Kursa kods Ekon4005

Kredītpunkti 3

Uzņēmējdarbība I

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Andrejs Lazdiņš

Dr. oec.

author lekt.

Simona Cīrule

Mg. proj. mgmt.

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis – sniegt studentiem zināšanas, prasmes un kompetenci uzņēmējdarbības uzsākšanā un plānošanā. Studenti iegūst izpratni par uzņēmējdarbības būtību, mikro, mazo un vidējo uzņēmējdarbību, inovatīvo uzņēmējdarbību un uzņēmuma darbības finansēšanu. Izprot risku nozīmi uzņēmējdarbībā. Iegūst praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanā un plānošanā. Iegūst praktiskās iemaņas uzņēmējdarbībā, tās veidošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par mikro, mazo un vidējo, inovatīvo uzņēmējdarbību, uzņēmējdarbības vidi, komercdarbības formām. Zināšanas par uzņēmuma dibināšanu, reorganizēšanu, likvidēšanu – pastāvīgie un praktiskie darbi; kontroldarbs.
Prasmes – prot sagatavot uzņēmuma dibināšanas dokumentus, novērtē uzņēmējdarbības riskus un pielieto to vadīšanas metodes. Spēj argumentēti novērtēt inovācijas, ieteikt risinājumus inovāciju ieviešanai uzņēmējdarbībā, sniegt uzņēmuma saimnieciskās darbības novērtējumu – praktiskie darbi.

Kompetences – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai analizētu un novērtētu uzņēmuma darbību, spētu izskaidrot attīstību kavējošās problēmas un dotu savus risinājumus - pastāvīgie un praktiskie darbi; kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Uzņēmējdarbības (komercdarbības) būtība un pamatjēdzieni (Lekcija – 1 stunda).
2. Uzņēmējdarbības vide un tās attīstības aspekti (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
3. Mikro, mazā un vidējā uzņēmējdarbība (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
4. Latvijas Republikas nodokļu un nodevu sistēma (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
5. Komercdarbības tiesiskās formas un to izvēli raksturojošie faktori (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
6. Inovāciju uzņēmējdarbība (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
7. Riska faktors uzņēmējdarbībā (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
8. Biznesa ideju ģenerēšana, izvērtēšana, definēšana un attīstīšana (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
9. Uzņēmējdarbības plānošana un biznesa plāns (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas) .
10. 1. kontroldarbs (Praktiskie darbi – 1 stundas).
11. Uzņēmējdarbības uzsākšana un uzņēmuma dibināšana (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
12. Darba samaksas platformas un darba samaksas organizācija (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
13. Uzņēmuma dzīves cikls (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
14. Uzņēmuma finansēšanas avoti (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
15. Investīcijas un to nozīme (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
16. Uzņēmuma saimnieciskās darbības vērtējums (Lekcija – 1 stunda; praktiskie darbi – 1 stundas).
17. Uzņēmuma reorganizācijas process, likvidācija un maksātnespējas process (Lekcija – 1 stunda).
18. 2.kontroldarbs (Praktiskie darbi – 1 stundas).
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa ietvaros paredzēti divi kontroldarbi un praktiskie darbi atbilstoši kursa plānam. Studiju kursa noslēguma vērtējums – ieskaite ar atzīmi, kuru veido akumulējošs studiju rezultātu vērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros patstāvīgām studijām atvēlētas 48 stundas, kas tiek organizētas sekojoši: gatavošanās testam (18 stundas); sagatavošanās praktiskajiem darbiem un kontroldarbiem (30 stundas).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums veidojas no:
• 40% patstāvīgie un praktiskie darbi individuāli un grupā.
• 30% 1.kontroldarbs (1.-9. tēma).
• 30% 2.kontroldarbs (11.-17. tēma).

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Obligātā literatūra

1. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 120 lpp.
2. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
3. Maksātnespējas likums: 26.07.2010. LR likums ("LV", 124 (4316), 06.08.2010.) [stājas spēkā 01.11.2010.] ar grozījumiem
4. Oganisjana K. Uzņēmējspēja un uzņēmība.- Rīga: RaKa, 2012. 239 lpp.
5. Neilande J. Komersanta ABC. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. 270 lpp.
6. Stokes D., Wilson N., Small business management and entrepreneurship. Andower, UK: Cengage Learning, 2017. – 493 pp.

7. Mastering Business Planning and Strategy: The Power and Application of Strategic Thinking / e-book. EBSCO data base, 2007.

Papildliteratūra

1. Singh S. K., Gupta S. Entrepreneurship: E-Book. SBPD Publications, 2016. 516 p.
2. Vīksna A., Baroniņa R. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.112 lpp.
3. Uzsākt biznesu. / «Lessons Learned» grāmatu sērija.- Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.- 104 lpp.

4. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Biznesa augstskola Turība, 2002., 330 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness - e-avīze: http://e-avize.db.lv.
2. Forbs - ISSN 1691-6018: https://forbesbaltics.com/lv

3. Komerclikums: 13.04.2000. LR likums ("LV", 158/3160 (2069/2071), 04.05.2000.; Ziņotājs, 11, 01.06.2000.) [stājas spēkā 01.01.2002.] ar grozījumiem.

Piezīmes

Obligāts kurss TF profesionālai bakalauru studiju programmai “Lietišķā enerģētika; Lauksaimniecības inženierzinātne; Mašīnu projektēšana un ražošana”