Kursa kods Ekon4068

Kredītpunkti 4

Agrārā un vides ekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareAgrārā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā160

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits160

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dina Popluga

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon3114, Ekonomiskie pētījumi

Ekon3117, Agrārā un vides politika

Ekon3119, Atjaunojamās enerģijas ekonomika

LauZ2054, Augkopība

LauZ2055, Lopkopība

Kursa anotācija

Studiju projekta ietvaros tiek pētīts agrārās un/vai vides ekonomikas saturs, ietilpstošās nozares, ilgtspējīgas attīstības un ekonomiskās izaugsmes kontekstā. Studiju projektā studenti apzina agrārās un/vai vides ekonomikas problēmas, izpēta šo ekonomikas apakšnozaru attīstības iespējas, izmantojot attiecīgās pētījumu metodes, izdara patstāvīgus secinājumus un formulē priekšlikumus identificēto problēmu risināšanai agrārās un vides ekonomikas kontekstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
• Teorētiskas un praktiskas zināšanas par agrārās un vides ekonomikas attīstības tendencēm, to nozīmi ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, aktuālākajām problēmām un to risinājumiem, tiesiski normatīvo ietvaru, aktuālākajiem zinātnes sasniegumiem, biežāk pielietotajām pētījumu metodēm. Novērtēšanas metodes - studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana.
Profesionālās prasmes
• Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt un analizēt informāciju par agrārās un vides ekonomikas tematiku. Novērtēšanas metodes - studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana.
• Spēj pielietot savam pētījumam atbilstošas kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes. Novērtēšanas metode - studiju projekts.
• Prot izdarīt secinājumus par veikto pētījumu, spēj izstrādāt priekšlikumus identificēto problēmu risināšanai agrārās un vides ekonomikas kontekstā. Novērtēšanas metode - studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana.
Vispārējās prasmes
• Spēj patstāvīgi plānot studiju projekta izstrādes gaitu un iekļauties noteiktajos termiņos. Novērtēšanas metode - studiju projekts.
• Spēj publiski aizstāvēt veikto pētījumu. Novērtēšanas metode - studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana.
Kompetences
• Spēj teorētisko studiju kursu laikā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetenci agrārās un vides ekonomikas jomā integrēt praktiskā pētījumā. Novērtēšanas metode - studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana.
• Spēj radīt jaunas pieejas agrārās un vides ekonomikai aktuālu problēmu risināšanai un kopēju sabiedrības attīstības mērķu īstenošanai. Novērtēšanas metode - studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

Studiju projekta programmas saturs
1. Tēmas izvēle, tās pamatojums, pētāmās problēmas definēšana.
2. Studiju projekta mērķa un uzdevumu noteikšana (pētāmā jautājuma formulēšana).
3. Darba struktūras izveide.
4. Pētījumu metožu izvēle.
5. Teorētiskais tēmas pamatojums.
6. Literatūras apskats un diskusija.
7. Pētījuma veikšana.
8. Statistikas datu apkopošana. Statistikas datu sistematizācija.
9. Statistikas datu analīze.
10. Secinājumu izstrāde.
11. Priekšlikumu izstrāde.
12. Izmantotās literatūras saraksta izveide.
13. Pielikumu apkopošana.
14. Darba tehniskā noformēšana.
15. Studiju projekta iesniegšana.
16. Studiju projekta aizstāvēšana, diskusija.
17. Studiju projekta novērtējums.
Orientējošas studiju projekta tēmas
1. Lauksaimniecības ekonomisko rādītāju izpēte.
2. Siltumnīcefekta emisiju samazinošo pasākumu ekonomiskais novērtējums.
3. Klimata pārmaiņu ietekme uz Latvijas tautsaimniecību/ tūrisma nozari/ lauksaimniecības nozari/ būvniecības nozari/ infrastruktūru/ cilvēku veselību/ dzīvnieku veselību.
4. Klimata pārmaiņu radīto risku ekonomiskais novērtējums X nozarē.
5. Lauksaimniecības attīstības iespējas Latvijā.
6. Jaunāko attīstības tendenču analīze augkopības/lopkopības nozarē/X apakšnozarē.
7. Jaunāko lauksaimniecības tehnoloģiju ekonomiskais izvērtējums.
8. Biotehnoloģiju izvērtējums X uzņēmumā/ lauku saimniecībā.
9. Videi draudzīga un ilgtspējīgas augkopības/lopkopības attīstības iespējas Latvijā.
10. Lauksaimniecības un vides mijiedarbības izvērtējums Latvijā.
11. Lauksaimnieciskas izcelsmes resursu efektīvas izmantošanas iespējas un problēmas.
12. Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas izcelsmes biomasas.
13. Ilgtspējīga atjaunojamās enerģijas ražošana.
14. Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības izvērtējums Latvijā.
15. Ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) izmantošanas izvērtējums Latvijas lauksaimniecībā.
16. Permakultūras attīstība Latvijā.
17. Netradicionālās lauksaimniecības izvērtējums ilgtspējīgas attīstības kontekstā.
18. Vertikālās lauksaimniecības attīstības iespēju izvērtējums Latvijā/ X reģionā/ X novadā.
19. Urbānās lauksaimniecības attīstība Latvijā.
20. Ilgtspējīgas attīstības indikatoru izvērtējums Latvijā.
21. Atkritumu apsaimniekošana Latvijā – attīstības iespējas un problēmas.
22. Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā.
23. Bioekonomiku veidojošo nozaru tirgus attīstība.
24. Ekoloģisko ciematu izveidošanas iespējas un nozīme lauku reģionu attīstībā.
25. Latvijas bioresursu izvērtējums un to izmantošanas veicināšanas iespējas.
26. Ilgtspējīgas pārtikas ražošanas politikas analīze Eiropas Savienībā/Baltijas valstīs/Latvijā.
27. Inovācijas lauksaimniecībā/augkopībā/lopkopībā/X apakšnozarē.
28. Inovācijas barības ražošanā.
29. Inovācijas atjaunojamās enerģijas ražošanā.
30. Lauksaimniecības loma siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (SEG) emisiju samazināšanā.
31. Mežsaimniecības loma siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (SEG) emisiju samazināšanā.
32. Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (SEG) samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā/augkopībā/lopkopībā.
33. Vērtības ķēžu veidošanās Latvijas lauksaimniecībā.

34. Kooperācijas attīstības tendences Latvijas lauksaimniecībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts studiju projekts

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jāizstrādā studiju projekts, jāsagatavo prezentācija par veikto pētījumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju projekts tiek novērtēts 10 ballu sistēmā. Studiju projekts aizstāvēts, ja visi komisijas locekļi devuši sekmīgu darba vērtējumu. Ja saņemts nesekmīgs vērtējums – institūta noteiktā laikā darbs jāpilveido un jāaizstāv atkārtoti.

Obligātā literatūra

1. Atstāja Dz., Dimante Dž., Brīvers I. u.c. Vide un ekonomika: Monogrāfija. Rīga: LU, 2011. 256 lpp.
2. Food, Agriculture and the Environment: Economic Issues. Ed. by E. Defrancesco, L. Galletto, M. Thiene. Milano: Franco Angeli, 2010. 542 p.

3. Environment and Sustainable Development. Edited by M. Kļaviņš, W. L. Filho and J. Zaļoksnis. Rīga: Academic Press of University of Latvia, 2010. 300 p.

Papildliteratūra

1. Krūzs K. Dabas un otrreizējo resursu izmantošana. Mācību līdzeklis. Rīga: Izglītības soļi, 2003. 131 lpp.
2. Field B. C. Environmental Economics. An Introduction. – 2nd ed. Singapore: The McGraw-Hill companies, Inc., 1997. 490 p.
3. Kula E. Economics of Natural Resources, the Environment and Policies. – 2nd ed. London: Chapman&Hall, 1994. 377 p.
4. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā: Monogrāfija. Galv. Red. P. Rivža. Jelgava: LLU, 2018, 304 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998. ISSN 1407-2041
3. Vides Vēstis: zaļā dzīvesstila žurnāls. Rīga: Vides aizsardzības klubs, 1997. ISSN 1407-2939

4. Latvijas Republikas Zemkopības ministrija - www.zm.gov.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles (B daļas) studiju projekts ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Ekonomika” specializācijas virzienam „Agrārā un vides ekonomika”