Kursa kods Ekon3135

Kredītpunkti 3

Starptautiskie norēķini

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums21.01.2021

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Gunita Mazūre

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2109, Makroekonomika

Ekon3049, Uzņēmuma finanses

Ekon3113, Finanses un nodokļi

Kursa anotācija

Finanšu sektoram attīstoties, rodas jauni finanšu starpnieki, kas piedāvā dažāda termiņa finanšu aktīvus un norēķinu formas. Studiju kurss rada izpratni un detalizētas zināšanas par finanšu un norēķinu attīstību, to teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, finanšu aktīviem, valūtu darījumiem, valūtu tirgus mehānismu, atvasinātajiem līgumiem, ar kuru palīdzību iespējams ierobežot valūtu maiņas risku, Eiropas un pārrobežu maksājumiem, kā arī par finanšu instrumentu pielietošanu un norēķinu metodēm: dokumentu inkaso, akreditīvu, faktoringu un forfeitingu, to izmantošanu, priekšrocībām un trūkumiem. Studiju kurss sniedz zināšanas par starptautiskajiem tirdzniecības noteikumiem Inkoterms, kā arī par speciālajiem tirdzniecības finansēšanas veidiem un norēķiniem bankās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot starptautiskās valūtas sistēmas un politikas principus un veidus - patstāvīgais darbs.
2. Pārzina valūtu tirgus funkcionēšanas principus un valūtu kursu ietekmējošos faktorus - diskusija nodarbībā.
3. Zināšanas un izpratne par valūtu klasifikāciju, valūtu tirgus darbību, atvasināto finanšu instrumentu tirgu un valūtu kursu aprēķiniem - kontroldarbs ar aprēķiniem.
4. Zināšanas par starptautiskajā tirdzniecībā izmantojamajiem informācijas avotiem, noteikumiem (Incoterms), norēķinu veidiem un finansēšanas metodēm – kontroldarbs.
5. Spēj veikt valūtu kursu aprēķinus tagadnes un nākotnes ārpusbiržas nestandartizēto darījumu tirgū, analizēt iegūtos rezultātus, izprast cēloņus un izdarīt secinājumus - kontroldarbs ar aprēķiniem, eksāmens, aprēķini nodarbībās.
6. Izprot starptautiskos tirdzniecības noteikumus Incoterms un nākotnes līgumu slēgšanas shēmu, kā arī speciālo tirdzniecības finansēšanas instrumentu dokumentācijas tipus - kontroldarbs ar aprēķiniem, eksāmens, aprēķini nodarbībās.
7. Spēj patstāvīgi atrisināt dažādus uzdevumus, sadarboties grupā ar kolēģiem, lai iegūtu nepieciešamo informāciju un izstrādātu referātu par izvēlēto tēmu, kurā iekļauti tēmas praktiskie aspekti, secinājumi un priekšlikumi - patstāvīgais darbs, darbs grupā, diskusijas nodarbībās.
8. Prot prezentēt un izskaidrot savu tēmu klausītājiem, kā arī izveidot prezentāciju par valūtām - darbs grupā, prezentācijas.
9. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - patstāvīgais darbs.
10. Spēj iesaistīties un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem un to analīzi. Spēj prezentēt patstāvīgo darbu rezultātus - grupu darbs, prezentācijas un referāta izstrādāšana.
11. Spēja praktiski pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par valūtu tirgus un ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, starptautiskās tirdzniecības informācijas avotiem un noteikumiem, kā arī norēķinu metožu un finansēšanas veidu pielietošanu starptautiskajā tirdzniecībā - patstāvīgie darbi, darbs grupā, kontroldarbi, referāts, prezentācijas, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Starptautiskā valūtas sistēma un tās attīstība (lekcijas – 2 h)
Zelta standarts. Zelta devīžu standarts. Zelta standarta priekšrocības un trūkumi. Bretonvudas valūtas sistēma. Bretonvudas valūtas sistēmas sabrukuma cēloņi. Jamaikas valūtas sistēma. Eiropas valūtas sistēma.
2. Pasaules valūtu tirgus, tā struktūra un dalībnieki (lekcijas – 2 h)
Valūtu tirgus pamatjēdzieni un raksturīgās īpašības. Valūtu tirgus veidi, tirgus klasifikācija. Valūtu tirgus dalībnieki. Banku sistēmas loma valūtu tirgū. Valūtu tirgus riski: valūtas risks, valūtas operāciju risks, valūtas translācijas risks, inflācijas un deflācijas riski, ekonomiskais risks.
3. Starptautiskā valūtu tirgus (FOREX) darbības mehānisms (lekcijas – 2 h)
Forex tirgus vēsture, priekšrocības, tirdzniecības sesijas. Forex tirdzniecības platforma, cenu veidošanās. Tehniskā un fundamentālā analīze. Tirdzniecības platformas MetaTrader5 darbības principi.
4. Valūtas, valūtu kotēšana un valūtu maiņas riska samazināšana (lekcijas – 3 h, praktiskie darbi – 1 h)
Valūtas paplašinātais jēdziens un valūtu iedalījums. Valūtu klasifikācija. Valūtu konvertējamība un tās iedalījums. Konvertējamības ietekme uz nacionālo valūtu. Galvenās valūtas. Citas valūtas pastāvīgās izmantotājvalstis. Valūtu kotēšana. Valūtu orderi. Hedžēšana. Ieņēmumu un maksājumu līdzsvarošana. Ilgtermiņa aktīvu un pasīvu līdzsvarošana. Rēķinu izrakstīšana ārvalstu valūtā.
5. Valūtas kurss un valūtas kursu ietekmējošie faktori (lekcijas – 3 h, praktiskie darbi – 2 h)
Valūtas kursu klasifikācija. Valūtas kursa definēšana un regulēšana. Valūtas kursa režīms un SVF valūtas kursa režīmu klasifikācija. Valūtas kursu politika, Valūtas padome. Valūtas kursu noteikšana: piesaistītie valūtu kursi – piesaiste vienai valūtai, piesaiste pie valūtu kompozīta, SDR, nepiesaistītie valūtu kursi – ierobežoti elastīgs valūtu kurss, peldošais valūtu kurss. Valūtas kursu hibrīdi. Spotkursa noteikšana valūtu tirgū. Valūtas maiņas kursu ietekmējošie faktori: ekonomiskie, politiskie un sociālie faktori. Karstā nauda. Spot darījumi jeb tūlītējie valūtas darījumi, to raksturojums. Valūtu kursu aprēķinu veidi.
6. Atvasināto finanšu instrumentu pielietošana valūtu maiņas riska samazināšanai (lekcijas – 3 h, praktiskie darbi – 2 h)
Atvasināto finanšu instrumentu definējums un klasifikācija. Atvasināto līgumu tirgus dokumentēšana, tirgus dalībnieki. Nākotnes līgumu veidi: forward darījumi, futures darījumi, iespēju līgumi jeb opcijas, swap jeb mijmaiņas darījumi. Swap darījumu kotēšanas piemēri. SWAP izmantošana un nepieciešamība Latvijas tirgū. Latvijas Bankas valūtu intervence.
7. Starptautiskās tirdzniecības noteikumi – Incoterms 2020 (lekcijas – 2 h)
Inkotermu mērķis un pielietošana. Atsauce uz Inkotermu pārdevuma līgumā. Inkotermu uzbūve. Inkotermu terminoloģija. Pārdevēja saistības piegādāt preces. Ar precēm saistītā riska un izdevumu pāriešana. Inkoterma modificēšana. Preču nomuitošana. Iesaiņojums, preču kontrole. Transportēšanas veidi un atbilstošais Inkoterma termins. Ieteicamais Inkotermu pielietojums. Inkotermu grupas.
8. Starptautiskās tirdzniecības informācijas avoti (lekcijas – 2 h, praktiskie darbi – 1 h)
Informācijas avotu raksturojums. Informācijas avotu pielietojums. Starptautiskās tirdzniecības dokumenti: transporta dokumenti, komerciālie dokumenti, apdrošināšanas dokumenti, oficiālie dokumenti, finanšu dokumenti.
9. Starptautiskie norēķini bankās, norēķinu veidi un metodes (lekcijas – 3 h, praktiskie darbi – 1 h)
Riski starptautiskajā tirdzniecībā. Inkaso darījumi: parastais inkaso, dokumentārais inkaso. Dokumentārā inkaso darbības shēma. Inkaso priekšrocības un trūkumi. Dokumentārie akreditīvi (kredītvēstules): atsaucams akreditīvs, neatsaucams akreditīvs, apstiprināts akreditīvs, neapstiprināts akreditīvs. Citi akreditīvu veidi. Dokumentārā akreditīva darbības shēma. Akreditīvu priekšrocības un trūkumi. Avansa maksājums. Pēcapmaksa. Čeki.
10. Tirdzniecības finansēšanas veidi (lekcijas – 2 h, praktiskie darbi – 1 h)
Maiņas tirdzniecība. Banku garantijas: maksājuma garantija, piedāvājuma garantija, izpildes garantija, avansa atmaksas garantija. Faktorings. Faktoringa vēsturiskā attīstība. Faktoringa darbības process, priekšrocības un trūkumi. Faktoringa darījumu dinamika pasaulē. Forfeitings. Forfeitinga vēsturiskā attīstība. Forfeitinga darbības process, priekšrocības un trūkumi. Forfeitinga darījumu dinamika pasaulē. Faktoringa un forfeitinga salīdzinošs raksturojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Valūtu un atvasināto finanšu instrumentu tirgus teorētiskie un praktiskie aspekti - kontroldarbs ar aprēķiniem (20%).
2. Starptautiskās tirdzniecības informācijas avoti, noteikumi (Incoterms), norēķinu veidi un finansēšanas metodes – kontroldarbs (15%)
3. Valūtas, valūtu dažādība, dizains un vērtība - patstāvīgais darbs, darbs grupā, prezentācija (10%)
4. Izvēlētās studiju kursa tēmas izpēte, kurā iekļauti tēmas praktiskie aspekti, secinājumi un priekšlikumi. Referāta aizstāvēšana prezentācijas veidā - patstāvīgais darbs, darbs grupā, referāts un prezentācija (20%)
5. Aktivitāte nodarbībās (5%)
6. Eksāmens – visas tēmas (30%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavošanās praktiskajiem darbiem un kontroldarbiem, kā arī izvēlētās valūtas prezentācijai. Individuāli vai grupā veikta izvēlētās tēmas izpēte, izstrādājot referātu un to prezentējot.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt izpildītiem visiem darbiem. Katrs darbs tiek vērtēts ar atzīmi. Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo un praktisko darbu vērtējuma, 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Incoterms 2020 [tiešsaiste]. The International Chamber of Commerce (ICC). ICC Publication 2020 Edition. Pieejams: https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/
2. Rupeika-Apoga R. Tirdzniecība ar valūtu kā uzņēmējdarbības veids. Rīga, 2006. 335 lpp.
3. Oļevskis G. Starptautiskā tirdzniecība. Rīga: RISEBA, 2003. 204 lpp.
4. Praude V. Finanšu instrumenti. I: ieguldījumi, darījumi, analīze. Rīga: Burtene, 2009. 446 lpp.
5. Sang Man Kim. Payment Methods and Finance for International Trade. 1st edition: Kindle Edition, 2020. 303 p.
6. Copeland L. Exchange Rates and International Finance. 6th edition. Great Britain: Prentice Hall, 2014. 519 p.
7. Rubanovskis A. Starptautiskā ekonomika: Valūtas tirgus. Rīga: EKA, 2004. 146 lpp.
8. Rupeika-Apoga R. Valūtas tirgus un valūtas darījumi. Rīga; Datorzinību centrs, 2003. 159 lpp.

Papildliteratūra

1. Bhogal T. International Trade Finance: a Pragmatic Approach. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019.354 p.
2. Brigham E.F., Gapenski L.G. Financial Management: Theory and Practice. Chicago: Dryden Press, 2007.1071 p.
3. Cheol S. U., Resnick B.G. International Finance. 7th global edition. McGrawHill education, 2014.608 p.
4. Grath A. The Handbook of International Trade and Finance: the Complete Guide to Risk Management, International Payments and Currency Management, Bonds and Guarantees, Credit Insurance and Trade. 2nd edition, Kogan page, 2012.. 222 p.
Grath A. The Handbook of International Trade and Finance: The Complete Guide for International Sales, Finance, Shipping and Administration. 4th edition. London: Kogan Page. 2016.
5. Gutkins A., Jadčenko L. Iespēju līgumu teorija un prakse. Rīga, 2003. 127 lpp.
6. Hallwood C.P., MacDonald R. International Money and Finance. Oxford: Blackwell, 2000.547 p.
7. Henderson C. Currency Strategy: the Practitioner's Guide to Currency Investing, Hedging and Forecasting. Chichester: John Wiley & Sons, 2006.243 p.
8. Incoterms 2000. Rīga: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. Tulkojums no angļu valodas, 2000.
9. Luca C. Trading in the Global Currency Markets. New York: Institute of Finance, 2003. 593 p.
10. Madura J. International Financial Management. Andover: Cengage Learning EMEA, 2014. 671 p.
11. Saļņikovs I. Starptautiskais valūtas tirgus FOREX: Valūtas dīlinga pamati. Rīga, 2000. 135 lpp.
12. Vaidere I. Starptautiskās valūtas attiecības. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 141 lpp. Pieejams elektroniski: https://www.inese-vaidere.lv/wp-content/uploads/2017/04/Starpatutiskas_Valutas_attiecibas-I-Vaidere.pdf
13. Котелькин С. В. Международная финансовая система. Москва: Экономист, 2004. 538 с.
14. Красавина Л. Международные валютно - кредитные и финансовые отношения. Москва: Финансы и статистика, 2006. 576 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Business Week: nedēļas izdevums. Business Week [tiešsaiste]. Bloomberg L.P. Businessweek ISSN 0007-7135. Pieejams: https://www.bloomberg.com/businessweek.
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005.
3. Financial Times: laikraksts. Financial Times [tiešsaiste]. England based finance newspaper. London: The Financial Times Ltd. Pieejams: http://www.ft.com/home/europe.
4. Forbes: žurnāls. Rīga: SK Media, 2010. ISSN 1691-6018.
5. Bank for International Settlement: Foreign Exchange and Derivatives Reports: Annual Reports [tiešsaiste]. Pieejams http://www.bis.org.
6. Komercbanku mājaslapas.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Grāmatvedība un finanses”