Kursa kods Ekon3117

Kredītpunkti 2

Agrārā un vides politika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareAgrārā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Modrīte Pelše

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2100, Bioekonomika I

Ekon3095, Bioekonomika II

Kursa anotācija

Studiju kurss veido izpratni par agrārās un vides politikas veidošanās specifiku un būtību, kā arī tās lomu lauku telpas attīstībā. Kursa tēmas tiek skatītas Eiropas Savienības un Latvijas politikas ietvaros, vienlaicīgi uzsverot globālo kontekstu, īpaši vides jautājumu risināšanā. Studiju kursa ietvaros tiek organizēti praktiskie darbi, kas rada izpratni par kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) Eiropas Savienībā, starptautisko un nacionālo rīcību vides politikas jautājumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
1) Zināšanas par agrārās politikas veidošanās nosacījumiem un kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) Eiropas Savienībā (ES). Diskusijas, kontroldarbs.
2) Zināšanas par nozīmīgākajiem lauksaimniecības, lauku attīstības un vides politikas stratēģiskajiem dokumentiem un institūcijām. Diskusijas, praktiskie darbi, individuālais patstāvīgais darbs.
3) Zināšanas par agrārās un vides politikas ietekmējošiem instrumentiem. Diskusijas, grupu/pāru darbs.
PRASMES
1) Spēj noteikt institūciju, normatīvo un plānošanas dokumentu hierarhisko sistēmu agrārajos un vides jautājumos. Prezentācija, individuālais patstāvīgais darbs.
2) Spēj saskatīt un pielietot integrētu pieeju vides un lauksaimniecības problēmu risināšanā. Diskusijas, praktiskais darbs grupā.
3) Prot patstāvīgi veikt pētījumu, izskaidrot un prezentēt to citiem. Individuālais darbs, prezentācija.
4) Spēj attīstīt sadarbības prasmes, strādāt studentu grupā un individuāli, spēj formulēt savu un aizstāvēt kopējo viedokli. Diskusijas, praktiskais darbs grupā un individuāli. Mācību ekskursijas.
KOMPETENCES
1) Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski vērtēt agrārās un vides politikas veidošanās nosacījumus un likumsakarības. Praktiskie darbi, kontroldarbs.
2) Spēj novērtēt agrāro jautājumu ciešo sasaisti ar vides jautājumiem gan nacionālajā, gan starptautiskajā telpā. Praktiskie darbi. Mācību ekskursija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads studiju kursā.(1 h lekcija)
2. Aktualitātes agrārajā jomā. Alternatīvā pārtika. (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs)
3. Agrārās politikas veidošanās vēsture un nozīme ES. Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ES.(2 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs)
4. Lauku saimniecību darbība Latvijā. (3 h praktiskie darbi)
5. Aktualitātes vides jomā. Dabas daudzveidība. Dabas aizsardzības politika.(1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs)
6. Galvenie stratēģiskie politiku veidojošie dokumenti ES un Latvijā..(1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs)
7. Vadošās institūcijas, to raksturojums un atbildības sadale ES un Latvijā. (2 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs)
8. Lauksaimniecības politiku ietekmējošie instrumenti. ES tiešo maksājumi. (1 h lekcija, 2h praktiskie darbi)
9. Lauku attīstības programma Latvijā. (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs)
10. Normatīvais regulējums lauksaimniecībā Latvijā. (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs)
11. Vides politikas ietekmējošie instrumenti. Klimata pārmaiņas un to ietekme uz lauksaimniecību un apkārtējo vidi. (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs)
12. Normatīvais regulējums vides jomā Latvijā. (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs)
13. Vides politikas pamatnostādnes Latvijā. Vides politikas nākotnes izaicinājumi.(2 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs)

14. Pilsētvide, agrārā vide un dabas vide. (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešams izstrādāt vienu individuālo praktisko darbu par Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides politikas stratēģiskajiem dokumentiem, tas jāprezentē praktiskajās nodarbībās. Jābūt uzrakstītam un ieskaitītam kontroldarbam. Jābūt izpildītam grupu/pāru darbam, kas uzdots studiju kursa ietvaros.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1) Studenti patstāvīgi iepazīstas un izstudē literatūru par ES KLP, par tās posmiem.
2) Tiek patstāvīgi apgūti un izstudēti LV Lauksaimniecības un lauku attīstības un vides politikas stratēģiskie dokumenti, veidota prezentācija (līdz 10 slaidiem) par vienu stratēģisko dokumentu, kas prezentēta nodarbībās.

3) Iegūta informācija un veidota sapratne par agrārās un vides politikas ietekmējošajiem instrumentiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējā vērtējumā, kas ir ieskaite ar atzīmi: 30% veido kontroldarba vērtējums; 30% veido patstāvīgā darba prezentācijas vērtējums; 30% veido praktiskais grupu/pāru darbs, bet 10% veido studenta aktivitāte praktiskajās nodarbībās un mācību ekskursijās.

Obligātā literatūra

1. Atstāja Dz., Dimante Dž., Brīvers I. u.c. Vide un ekonomika: Monogrāfija. Rīga: LU, 2011. 256 lpp.
2. Latvijas lauku attīstības programma. Pieejams: www.zm.gov.lv
3. Pilvere I., Upīte I., Tetere V. Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā attīstībā: zinātniska monogrāfija. Jelgava: LLU EF, 2012. 192 lpp.
4. Vides politikas pamatnostādnes. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/vide/?doc=17913

Papildliteratūra

1. Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā: Monogrāfija. Jelgava: LLU, 2012. 392 lpp.
2. Biotehonomika: mācību grāmata. Dagnijas Blumbergas redakcijā; Dagnija Blumberga... u.c. Rīga: RTU Izdevniecība, 2016. 338 lpp.
3. Ekosistēmu pakalpojumi lauksaimniecībā. Ozolnieki: Igaunijas Dabas fonds; Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2011. 20 lpp.
4. Lagzdiņa Ē., Bendere R., Ozola A. u.c. Vides komunikācija un vides politikas integrācija. Rīga: REC Latvija, LU, 2010. 136 lpp.
5. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. Pieejama: www.varam.gov.lv
6. Marsden T. Agri-Food and Rural Development: Sustainable Place-Making. London; New York, NY: Bloomsbury Akademic, 2017. 187 p.
7. Vide un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņa un J. Zaļoksna red. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
2. Latvijas Avīze: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-3331
3. Vides Vēstis: zaļā dzīvesstila žurnāls: ISSN 14070-2939
4. Lauku atbalsta dienesta mājas lapa: www.lad.gov.lv
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapa: www.varam.gov.lv

6. Zemkopības ministrijas mājas lapa: www.zm.gov.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Agrārā un vides ekonomika”.