Kursa kods Ekon4024

Kredītpunkti 3

Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareAgrārā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums02.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Andra Zvirbule

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2130, Ekonomikas teorija

Ekon4082, Pārtikas mārketings

PārZP043, Inovācijas pārtikas uzņēmumā

VadZ2029, Saimnieciskās darbības analīze

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis - iegūt zināšanas un izpratni par uzņēmējdarbības būtību, galvenajām kategorijām, un uzņēmējdarbības vidi, kā arī pārzināt uzņēmuma dzīves cikla fāzes un izprast ekonomisko situāciju. Studenti iegūst zināšanas un izpratni par uzņēmējdarbības būtību, galvenajām kategorijām, un uzņēmējdarbības vidi. Pārzina uzņēmuma dzīves cikla fāzes un izprot ekonomisko situāciju. Studenti iegūst praktiskas iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanā un biznesa plāna veidošanā pārtikas rūpniecības uzņēmumiem. Spēj analizēt un izvērtēt dažādu ārēju un iekšēju faktoru ietekmi uz pārtikas nozares uzņēmumu darbību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1. Spēj parādīt vispusīgas zināšanas par uzņēmējdarbību, to ietekmējošiem iekšējiem un ārējiem faktoriem - kontroldarbs - tests, radošais darbs
2. Spēj parādīt specializētas zināšanas un izpratni par pārtikas ražošanas un pārstrādes uzņēmējdarbību - grupu darbs, eksāmena darbs
3. Spēj parādīt plašas konceptuālās zināšanas par pārtikas uzņēmuma biznesa plāna izstrādes mērķiem, uzdevumiem, galvenajām funkcijām, kā arī tā izstrādāšanas gaitu - eksāmena darbs
Profesionālās prasmes:
1. Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, un veikt nepieciešamās darbības uzņēmējdarbības uzsākšanai - radošais darbs, eksāmena darbs
2. Prasmes identificēt, analizēt, grupēt uzņēmējdarbību ietekmējošos faktorus - grupu darbs, eksāmena darbs
3. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt pārtikas nozares informāciju un to izmantot biznesa plāna izstrādē - eksāmena darbs
Vispārīgās prasmes:
1. Prot izskaidrot, pamatot un prezentēt citiem sava darba rezultātus - eksāmena darba prezentācija
2. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus, radoši risināt pārtikas uzņēmējdarbības problēmsituācijas – gadījumu analīze, eksāmena darbs
3. Spēj sadarboties un darboties komandā - grupu darbs
Kompetence
1. Spēj definēt un sniegt savus risinājumus pārtikas nozares uzņēmējdarbības problēmām – gadījumu analīze, eksāmena darbs

2. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas un prasmes kvalitatīva pārtikas ražošanas un pārstrādes uzņēmuma biznesa plāna izstrādē un realizācijā - eksāmena darbs

Kursa saturs(kalendārs)


1. Uzņēmējdarbības pamatjēdzieni un saimnieciskās darbības sistēma. (Lekcijas – 2h)
2. Uzņēmējdarbības vide. Uzņēmējdarbības iekšējās un ārējās būtība un raksturojums. (Lekcijas – 2h, praktiskie darbi – 2h)
3. Uzņēmējs. Būtība, saturs, ietekmes faktori. Uzņēmums, to veidi, lielums, tautsaimnieciskā nozīme. Uzņēmuma funkcijas, to aprite. (Lekcijas – 2h, praktiskie darbi – 2h)
4. Uzņēmējdarbības uzsākšana. (Lekcijas – 2h, praktiskie darbi – 2h)
5. Uzņēmējdarbības resursi. Uzņēmējdarbības resursu būtība, klasifikācija. Resursu pielietošanas novērtējums. (Lekcijas – 1h)
6. Komercdarbības formas Latvijā. (Lekcijas – 2h, praktiskie darbi – 4h)
7. Uzņēmējdarbības dzīves cikls. (Lekcijas – 2h, praktiskie darbi – 2h)
8. Biznesa plāna raksturojums. (Lekcijas – 1h)

9. Ražošanas plāns. Ražošanas tehnoloģijas, ražošanas programma. (Lekcijas – 2h, praktiskie darbi – 4h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa ietvaros – sekmīgi (vismaz 4 balles) jāuzraksta viens kontroldarbs – testa veidā. Jāizstrādā grupu darbs , radošais darbs, gadījumu analīze kas veicami praktisko darbu laikā auditorijā. Studiju kursa noslēguma vērtējums – eksāmens ar atzīmi, kuru veido eksāmena darbs un eksāmena darba prezentācija.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros patstāvīgām studijām, kopā tiek atvēlētas 48 stundas pilna laika studentiem. Patstāvīgās studijas tiek organizētas sekojoši: gatavošanās testam- teorētiskā materiāla apguve ; gatavošanās grupu darbam- datu vākšana un informācijas apkopošana; sagatavošanās radošajam darbam- praktisko uzņēmējdarbības gadījumu studēšana; eksāmena darbam nepieciešamās informācijas apkopošana, analīze un prezentācijas sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veidojas:
o 20% – sekmīgi uzrakstīts (vismaz 4 balles) kontroldarbs testa veidā, par tematiem – uzņēmējdarbības pamatjēdzieni, uzņēmējs, uzņēmums, uzņēmējdarbības formas;
o 15% – radošais darbs - uzņēmējdarbības uzsākšana;
o 15% – grupu darbs- uzņēmējdarbības vide;
o 10% - gadījumu analīze- uzņēmējdarbības pieredzes izvērtējums

o 40% – sekmīgi uzrakstīts un noprezentēts eksāmena darbs.

Obligātā literatūra

1. Alsiņa R. Mācies plānot. Biznesa plāna pamati. Rīga: Kamene, 2000.75 lpp.
2. Chernev A. The marketing plan handbook 4th edition. USA: Cerebellum Press, 2014. 178 p.
3. Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
4. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 93 lpp.
5. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 144 lpp.
6. Vīksne A. Savs bizness. Atkārtots un papildināts izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
7. Kaynak E., Meulenberg M. Food and Agribusiness Marketing in Europe E-Book, CRC Press , 2017, 228 p.
8. Osterwalder A., Pigneur Y. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers. Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, 2009. 288 p. (ISBN 978-2-8399-0580-0)
9. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība: Mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2003. 176 lpp.
10. Casson M. The Oxford Handbook of Entrepreneurship. Oxford University Press, 2008. 790 p.
11. Kalfagianni A., Skordili S. Localizing Global Food: E-Book, Routledge , 2018, 218 p.
12. Forbat J. Entrepreneurship: The Seeds of Success. Harriman House Limited, 2007. 192 p.
13. Singh S. K., Gupta S. Entrepreneurship:. E-Book SBPD Publications, 2016. 516 p.
14. Stokes D., Wilson N., Wilson N. Small Business Management and Entrepreneurship. Cengage Learning EMEA, 2010. 477p.

15. Šarma R. Līderis bez titula: mūsdienīgs stāsts par patiesiem panākumiem biznesā un dzīvē. Rīga: Avots, 2011. 234 lpp.

Papildliteratūra

1. Vīksna A., Baroniņa R. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.112 lpp.
2. Uzsākt biznesu. / «Lessons Learned» grāmatu sērija.- Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.- 104 lpp.
3. Tansey G., D'Silva J. The Meat Business. E-Book, Routledge , 2019, 272 p.
4. Komerclikums: 13.04.2000. LR likums ("LV", 158/3160 (2069/2071), 04.05.2000.; Ziņotājs, 11, 01.06.2000.) [stājas spēkā 01.01.2002.] ar grozījumiem
5. Hofs K. Biznesa ekonomika. 2.izdevums.- Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010. – 603 lpp.
6. Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/lv/pirmie-soli-toposajiem-uznemejiem
7. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
8. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapa // http://www.ur.gov.lv/
9. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapa // http://www.liaa.gov.lv
10. LR tiesību aktu mājas lapa // www.likumi.lv

11. LR Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa // http:// www.csb.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga : ISSN 1691-6018
2. International Journal of Production Economics: ISSN 0925-5273
3. Food Control : ISSN 0956-7135
4. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/
5. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041

6. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Pārtikas kvalitāte un inovācijas” .