Kursa kods Ekon3149

Kredītpunkti 3

Radošā un digitālā ekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums22.02.2023

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandija Zēverte-Rivža

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas un gūst izpratni par radošo un digitālo ekonomiku pasaulē, ES un Latvijā. Studenti iepazīstas ar ekonomikas attīstības posmiem un digitālās transformācijas koncepciju, apgūst inovatīvu produktu un procesu izstrādes un ieviešanas nosacījumus (t.sk. ekonomisko pamatojumu) un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības aspektus digitalizācijas jomā. Iepazīstas ar digitalizācijas tehnoloģisko risinājumu izmantošanu kopumā un specifisko risinājumu izmantošanu bioekonomikas nozarēs, publiskajā pārvaldē un sabiedrībā, izprotot digitālo tehnoloģiju pielietošanas iespējas, to izmantošanas ekonomiskos ieguvumus un riskus.

Studiju kursa apgūšanas mērķis: veidot studentiem izpratni par radošo un digitālo ekonomiku, kā arī kompetences digitālo tehnoloģisko risinājumu ieviešanai uzņēmējdarbībā, pārvaldē un sabiedrībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par ekonomikas attīstības tendencēm saistībā ar digitalizāciju – diskusija, tests.
Zināšanas digitālo tehnoloģiju attīstības tendencēm, tehnoloģijām un to pielietojumu – grupu darbs, prezentācija, kontroldarbs.
Zināšanas par digitalizācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmējdarbībā, pārvaldē un sabiedrībā – grupu darbs, prezentācija, tests (par mācību ekskursiju).
Zināšanas par intelektuālā īpašuma aizsardzību un kiberdrošību – praktiskie darbi.
Spēj saskatīt radošās ekonomikas un digitalizācijas attīstības tendences un likumsakarības – diskusijas nodarbībās, grupu darbi, noslēguma darbs un prezentācija.
Spēj identificēt digitalizācijas potenciālu uzņēmējdarbībā, pārvaldē un sabiedrībā – diskusijas nodarbībās, tests, noslēguma darbs grupā un tā prezentācija.
Spēj konstruktīvi analizēt digitalizācijas risinājumu izmantošanu uzņēmējdarbībā, pārvaldē un sabiedrībā – diskusijas nodarbībās, kontroldarbs, noslēguma darbs grupā un tā prezentācija.
Spēj saskatīt studiju kursā iegūto zināšanu praktisko pielietojumu – tests (par mācību ekskursiju).
Spēj plānot savu laiku uzdoto uzdevumu izpildē – patstāvīgie un grupu darbi.
Spēj sastrādāties ar grupas biedriem mācību pētījumu veikšanā – grupu darbi un noslēguma darbs grupā.
Zināšanas un prasmes izstrādāt praktiski izmantojamu stratēģiju un priekšlikumus digitālo tehnoloģiju ieviešanai uzņēmējdarbībā, pārvaldē un sabiedrībā – diskusijas nodarbībās, grupu darbi, tests, noslēguma darbs un tā prezentācija.

Zināšanas un prasmes novērtēt digitalizācijas ieguvumus, riskus un ekonomisko ietekmi – diskusijas nodarbībās, grupu darbi, tests (par mācību ekskursiju), noslēguma darbs un tā prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Ekonomikas attīstība, attīstības posmi un to raksturīgās iezīmes, mūsdienu ekonomikas attīstības tendences un nosacījumi. Ekonomikas attīstības virzieni, ko nosaka aktuālā tirgus situācija. Uz zināšanām balstīta ekonomika, pievienotās vērtības radīšana. Radošuma nozīme kopējā ekonomikas attīstībā. Digitalizācija un digitālā transformācija. (Lekcijas 2 stundas; praktiskie darbi 2 stundas)
2. Radošums un digitalizācija – jaunu produktu un biznesa modeļu veidošana, ieviešot digitālos risinājumus. Radošā ekonomika, radošās ekonomikas virzieni un aktualitāte pasaulē, ES un Latvijā. Radošo nozaru iesaiste jaunu digitālu produktu un pakalpojumu veidošanā pārējās tautsaimniecības nozarēs. Digitālie risinājumi ekonomiskās efektivitātes, konkurētspējas un eksportspējas palielināšanai. (Lekcijas 2 stundas; praktiskie darbi 2 stundas)
3. Digitalizācija un digitālās tehnoloģijas, to iedalījums un pielietošanas veids. Mākoņdatošana, mākslīgais intelekts, lietu internets (IoT), papildinātā realitāte u.c. tehnoloģijas. Digitālo tehnoloģiju izmantošanas piemēri ekonomikas nozarēs. (Lekcijas 2 stundas; praktiskie darbi 2 stundas)
4. Digitalizācija un digitalizācijas risinājumi uzņēmējdarbībā, pārvaldē un sabiedrībā, labās prakses piemēri un tehnoloģiju attīstība. Digitālo tehnoloģiju izmantošana pasaulē, ES un Latvijā dažādu funkciju nodrošināšanai primārajā ražošanā, pārstrādē un produktu realizācijā, kā arī administratīvajā darbā un komunikācijā. Uz digitālo tehnoloģiju izmantošanu balstītu produktu, procesu un pakalpojumu izstrādes un ieviešanas nosacījumi un ekonomiskais pamatojumus. (Lekcijas 2 stundas; mācību ekskursija 2 stundas)
5. Digitālo tehnoloģiju un sistēmu integrācija. Izsekojamu ķēžu veidošana, blokķēžu izmantošana bioekonomikā. Ieguvumi un būtiskākās problēmas. Digitalizācija pārtikas ražošanā, pārtikas ķēdes integrācija, pārtikas drošība un izsekojamība, t.sk. blokķēžu izmantošana. Digitalizācijas loma pārtikas ražošanas izaicinājumu pārvarēšanā. (Lekcijas 2 stundas; praktiskie darbi 2 stundas)
6. Sensoru, robotu un dronu izmantošana. Lielie dati, to apkopošana, analīze, datu ieguves nozīme dažādās nozarēs un monetizācija. Kopējās digitalizācijas tendences un digitalizācijas tehnoloģiju ieviešanas specifika uzņēmējdarbībā, pārvaldē un sabiedrībā. (Lekcijas 4 stundas; praktiskie darbi 1 stunda, kontroldarbs 1 stunda)
7. Digitalizācijas ieguvumi un riski. Jaunu produktu izstrādes un ieviešanas nosacījumi un motivācija, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības aspekti digitalizācijas jomā. Autortiesības, patenti, dizainparaugi, preču zīmes u.c. intelektuālā īpašuma aizsardzības veidi. Kiberdrošība, datu vadība un datu drošība. (Lekcijas 2 stundas; praktiskie darbi 4 stundas)

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sagatavota prezentācija studentu grupā, aizpildīts tests un kontroldarbs, sagatavots noslēguma individuālais darbs un tā prezentācija.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi individuāli un grupā tiek izstrādāti sekojot norādēm studiju kursa vietnē LBTU e-studijās un prezentēti prezentācijas veidā nodarbību laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

10 punkti atbilst 1 ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā, kopā iespējams iegūt 100 punktu šādā sadalījumā: grupu darbs, prezentācija 30 punkti; tests 10 punkti; kontroldarbs 30 punkti; prezentācija 30 punkti.

Obligātā literatūra

1. Industry 4.0. Current Status and Future Trends. (2020) Red. Ortiz J.H. IntechOpen, p.134. Pieejams: https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/43836/external_content.pdf?sequence=1
2. Park S., Gonzalez-Perez M., Floriani D. (2021) The Palgrave Handbook of Corporate Sustainability in the Digital Era. Switzerland: Palgrave Macmillan, p. 872, ISBN: 978-3-030-42414-5
3. Koukios E., Sacio-Szymańska A. (2021) Bio # Futures: Foreseeing and Exploring the Bioeconomy. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, p. 644, ISBN: 978-3-030-64968-5

4. Howkins J. (2013) The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. Penguin UK, p. 288, ISBN-10‏: ‎ 0141977035

Papildliteratūra

1. 25 stāsti par bioekonomikas inovācijām Baltijas jūras reģionā. (2020) RDI2CluB, 48 lpp., ISBN: 978-9934-8940-0-8. Pieejams: http://jauna.vidzeme.lv/upload/RDI2CLUB/25_stasti_par_bioekonomikas_inovacijam.pdf
2. Trendov N.M., Varas S., Zeng M. (2019) Digital Technologies in Agriculture and Rural Areas. Briefing paper. Food and Agriculture Organization of the United Nations, p. 26. Pieejams: https://www.fao.org/3/ca4887en/ca4887en.pdf

3. Furseth Peder I. (2016) Innovation in an advanced consumer society: value-driven service innovation. Oxford: Oxford University Press, p. 190.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Digital Transition, European Comission. Pieejams: https://reform-support.ec.europa.eu/what-we-do/digital-transition_en
2. Latvijas Republikas Patentu valde. Pieejams: https://www.lrpv.gov.lv
3. European Patent office. Pieejams: https://www.epo.org/index.html

4. Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība. Pieejams: http://www.akka-laa.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Ekonomika" specializācijas virzienam "Ilgtspējīga ekonomika un teritorijas attīstība".