Kursa kods Ekon3142

Kredītpunkti 6

Bioekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums22.02.2022

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Kaspars Naglis-Liepa

Dr. oec.

author doc.

Arnis Lēnerts

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1012, Mikroekonomika

Ekon2109, Makroekonomika

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz studentiem zināšanas un attīsta kompetences par bioekonomikas attīstību Eiropas Savienībā, un Latvijā. Studiju kurss skaidro bioekonomikas rašanās apstākļus un nepieciešamību. Studiju kursā ietvertas bioekonomikas attīstības izpratnei nepieciešamās ekonomikas zinātnes atziņas, to interpretācija tautsaimniecības attīstības politikas dokumentos un tajos minēto mērķu realizācija praktiskajā politikā. Līdztekus liela uzmanība pievērsta saimniekošanas komplicētības analīzei bioekonomikas sektoros, nepieciešamajai tautsaimniecības transformācijai, samazinot atkarību no fosiliem resursiem un mazinot ietekmi uz dabas spēju nodrošināt ekosistēmas pakalpojumus, kam ir izšķiroša nozīme ne vien tautsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai, bet pat eksistēšanai.
Studiju kursa apgūšanas mērķis: sniegt studentiem nepieciešamās zināšanās par bioekonomikas attīstību un veicināt praktiskās iemaņas darbībai bioekonomikas sektoros.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina bioekonomikas jēdzienu, nozīmi un attīstību, resursu izmantošanas nosacījumus, bioekonomikas modeli – 1. kontroldarbs
2. Zina agrārās ekonomikas pamatatziņas bioekonomikas attīstībai. ES un Latvijas bioekonomikas attīstības politiku – 2. kontroldarbs
3. Zina specifisku bioekonomikas problēmu vai inovācijas analīzes iespējas – 1. patstāvīgais darbs
4. Zina agrārās un vides politikas izmaiņu ietekmi uz bioekonomikas nozaru ekonomisko procesu attīstību laukos – 3.kontroldarbs
5. Pārzina un izprot bioresursu efektīvākas izmantošanas iespējas bioekonomikā, produktu ražošanā izmantojot inovatīvus biotehnoloģiju principus – 2. patstāvīgais darbs
6. Spēj noteikt principus un kritērijus atbilstošas biotehnoloģijas metodes izvēlei ilgtspējīgai bioresursu izmantošanai produktu ražošanā – gadījuma izpēte
7. Spēj sadarboties un izstrādāt patstāvīgus secinājumus un priekšlikumus par agrārās un vides politikas ietekmi uz bioekonomikas sektoru un lauku attīstību.
8. Spēj metodoloģiski pareizi vadīt un analizēt bioekonomikas nozaru un lauku attīstības ekonomiskos procesus.- eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Bioekonomikas jēdziens un nozīme - 2 stundas
2. Blakusefektu internalizēšana - 2 stundas
3. Ekosistēmas pakalpojumi - 1 stunda
4. Ekosistēmas vērtēšanas metodes - 1 stunda
5. Resursu taksonomija - 1 stunda
6. Fosilo resursu izmantošana - 1 stunda
7. Atjaunojamo resursu bioekonomika - 2 stundas
8. Agrārās ekonomikas koncepts un nozīme bioekonomikā - 1 stunda
9. Bioekonomikas primārās ražošanas ekonomiskie aspekti - 2 stundas
10. Bioekonomikas nozīme klimata pārmaiņu mazināšanā - 1 stunda
11. ES un Latvijas bioekonomikas attīstības politika - 2 stundas
12. Bioekonomikas primāro nozaru loma lauku attīstībā - 1 stunda
13. Ražošanas resursi biomasas ražošanā - 1 stunda
14. Bioekonomikas primāro nozaru produkcijas vērtība - 1 stunda
15. Pievienotās vērtības kāpināšanas iespējas - 1 stunda
16. ES klimata izmaiņu mazināšanas un pielāgošanās politikas ietekme uz bioekonomikas primārajām nozarēm - 1 stunda
17. Bioekonomikas primāro nozaru ekonomiskie procesi - 1 stunda
18. Kooperācija bioekonomikā - 1 stunda
19. Augkopības bioresursu izmantošanas ekonomiskie modeļi - 1 stunda
20. Lopkopības bioresursu izmantošanas ekonomiskie modeļi - 1 stunda)
21. Zivsaimniecības bioresursu izmantošanas ekonomiskie modeļi - 1 stunda
22. Pārtikas ražošanas ekonomika - 1 stunda
23. Mežsaimniecības bioresursu izmantošanas ekonomiskie modeļi - 1 stunda
24. Biodegvielas, elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas ekonomika - 1 stunda
25. Alternatīvo ražošanas nozaru attīstība laukos - 1 stunda
26. Zinātnes loma bioekonomikas attīstībā - 1 stunda
27. Bioekonomikas nozaru produktu tirdzniecība - 1 stunda

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas klātienes studijām, vienlaikus kontaktstundu skaits ir 32 stundas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kurss paredz akumulējošu vērtējumu. Studentam jāuzraksta 3 kontroldarbi, jāizveido, jāprezentē un jāaizstāv 2 patstāvīgie darbi un jāizpēta viens specifisks gadījums, kā arī eksāmens, kas ietver atbildes uz teorētiskiem jautājumiem un argumentēta viedokļa paušanu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.Patstāvīgais darbs (atbilstoši iedotajam aprakstam un tēmām) par bioekonomikas problēmām vai inovācijām, prezentācijas un diskusijas
2.Patstāvīgais darbs par agrārās un vides politikas izmaiņu ietekmi uz bioekonomikas sektoru un lauku attīstības ekonomiskiem procesiem, prezentācijas un diskusijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1.kontroldarbs – 10 punkti
2.kontroldarbs – 10 punkti
3.kontroldarbs – 10 punkti
1.patstāvīogais darbs – 10 punkti
2.patstāvīgais darbs – 10 puinkti
Gadījuma izpēte – 10 punkti
Eksāmens – 40 punkti
10 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Obligātā literatūra

1. Lewandowski, I. et.al. Bioeconomy: Shaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economy. [tiešsaiste] Springer, 2018. p 354 p.
[skatīts 27.02.2023.] Pieejams: https://library.oapen.org/viewer/web/viewer.html?file=/bitstream/handle/20.500.12657/27848/1002156.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/27848
2. Sillanpaa, M., Ncibi, C. A Sustainable Bioeconomy: The Green Industrial Revolution. Springer, 2018. p. 343 p.
3. LR ZM informatīvais ziņojums. Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030 (LIBRA). [tiešsaiste] [skatīts 27.02.2023.] Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2018-07/Bioeconomy_Strategy_Latvia_LV.pdf
4. ES bioekonomikas stratēģija. Ilgstpējīga bioekonomika Eiropai. [tiešsaiste] [skatīts 27.02.2023.] Pieejams: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/edace3e3-e189-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-149755478
5. Vide un ilgtspējīga attīstība. M.Kļaviņa, J.Zaļoksnis redakcijā – autoru kolektīvs. Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 384 lpp.
6. Vide un ekonomika. Monogrāfija. Dz.Atstāja, Dž.Dimante, I.Brīvers u.c. Rīga,: LU, 2011. 256 lpp. as ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā: monogrāfija. Autoru kolektīvs Rivža P. red. monogrāfijas autori Bērziņa Laima, Degola Lilija, Grīnberga Linda, Kaspars Naglis-Liepa u.c. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 2018. 304 lpp.
7. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā: monogrāfija. Autoru kolektīvs Rivža P. red. monogrāfijas autori Bērziņa Laima, Degola Lilija, Grīnberga Linda, Kaspars Naglis-Liepa u.c. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 2018. 304 lpp
8. Ustups D., Lēnerts A., Lupiķis A., Martinsons R., Naglis-Liepa K., Putnis I., u.c. (2018) Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē. D.Ustups, A.Lēnerts, A.Lupiķis, R.Martinsons, K.Naglis-Liepa, I.Putnis u.c. Rīga: LU akadēmiskais apgāds. Rīga, 2018. 114 lpp.

Papildliteratūra

1. Tietenberg T., Lewis L. Environmental & Natural Resource Economics. Ninth edition. Pearson, 2012. Pp. 666 p.
2. Latvijas spēks ilgi pastāvēt: kolektīvā zinātniskā monogrāfija. B.Rivža (red.). Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2022., 479 lpp.
3. Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. M.Pelše, K.Naglis-Liepa, S.Zēverte-Rivža, V.Strīķis (autoru kolektīvs). Monogrāfija. Jelgava: LLU, 2012. 379. lpp.
4. Pelše M., Naglis-Liepa K., Strīķis V., Leikučs J. Atjaunojamās enerģijas izmantošanas ekonomiskais izvērtējums ilgtspējīgas attīstības kontekstā. LLU., Jelgava, 2012. 85 lpp.
5. Pilvere I., Upīte I., Tetere V. Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā attīstībā. Zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU, EF, 2012. 191 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zemkopības ministrijas nozares politika. Pieejams: https://www.zm.gov.lv/lv/nozares-politika?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
2. Resursu ekonomikas datu modelēšanas platforma. Pieejams: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/BIOECONOMICS/index.htmlSEG un amonjaka emisiju aprēķins. Pieejams: https://www.vbf.llu.lv/lv/amonjaka-emisiju-kalkulators
3. LBTU pētījumi un materiāli. Klimatam draudzīga lauksaimniecība. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/klimatam-draudziga-lauksaimnieciba
4. LBTU. bioekonomika. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/bioekonomika
5. Valsts vides dienesta publisko datu reģistri. Pieejams: https://registri.vvd.gov.lv/
6. ES Zaļais kurs. Stratēģija, politika, aktualitātes. Pieejams: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Ekonomika”