Kursa kods Ekon3031

Kredītpunkti 3

Starptautiskie ekonomiskie sakari

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Sandris Ancāns

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1012, Mikroekonomika

Ekon2109, Makroekonomika

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz pamatzināšanas starptautisko ekonomisko procesu izprašanai un to izmantošanai praksē, aplūkojot tādas jomas kā starptautiskā darba dalīšana, kas izraisa starptautisko preču, pakalpojumu, kapitāla un darbaspēka kustību, starptautiskās ekonomiskā integrācija un attiecīgās organizācijas mūsdienu ekonomikas globalizācijas apstākļos. Kurss sniedz padziļinātu ieskatu ārējās tirdzniecības teorijā, ārējās tirdzniecības politikā un atvērtas tautsaimniecības makroekonomikas jautājumos: ārējo maksājumu bilancē un starptautiskās valūtas attiecībās. Kursā arī aplūko tādus praktiskus jautājumus kā līgums starptautiskajā tirdzniecībā, inkotermi, starptautiskie norēķini, starptautiskās tirdzniecības dokumenti un starptautiskā kravu apdrošināšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par:
• Ārējās tirdzniecības un globalizācijas nozīmi mūsdienās mazā valstī ar atvērtu tautsaimniecību, pasaules un reģionālu finanšu krīžu rašanās cēloņus, starptautiskās ekonomikas teorijām - kolokvijs, diskusijas nodarbībā, pastāvīgais darbs.
• Ārējās tirdzniecības politiku, t.sk. Es kopējo ārējās tirdzniecības politiku - kolokvijs ar aprēķiniem.
• Atvērtas ekonomikas makroekonomiku: maksājumu bilanci, valūtas kursiem, procentlikmju paritāti un praktiskiem eksporta un importa jautājumiem: starptautiskās tirdzniecības līgumu, inkotermiem, kravu apdrošināšanu, starptautiskajiem norēķiniem - kolokvijs, diskusijas nodarbībā.
Prasmes:
• Izprast un izvērtēt ekonomiskās tendences un pieņemtos politiskos un politikas lēmumus starptautiskā līmenī, paredzēt to sekas un pieņemt lēmumus uzņēmumu, kā arī organizāciju un iestāžu līmenī, ņemot vērā riskus, kurus rada globalizācijas un starptautisko norišu konteksts - kolokvijs, pastāvīgais darbs.
• Pielietot starptautiskās ekonomikas teorijas, ārējās tirdzniecības politikas instrumentus un svarīgākās atvērtas ekonomikas makroekonomiskās likumsakarības un iesaistīties kopīgā aktuālo starptautisko ekonomisko sakaru jautājumu apspriešanā - Kolokvijs, diskusijas nodarbībā.
• Izmantot tīmeklī pieejamos informācijas resursus, t.sk. Angļu valodā - diskusijas nodarbībā, pastāvīgais darbs. Kompetence:
• Spēj izprast problēmas ārējo ekonomisko sakaru jomā uzņēmumu, kā arī organizāciju un iestāžu līmenī un pieņemt atbildīgus lēmumus eksporta/importa uzņēmumā - diskusijas nodarbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Starptautiskā ekonomika un starptautiskā tirdzniecība, starptautiskā darba dalīšana (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
2. Starptautiskā ekonomiskā integrācija. Globalizācija un krīzes (2.5 h lekcijas, 2.5 h p praktiskie darbi).
3. Starptautiskās tirdzniecības teorijas (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi).
4. Starptautiski tirgojamās un netirgojamās preces un pakalpojumi (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
5. Ārējā tirdzniecība un valsts tautsaimniecības attīstība, preču ar augstu pievienoto vērtību nozīme ārējā tirdzniecībā (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
6. Brīvās tirdzniecības politika un protekcionisma politika, tās instrumenti. Tirdzniecības režīmi (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
7. ES kopējā ārējā tirdzniecības politika (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
8. Ārējo maksājumu bilance. Tekošais, kapitāla konts (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
9. Starptautiskās valūtas attiecības, valūtas sistēmas (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
10. Starptautiskais un Latvijas valūtas tirgus (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
11. Kapitāla starptautiskā migrācija. Procentu likmju paritāte (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
12. Inkotermi un preces starptautiskā cena (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
13. Starptautiskās tirdzniecības līgums, starptautisko kravu apdrošināšana, starptautiskā preces apmaksa (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).

14. Starptautiskās preču un fondu biržas (0.5 h lekcija, 0.5 h praktiskais darbs).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa ietvaros paredzēti īsi pārbaudes darbi – kolokviji, kurus raksta praktisko nodarbību laikā un arī diskusijas semināra nodarbībās, kurām ir jāsagatavojas patstāvīgi mājās.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursā ir paredzētas viens seminārs (divas nodarbības), kurā grupās tiek diskutēts par tekošām norisēm tautsaimniecībā pasaulē vai arī citiem svarīgiem un aktuāliem jautājumiem Eiropas Savienībā, citos pasaules reģionos vai kopumā visā pasaulē, kuri ietekmē Latvijas ārējo tirdzniecību un līdz ar to arī noteiktas nozares un visu tautsaimniecību kopumā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums veidojas no 9 kolokvijos iegūtiem vērtējumiem (maksimāli 2 punkti katrā, kopumā maksimāli 18 punkti) un diskusiju semināra nodarbībās vērtējuma (maksimāli 2 punkti). Divi punkti atbilst 1 punktam 10-ballu sistēmā.

Obligātā literatūra

1. Zīle H. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003, 365 lpp.
2. Salvatore D. International Economics. 9-th edition, 2007, 838 p.

3. Ancāns S. Starptautiskie ekonomiskie sakari. Elektronisks studiju materiāls ESAF studentiem. 48 lpp. Pieejams e-studijās.

Papildliteratūra

1. Lībermanis G. Starptautiskie ekonomiskie sakari un Latvija. Rīga: Zvaigzne, 2003, 220 lpp.
2. Vaidere I. Starptautiskās valūtas attiecības. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015, 141 Pieejams: https://www.inese-vaidere.lv/wp-content/uploads/2017/04/Starpatutiskas_Valutas_attiecibas-I-Vaidere.pdf lpp.
3. Oļevskis G. Starptautiskā tirdzniecība. Rīga: J.Rozes apgāds, 2003, 192 lpp. 4. Stiglics D. Globalizācija un neapmierinātība ar to. Rīga: BA Turība, 2010, 248 lpp.
5. Guaņjao L. No trešās pasaules valsts uz pirmo. Singapūras stāsts: 1965-2000. Rīga: BA Turība: 2013, 653 lpp.
6. Reinerts S. Ē. Kā bagātās valstis kļuva bagātas un kāpēc nabadzīgās valstis paliek nabadzīgas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012, 392 lpp.
7. Čangs H. Sliktie samarieši. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 284 lpp.
8. Krūgmens P. Depresīvās ekonomikas atgriešanās un 2008.gada krīze. Rīga: Jumava: 2010, 216 lpp.
9. Oļevskis G. Starptautiskā ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2004, 192 lpp.
10. Gulbis A., Čevers A. Muitas darbības pamati. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014, 380 lpp.
11. Inkotermi 2010 (tīmeklī pieejamie avoti).
12. Krugman P.R. & Obstfield M. International Economics Theory & Policy. 4th edition, 1994, 766 p.
13. Ducmane K. u.c. Naudas laiki Latvijā. Rīga, Latvijas mediji: 2013, 249 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness. Rīga: Diena: Dagens Industri. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
3. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018.

4. Financial Times u.c. tīmeklī pieejamie izdevumi.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Ekonomika”.