Kursa kods Ekon3153

Kredītpunkti 6

Ekonomikas teorija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums19.04.2023

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Linda Griņēviča

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mēŗkis ir veicināt studentu izpratni par atsevišķu saimniecisko vienību – mājsaimniecību (patērētāju) un uzņēmumu savstarpējo rīcību, motivāciju un iedarbību ekonomisko cēloņsakarību realizēšanas procesā. Studiju kursā iegūst zināšanas par galvenajiem makroekonomikas pamatjautājumiem, makroekonomiskajām kopsakarībām un ekonomikas regulēšanas instrumentiem un to ietekmi uz ekonomisko situāciju valstī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
1. izprot galvenās tirgus likumsakarības un pamatprincipus mikroekonomikas un makroekonomikas līmenī – lekcijas, praktiskie darbi, 1. un 2. kontroldarbs,
2. zināšanas par pieprasījumu un piedāvājumu, to ietekmējošiem faktoriem, izpratne par patērētāju un ražotāju motivāciju tirgū un zināšanas par peļņas maksimizācijas nosacījumiem pilnīgas konkurences, oligopola, monopola un monopolistiskās konkurences tirgos - lekcijas, praktiskie darbi, 1. kontroldarbs,
3. zināšanas par makroekonomikas pamatrādītājiem, ekonomikas ciklisko attīstību, makroekonomisko līdzsvaru, fiskālo politiku un monetāro politiku - lekcijas, praktiskie darbi, 2. kontroldarbs.
PRASMES:
1. spēj analizēt pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņu cēloņus tirgū, modelēt tirgus līdzsvara izmaiņas - praktiskie darbi, 1. kontroldarbs,
2. spēj analizēt patērētāja un ražotāja tirgus uzvedības motivāciju, prognozēt tirgus mehānisma darbību atkarībā no konkurences pakāpes tirgū – praktiskie darbi, 1. kontroldarbs, 1.mājas darbs,
3. Spēj patstāvīgi veikt galveno makroekonomikas pamatrādītāju analīzi - praktiskie darbi, 2.kontroldarbs, 2.mājas darbs;
4. Spēj analizēt un izvērtēt makroekonomiskās nestabilitātes cēloņus - praktiskie darbi, 2.kontroldarbs,
5. Spēj patstāvīgi iegūt, sistematizēt, apkopot un interpretēt statistikas datus, kā arī radoši strādāt un risināt problēmsituācijas - praktiskie darbi, 3.mājas darbs.
KOMPETENCES:
1. Ar aprēķinu palīdzību spēj pamatot ražošanas faktoru izvēli un ar to saistītās izmaksas. 1.kontroldarbs, eksāmens,
2. Pamatojoties uz iegūtām zināšanām un prasmēm, spēj izvērtēt ēdināšanas un viesu izmitināšanas nozares esošo situāciju un attīstības iespējas. Eksāmens, 3.mājas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Ievads Ekonomikas teorijā. Ekonomikas pamatproblēmas un pamatjautājumu analīze - 2h
2. Resursu ierobežotība - ražošanas iespēju līkne, alternatīvu noteikšana – 2h
3. Vienkāršota tirgus modeļa (preču un naudas aprites shēmas) izveidošana un analīze – 2h
4. Pieprasījums, piedāvājums un to ietekmējošie faktori. Tirgus līdzsvara modelēšana – 3h
5. Pieprasījuma un piedāvājuma elastība - 3h
6. Patērētāju rīcība tirgū. Patērētāja līdzsvara matemātiskā un grafiskā interpretācija– 3h
7. 1. mājas darba prezentācija – 2h
8. Ražošana, ražošanas izmaksu klasifikācija. Izmaksu praktiskie aprēķini – 3h
9. Tirgus konkurences formas, to pazīmes - 3h
10. Ražošanas resursu tirgus – 3h
11. Mācību ekskursija uz Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozares uzņēmumu – 4h
12. 1.kontroldarbs – Tirgus pieprasījuma, piedāvājuma un ražošanas izmaksu analīze – 1h
13. Ievads makroekonomikā. Makroekonomikas pamatrādītāji, to aprēķināšanas metodes – 4h
14. 2.mājas darba prezentācija – 2h
15. Ekonomikas cikliskā attīstība. Kopējais pieprasījums un piedāvājums. Makroekonomiskais līdzsvars – 3h
16. Nodarbinātība un bezdarbs – 3h
17. Inflācija – 3h
18. Nauda un banku sistēma – 3h
19. Mācību ekskursija uz Latvijas Banku – 4h
20. Valsts budžets un nodokļu politika – 3h
21. Fiskālā un monetārā politika – 2h
22. 2.kontroldarbs – Galveno makroekonomisko rādītāju aprēķins un analīze – 1h
23. Starptautiskās ekonomiskās attiecības – 2h
24. 3.mājas darba prezentācija - 3h

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā jābūt uzrakstītiem diviem kontroldarbiem; iesniegtiem un atbildētiem trīs mājas darbiem. Noslēgumā paredzēts eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. “Patērētāju piesaiste ēdināšanas un viesu izmitināšanas uzņēmumos” – jāatrod trīs piemēri par to, kā uzņēmumi cenšas panākt, lai patērētāji nopirktu vairāk, nekā viņiem tas ir nepieciešams. Mājas darbu atbild mutiski praktisko darbu laikā, tam paredzētajā laikā.
2. mājas darbs. Inovatīvi produkti ēdināšanas un viesu izmitināšanas pakalpojumu nozarē Latvijā un ārvalstīs – jāatrod trīs inovatīvi produkti nozarē. Mājas darbu atbild mutiski praktisko darbu laikā, tam paredzētajā laikā.
3. mājas darbs. Portfolio, prezentācija – pētījums par Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozares esošo situāciju un attīstības iespējām Latvijā. Mājas darbu augšuplādē e-studijās un atbild mutiski praktisko darbu laikā, tam paredzētajā laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu veido:
• 1.kontroldarbs – 10 punkti;
• 2.kontroldarbs – 10 punkti;
• 1.mājas darbs – 10 punkti;
• 2.mājas darbs – 10 punkti;
• 3.mājas darbs – 20 punkti;
• Eksāmens – 40 punkti.

10 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. 2.izdevums. Monogrāfija. Liepāja: LiePA, 2020. 363 lpp. LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs
2. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2015., 244 lpp. LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs

Papildliteratūra

1.Šenfelde M. Makroekonomika. 5. izd. Rīga: RTU, 2014. 245 lpp.
2. Vohra Rakesh V. Prices and Quantities: fundamentals of microeconomics. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. 207 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Makroekonomika. Pieejams: https://www.makroekonomika.lv/
2. Centrālā statistikas pārvalde. Pieejams: https://www.csb.gov.lv
3. EUROSTAT. Pieejams: http:// www.eurostat.com

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmai “Ēdināšanas un viesnīcas uzņēmējdarbība” pilna un nepilna laika studentiem.