Kursa kods Ekon3143

Kredītpunkti 3

Inovācija ilgtspējai

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums22.02.2023

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Kaspars Naglis-Liepa

Dr. oec.

author pasn.

Agnese Oļševska

Mg. proj. mgmt.

Priekšzināšanas

Ekon1012, Mikroekonomika

Ekon2109, Makroekonomika

Ekon3142, Bioekonomika

Kursa anotācija

Studiju kurss veicina izpratni par inovācijas procesu, tā nepieciešamību ilgtspējīgai attīstībai un sniegtajām iespējām globalizācijas un pieaugošas konkurences apstākļos. Studenti tiek iepazīstināti gan ar klasiskajām gan inovācijas teorijām, gan mūsdienu zinātniskajām atziņām, kas akcentē inovācijas pieaugošo lomu ilgtspējīgā attīstībā, tai skaitā ekonomikas dekarbonizācijā, izaugsmes atsaistē no enerģijas patēriņa un prosociālu vērtību virzītā pieprasījuma attīstībā. Vienlaikus studiju kursā apskatīta inovāciju ekosistēmas veidošana, valsts un pašvaldību loma tajā. Kursā tiek apskatīts pilns inovāciju vadīšanas procesa cikls, kas ļauj šos principus ieviest uzņēmumā tā konkurētspējas nodrošināšanai ilgtermiņā, kā arī pielietot iegūtās zināšanas, veidojot lietotājam draudzīgus pakalpojumus dažādās organizācijās vai valsts pārvaldes iestādēs. Studiju kursa apgūšanas mērķis: radīt izpratni par inovācijas būtību, nozīmi sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai, ieviešanas procesiem un atbalsta mehānismiem, veicinot uzņēmuma vai organizācijas attīstību un ilgtspēju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Izprot inovācijas jēdziena būtību, veidus, nozīmi, attīstību ilgtspējīgai attīstībai – kontroldarbs
2. Izprot vērtības piedāvājuma veidošanos 1. patstāvīgais darbs
3. Spēj izveidot biznesa modeli atbilstoši produktu attīstībai un pakalpojumu procesu ieviešanai – 2. patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Inovācijas jēdziens un nepieciešamība - 1 stunda
2. Inovācijas teorijas attīstība - 1 stunda
3. Ilgtspējīgas inovācijas - 1 stunda
4. Tehnoloģiskās pārmaiņas ilgtspējīgas inovācijas atbalstam - 1 stunda
5. Inovācijas ekosistēmas veidošana - 1 stunda
6. Atbalsts ilgtspējīgai inovācijai - 2 stunda
7. Inovācijas process - 1 stunda
8. Inovāciju kultūra uzņēmumā, organizācijā - 1 stunda
9. Konkurētspējas un efektivitātes paaugstināšanas instrumenti - 1 stunda
10. Problēmas definēšana, idejošana - 1 stunda
11. Vērtības piedāvājums - 1 stunda
12. Inovācijas biznesa modelis - 1 stunda
13. Inovatīva produkta validācija - 1 stunda
14. Inovatīva produkta zīmols - 1 stunda
15. Intelektuālais īpašums - 1 stunda

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas klātienes studijām, vienlaikus kontaktstundu skaits ir 16 stundas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kurss paredz akumulējošu vērtējumu. Studentam jāuzraksta kontroldarbs, jāizveido, jāprezentē un jāaizstāv 2 patstāvīgie darbi, kā arī jāpiedalās semināru nodarbībās paužot argumentētu viedokli.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.Patstāvīgajā darbā studentam jāizveido ilgtspējīgas inovācijas vērtību piedāvājums un tas sekmīgi jāprezentē.
2.Patstāvīgā darbā, atbilstoši mācītajai metodikai, jāizveido aktuāla ilgtspējīgas inovācijas biznesa modeļa skice.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbs – 30 punkti
1.Patstāvīgais darbs – 30 punkti
2. patstāvīgais darbs – 30 punkti
Dalība semināru nodarbībās – 10 punkti.
10 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Obligātā literatūra

1. Niedrītis J.Ē. Meklējiet un jūs atradīsiet. Latvijas Izglītības fonds., Rīga, 2019., 235 lpp.
2. Polzin F. Addressing Barriers to Low-Carbon Innovation. Internationaler Verlag der Wissenshaften., Franfurt am Main, 2015., p. 193 p.
3. Inovatīvas darbības pamatelementi: rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem., otrais papildinātais izdevums., LR Ekonomikas ministrija., Rīga, 2007., 276 lpp.
4. Furseth P. I. Innovation in an advanced consumer society. Oxford: Oxford University Press, 2016. 190 p.
5. Pigneur Y., Osterwalder A., Bernarda G., Smith A. Value Proposition Design. John Wiley & Sons, 2014.,293 p.

Papildliteratūra

1. Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā. Zinātniska monogrāfija. K.Oganisjana, G.Grīnberga-Zālīte, S.Surikova, K.Kozlovskis, L.Līcīte, T.Laizāns, N.Monge-Iriarte, T.Koķe, L.Jereščenkova, Y.Eremina, S.Gvatua, B. N.Kabwende, O. J.Chukwu. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019., 148 lpp.
Pieejams: https://ebooks.rtu.lv/wp-content/uploads/sites/32/2020/02/9789934222290_Sociala-inovacija_PDF.pdf
2. Pigneur Y., Osterwalder A. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. John Wiley & Sons, 2010. 284 p.
3. Latvijas spēks ilgi pastāvēt: kolektīvā zinātniskā monogrāfija. B.Rivža (red.). Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2022., 479 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Valsts platforma biznesa attīstībai. Pieejams: www.business.gov.lv
2. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Pieejams: www.liaa.gov.lv
3. Eiropas biznesa atbalsta tīkls. Pieejams: www.een.lv
4. Aktualitātes inovācijās, tehnoloģijās, zinātnē, pētniecībā un uzņēmējdarbībā. Pieejams: www.labsoflatvia.com
5. Dizana domāšana. Pieejams: www.startdesign.lv
6. Pakalpojumu dizaina metodes. Pieejams: www.thisisservicedesigndoing.com/methods

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Ekonomika" specializācijas virzienam "Ilgtspējīga ekonomika un teritorijas attīstība".