Kursa kods Ekon4081

Kredītpunkti 3

Ekonomika un uzņēmējdarbības pamati

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums10.01.2017

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aija Eglīte

Dr. oec.

author lekt.

Simona Cīrule

Mg. proj. mgmt.

Kursa anotācija

Studiju kurss padziļina zināšanas mikroekonomikā un makroekonomikā. Īpaša uzmanība pievērsta padziļinātai pieprasījuma un piedāvājuma, patērētāja izvēles, ražošanas izmaksu, sabiedrības izvēles teoriju izpratnei. Studenti iegūst zināšanas par to, kas ir uzņēmējdarbības būtība, pamatprincipi, vide, uzņēmējs un uzņēmums. Noklausoties kursu, students pārzina komercdarbības formas, kā arī uzņēmuma dibināšanas un organizēšanas pamatprincipus. Ir izpratne par uzņēmuma plānošanu, organizēšanu, efektivitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - spēja parādīt vispusīgas zināšanas par teorētiskajiem un praktiskajiem pamatprincipiem un likumsakarībām mikroekonomikas un makroekonomikas līmenī. Par uzņēmējdarbības būtību, praksē lietoto terminoloģiju un to jaunākajām tendencēm. Veidota izpratne par uzņēmējdarbības jēdzieniem un pamatprincipiem.
• Prasmes - izprast ekonomiskās likumsakarības, ekonomisko sistēmu pamatprincipus un tirgus mehānisma darbību. Prot pielietot plānošanas, situācijas analīzes, konkurentu analīzes u.c. metodes uzņēmumos.
• Kompetence - spēja patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju, patstāvīgi analizēt un risināt problēmas, pieņemt argumentētus lēmumus. Tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai radītu jaunas komercdarbības (uzņēmējdarbības) idejas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ekonomikas jēdziens.
2 Pieprasījums un piedāvājums. Elastība. Patērētāja rīcība tirgū.
3 Ražošana, izmaksas. Tirgus veidi atkarībā no dalībnieku skaita.
4 Makroekonomikas pamatrādītāji.
5 Ekonomikas attīstība – ilgtspējīguma nodrošināšanas garants. Nodarbinātība, bezdarbs, tā veidi.
6 Inflācija. Naudas pieprasījums un piedāvājums. Banku sistēma.
7 Fiskālā politika. Valsts kopbudžets.
8 Monetārā politika. Starptautiskā tirdzniecība.
9 Uzņēmējdarbības (komercdarbības) būtība, sfēras un veidi.
10 Uzņēmējdarbības vide.
11 Komercdarbības formas.
12 Uzņēmējdarbības likumdošana un tiesiskā bāze. Uzņēmējdarbības uzsākšana un dibināšana.
13 Uzņēmums un tā dzīves cikls. Uzņēmuma finansēšana. Darba samaksa.
14 Risks uzņēmējdarbībā. Uzņēmuma darbības plānošana.
15 Uzņēmuma konkurētspēja. Uzņēmuma (komercsabiedrības) reorganizācija.
16 Uzņēmuma maksātnespēja. Uzņēmuma likvidācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Ekonomika: akumulējošs studiju kursa vērtējums, kas veidojas strādājot semināra nodarbībās, izpildot problēmuzdevumus un testus. Raksta 2 kontroldarbus: mikroekonomikā un makroekonomikā.
2. Uzņēmējdarbības pamati: akumulējošs studiju kursa vērtējums, kas veidojas no kontroldarbiem, patstāvīgiem darbiem, referāta izstrādes un prezentācijas.
Ieskaites vērtējums ir vidējā atzīme no I. un II. daļas novērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. Liepāja: LiePA, 2015. 269 lpp.
2. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2010. 254 lpp.
3. Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā: mācību līdzeklis. Rīga: RaKa, 2004. 140 lpp.
4. Maikls E. Gerbers. Uzņēmējdarbības meistarība: Ko zina ikviens veiksmīgs uzņēmējs. Zoldnera izdevniecība, 2013. 219.lpp.

Papildliteratūra

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 454 lpp.
2. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010. 192 lpp.
3. Zaķe Ņ. Uzņēmējdarbība vidusskolām un profesionālās izglītības iestādēm. Mācību grāmata. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2016.144 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. www.em.gov.lv.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998. ISSN 1407-2041
3. www.likumi.lv

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts Informācijas tehnoloģiju fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai" studentiem.