Kursa kods Ekon3027

Kredītpunkti 3

Pasaules lauksaimniecība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareAgrārā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Dina Popluga

Dr. oec.

Priekšzināšanas

LauZ2054, Augkopība

LauZ2055, Lopkopība

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina studentus ar svarīgākajām aktualitātēm un attīstības tendencēm pasaules lauksaimniecībā un tajā tiek aplūkoti tādi jautājumi kā pasaules lauksaimniecības izaicinājumi un izvirzītie mērķi, lauksaimniecības vieta pasaules ekonomikā un dažādu valstu tautsaimniecības struktūrā, pārtikas problēmas pasaulē un to risinājumu iespējas, augkopība un lopkopības dažādība pasaulē, zemes resursu izvietojums, tehnoloģiskās attīstības virzieni lauksaimniecībā. Kurss paplašina studentu novērojumu lauku līdz pasaules mērogam un sniedz praktiskas iemaņas lauksaimniecības izvērtēšanā un situācijas analizēšanā dažādos pasaules reģionos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
1) Spēj parādīt zināšanas par lauksaimniecības izaicinājumiem pasaules mērogā, aktuālajām problēmām un tendencēm. Diskusijas un debates.
2) Pārzina pasaules lauksaimniecības dažādību, svarīgākos raksturojošos rādītājus un izprot to ietekmējošos faktorus. Eksāmens.
PRASMES
Profesionālās prasmes
1)Spēj novērtēt apstākļu atšķirības, saskatīt problēmas, pretrunas un galvenos ietekmējošos faktorus lauksaimniecības attīstībā dažādos pasaules reģionos. Eksāmens.
2) Spēj argumentēti raksturot lauksaimniecības nozari un izskaidrot tās attīstības virzienus atsevišķās pasaules valstīs. Patstāvīgais darbs.
Vispārīgās prasmes
1) Spēj prezentēt veiktā patstāvīgā darba rezultātus. Patstāvīgais darbs.
2) Spēj iesaistīties diskusijā un argumentēti aizstāvēt savu viedokli. Debates.
KOMPETENCE:
1) Spēj radīt jaunas pieejas lauksaimniecībai aktuālu problēmu risināšanai un kopēju sabiedrības attīstības mērķu īstenošanai. Debates.

2) Spēj sasaistīt lauksaimniecībā notiekošos procesus ar pasaulē notiekošajiem ekonomiskajiem un politiskajiem procesiem. Diskusijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads pasaules lauksaimniecībā.
Lauksaimniecības būtība. Lauksaimniecības loma un pamatfunkcijas. Pasaules lauksaimniecības attīstības raksturs un tempi. Kursa studēšanas priekšnoteikumi, informācijas avoti. (1h –lekcija, 1h praktiskie darbi)
2. Pasaules lauksaimniecība globalizācijas un ilgtspējīgas attīstības kontekstā.
Galvenās vispasaules tendences (globalizācija, populācijas pieaugums, klimata pārmaiņas, ūdens pieejamība, pārtikas nodrošinājums, u.c.), to ietekme uz lauksaimniecības attīstību pasaulē. Galvenie pasaules lauksaimniecības izaicinājumi, izvirzītie mērķi. (1h –lekcija, 1h - praktiskie darbi)
3. Pasaules lauksaimniecība vispārējās ekonomiskās attīstības kontekstā.
Pasaules ekonomikas vispārējs raksturojums, attīstības raksturs. Lauksaimniecības nozīme pasaules ekonomikā. Lauksaimniecībā saražotās pārtikas daudzveidība un kvantitāte. (2h –lekcija, 2h - praktiskie darbi)
4. Pasaules reģionu līdzības un atšķirības lauksaimniecībā.
Pasaules reģionu vispārējs raksturojums, to ekonomiskā izaugsme, lauksaimniecības nozīme reģionu ekonomikā. Lauksaimniecības dažādība, klimata, augsnes, zemes resursu nodrošinātības dažādība pasaulē, to ietekme uz lauksaimniecības attīstību. (2h –lekcija, 2h - praktiskie darbi)
5. Eiropas un Ziemeļamerikas lauksaimniecības raksturojums.
Augkopības attīstības tendences, saimniekošanas veidu dažādība, augsekas nozīme. Lopkopības attīstības tendences, atšķirības starp dažādiem mājlopu turēšanas veidiem (ganības, turēšana kūtī), daži aspekti, kas saistīti ar intensīvu cūku un mājputnu ražošanu. (1h –lekcija, 1h - praktiskie darbi)
6. Austrālijas un Jaunzēlandes vieta pasaules lauksaimniecībā.
Lauksaimniecības struktūras raksturojums, lopkopības vieta lauksaimniecībā. Jaunākie sasniegumi lopkopībā. (1h –lekcija, 1h - praktiskie darbi)
7. Āzijas lauksaimniecības specifika.
Lauksaimniecības attīstības tendences, to saistība ar populācijas dinamiku, izmaiņām uzturā, patēriņa tendencēm un pārtikas nodrošinājumu. Galveno augkopības kultūru, lopkopības šķirņu raksturojums, ekonomisko rādītāju analīze. (1h –lekcija, 1h - praktiskie darbi)
8. Dienvidamerikas lauksaimniecības raksturojums.
Lauksaimniecības ar populācijas dinamiku, izmaiņām uzturā, patēriņa tendencēm un pārtikas nodrošinājumu. Galveno augkopības kultūru, lopkopības šķirņu raksturojums, ekonomisko rādītāju analīze. (1h –lekcija, 1h - praktiskie darbi)
9. Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība pasaulē.
Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības raksturs un tempi pasaulē, galvenie rādītāji (platība, ražošanas apjomi, tirgus lielums). Jaunākās bioloģiskās lauksaimniecības tendences pasaules reģionos. (2h –lekcija, 2h - praktiskie darbi)
10. Pasaules pieredze ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) izmantošanā lauksaimniecībā.
ĢMO izmantošana lauksaimniecībā – attīstības raksturs un tempi, galvenie rādītāji (platība, ražošanas apjomi, tirgus lielums) un galvenie spēlētāji. Jaunākās tendences ĢMO izmantošanā lauksaimniecībā. (2h –lekcija, 2h - praktiskie darbi)
11. Tehnoloģiju attīstība lauksaimniecībā, informācijas tehnoloģiju pielietojums, to ietekme uz lauksaimniecības attīstību.
Lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģiju klasifikācija, raksturojums, attīstības temps. Precīzās lauksaimniecības, jaunāko augkopības, jaunāko lopkopības tehnoloģiju, digitālo tehnoloģiju raksturojums un pielietošana praksē. (2h –lekcija, 2h - praktiskie darbi)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešams izstrādāt individuālo praktisko darbu par atsevišķu pasaules reģionu valstu līdzību un atšķirībām lauksaimniecībā, darbs jāprezentē praktiskajās nodarbībās. Jāpiedalās diskusijās un debatēs nodarbību laikā vērtējot pasaules lauksaimniecību globalizācijas un ilgtspējīgas attīstības kontekstā, bioloģisko lauksaimniecību, kā arī pasaules pieredzi ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) izmantošanā lauksaimniecībā un tehnoloģiju attīstību lauksaimniecībā. Noslēgumā tiek kārtots eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1)Studenti iepazīstas un studē literatūru par pasaules lauksamniecību.
2)Tiek patstāvīgi veidota prezentācija par atsevišķu pasaules reģionu lauksaimniecības aktualitātēm (līdz 12 slaidiem), kas prezentēta nodarbībās.

3)Tiek iegūta informācija un veidota sapratne par diskusiju tēmām praktiskajām nodarbībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējais vērtējums veidojas:40% patstāvīgā darba prezentācijas vērtējums par pasaules reģionu valstu līdzību un atšķirībām lauksaimniecībā; 20% novērtējums par studenta aktivitāti diskusijās un debatēs praktiskajās nodarbībās; 40% veido eksāmena vērtējums.

Obligātā literatūra

1. Drummond H.E., Goodwin J.W. (2011) Agricultural Economics. New York: Prentice Hall, 395 p. ISBN 978-0-13-607192-1
2. Marsden T. Agri-Food and Rural Development: Sustainable Place-Making. London: New York,NY: Bloomsbury Akademic, 2017. 187 lpp. ISBN: 978-0-85785-740-8
3. Simons L. (2015) Changing the Food Game. Market Transformation Strategies for Sustainable Agriculture. Sheffield: Greenleaf Publishing Limited, 248 p.

4. Southgate D., Graham D.H., Tweeten L. (2011) The World of Food Economy. New Your: John Wiley & Sons, Inc., 452 p. ISBN 978-0-470-5962-2

Papildliteratūra

1. CAB International (2006) Global Development of Organic Agriculture: Challanges and Prospects. Denmark: CABi Publishing, 376 p. ISBN 9781845930783
2. Chopra S., Meindl P. Supply Chain Management:Strategy, Planning, and Operation. Sixth edition. England: Pearson Education Limited, 2016. 528 lpp. ISBN: 10: 1-292-09356-0
3. FAO (1995) the State of Food and Agriculture. Rome: FAO, 301 p. ISBN 92-5-103700-0
4. Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health Organization (2010) FAO/WHO expert meeting on the application of nanotechnologies in the food and agriculture sectors: potential food safety implications: meeting report. Rome: FAO; Geneva: WHO, 109p.
5. Judrupa I. (2007) Eiropas valstu ekonomika. Rīga: RTU Izdevniecība, 332 lpp. ISBN 978-9984-32-434-0
6. Radžele-Šulce A., Krieviņa A., Siliņa L. (2012) Agrārā sfēra un tās galveno nozaru attīstība Latvijā. Jelgava: LLU Ekonomikas fakultāte, 204 lpp. ISBN 978-9934-8304-5-7
7. Roorda N. Fundamentals of Sustainable Development. Second edition. New York: Routledge, 2017.382 lpp. ISBN: 978-1-138-09265-5

8. The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank (2008) Agriculture and Development. Washington: Office of the Publisher, The World Bank, 233 p. ISBN 978-0-8213-7157-5

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agrotops: žurnāls katram zemniekam un lauku uzņēmējam. Rīga: AS „Lauku avīze”. ISSN 1407-5164
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem, krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: SIA Izdevniecība IKK. ISSN 1407-2505
3. Saimnieks LV: esi saimnieks savā zemē. Rīga: Saimnieks LV izdevniecība. ISSN 1691-1598
4. The World Bank Group - http://www.worldbank.org
5. Gen Edge News - http://www.gmo-compass.org
6. Global organic farming statics and news - http://www.organic-world.net
7. The Food and Agriculture Organization - http://www.fao.org/home/en/

8. Zemkopības ministrijas mājas lapa - http://www.zm.gov.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Agrārā un vides ekonomika”