Kursa kods Ekon3090

Kredītpunkti 3

Nodokļu uzskaite

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inguna Leibus

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon3113, Finanses un nodokļi

Ekon4102, Finanšu grāmatvedība

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par uzņēmuma kā nodokļu maksātāja pienākumiem, tiesībām un atbildību. Kursa laikā studenti apgūst uzņēmuma grāmatvedības darbu nodokļu aprēķināšanā, deklarēšanā un maksāšanā, kā arī uzņēmuma un nodokļu administrācijas sadarbības kārtību: nodokļu maksātāju tiesības saņemt nodokļu atlaides un atvieglojumus, pagarināt nodokļu samaksas termiņu, apstrīdēt nodokļu administrācijas lēmumus, kā arī nodokļu administrācijas tiesības veikt nodokļu uzrēķinus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1) Zina un izprot nodokļu aprēķināšanas, maksāšanas un deklarēšanas kārtību un ar to saistītos terminus - patstāvīgais darbs, kontroldarbi.
2) Zina un izprot grāmatvedības darbu nodokļu maksātāja pienākumu izpildē - patstāvīgais darbs, kontroldarbi.
3) Zināšanas par dažādiem nodokļu maksāšanas režīmiem - kontroldarbs ar aprēķiniem.
4) Spēj veikt nodokļu aprēķinus un atbilstošo nodokļu deklarāciju sagatavošanu - kontroldarbs ar aprēķiniem, patstāvīgais darbs, prezentācija.
5) Prot patstāvīgi pielietot nodokļu uzskaiti reglamentējošo tiesisko bāzi - patstāvīgais darbs, prezentācija.
6) Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - patstāvīgais darbs, prezentācija.
7) Spēj atlasīt informāciju, prezentēt un argumentēt veiktos aprēķinus, izteiktos priekšlikumus - patstāvīgais darbs, prezentācija.
8) Prot pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, sasaistīt teoriju ar praksi - praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, kontroldarbi, prezentācija.
9) Prot veikt dažādu nodokļu aprēķinus, piemērot dažāda veida nodokļu atlaides un atvieglojumus - praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, kontroldarbi, prezentācija.
10) Pārzina atvieglotos nodokļu režīmus uzņēmējdarbībā - praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, kontroldarbi, prezentācija.

11) Māk prognozēt nodokļu maksājumus jaunizveidotam uzņēmumam - praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, kontroldarbi, prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1) Uzņēmuma kā nodokļu maksātāja pienākumi. Reģistrēšanās kārtība Valsts ieņēmumu dienestā. Nodokļu aprēķināšanas, maksāšanas un deklarēšanas vispārējā kārtība. Stingrās uzskaites dokumentu lietošanas kārtība. Skaidras naudas darījumu deklarēšana. (2 lekcijas, 1 praktiskais darbs)
2) Uzņēmuma kā nodokļu maksātāja tiesības un atbildība. Elektroniskā deklarēšana. Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana. Nodokļu deklarāciju labošana. Nodokļu aprēķinu precizēšana. Pārmaksāto nodokļu summu atgūšana. VID pārbaužu veidi. Nodokļu parādi un uzrēķini. VID lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
3) Darba samaksas nodokļu uzskaite. Algas nodokļa aprēķināšana un uzskaite. Algas nodokļa atvieglojumu aprēķināšana un uzskaite. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu aprēķināšana un uzskaite. Ar darba samaksu saistīto reģistru un nodokļu deklarāciju sagatavošana (1 lekcija, 2 praktiskie darbi)
4) Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) uzskaite. Apdrošināmās personas un VSAOI objekts. Valsts sociālās apdrošināšanas veidi un likmes. (1 lekcija, 2 praktiskie darbi)
5) Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) uzskaite. IIN ieturēšana no izmaksām fiziskajām personām un nodokļa pārskati. Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana. (2 lekcijas, 1 praktiskais darbs)
6) Mikrouzņēmumu nodokļa uzskaite. Mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība. Mikrouzņēmumu nodokļa likmes. Ierobežojumi mikrouzņēmumiem. Mikrouzņēmumu nodokļa deklarēšana. Mikrouzņēmumu nodokļa sadales kārtība. Valsts sociālā apdrošināšana mikrouzņēmumos. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs, 1 kontroldarbs)
7) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa uzskaite. Nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība. Nodokļa atbrīvojumi. (1 lekcija)
8) Pievienotās vērtības nodokļa uzskaite. Reģistrācija par PVN maksātāju. Ar PVN apliekamo un neapliekamo darījumu uzskaite. Atšķirīgu PVN likmju piemērošana. PVN priekšnodokļa uzskaite. PVN aprēķināšana un uzskaite. PVN deklarēšana. PVN kompensācija lauksaimniekiem. PVN apgrieztā maksāšana. PVN kases principa izmantošana. PVN pārmaksas uzskaite. Izslēgšana no PVN reģistra. PVN piemērošana darījumiem ar ES dalībvalstu PVN maksātājiem (2 lekcijas, 3 praktiskie darbi)
9) Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība. Nodokļa objekts un apmērs. Nodokļa maksāšanas kārtība. Atbrīvojumi no nodokļa. Uzņēmuma pienākumi. (1 lekcija)
10) Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība. Nodokļa objekts un apmērs. Nodokļa maksāšanas kārtība. Atbrīvojumi no nodokļa un to izmantošanas iespējas. (1 lekcija)
11) Akcīzes nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība. Nodokļa objekts un apmērs. Nodokļa maksāšanas kārtība. Atbrīvojumi no nodokļa. Nodokļa samazinājums lauksaimniecības uzņēmumiem (1 lekcija).
12) Uzņēmumu ienākuma nodokļa uzskaite. Nodokļa bāzes aprēķināšana. Nodokļa atvieglojumi un atlaides. Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarēšana. Nodokļa pārmaksa (1 lekcija, 2 praktiskie darbi, 2.kontroldarbs)
13) Pašnodarbinātas personas nodokļu uzskaite. IIN un VSAOI no saimnieciskās darbības. PVN uzskaite. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā jākārto eksāmens par kursā apgūtajām tēmām (40%).
1. kontroldarbs Uzņēmuma kā nodokļu maksātāja pienākumi, tiesības un atbildība. Darba samaksas nodokļu, pašnodarbinātā VSAOI un mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšana un uzskaite (25%). 2. kontroldarbs Pievienotās vērtības nodokļa, uzņēmumu ienākuma nodokļa un pārējo nodokļu aprēķināšana un uzskaite (25%).
10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa laikā jāizstrādā visi uzdotie patstāvīgie darbi – nodokļu deklarāciju un prezentācijas sagatavošana (10%)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt izpildītiem visiem darbiem. Katrs darbs tiek vērtēts ar atzīmi. Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo darbu, kontroldarbu un eksāmena vērtējuma, 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1) Jurušs M. Nodokļi. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. 176 lpp.
2) Leibus I. Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 173 lpp.
3) Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 148 lpp.
4) Finanšu grāmatvedība. Mācību grāmata. I.Leibus, I.Pētersone, A.Jesemčika, A.Svarinska, R.Grigorjeva. Rīga, 2020. 319 lpp.
5) Podvinska Ņ. Pievienotās vērtības nodoklis. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 272 lpp.
6) Zvejnieks A. Īpašums un nodokļi. Mācību grāmata. Rīga, 2006. 575 lpp.

Papildliteratūra

1) Ketners K., Lukašina O. Nodokļi ES un Latvijā. Rīga: Merkūrijs Lat, 2008. 237 lpp.
2) Ketners K., Pētersone M. Eiropas Savienības nodokļu politika. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2014. 208 lpp.
3) Ketners K. Nodokļi un nodokļu plānošanas principi. Rīga: Tehnoinform Latvia, 2018. 321 lpp.
4) Kodoliņa-Miglāne I. Nodokļi Latvijā 2007. Rīga: Turība, 2007. 109 lpp.
5) Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2010. 568 lpp.
6) Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
7) Leibus I. Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 260 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1) Bilance. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709.
2) Bilances Juridiskie Padomi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests
3) Grāmatvedība un Ekonomika. Rīga: SIA Grand. ISSN 1691-1172.
4) iFinanses.lv Rīga: Izdevniecība iŽurnāli, 2013. Elektronisks žurnāls. Pieejams: http://www.iFinanses.lv
5) LR likumi un MK noteikumi: Latvijas Vēstnesis. Pieejams: http://www.likumi.lv
6) plz.lv Rīga : Lietišķās informācijas dienests, Elektronisks žurnāls. Pieejams: http://www.plz.lv
7) Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapa. Pieejams: http://www.vid.gov.lv
8) Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. Pieejams: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/ documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2018/report.pdf

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Grāmatvedība un finanses”