Kursa kods Ekon3096

Kredītpunkti 3

Ilgtspējīga attīstība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareReģionālā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Modrīte Pelše

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2109, Makroekonomika

Ekon2119, Reģionālā ekonomika

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par attīstības komplekso raksturu, kurā svarīgas ir trīs savstarpēji saistītas dimensijas – ekonomikas izaugsme, iedzīvotāju labklājība un apkārtējā vide, vienlīdz akcentējot problēmas globālajā telpā, kas rodas, neievērojot ilgtspējas pamatprincipus. Studiju kursā tiek analizēti dabas un vides resursi ilgtspējīgas attīstības kontekstā, kā arī ilgtspējīgu attīstību ietekmējošie un regulējošie instrumenti starptautiskajā un nacionālajā līmenī. Studiju kurss ietver arī tādas kategorijas kā ekoefektivitāte, ekoloģiskā pēda, vides pārvaldības un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas u.c.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
1. Zināšanas par ilgtspējīgas attīstības aktualitāti un normatīvo regulējumu starptautiskajā un nacionālajā līmenī. (Diskusijas, 1.kontroldarbs).
2. Zināšanas par ilgtspējīgas attīstības dimensiju - ekonomikas, vides un labklājības novērtēšanu. (Grupu darbs un individuālais patstāvīgais darbs.)
3. Zināšanas par ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas ietekmējošiem faktoriem. (Mācību ekskursija, debates, 2. kontroldarbs).
PRASMES
1. Spēj patstāvīgi analizēt un novērtēt attīstības resursus ilgtspējīgas attīstības kontekstā. (Individuālais patstāvīgais darbs, prezentācija).
2. Spēj atlasīt informāciju par ilgtspējīgas attīstības aktualitātēm un analizē to. (Individuālais patstāvīgais darbs, grupu/pāru darbs.)
3. Prasme saskatīt ilgtspējīgas attīstības lokālo problēmu globālo raksturu. (Diskusija, 1.un 2.kontroldarbi.)
4. Spēj plānot savu laiku uzdoto uzdevumu izpildē. Spēj sastrādāties ar grupas biedriem mācību pētījumu veikšanā. (Praktiskais darbs, mācību pētījums).
5. Studiju kursā iegūtās zināšanas spēj saskatīt praktiskos risinājumos. (Mācību ekskursija).
KOMPETENCE
1. Spēj nosaukt un analizēt ilgtspējīgas attīstības ietekmējošos faktorus. (Diskusijas nodarbībās, prezentācija).

2. Spēj saskatīt un novērtēt lokālos un globālos izaicinājumus ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. (Diskusija nodarbībās, kontroldarbi)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ilgtspējīguma kategorija un elementi. Ilgtspējīgas attīstības jēdziens, būtība, mērķi, uzdevumi. (1 h lekcija)
2. Ilgtspējīgas attīstības indikatori. (1 h praktiskie darbi)
3. Nabadzība un tās mazināšana. (1 h praktiskie darbi)
4. Starptautiskie pasākumi ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. (1 h lekcija)
5. Ekonomikas attīstība – ilgtspējīguma nodrošināšanas garants. (2 h praktiskie darbi)
6. Ilgtspējīgas attīstības mērķi Latvijā, atbildīgās institūcijas, pamatdokumenti. (1 h lekcija)
7. Labklājības rādītāju analīze. (2 h praktiskie darbi)
8. 1.kontroldarbs (1 stunda)
9. Piesārņojums un atkritumi. (1 h lekcija)
10. Atkritumu apsaimniekošanas sistēma Latvijas pašvaldībās. (3 h praktiskie darbi - mācību ekskursija)
11. Ekoefektivitāte un ekoloģiskā pēda. (1 h lekcija)
12. Dabas resursi, atjaunojamie un neatjaunojamie resursi. (4 h praktiskie darbi)
13. Videi draudzīgs preču un pakalpojumu piedāvājums Latvijā. (2 h praktiskie darbi – mācību uzdevums)
14. Vides pārvaldības sistēma. Starptautiskais standarts ISO 14001. (1 h lekcija)
15. Vides rādītāju novērtējums reģionu līmenī. (2 h praktiskie darbi – mācību ekskursija)
16. Ģenētiski modificētie organismi un ilgtspējīga attīstība. (1 h seminārs)
17. Zaļā ekonomika. Zaļais iepirkums. Videi draudzīgi pakalpojumi un preces. (1 h lekcija)
18. Globalizācijas ietekme uz ilgtspējīgas attīstības procesu. (1 h lekcija)
19. Globālā sasilšana. (1 h seminārs)
20. 2. kontroldarbs (1 stunda)

21. Ilgtspējīgas attīstības aktualitāte un nākotnes izaicinājumi. (1 h praktiskie darbi, 1 h seminārs)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešams uzrakstīt divus kontroldarbus par studiju kursa tēmām un izstrādāt prezentāciju par kādu no vides resursiem, novērtēt to ilgtspējīgas attīstības kontekstā, prezentēt praktiskajās nodarbībās. Jābūt sekmīgi izpildītiem patstāvīgajiem darbiem un praktisko nodarbību uzdevumiem par ilgtspējīgas attīstības dimensijām un to raksturojošiem rādītājiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem nepieciešams sagatavot individuālu darbu – prezentāciju par vides resursu, PowerPoint prezentācija (10 slaidi), ko prezentē praktiskajās nodarbībās. Veido grupas darbu: par ekonomisko un labklājības rādītāju novērtējumu Latvijā. Nelielas studentu grupas darbs - mācību pētījums par videi draudzīgu preču atpazīstamību. Semināru nodarbību informatīvā materiāla sagatavošana par aktuālām ilgtspējīgas attīstības problēmjautājumu tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursā tiek vērtētas četras aktivitātes, katra no tām 25% apjomā:
1) 1.kontroldarbs par ilgtspējīgas attīstības aktualitāti un starptautiskajiem pasākumiem;
2) prezentācijas par dabas resursiem;
3) 2.kontroldarbs par ilgtspējīgas attīstības ietekmējošiem faktoriem un rezultatīvajiem rādītājiem;
4) aktivitāte praktiskajās nodarbībās, uzdoto uzdevumu izpildē mācību pētījumā. 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Atstāja Dz., Dimante Dž., Brīvers I. u.c. Vide un ekonomika. Monogrāfija. Rīga: LU, 2011. 256 lpp.
2. Bakari M. El-Kamel. The Dilemma of Sustainablility in the Age of Globalization: A Quest for a Paradigm of Development. Lanham: Lexington Books, 2017. 223 p.
3. Klimats un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņa un J. Zaļokšņa redakcijā. Rīgā: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 384 lpp.

Papildliteratūra

1. Brebbia C.A., Miralles i Garcia J.L. Environmental and Economic Impact on Sustainable Development. UK: WIT Press, 2017. 250 p.
2. Čekstere A., Smirnova O. Vides un ilgtspējīgas attīstības mācīšanās rokasgrāmata studentiem. Rīga: LU, 2011. 115 lpp.
3. Hite K.A., Seitz J.L. Global Issues: an introduction. 5th edition. The Atrium, Southerm Gate, Chichester, Wes Sussex : John Wiley & Sons, 2016. 335 p.
4. Iedvesmojoši ekociematu stāsti: eko tehnoloģiju un prakses piemēri. Redaktori: A. Palojärvi, J. Pyysiäinen, M. Saloranta. Viļņa: BMK Leidykla, 2013. 118 lpp.
5. Johannesburgas deklarācija par ilgtspējīgu attīstību. Pieņemta 4.septembrī 2002. gadā.
6. Krūzs K. Dabas un otrreizējo resursu izmantošana. Mācību līdzeklis. Rīga: Izglītības soļi, 2003. 131 lpp.
7. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. LR Saeima, Rīga, 2010. 99 lpp.
8. Meadowcroft J. Governance, Democracy and Sustainable Development: Moving beyond impasse. USA: Edward Elgar, 2012. 340 p
9. Meža apsaimniekošana klimata izmaiņu kontekstā. Rīga: LR Zemkopības ministrija. [b. g.]. 34 lpp.
10. Pelše M., Naglis-Liepa K., Zēverte-Rivža S., Strīķis V. (autoru kolektīvā) Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā. Monogrāfija (1., 2., 7., 8.nodaļa). Jelgava: LLU, 2012. 12.-37., 315.-379. lpp.
11. Rivža B., Zvirbule A., Grīnberga-Zālīte G., Pelše M., Jermolajeva E., Krūzmētra M., Rivža P., Štefenberga D., Gudele I., Ābele L., Hohlova V. (2022) Latvijas spēks ilgi pastāvēt. Jelgava: SIA Jelgavas Tipogrāfija. 479 lpp.
12. Rompcyk E. Gribam ilgtspējīgu attīstību. Rīga: aģentūra DUE, 2007. 152 lpp.
13. Vide un ilgtspējīga attīstība Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv
2. Labklājības ministrija https://www.lm.gov.lv/
3. Laikraksts „Diena”, „Dienas Bizness”
4. Žurnāls „GEO”
5. Žurnāls „Vides Vēstis”
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija http://www.varam.gov.lv 

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Ekonomika" specializācijas virzienam "Reģionālā attīstība un pārvalde".