Kursa kods Ekon3138

Kredītpunkti 3

Ekonometrija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Irina Arhipova

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ekon2122, Statistika

Ekon3114, Ekonomiskie pētījumi

Mate2023, Matemātika ekonomistiem

Mate2030, Matemātiskā statistika

Kursa anotācija

Ekonometrijas kursa mērķis ir pārbaudīt ekonomikas hipotēzes, kuras ietver atbilstošos parametrus, un pārliecināties, ka novērtētie parametri nav pretrunā ar fundamentāliem ekonomikas likumiem. Ekonometrijas kursa uzdevums ir ekonomikas procesu parametru novērtēšana, izmantojot ekonomikas teorijas vai hipotēzes formulējumu, datu iegūšanu, ekonomikas teorijas vai hipotēzes matemātiskā modeļa specifikāciju un ekonometriskā modeļa specifikāciju. Pārbaudot modeļa pieņēmumus un atbilstošas hipotēzes, modelis tiek pielietots prognozēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1. spēj parādīt ekonometrijas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni. Pārzina vienfaktora lineārās regresijas analīzes modeli un to sakarību ciešuma rādītājus – 1. kontroldarbs, praktiskie darbi.
2. pārzina regresijas modeļu funkcionālās formas. Izvirza ekonomikas hipotēzes, kuras ietver atbilstošos parametrus, kas nav pretrunā ar fundamentāliem ekonomikas likumiem - 2.kontroldarbs, praktiskie darbi.
3. pārzina daudzfaktoru regresijas modeļus un to pielietojumu - 3.kontroldarbs, praktiskie darbi.
Prasmes:
1. spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu ekonomikas procesu parametru novērtēšanu, izmantojot ekonomikas teorijas vai hipotēzes formulējumu - 1. kontroldarbs, 2. kontroldarbs un 3. kontroldarbs, praktiskie darbi.
2. spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos un parādīt zinātnisku pieeju konkrētā ekonometriskā modeļa izveidē problēmu risināšanā - praktiskie darbi.
Kompetence:
1. spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas ekonometrijas jomā
2. spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt ekonomikas hipotēzes, veikt ekonomikas procesu parametru novērtēšanu, interpretēt iegūtos rezultātus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads ekonometrijā. Dati: eksperimentālie un novērojamie. Datu tipi: laika rindas, šķērsgriezuma dati, paneļa dati. Ekonometrijas metodoloģija. [Lekcijas - 1h, praktiskie darbi - 1h].
2. Vienfaktora vai divu mainīgo lineārās regresijas modelis. Ģenerālkopas un izlases regresijas funkcijas. Sakarību ciešuma radītāji: determinācijas un korelācijas koeficienti
[Lekcijas - 1h, praktiskie darbi - 1h].
3. Klasiskais normālais lineārās regresijas modelis (KNLRM) un to pieņēmumi. Regresijas parametru būtiskums. Hipotēžu pārbaude: ticamības intervāla pieeja, p-vērtības un T-testa pieeja [Lekcijas - 2h, praktiskie darbi - 4h].
4. 1.kontroldarbs: Vienfaktora regresijas analīze. Hipotēžu pārbaude [praktiskie darbi - 2h].
5. Regresijas modeļu funkcionālās formas. Pakāpes modelis vai log-log modelis. Semilog modeļi: eksponenciālais modelis un logaritmiskais modelis. Hiperboliskā vai apgrieztā regresija [Lekcijas - 2h, praktiskie darbi - 6h].
6. 2.kontroldarbs: Regresijas modeļu funkcionālās formas Hipotēžu pārbaude [praktiskie darbi - 2h].
7. Daudzfaktoru faktoru lineārais regresijas modelis un to pieņēmumi. Hipotēžu pārbaude. Modeļu salīdzinājums. [Lekcijas - 2h, praktiskie darbi - 6h].
8. 3.kontroldarbs: Daudzfaktoru regresijas analīze. Hipotēžu pārbaude [praktiskie darbi - 2h].

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma: 1.kontroldarbs (20 punkti), 2. kontroldarbs (20 punkti), 3. kontroldarbs (20 punkti), eksāmens (40 punkti). 10 punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli. Kontroldarbus var rakstīt tikai norādītā laikā un vienu reizi. Nokavēto nodarbību atstrādāšana notiek saskaņā ar LLU normatīvo regulējumu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas jautājumus, studējot literatūru, risinot uzdevumus. Gatavoties kontroldarbiem un eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma (60%) un eksāmena (40%). Students eksāmenu kārto noteiktajā pārbaudījuma laikā. Vērtējuma labošana notiek atbilstoši LLU normatīvajam regulējumam.

Obligātā literatūra

1. Arhipova I., Balina S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un MS Excel: mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 359 lpp.
2. Krastiņš O. Ekonometrija. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 207 lpp.
3. Gujarati D. N. Basic econometrics. 3rd ed. New York [etc.]: McGraw-Hill, Inc., 1995. 838 p.
4. Kabacoff R. I. R in action: data analysis and graphics with R. Second edition. Shelter Island, NY: Manning, 2015. 579 Pp. .

Papildliteratūra

1. Gujarati D. N. Essentials of Econometrics. 2nd ed. Boston [etc.]: McGraw-Hill, Inc., 1999. 534 p.
2. Studenmund A. H. Using econometrics: a practical guide. 5th ed. Boston : Addison Wesley Pearson, 2006. 369 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Centrālā statistikas pārvalde (CSP). Pieejams: http://www.csb.gov.lv
2. Eurostat. Pieejams: http://ec.europa.eu/eurostat

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskā bakalaura programmā “Ekonomika”. Studiju kursu iespējams studēt arī angļu valodā.