Kursa kods Ekon3114

Kredītpunkti 6

Ekonomiskie pētījumi

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Dina Popluga

Dr. oec.

author doc.

Aija Eglīte

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1012, Mikroekonomika

Filz1025, Filozofija

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti iegūst teorētiskas zināšanas par ekonomiskās domas attīstību no senatnes līdz mūsdienām, izprot pagātnes un tagadnes uzskatus, to attīstības ceļus, metodes, kas rada iedvesmu jauniem pētījumiem. Studiju kurss dod izpratni un zināšanas par zinātniskā darba organizācijas pamatprincipiem. Studenti apgūst pamatprasmes studiju pētniecisko darbu izstrādē, sākot ar temata izvēli, pētījuma mērķa un uzdevumu definēšanu, metožu izvēli, darba struktūras veidošanu un pētījuma rezultātu atspoguļošanu. Studenti apgūst zinātniski metodoloģisko jautājumu pamatus un iegūst praktiskas iemaņas turpmākiem pētījumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
• Zināšanas par ekonomikas teorijas vēsturi un mūsdienu virzieniem. Novērtēšanas metodes - kontroldarbi.
• Zināšanas un izpratne par ekonomiskās domas avotiem un izziņas metodēm no senatnes līdz mūsdienām. Novērtēšanas metodes - diskusijas, praktiskie darbi.
• Zināšanas par zinātnisko pētījumu veidiem, to praktisku pielietojumu. Novērtēšanas metode - kontroldarbs.
• Zināšanas par ekonomisko pētījumu izstrādes darba organizāciju un prezentēšanu. Novērtēšanas metode - eksāmens.
Profesionālās prasmes
• Prot novērtēt ekonomisko apstākļu atšķirības dažādos vēstures periodos, novērtēt problēmas, pretrunas, attīstību un galvenos ietekmējošos faktorus. Novērtēšanas metodes - diskusijas, praktiskais darbs grupā, kontroldarbi.
• Prot noformulēt ekonomikas pētījuma tēmu, pētījuma objektu un pētījuma priekšmetu. Prot pastāvīgi noformulēt pētījuma mērķi un uzdevumus. Izveidot pētījuma plānu. Novērtēšanas metodes - praktiskais darbs grupā, kontroldarbs.
• Prot noformulēt pētījuma secinājumus un priekšlikumus. Ētiski atbildīgi veido bibliogrāfisko pierakstu un atsauces. Novērtēšanas metodes - praktiskais darbs grupā un individuāli, kontroldarbs.
Vispārējās prasmes
• Spēj atbildīgi plānot uzdotos darbus. Novērtēšanas metode - patstāvīgais darbs.
• Spēj prezentēt veiktā patstāvīgā darba rezultātus. Novērtēšanas metode - prezentācija.
• Spēj efektīvi strādāt komandā. Novērtēšanas metode - praktiskais darbs grupā.
Kompetences
• Izprot ekonomikas zinātnes svarīgākos jēdzienus, teorijas un likumsakarības, orientējas to praktiskā pielietojumā. Novērtēšanas metodes - patstāvīgais darbs, prezentācija, eksāmens.

• Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un parādīt, ka izprot zinātnisko ētiku. Spēj pastāvīgi strukturēt savu pētniecisko darbu. Novērtēšanas metodes - patstāvīgais darbs, prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmu saraksts
1. Zinātnes būtība.
2. Ekonomiskā doma un ekonomiskā teorija (koncepcija).
3. Seno laiku ekonomiskā doma.
4. Viduslaiku ekonomiskā doma.
5. Ekonomiskās uzskatu sistēmas pirmsākumi.
6. Merkantīlisms.
7. Fiziokrātu ekonomiskā sistēma.
8. Klasiskās politiskās ekonomijas sistēma.
9. Daudzfaktoru ekonomiskā koncepcija.
10. Marginālisma ekonomiskā koncepcija.
11. Nacionālās ekonomikas koncepcija.
12. Efektīvā pieprasījuma un efektīvā piedāvājuma koncepcijas.
13. Ekonomiskās statikas un ekonomiskās dinamikas koncepcijas.
14. Sociālās tirgus saimniecības un labklājības koncepcijas.
15. Ekonomiskā doma Latvijā.
16. Zinātne.
17. Zinātnes metodoloģijas pamatprincipi.
18. Pētījumu gaita.
19. Zinātniskās pētniecības metodoloģijas pamati.
20. Zinātniskās pētījumu metodes.
21. Zinātnisko pētījumu metožu pielietojums.
22. Datu ieguves metodes.
23. Iegūto pētījumu rezultātu apstrādes metodes.
24. Pētījumu rezultātu apstrādes metodes.
25. Literatūras pārskata veidošana.
26. Pētnieciskā darba rezultāti, secinājumi.
27. Pētnieciskā darba noslēgums.
28. Pētnieciskie darbi studiju laikā.
29. Zinātnes jaunā kvalitāte mūsdienās.
30. Parapsiholoģija – zinātne vai atziņu kopums.
31. Zinātnes ekonomiskie un sociālie aspekti.
32. Zinātnes institucionālā infrastruktūra un tiesiskā bāze Latvijā.

Semināra nodarbību saraksts
1. Akvinas Toma devums viduslaiku ekonomiskās domas veidošanā. Merkantilisma prakses izvērtējums Anglijā, Francijā, Latvijas teritorijā (2 stundas).
2. Fransuā Kenē, Ādama Smita, Deivida Rikardo, Džona Stjuarta Milla devums ekonomiskās domas attīstībā (2 stundas).
3. Karla Marksa, Karla Mengera, Leona Valrasa, Viljama Dževonsa devums ekonomikas teorijas veidošanā (2 stundas).
4. Alfrēda Māršala, Irvinga Fišera, Džoannas Robinsones, Džona Beitsa Klārka devums ekonomiskās teorijas veidošanā (2 stundas)
5. Džona Meinarda Keinsa, Miltona Frīdmena, Vasīlija Ļeontjeva, Džona Hiksa devums ekonomiskās teorijas veidošanā (2 stundas).
6. Jaunlatviešu, Jaunās strāvas pārstāvji un to ietekme uz ekonomikas teorijas veidošanos 19. gs. Latvijā. Kārļa Ulmaņa, Kārļa Baloža devums ekonomiskās domas veidošanā Latvijā (2 stundas).
7. Analītisks vērtējums par Nobela prēmijām ekonomikā (1 stunda).

Praktisko darbu saraksts
1. Seno laiku domātāju ekonomisko atziņu analīze (1 stundas).
2. 1. kontroldarbs (1 stunda).
3. 2. kontroldarbs (1 stunda).
4. Problēma. Temats. Pētījuma priekšmets un pētījuma objekts (1 stunda).
5. Darba mērķis un uzdevumi. Pētnieciskā darba iespējamā struktūra (1 stunda).
6. 3. kontroldarbs (1 stunda).
7. Zinātniskās literatūras avoti. Primārie un sekundārie avoti. Bibliogrāfiskās atsauces (1 stunda).
8. Datubāzes un informācijas meklēšana datubāzēs. LLU abonētās datubāzes (1 stunda).
9. Atsauču un bibliogrāfijas rīki (Mendeley) (1 stunda).
10. Zinātnisko publikāciju uzbūve. Struktūras analīze (1 stunda).
11. Zinātniskās darba valodas iezīmes. Akadēmisks rakstības stils (1 stunda).
12. Pētījuma rezultāti, secinājumi un priekšlikumi (1 stunda).
13. 4. kontroldarbs (1 stunda).
14. Studiju darba aizstāvēšana. Prezentācijas struktūra un uzstāšanās (1 stunda).
15. Prezentācijas veidošanas rīki (1 stunda).
16. Apbalvojumi zinātnē. Godalgas un stipendijas studentiem (1 stunda).
17. Ieguldījumi zinātnē, to rādītāji un dinamika (1 stunda).
18. Vienotā pētniecības telpa Eiropā, tās sniegtās iespējas (1 stunda).

19. Latvijas zinātnes sasniegumi (1 stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa ietvaros jānokārto 4 kontroldarbi, 2 patstāvīgie darbi un studiju kursa noslēgumā jānokārto eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros paredzēti 2 patstāvīgie darbi – 1 patstāvīgais darbs par izlozēto tēmu ekonomikas domas vēstures tematikā, 1 patstāvīgais darbs par izvēlēto tēmu zinātnei aktuālā tematikā. Par katru patstāvīgo darbu students sagatavo prezentāciju. Papildus tam visa studiju kursa ietvaros students patstāvīgi gatavojas kontroldarbiem un eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veidojas akumulējoši - no 4 kontroldarbos (vērtējuma īpatsvars - 40% jeb 10% par katru kontroldarbu), 2 patstāvīgajos darbos (vērtējuma īpatsvars – 20% jeb 10% par katru patstāvīgo darbu) un eksāmenā (vērtējuma īpatsvars – 40%) saņemtā vērtējuma, kur 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Krilovs L. Ekonomiskās domas retrospekcija. Zinātniskā monogrāfija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014, 220 lpp.
2. Fusfeld D.R. The Age of the Economist. 8th ed. The University of Michigan - Addison - Wesley Educational Publishers Inc. 1999, 250 p.
3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Otrais, aktualizētais izdevums. Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība. 2014, 350 lpp.

4. Mārtinsone K. (sast.) Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RAKA. 2011, 284 lpp.

Papildliteratūra

1. Krilovs L. Ekonomiskās domas vēsture: Lekciju konspekts, III daļa. Rīga: RTU, 2009, 105 lpp.
2. Krilovs L. Ekonomiskās domas vēsture. Lekciju konspekts. II daļa. Rīga: RTU izdevniecība, 2008, 44 lpp.
3. Krilovs L. Ekonomiskās domas vēsture. Lekciju konspekts. I daļa. Rīga: RTU izdevniecība, 2003, 216 lpp.

4. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. Mārtinsones K., Piperes A. redakcijā. Rīga: RSU, 2018, 301 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

-

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Ekonomika”