Kursa kods Ekon4081

Kredītpunkti 4.50

Ekonomika un uzņēmējdarbības pamati

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā48

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums14.06.2022

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Aija Eglīte

Dr. oec.

author doc.

Andrejs Lazdiņš

Dr. oec.

Aizstātais kurss

EkonB001 [GEKOB001] Ekonomika un uzņēmējdarbības pamati

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir izprast mikroekonomikas un makroekonomikas likumsakarības, pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām, veikt sociāli ekonomiskās situācijas novērtējumu valstī. Studiju kursā tiek analizētas aktuālās norises Latvijā makroekonomikas līmenī, ļaujot studentiem izvērtēt un izteikt savu viedokli par nākotnes prognozēm ekonomikas attīstībā, kā arī iegūt zināšanas par uzņēmējdarbības pamatjautājumiem, iegūt praktiskas iemaņas un kompetenci plānošanā, risināt vienkāršus uzņēmējdarbības problēmu jautājumus – dibināšana, finansēšana, risku novērtēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina mikroekonomikas pamatrādītājus, makroekonomisko rādītāju būtību un sakarības; uzņēmējdarbības būtību, mikro, mazo un vidējo uzņēmējdarbību, uzņēmējdarbības vidi, komercdarbības formas - kontroldarbos. Zina par IKT nozares lomu tautsaimniecības attīstībā, starptautiskajā ekonomikā; zina par uzņēmuma dibināšanu, reorganizēšanu, likvidēšanu - pastāvīgā darba prezentāciju.
Profesionālās prasmes pastāvīgi un kritiski atlasīt, analizēt aktuālos tautsaimniecības rādītājus, izdarīt argumentētus secinājumus un dot priekšlikumus situācijas uzlabošanai, iegūtas pastāvīgajā un grupu darbā, prezentācijā un pārbaudēs. Uzņēmējdarbībā prot sagatavot uzņēmuma dibināšanas dokumentus, novērtēt uzņēmējdarbības riskus un pielietot to vadīšanas metodes - kontroldarbā.
Diskusiju, grupu darbu, pašpārbaudes testos un prezentāciju laikā attīsta vispārīgās prasmes plānot uzdevumus noteiktos termiņos, uzņemties atbildību, attīstīt komunikācijas prasmes un kritisko domāšanu par makroekonomikas aktualitātēm. Spēj vākt informāciju, izmantojot dažādus informācijas resursus, iesaistīties sarunā, argumentēti aizstāvot savu viedokli - patstāvīgais darbs, diskusija nodarbībā.
Kompetenci - spēju pamatojoties vispusīgām ekonomikas teorētiskajām un uzņēmējdarbības zināšanām un likumsakarībām patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju, patstāvīgi analizēt un risināt problēmas, pieņemt argumentētus lēmumus - praktiskajos darbos.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene
I nodaļa
1. Ekonomika analīzes līmeņi. Pieprasījums un piedāvājums. (3 stundas)
2. Pieprasījuma un piedāvājuma elastība. Patērētāju rīcība tirgū. (3 stundas)
3. Ražošanas process, ražošanas izmaksas. (3 stundas)
4. Tirgus konkurences formas, to pazīmes. Ražošanas faktoru (resursu) tirgus. (2 stundas) Kontroldarbs (1 stunda)
5. Makroekonomikas pamatrādītāji. Kopējais pieprasījums un piedāvājums. Ekonomikas attīstība – ilgtspējīguma nodrošināšanas garants. (3 stundas)
6. Nodarbinātība un bezdarbs. Inflācija. (2 stundas)
7. Naudas pieprasījums un piedāvājums. Nauda un banku sistēma. Monetārā politika (3 stundas)
8. Fiskālā politika. Valsts budžets un nodokļu politika (2 stundas). Kontroldarbs (1 stunda)
II nodaļa
9. Uzņēmējdarbības (komercdarbības) būtība, sfēras un veidi (2 stundas).
10. Uzņēmējdarbības vide (2 stundas; 1 stunda praktiskais darbs).
11. Komercdarbības formas (2 stundas; 1 stunda praktiskais darbs).
12. Uzņēmējdarbības tiesiskā bāze. Uzņēmējdarbības uzsākšana un dibināšana (2 stundas; 1 stunda praktiskais darbs).
13. Uzņēmums, tā dzīves cikls, risinājumi. Uzņēmuma finansēšana. Darba samaksa (2 stundas; 2 stundas praktiskais darbs).
14. Uzņēmējdarbības riski – noteikšana, plānošana. Uzņēmuma darbības plānošana, mērķi, stratēģijas (2 stundas; 2 stundas praktiskais darbs).
15. Uzņēmuma konkurētspēja. Uzņēmuma (komercsabiedrības) reorganizācija (2 stundas; 1 stunda praktiskais darbs).
16. Uzņēmuma maksātnespēja. Uzņēmuma likvidācija (2 stundas).
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi ar aprēķiniem par mikroekonomikas rādītājiem, makroekonomikas jēdzieniem, prezentācija praktiskajās nodarbībās kā pastāvīgā pētījuma rezultāts par ekonomikas rādītājiem ITF nozarē un tās lomu tautsaimniecībā. Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās un izpildīti e-studiju platformā pieejamie pašpārbaudes testi.
Uzņēmējdarbības pamati - sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, izpildīti praktiskie darbi un sekmīgi aizstāvēts (diskutēts) patstāvīgais darbs sasaistīts ar IT produktiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgajā darbā studentam jāanalizē ekonomisko rādītāju tendences un to ietekme uz tautsaimniecības attīstību. Jāgatavojas diskusijām nodarbībās par ekonomikas pamatrādītāju analizēšanas nozīmi.
Pastāvīgajā darbā studentiem jāapgūst mikro un mazo uzņēmumu nozīme un loma; jāanalizē uzņēmējdarbības vide un ietekmējošo faktoru nozīme; jāveido diskusija par uzņēmējdarbības digitālās transformācijas lomu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi. Ieskaites vērtējums ir vidējā atzīme no I. un II. daļas novērtējuma.
I. Kontroldarbs mikroekonomikā veido 15% no gala vērtējuma, kontroldarbs makroekonomikā veido 15% no gala vērtējuma patstāvīgi izstrādātā un prezentētā prezentācija veido 10% no gala vērtējuma, piedalīšanās patstāvīgajos darbos un iesaiste diskusijās 10%.

II. Uzņēmējdarbības pamati: 1. kontroldarbs (9. līdz 12. tēma) 15%; 2. kontroldarbs (13. līdz 16 tēma) 15%, praktiskie darbi 10%; patstāvīgais darbs - diskusija 10%.

Obligātā literatūra

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: mācību līdzeklis/ Rīga: Izglītības soļi, 2007. 454 lpp
2. Šenfelde, M. Makroekonomika. Rīga: RTU izdevniecība, 2012. 244 lpp.
3. Uzņēmēja rokasgrāmata. Sast. G. Pelše, I. Ruperte Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
4. How to Plan Business? A. Muška, L. Paula, L. Līcīte, D. Popluga. In: Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual. Jelgava, 2018. 130.-258. lpp. Ir LLU FB 6 eks.
5. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp. Ir LLU FB 6 eks.
6. Neilande J. Komersanta ABC. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. 270 lpp. Ir LLU FB 5 eks.

Papildliteratūra

1. King, D. (2012). Economics. New York: Oxford University Press 676 p.
2. Popescu G. Macroeconomics. New York : Addleton Academic Publishers. 2013.- 226 p. Pieejams: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=632645&site=ehost-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_C1
3. Fine B., Microeconomics : A Critical Companion. London : Pluto Press. 2016.- 164 p. Pieejams: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1216090&site=ehost-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_164
4. Singh S. K., Gupta S. Entrepreneurship: E-Book. SBPD Publications, 2016. 516 p.
5. Vīksna A., Baroniņa R. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.112 lpp.
6. Uzsākt biznesu. / «Lessons Learned» grāmatu sērija.- Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.- 104 lpp.

7. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Biznesa augstskola Turība, 2002., 330 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: ISSN 1407-2041.
2. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018
3. Statistikas gadagrāmata: ikgadējs izdevums. Rīga: LR CSP
4. www.makroekonomika.lv
5. www.csb.lv
6. www.liaa.lv
7. www.esfondi.lv

8. www.raim.gov.lv

Piezīmes

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programma "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai".