Kursa kods Ekon3119

Kredītpunkti 3

Atjaunojamās enerģijas ekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareAgrārā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Kaspars Naglis-Liepa

Dr. oec.

author asoc. prof.

Sandija Zēverte-Rivža

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2100, Bioekonomika I

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver atjaunojamās enerģijas ražošanas un izmantošanas veidu un resursu apskatu un analīzi. Raksturo atjaunojamās enerģijas ražošanas tendences pasaulē, Eiropas Savienībā (ES) un Latvijā, atjaunojamās enerģijas ražošanā izmatotās tehnoloģijas un iespējas pilnīgai un efektīvai saražotās enerģijas izmantošanai. Studiju kursa apguves laikā students apgūst atjaunojamās enerģijas izmantošanas likumsakarības un atziņas, iepazīstoties ar enerģijas izmantošanas nozīmi tautsaimniecībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
Zina un izprot atjaunojamās enerģijas nozīmi, klasifikāciju, izmantošanas nosacījumus (vērtēšana – kontroldarbs, praktiskie darbi); zina un izprot atjaunojamās enerģijas veidu izmantošanas tehniskos un sociālos nosacījumus (vērtēšana – kontroldarbs, praktiskie darbi); zina enerģijas vajadzības un ražošanas aprēķināšanas nosacījumus (vērtēšana – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi).
Prasmes
Spēj analītiski aprakstīt atjaunojamās enerģijas izmantošanas nosacījumus, spēj strādāt komandā un uzņemties iniciatīvu (vērtēšana – diskusijas, praktiskie darbi); spēj izstrādāt priekšlikumus atjaunojamās enerģijas izmantošanai lauku saimniecībai, spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos. (vērtēšana – patstāvīgais darbs).
Kompetence

Spēj pastāvīgi iegūt informāciju un to izmantot alternatīvās enerģijas izmantošanas iespēju analīzei lauku saimniecībai (vērtēšana – patstāvīgais darbs); Spēj izvērtēt alternatīvās enerģijas ietekmi uz ilgtspējas dimensijām (vērtēšana – praktiskie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (16 stundas)
1. Enerģijas veidi, enerģijas resursi to iedalījums (1 stunda).
2. Enerģijas tirgus, pasaules, ES un Latvijas enerģijas resursi, to pieprasījums un piedāvājums (2 stunda).
3. Atjaunojamās enerģijas avoti un izmantošanas veidi, atjaunojamā enerģija kopējā energoresursu struktūrā (1 stunda).
4. Saules enerģija, tās izmantošana enerģijas ieguvei, tehnoloģijas, izmantošanas statistika un ekonomiskās efektivitātes nosacījumi (1 stunda).
5. Vēja enerģija, tās izmantošana enerģijas ieguvei, tehnoloģijas, izmantošanas statistika un ekonomiskās efektivitātes nosacījumi (1 stunda).
6. Hidro enerģija, tās izmantošana enerģijas ieguvei, tehnoloģijas, izmantošanas statistika un ekonomiskās efektivitātes nosacījumi (1 stunda).
7. Biogāzes enerģija, tās izmantošana enerģijas ieguvei, tehnoloģijas, izmantošanas statistika un ekonomiskās efektivitātes nosacījumi (1 stunda).
8. Biomasas enerģija, tās izmantošana enerģijas ieguvei, tehnoloģijas, izmantošanas statistika un ekonomiskās efektivitātes nosacījumi (2 stunda).
9. Augstas efektivitātes un inovatīvas tehnoloģijas atjaunojamās enerģijas ražošanai (1 stunda).
10. Atjaunojamās enerģijas ražošanas atbalsta pasākumi Pasaulē un ES (2 stunda).
11. Atjaunojamās enerģijas atbalsta instrumenti Latvijā, to ietekme uz enerģijas ražošanu (2 stunda).
12. Ekociemati, integrēta atjaunojamās enerģijas izmantošana un enerģijas izmantošanas efektivitātes palielināšana (1 stunda).

Praktiskie darbi (16 stundas)
1. Pasaules un ES enerģijas tirgu analīze. (2 stundas)
2. Latvijas enerģijas tirgu analīze. (1 stunda)
3. Saules enerģijas ražošanas tehnoloģiju un ekonomiskās efektivitātes analīze un izvēle. (1 stunda)
4. Vēja enerģijas ražošanas tehnoloģiju un ekonomiskās efektivitātes analīze un izvēle. (1 stunda)
5. Hidro enerģijas ražošanas tehnoloģiju un ekonomiskās efektivitātes analīze un izvēle. (1 stunda)
6. 1.kontroldarbs. (1 stunda)
7. Biomasas enerģijas ražošanas tehnoloģiju un ekonomiskās efektivitātes analīze un izvēle. (1 stunda)
8. Biogāzes enerģijas ražošanas tehnoloģiju un ekonomiskās efektivitātes analīze un izvēle. (1 stunda)
9. Inovatīvas atjaunojamās enerģijas ražošanas tehnoloģijas. (2 stundas)
10. Atbalsta instrumentu sniegtās atbalsta intensitātes analīze. (1 stunda)
11. 2.kontroldarbs. (1 stunda)
12. Ekociemati un ilgtspējīga atjaunojamās enerģijas izmantošana, integrēto enerģijas izmantošanas sistēmu analīze un izmantošanas plānošana. (1 stunda)

13. Pastāvīgā darba aizstāvēšana. (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešams sekmīgi uzrakstīt divus kontroldarbus par studiju kursā apgūtajām tēmām. Jāizstrādā un jāprezentē patstāvīgais darbs. Studentam jāgatavojas un aktīvi jāpiedalās semināru nodarbībās.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs. Atjaunojamās enerģijas izmantošanas iespējas lauku saimniecībā. Patstāvīgi, atbilstoši dotai metodikai, jāizpēta saimniecības enerģijas nepieciešamība un jāsagatavo priekšlikumi tās nodrošināšanā, izmantojot atjaunojamās enerģijas resursus, tie jāprezentē citiem kursa studentiem, kā arī jākomentē un jāpamato rezultāti.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi – akumulējošs studiju rezultātu vērtējums (100%), to veido:
Kontroldarbs 1 (Atjaunojamās enerģijas klasifikācija, izmantošanas nosacījumi, tirgus veidošana. Saules, vēja un hidro enerģijas izmantošana) – 30%,
Kontroldarbs 2 (Atbalsta instrumenti atjaunojamās enerģijas tirgus veidošanai. Biomasas un biogāzes izmantošanas nosacījumi un iespējas) – 30%,
Patstāvīgais darbs (Atjaunojamās enerģijas izmantošanas iespējas lauku saimniecībā) – 30%,
Gatavošanās un aktivitāte semināru nodarbībās (Atjaunojamās enerģijas veidu izmantošanas likumsakarību analīze, tirgus analīze, enerģijas potenciāla aprēķināšana, enerģijas pieprasījuma aprēķināšana) – 10%.

100% atbilst 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Kaltschmitt M., Streicher W., Wiese A. Renewable Energy: Technology, Economics, and Environment. Berlin: Springer. 2007, 564 p.
2. Pelše, M., Naglis-Liepa, K., Strīķis, V., Leikučš, J. Atjaunojamās enerģijas izmantošanas ekonomiskais izvērtējums ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Jelgava: LLU. 2012, 85 lpp.
3. Blumberga, D., Veidenbergs, I. Kliedētas energosistēmas. Mazās koģenerācijas stacijas. Rīga. RTU. 2008,
4. Blumberga D., Dzene I., Al Sedi T., Rucs D., Prasls H., Ketners M., Finstervalders T., Folka S., Jansens R. Biogāze: Rokasgrāmata. 2009, [tiešsaiste] Pieejams: http://www.big-east.eu/downloads/IR-reports/ANNEX%202-42_WP4_D4.2_Handbook-Latvia.pdf
5. Atstāja, Dz., Dimante, Dž., u.c. Vide un ekonomika. Monogrāfija. Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 2011, 256 lpp.
6. Adamovičš, A., Ancāns, D. u.c. Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija. Jelgava: LLU. 2012, 391 lpp.

7. Tietenberg, T., Lewis, L. Environmental & Natural Resource Economics. Pearson. 2012, 666 lpp.

Papildliteratūra

1. Naglis-Liepa, K. Alternatīvās enerģijas (biogāzes) ražošanas iespējas Latvijā. disertācijas kopsavilkums. Jelgava: LLU. 2013, 108 lpp.

2. Zēverte-Rivža, S. Risku izvērtējums atjaunojamās enerģijas ražošanā lauku saimniecībās Latvijā. Disertācijas kopsavilkums. Jelgava: LLU. 2014, 114 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas politikas un normatīvie dokumenti par atjaunojamās enerģijas izmantošanu: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/atjaunojama_energija_un_kogeneracija/

2. Latvijas politikas un normatīvie dokumenti par atjaunojamās enerģijas izmantošanu: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskai bakalaura studiju programmai „Ekonomika” specializācijas virzienam „Agrārā un vides ekonomika”