa kods Ekon4091

Kredītpunkti 3

Pašvaldību darbība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareReģionālā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Ķusis

Dr. hist.

Priekšzināšanas

Ekon2119, Reģionālā ekonomika

JurZ2005, Tiesību pamati

Kursa anotācija

Studiju kurss palīdz izprast pašvaldību darbības un organizācijas principus, apgūt lēmumu sagatavošanai nepieciešamās iemaņas. Studenti tiek iepazīstināti ar starptautisko tiesību dokumentos ietvertajiem pašvaldību darbības pamatprincipiem, kā arī ar LR normatīvajiem aktiem, kas reglamentē pašvaldību vispārējo, ekonomisko un sociālo darbību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
1) Izprot pašvaldības organizāciju, kompetenci un darbības specifiku. Eksāmens.
2) Zināšanas par pašvaldības jēdzienu un būtību, zināšanas par Domes darba organizāciju, zināšanas par pašvaldību ekonomisko pamatu un budžetu sastādīšanu. Kontroldarbs.
3) Spēj parādīt pamatotu izpratni par: pašvaldības sociāli ekonomiskās attīstības problēmām un to iespējamiem risinājumiem. Patstāvīgais darbs.
PRASMES
Profesionālās prasmes
1) Spēj modelēt lēmumu pieņemšanas procesu domes sēdē, izstrādāt alternatīvas un tās argumentēti prezentēt. Gadījuma analīze, mācību ekskursija.
2) Spēj analizēt pašvaldības jēdzienu un darbības pamatprincipus, spēj analizēt pašvaldības domes darba organizāciju, prot analizēt pašvaldības ekonomisko attīstību un budžetu. Kontroldarbs.
3) Spēj patstāvīgi atrast un analizēt nepieciešamo informāciju pašvaldības mājas lapā, novērtēt informācijas pieejamību un kvalitāti. Patstāvīgais darbs.
Vispārīgās prasmes
1) Spēj iesaistīties un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem un to analīzi. Grupu darbs, kopsavilkuma veidošana.
2) Spēj attīstīt sociālās mijiedarbības, sadarbības un organizatoriskās prasmes. Diskusijas nodarbībās, mācību ekskursija.
3) Spēj prezentēt grupu un patstāvīgo darbu rezultātus. Patstāvīgie darbi, grupu darbi.
KOMPETENCE
1) Spēj patstāvīgi izstrādāt pašvaldības normatīvo dokumentu projektus, spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas un dinamiskas problēmas un izaicinājumus vietējā mērogā. Praktiskie darbi.

2) Spēj izstrādāt lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildus analīzi un izstrādāt lēmumu alternatīvas. Kontroldarbi, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (24 stundas)
1. Pašvaldību koncepcija un veidi. Pašvaldību jēdziens un principi. Starptautiskie tiesību dokumenti par pašvaldībām. Eiropas harta par vietējām pašvaldībām. LR likums „Par pašvaldībām”, LR likums “Par 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu”. Pašvaldību klasifikācija. Pašvaldību sistēmas un modeļi Eiropas Savienībā un pasaulē. Viena līmeņa un divu līmeņu pašvaldību sistēmas. (2 stundas)
2. Pašvaldību sistēma Latvijā. Pašvaldību līmeņi Latvijā. Pašvaldību veidi. Administratīvi teritoriālais iedalījums. Normatīvo aktu hierarhija. Būtiskākie LR normatīvie akti par pašvaldībām. Pašvaldības un to darbības normatīvais regulējums. Pašvaldības un Satversme. (2 stundas)
3. Municipālās pārvaldes organizatoriskās formas pasaulē un Eiropā. Forma: mērs - padome. Sistēma: padome - menedžeris. Forma: padome - valde. Municipālās pārvaldes jauktā u.c. formas. Municipālās pārvaldes divu līmeņu struktūras lielās pilsētās. Pašpārvaldes struktūras Latvijas pašvaldību sistēmā. (2 stundas)
4. Pašvaldību kompetence. Funkciju sadales principi starp valsti un pašvaldībām. Valsts kompetence. Pašvaldību funkciju grupējums. Vietējo pašvaldību funkcijas. Pašvaldību tiesības un pienākumi. (2 stundas)
5. Pašvaldību organizācija. Lēmējvara un izpildvara. Pašvaldības nolikums. Pašvaldības pārvaldes struktūra. Domes darba organizācija. Domes priekšsēdētāja, vietnieka (-ku), izpilddirektora tiesības un pienākumi. Domes komitejas, to skaitliskais sastāvs, izveidošanas kārtība, tiesības un pienākumi. (2 stundas)
6. Domes deputātu statuss. Pašvaldību deputātu statuss un darbība, tiesiskie aspekti. Pretkorupcijas normas, kas attiecās uz pašvaldību amatpersonām, saskaņā ar LR likumu “Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. Pašvaldību komunikācija ar iedzīvotājiem. Iedzīvotāju informēšana. (2 stundas)
7. Domes lēmuma sagatavošana un pieņemšana. Lēmuma sagatavošanas process. Lēmuma pieņemšanas kārtība. Kontrole. Kārtība, kādā sagatavojami jautājumi izskatīšanai domes un pastāvīgo komiteju sēdēs. Deputātu atbildība par lēmumu. Lēmuma noformēšana. Konkrēta lēmuma analīze. LR normatīvie akti, kas reglamentē sūdzību izskatīšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās. (2 stundas)
8. Pašvaldību domju vēlēšanas. Pašvaldību vēlēšanu atšķirības dažādās valstīs. Vēlēšanu noteikumi un tiesības Latvijā. Deputātu kandidātu saraksta iesniegšanas un vēlēšanu kārtība. (1 stunda)
9. Pašvaldības budžets. Pašvaldību budžeta uzdevumi un veidošanas principi. Pašvaldību budžeta struktūra. Pašvaldību ieņēmumi un izdevumi. Pašvaldību finanšu izlīdzināšana. Pašvaldību aizņemšanās iespējas. Pašvaldību finanšu stabilizācija. LR likumi: „Par pašvaldību budžetiem“, „Par budžetu un finanšu vadību“, „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu“, „Par nodokļiem un nodevām“, „Par pašvaldības finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību“. (2 stundas)
10. Funkciju izpildes organizācija pašvaldībā. Pašvaldību funkciju izpildes nodrošināšana. Pašvaldības iestāde. Pašvaldības aģentūra un kapitālsabiedrība. Uzņēmumu veidošana un to darbības uzraudzība. Nevalstisko organizāciju iesaistīšana. (1 stunda)
11. Pašvaldību darbības ekonomiskais pamats. Pašvaldības īpašums, darbības ar īpašumu. Pirmpirkuma tiesību izmantošana. Publiskais iepirkums. Pašvaldības kā uzņēmējdarbības veicinātājas. Pašvaldību regulatori. LR likums „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem“. (2 stunda)
12. Teritorijas attīstības plānošana un vadība. Teritorijas attīstības programma. Teritorijas plānojums. Teritorijas attīstības plāns. LR likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums“. (1 stunda)
13. Attiecības starp valsti un pašvaldībām. Latvijas Pašvaldību savienība, tās struktūra un uzdevumi. Sarunu kārtība starp pašvaldībām un Ministru kabinetu. Pašvaldību darbības uzraudzība. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. (1 stunda)
14. Pašvaldību reforma Latvijā un ārzemēs. Pašvaldību reformu organizācija. Pašvaldību reformu virzieni. Vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma Latvijā. Diskusija par reģionālās administratīvās reformas nepieciešamību. (1 stunda)
15. Pašvaldību vēsturiskā attīstība Latvijā. Pilsētu un pagastu pašvaldības Latvijas teritorijā līdz neatkarīgās Latvijas Republikas nodibināšanai 1918. gadā. Pilsētu un pagastu pašvaldības periodā no 1918. Līdz 1940. gadam. Vietējās varas un pārvaldes institūcijas sociālisma periodā. Pašvaldības periodā no 1990. līdz 1999. gadam. (1 stunda)

Praktiskie darbi (24 stundas)
1. Pašvaldību pamata teorijas un tipoloģija: darbs ar zinātnisko literatūru, diskusija (1stunda).
2. Pašvaldību darbības normatīvā bāze: literatūras un normatīvo aktu studijas, grupu darbs (2 stundas).
3. Pašvaldību veidošanās un attīstība Latvijā: literatūras studijas, diskusijas (1 stunda).
4. Administratīvi teritoriālā reforma Latvijā, tās mērķi, uzdevumi, norise un rezultāti: literatūras studijas, gadījuma analīze (2 stundas).
5. Valsts un pašvaldību kompetenču sadalījums: literatūras un normatīvo aktu studijas, gadījuma analīze (1 stunda).
6. Kontroldarbs (1 stunda).
7. Pašvaldības struktūra: literatūras studijas, diskusijas (1 stunda).
8. Pašvaldības politiskais līmenis: literatūras studijas, diskusijas (2 stundas).
9. Pašvaldības izpildinstitūcijas: literatūras studijas, diskusijas (2 stundas).
10. Darba organizācija pašvaldībā- teorija un prakse: literatūras studijas, iepazīšanās ar darba organizēšanu konkrētās pašvaldībās, mācību ekskursijas, diskusijas (4 stundas).
11. Kontroldarbs (1 stunda).
12. Pašvaldības deputātu un darbinieku ētika: literatūras studijas, gadījumu analīze, diskusijas (1 stunda).
13. Pašvaldības sociāli ekonomiskā attīstība: literatūras studijas, prezentācijas, diskusijas (3 stundas).
14. Pašvaldības budžets, tā veidošanas principi. Budžeta iedalījums: literatūras studijas, diskusijas (1 stunda).

15. Kontroldarbs (1 stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa apguves laikā jāraksta trīs kontroldarbi par teorētiskiem jautājumiem, patstāvīgi jāstudē pašvaldību normatīvais regulējums, jāiepazīst un jāanalizē LV pašvaldību mājas lapas un pašvaldību kā servisa organizāciju labās prakses piemēri. Studiju kursa noslēgumā ir eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa patstāvīgie darbi saistīti ar LV normatīvā regulējuma studijām, kas saistoši Latvijas pašvaldībām, kā arī cita veida literatūras studijām, kas nepieciešama, lai sagatavotos praktisko darbu diskusiju tēmām. Datu, statistisko rādītāju ieguve, kas nepieciešama pašvaldību darbības analīzei.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējums veidojas no šādiem vērtējumiem: 15% katra kontroldarba vērtējums (kopā 45%), 10% patstāvīgais darbs (pašvaldību mājas lapu analīze), 15% patstāvīgais darbs (pašvaldību labie prakses piemēri) un 30 % eksāmens.

Obligātā literatūra

1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (2020): LR likums. [tiešsaiste] [skatīts 2020.g. 26.aug.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/315654.
2. Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā (2002): LR likums. [tiešsaiste] [skatīts 2018.g. 9.dec.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=61913.
3. Par pašvaldībām (1994): LR likums. [tiešsaiste] [skatīts 2018.g. 9.dec.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=57255.
4. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums (2015): LR likums. [tiešsaiste] [skatīts 2018.g. 9.dec.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=274742.
5. Par pašvaldību budžetiem (1995): LR likums. [tiešsaiste] [skatīts 2018.g. 9.dec.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=34703.
6. Publisko iepirkumu likums (2016): LR likums. [tiešsaiste] [skatīts 2018.g. 9.dec.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=287760.
7. Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums (1994): LR likums. [tiešsaiste] [skatīts 2018.g. 9.dec.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=58052.
8. Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011): LR likums. [tiešsaiste] [skatīts 2018.g. 9.dec.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=238807.
9. Mainoties saglabājies, dažādā Latvija. Rīga: Centrālā statistikas pārvalde, 2008.
10. Pūķis M. Pašu valdība. Latvijas Pašvaldību savienība, 2010, 512 lpp.

11. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2005.

Papildliteratūra

1. Dažādā Latvija: pagasti, novadi, pilsētas, rajoni, reģioni. Vērtējumi, perspektīvas, vīzijas. Rīga: Latvijas Statistikas institūts, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2005.
2. Eiropas vietējo pašvaldību harta// http://www.coe.lv/konv_sar.php?kid=126.
3. Iesniegumu likums (2007): LR likums. [tiešsaiste] [skatīts 2018.g. 9.dec.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=164501
4. Likums par budžetu un finanšu vadību (1994): LR likums. [tiešsaiste] [skatīts 2018.g. 9.dec.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=58057.
5. Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālas darbības uzraudzību (1998): LR likums. [tiešsaiste] [skatīts 2018.g. 9.dec.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=48456.
6. Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem (2000): LR likums. [tiešsaiste] [skatīts 2018.g. 9.dec.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=12483.
7. Publisko aģentūru likums (2009): LR likums. [tiešsaiste] [skatīts 2018.g. 9.dec.] Pieejams:
8. LR likums „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums” (1994): LR likums. [tiešsaiste] [skatīts 2018.g. 9.dec.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=202272.
9. Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem (2008): MK 2008.gada 25.marta noteikumi Nr.196 [tiešsaiste] [skatīts 2018.g. 9.dec.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=173271.
10. Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas (2005): MK 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.480 [tiešsaiste] [skatīts 2018.g. 9.dec.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=111605.
11. Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību intereses (2004): MK 2004.gada 6.jūlija noteikumi Nr.585 [tiešsaiste] [skatīts 2018.g. 9.dec.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=91094.
12. Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I., Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds Latvijas statistikas institūts, 2006.
13. Vanags E. Valsts pārvaldes reformas ārvalstīs un Latvijā. Rīga: Latvijas Statistikas institūts, 2007.

14. Vanags E., Vanags I., Krastiņš O. Pašvaldību pirmais pašvērtējums. Rīga: Latvijas Statistikas institūts, 2006.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Logs. Latvijas Pašvaldību savienības izdevums 2000- ISSN 5888
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais izdevums. 2012-
3. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts. 2010- ISSN 1025- 8922
4. Kapitāls. Žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas centrs. 1998- ISSN 1407- 2505.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija mājas lapa. Pieejams: www.varam.gov.lv
6. Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapa. Pieejams: www.lps.lv

7. Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājas lapa. Pieejams: www.vraa.gov.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Ekonomika" specializācijas virzienam "Reģionālā attīstība un pārvalde".