Kursa kods Ekon3046

Kredītpunkti 3

Vērtspapīru tirgus

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ingrīda Jakušonoka

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2109, Makroekonomika

Ekon3113, Finanses un nodokļi

Ekon4102, Finanšu grāmatvedība

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz padziļinātas zināšanas par finanšu tirgus un vērtspapīru tirgus darbības principiem, mehānismu, vērtspapīru tirgus darbības koncepciju, normatīvo bāzi, kā arī regulēšanas un uzraudzības kārtību. Pamatojoties uz secīgu vērtspapīru apgrozības etapu apguvi: emisija, sākotnējā izvietošana un otrreizējā apgrozība - tiek apgūti darījumi ar vērtspapīriem un ar tiem saistītie finanšu aprēķini.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1) Zināšanas par vērtspapīru tirgus darbības principiem, likumdošanas un normatīvo bāzi, regulēšanas un uzraudzības kārtību – diskusija semināra nodarbībā.
2) Izpratne par vērtspapīru apgrozības etapiem: emisija, sākotnējā izvietošana, otrreizējā apgrozība – kontroldarbs ar aprēķiniem.
3) Zināšanas par svarīgāko aktīvu novērtēšanas algoritmu pielietošanu ar vērtspapīriem saistītos aprēķinos - kontroldarbs ar aprēķiniem.
4) Spēj veikt aprēķinus, analizēt iegūtos rezultātus, izprast cēloņus un izstrādāt priekšlikumus vērtspapīru portfeļa efektivitātes uzlabošanai, veikt aprēķinus par akciju, obligāciju, valsts parādzīmju, vekseļu un opciju darījumu ienesīgumu - kontroldarbs ar aprēķiniem, aprēķini nodarbībās.
5) Prot analizēt informāciju par Baltijas vērtspapīru tirgu, finanšu instrumentiem, tirgus segmentiem, vērtspapīru ienesīgumu – patstāvīgais darbs.
6) Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus, prot atlasīt informāciju un prezentēt veiktos aprēķinus, izteiktos priekšlikumus – patstāvīgais darbs.

7) Spēj salīdzināt un izvērtēt dažādus vērtspapīru tirgus segmentus, veikt aprēķinus par akciju, obligāciju, valsts parādzīmju, vekseļu un opciju darījumu ienesīgumu, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus par investīcijām vērtspapīros – praktiskie darbi, kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vērtspapīru būtība un klasifikācija (lekcija 1 h)
2. Latvijas vērtspapīru tirgus (lekcija 1 h)
3. Vērtspapīru projektēšana un emisijas sagatavošana (lekcija 1 h, praktiskie darbi 1 h)
4. Vērtspapīru otrreizējā apgrozība. Rīgas Fondu biržas darbība Nasdaq OMX biržu apvienībā (lekcija 2 h, praktiskie darbi 2 h)
5. Obligāciju un akciju aprēķini (lekcija 3 h, praktiskie darbi 5 h)
6. Valsts emitētie vērtspapīri un to nozīme ekonomisko procesu regulēšanā (lekcija 2 h, praktiskie darbi 2 h)
7. Latvijas Centrālā depozitārija (LCD) darbība (lekcija 1 h, praktiskie darbi 1 h)
8. Ieguldījumu fondu darbība finanšu tirgū (lekcija 1 h, praktiskie darbi 1 h)
9. Vekseļi un ar tiem saistītie aprēķini (lekcija 1 h, praktiskie darbi 1 h)
10. Atvasinātie vērtspapīri (lekcija 1 h, praktiskie darbi 1 h)

11. Vērtspapīru portfelis un finanšu riski (lekcija 2 h, praktiskie darbi 2 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā sekmīgi nokārtoti 3 kontroldarbi: 1) Akciju un obligāciju ieguldījumu efektivitātes novērtēšana (25%). 2) Parāda vērtspapīru un vekseļu izmantošanas ieguldījumu efektivitātes aprēķini (25%). 3) Atvasināto vērtspapīru un vērtspapīru portfeļa ienesīguma un efektivitātes aprēķini (25%).
Individuāli veikta pētījuma (referāta) prezentācija seminārā vai studentu zinātniskajā konferencē par finanšu instrumentu tirgus analīzi, investēšanas iespēju analīzi dažādos FT segmentos un VP portfeļa analīzi (25%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas materiālu, atrisinot uzdevumus un pārbaudījumus. Sagatavošanās kontroldarbiem. Individuāli veikts pētījums par finanšu instrumentu tirgus analīzi, investēšanas iespēju analīzi dažādos FT segmentos un VP portfeļa analīzi (līdz 16 lpp.datorrakstā) un prezentācijas sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi, akumulējošs studiju rezultātu vērtējums - vidējais svērtais vērtējums ballēs (10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā).

Obligātā literatūra

1. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis J. E. Elton, Gruber M. J., S. J. Brown, W. N. Goetzmann. 8th ed. John Wiley & Sons, Inc, 2009. 727 p.
2. Investments. W.S.Sharpe, G.J.Alexander, J.V.Bailey. 5th ed. M.Infra-M. 2009. 1028 p.
3. Mayo H. B. Basic Finance: An Introduction to Financial Institutions, Investments & Management. 9 th edition. 2006.
4. Applied Corporate Finance: A User's Manual. 2nd Edition. Aswath Damodaran, Stern School of Business. New York Univ., 2006. 672 p.
5. Praude V. Finanšu instrumenti. 1.sēj. Rīga: Burtene, 2009.
6. Praude V. Finanšu instrumenti. Rīga: 2010. 2.sēj. Rīga: Burtene.
7. Rupeika-Apoga R., Zelgalve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes. Rīga: 2009.
8. Ģ. Apsītis, I. Aščuks, U. Cērps , G. Kokorevičs , Ģ.Ozols , A.Sedlenieks, H.Zuļģis Vērtspapīru tirgus zinības. Otrais papild.izd. Rīga: Jumava, 2006.222 lpp.
9. Rupeika-Apoga R. Valūtas tirgus un valūtas darījumi. Mācību līdzeklis.Riga: 2003.160 lpp.

Papildliteratūra

1. Guide to NASDAQ OMX Baltic Securities Market. Pieejams: http://www.nasdaqomxbaltic.com
2. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций. 4-е изд. Москва, 2002. 984 с.
3. Фондовый рынок: курс для начинающих. пер.c англ. Москва, 2002. 277 с.(Серия «Reuters для финансистов»).
4. Bikse V. Ekonomika un bankas. 6.nod. Bankas finanšu sistēmā. Finanšu tirgus. Rīga: 2009, 130.-146.lpp.
5. Jakušonoka I. Vērtspapīru tirgus un finanšu investīciju vadība. Jelgava: LLU, 2001. 180 lpp.
6. Finanšu instrumentu tirgus likums (20.11.2003). Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=81995
7. Komerclikums (13.04.2000). Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=5490
8. Latvijas Banka. „Monetārais apskats”. Pieejams: http://www.bank.lv
9. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums (1.06.2000.). Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=8172
10. Kredītiestāžu likums (5.10.1995). Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=37426
11. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums (1.07.1998.). Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=52953
12. Hipotekāro ķīlu zīmju likums (10.09.1998.). Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=49868
13. Par privātajiem pensiju fondiem (5.06.1997.). Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=44006
14. Noguldījumu garantiju likums (4.06.2015.). Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=274737
15. Finanšu un kapitālu tirgus komisijas pārskati. Pieejams: https://www.fktk.lv
16. Rīgas fondu birža. Pieejams: http://www.nasdaqomxbaltic.com

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ekonomikas un finanšu vārdnīca. Rīga: NordenAB, 2003.
2. Pasaules biržu federācija. Pieejams: http://www.fibv.com
3. Finanšu portals. Pieejams: http://www.iFinanses.lv
4. Finanšu portals. Pieejams: http://www.financenet.lv
5. Finanšu portals. Pieejams: http://www.reuter.com

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam “Grāmatvedība un finanses”.