Kursa kods Ekon3140

Kredītpunkti 3

Uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andrejs Lazdiņš

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par uzņēmējdarbības būtību, uzņēmējdarbības vidi, inovatīvo, mazo un vidējo uzņēmējdarbību, komercdarbības formām. Izprot kapitāla un investīciju nozīmi uzņēmējdarbībā. Iegūst praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanai un uzņēmumu darbības plānošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
1. Zina uzņēmējdarbības būtību, izprot jēdzienus – praktiskie darbi, kontroldarbs, ieskaite.
2. Spēj parādīt zināšanas par uzņēmējdarbības principiem, tiesību normām, analizēt situāciju un risināt problēmām Latvijā – kontroldarbs, ieskaite.
3. Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes profesionālajā darbībā, veikt nepieciešamo darbību uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai – praktiskie, patstāvīgie darbi.
Prasmes
4. Prot vērtēt uzņēmuma vidi un to ietekmējošus faktorus – praktiskie un patstāvīgie darbi.
5. Prasme izskaidrot un argumentēti diskutēt par uzņēmējdarbības vidi, vidējo, mazo un mikro uzņēmējdarbību, kā arī par uzņēmuma dzīves cikla svarīgākiem posmiem - diskusijas nodarbībās, ieskaite.
6. Spēj izmantot teorētiskās atziņas par uzņēmējdarbību – kontroldarbs, ieskaite.
7. Spēj pamatot uzņēmuma mērķus – praktiskais darbs.
8. Spēja racionāli organizēt darbu uzņēmumā – praktiskie darbi.
9. Spēj skaidrot un diskutēt par uzņēmuma darbību – diskusijas nodarbībā.
10. Spēj pamatot un izteikt slēdzienus par uzņēmējdarbību, piedāvāt risinājumus – patstāvīgie un praktiskie darbi.
Kompetence
11. Prot izskaidrot un prezentēt sava darba rezultātus – patstāvīgie un praktiskie darbi.
12.Spēj kritiski analizēt uzņēmējdarbību un pamatot lēmumus – ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:

1. Uzņēmējdarbības būtība (Lekcija – 1 stunda).
2. Uzņēmējdarbības vide un tās raksturojums (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).
3. Komercdarbības formas (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).
4. Uzņēmuma dzīves cikls (Lekcija – 1 stunda).
5. Mikro, mazā un vidējā uzņēmējdarbība (Lekcija – 1 stunda).
6. Uzņēmējdarbības uzsākšana un uzņēmuma dibināšana (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 2 stunda).
7. Uzņēmuma reorganizācija (Lekcija – 1 stunda).
8. Uzņēmuma maksātnespēja un likvidācija (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).
9. Riska faktors uzņēmējdarbībā (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).
10. Uzņēmējdarbības stratēģiskā plānošana (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 2 stunda).
11. Uzņēmējdarbības taktiskā un operatīvā plānošana (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 2 stunda).
12. Biznesa plānošanas pamati (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 2 stunda).
13. Uzņēmuma finansēšanas avoti (Lekcija – 1 stunda).
14. Investīcijas un to nozīme uzņēmējdarbībā (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).
15. Uzņēmuma saimnieciskās darbības vērtējums (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 2 stunda).
16. Inovācijas uzņēmējdarbība (Lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda).

Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā rakstiska noslēguma testu. Ieskaites kārtošana tiek atļauta studentiem, kuri studiju kursa apguves laikā izpilda praktiskos un patstāvīgos darbus, semestra laikā sekmīgi uzrakstījuši 2 kontroldarbus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa materiālu un literatūras studijas.
Praktisko un patstāvīgo darbu sagatavošana.
Gatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi
Vērtējums veidojas no:
• 30% patstāvīgie un praktiskie darbi;
• 20% 1.kontroldarbs (1.-9. tēma);
• 20% 2.kontroldarbs (10.-16. tēma);
• 30% noslēguma tests.
10% atbilst vienai ballei 10 baļļu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Obligātā literatūra

1. Uzņēmēja rokasgrāmata. Sast. G. Pelše, I. Ruperte Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
2. How to Plan Business? A. Muška, L. Paula, L. Līcīte, D. Popluga. In: Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual. Jelgava, 2018. 130.-258. lpp. Ir LLU FB 6 eks.
3. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp. Ir LLU FB 6 eks.
4. Neilande J. Komersanta ABC. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. 270 lpp. Ir LLU FB 5 eks.
5. Maksātnespējas likums: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts: 26.07.2010. Stājas spēkā: 01.11.2010. [Skatīts 15. 03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/214590-maksatnespejas-likums

6. Komerclikums: LR likums [tiešsaiste] Pieņemts: 13.04.2000. Stājas spēkā: 01.01.2002. [Skatīts 15. 03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums

Papildliteratūra

1. Vīksna A., Baroniņa R. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.112 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
2. Uzsākt biznesu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp. «Lessons Learned» grāmatu sērija. Ir LLU FB 5 eks.

3. Geipele S. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma Latvijā. Rīga: RTU izdevniecība, 2015. 228 lpp. Nav LLU FB.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041. E-versija: https://www.db.lv/.

2. Forbes (e-žurnāls): https://forbesbaltics.com/lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijas