Kursa kods Ekon2135

Kredītpunkti 4.50

Nodokļu uzskaite

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inguna Leibus

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2079, Vienkāršā grāmatvedība

Ekon2081, Finanses un kredīts

Aizstātais kurss

EkonB012 [GEKOB012] Nodokļu uzskaite

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par nodokļu veidiem, uzņēmuma kā nodokļu maksātāja pienākumiem, tiesībām un atbildību. Kursa laikā studenti apgūst nodokļu aprēķināšanu, deklarēšanu un maksāšanas kārtību, kā arī uzņēmuma un nodokļu administrācijas sadarbības kārtību: nodokļu maksātāju tiesības saņemt nodokļu atlaides un atvieglojumus, pagarināt nodokļu samaksas termiņu, apstrīdēt nodokļu administrācijas lēmumus, kā arī nodokļu administrācijas tiesības veikt nodokļu uzrēķinus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1) Zina un izprot nodokļu aprēķināšanas, maksāšanas un deklarēšanas kārtību un ar to saistītos terminus - patstāvīgais darbs, kontroldarbi
2) Zina un izprot nodokļu maksātāja pienākumus un tiesības - patstāvīgais darbs, kontroldarbi
3) Zināšanas par dažādiem nodokļu maksāšanas režīmiem - kontroldarbs ar aprēķiniem
4) Spēj veikt nodokļu aprēķinus un atbilstošo nodokļu deklarāciju sagatavošanu - kontroldarbs ar aprēķiniem, patstāvīgais darbs, prezentācija
5) Prot patstāvīgi pielietot nodokļu uzskaiti reglamentējošo tiesisko bāzi - patstāvīgais darbs, prezentācija
6) Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - patstāvīgais darbs, prezentācija
7) Spēj atlasīt informāciju, prezentēt un argumentēt veiktos aprēķinus, izteiktos priekšlikumus - patstāvīgais darbs, prezentācija
8) Prot pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, sasaistīt teoriju ar praksi - praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, kontroldarbi, prezentācija
9) Prot veikt dažādu nodokļu aprēķinus, piemērot dažāda veida nodokļu atlaides un atvieglojumus - praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, kontroldarbi, prezentācija
10) Pārzina atvieglotos nodokļu režīmus uzņēmējdarbībā - praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, kontroldarbi, prezentācija

11) Māk prognozēt nodokļu maksājumus jaunizveidotam uzņēmumam - praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, kontroldarbi, prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1) Nodokļu uzskaites tiesību akti un to piemērošanas kārtība. LR likumi un to grozījumi. MK noteikumi un to grozījumi. Tiesību aktu grozījumu anotācijas. VID metodiskie materiāli. VID uzziņas, to pieprasīšana un lietošana. VID mājaslapā pieejamās datu bāzes un to izmantošana. Tiesu prakse nodokļu jautājumos. Nodokļu konsultācijas (2 lekcijas, 1 praktiskais darbs)
2) Uzņēmuma kā nodokļu maksātāja pienākumi. Reģistrēšanās kārtība Valsts ieņēmumu dienestā. Struktūrvienību reģistrēšana. Izmaiņas nodokļu maksātāja datos. Nodokļu aprēķināšanas, maksāšanas un deklarēšanas vispārējā kārtība. Taksācijas periods. Stingrās uzskaites dokumentu lietošanas kārtība. Darījumu kvīšu lietošanas kārtība. Skaidras naudas darījumu deklarēšana (2 lekcijas, 1 praktiskais darbs)
3) Uzņēmuma kā nodokļu maksātāja tiesības un atbildība. Elektroniskās deklarēšanas sistēma. Nodokļu samaksas termiņi un to pagarināšana. Nodokļu deklarāciju labošana. Nodokļu aprēķinu precizēšana. Pārmaksāto nodokļu summu atgūšana. VID pārbaužu veidi. Tematiskās pārbaudes. Nodokļu auditi. Nodokļu parādi un uzrēķini. VID lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība. Atbildība par nodokļu pārkāpumiem (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
4) Darba samaksas nodokļu uzskaite. Darba ņēmēju kustības uzskaite. Algas nodokļa aprēķināšana un uzskaite. Neapliekamais ienākums un nodokļa atvieglojumi. Algas nodokļa atvieglojumu aprēķināšana un uzskaite. Algas nodokļu grāmatiņas un to lietošanas kārtība. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu aprēķināšana. Darba ņēmēja un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Ar darba samaksu saistītie nodokļu un informatīvie pārskati. Darba samaksai pielīdzinātie ienākumi. Darba samaksa komercsabiedrību valdes locekļiem. Ienākumam pielīdzinātie aizdevumi. Sezonas laukstrādnieka ienākuma nodoklis (1 lekcija, 3 praktiskie darbi)
5) Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu aprēķināšana un uzskaite. Obligāti sociāli apdrošināmās personas un to apdrošināšanas kārtība. Ziņojumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām (1 lekcija, 3 praktiskie darbi, 1. kontroldarbs)
6) Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšana no izmaksām fiziskajām personām. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa objekts, likmes un to piemērošanas kārtība. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana un nodokļa pārskati. Attaisnoto izdevumu normas un to piemērošana. Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekami ienākumi un to uzskaite (1 lekcija, 2 praktiskie darbi)
7) Mikrouzņēmumu nodokļa uzskaite. Mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība. Mikrouzņēmumu nodokļa likmes. Ierobežojumi mikrouzņēmumiem. Mikrouzņēmumu nodokļa deklarēšana. Mikrouzņēmumu nodokļa sadales kārtība. Valsts sociālā apdrošināšana mikrouzņēmumos (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
8) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN) aprēķināšanas un maksāšanas kārtība. Nodokļa objekts un apmērs. Nodokļa maksātāji. Nodokļa maksāšanas kārtība. Atbrīvojumi no nodokļa. Patapinātu un nomātu vieglo pasažieru automašīnu lietošanas, uzskaites kārtība un nodokļa aprēķināšana (1 lekcija, 2 praktiskie darbi, 2. kontroldarbs)
9) Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) uzskaite. Reģistrēšanās par PVN maksātāju. Iespēja nereģistrēties par PVN maksātāju. Ar PVN apliekamo un neapliekamo darījumu uzskaite. Darījuma vieta un brīdis. Atšķirīgu PVN likmju piemērošana. Atbrīvojumi no nodokļa. PVN rēķins. PVN priekšnodokļa uzskaite. Ierobežojumi priekšnodoklim. Priekšnodokļa korekcija zaudētiem parādiem. PVN aprēķināšana un uzskaite. Tiesības atskaitīt priekšnodokli par iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un importētajām precēm pirms personas reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā. PVN piemērošana darījumiem ar ES dalībvalstu uzņēmumiem, importa un eksporta darījumiem. Īpašā PVN piemērošanas kārtība. Īpašs nodokļa piemērošanas režīms. Apgrieztā nodokļa maksāšana. PVN deklarēšana. PVN pārmaksu atgūšanas kārtība. Kases principa izmantošana. Izslēgšana no PVN reģistra. PVN kompensācija lauksaimniecības uzņēmumiem (1 lekcija, 5 praktiskie darbi)
10) Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība. Nodokļa objekts un apmērs. Nodokļa maksāšanas kārtība. Atbrīvojumi no nodokļa. Uzņēmuma pienākumi (1 lekcija)
11) Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība. Nodokļa objekts un apmērs. Nodokļa maksāšanas kārtība. Atbrīvojumi no nodokļa un to izmantošanas iespējas (1 lekcija)
12) Akcīzes nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība. Nodokļa objekts un apmērs. Nodokļa maksāšanas kārtība. Atbrīvojumi no nodokļa. Nodokļa samazinājums lauksaimniecības uzņēmumiem (1 lekcija)
13) Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) uzskaite. Nodokļa bāzes aprēķināšana. Nodoklis par aprēķinātajām dividendēm. Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumi un atlaides. Nodokļa atvieglojumi lauksaimniecības uzņēmumiem. Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarēšana. Transferta cenu aprēķināšanas nepieciešamība un kārtība (1 lekcija, 3 praktiskie darbi, 3. kontroldarbs – 2 stundas)
14) Nodokļu atspoguļošana gada pārskatā. Informācija bilancē, peļņas vai zaudējumu aprēķinā, naudas plūsmā un gada pārskata pielikumā (1 lekcija).
15) Nodokļu maksājumu plānošana jaunam uzņēmumam (patstāvīgo darbu prezentēšana 6 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā students saņem ieskaiti ar atzīmi, kas ir akumulējošs studiju rezultātu vērtējums (100%).
1. kontroldarbs Darba samaksas nodokļu un pašnodarbinātas personas VSAOI aprēķināšana un uzskaite (20%)
2. kontroldarbs Uzņēmuma kā nodokļu maksātāja pienākumi, tiesības un atbildība. IIN un mikrouzņēmumu nodokļa aprēķināšana un uzskaite (20%).
3. kontroldarbs Pievienotās vērtības nodokļa, uzņēmumu ienākuma nodokļa un pārējo nodokļu aprēķināšana un uzskaite (20%)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa laikā jāizstrādā visi uzdotie patstāvīgie darbi – nodokļu aprēķinu un deklarāciju sagatavošana (10%), prezentācijas sagatavošana (30%)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt izpildītiem visiem darbiem. Katrs darbs tiek vērtēts ar atzīmi. Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo darbu, kontroldarbu un prezentācijas vērtējuma, 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1) Jurušs M. Nodokļi. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. 176 lpp.
2) Leibus I. Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 173 lpp.
3) Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 148 lpp.
4) Finanšu grāmatvedība. Mācību grāmata. I.Leibus, I.Pētersone, A.Jesemčika, I.Leibus, A.Svarinska, R.Grigorjeva. Rīga, 2020. 319 lpp.

Papildliteratūra

1) Ketners K., Lukašina O. Nodokļi ES un Latvijā. Rīga: Merkūrijs Lat, 2008. 237 lpp.
2) Ketners K., Pētersone M. Eiropas Savienības nodokļu politika. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2014. 208 lpp.
3) Ketners K. Nodokļi un nodokļu plānošanas principi. Rīga: Tehnoinform Latvia, 2018. 321 lpp.
4) Kodoliņa-Miglāne I. Nodokļi Latvijā 2007. Rīga: Turība, 2007. 109 lpp.
5) Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2010. 568 lpp.
6) Leibus I. Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 260 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1) Bilance. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709.
2) Bilances Juridiskie Padomi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests
3) Grāmatvedība un Ekonomika Rīga: SIA Grand. ISSN 1691-1172.
4) iFinanses.lv Rīga: Izdevniecība iŽurnāli, 2013 Elektronisks žurnāls. Pieejams: http://www.iFinanses.lv
5) LR likumi un MK noteikumi: Latvijas Vēstnesis. Pieejams: http://www.likumi.lv
6) plz.lv Rīga : Lietišķās informācijas dienests, Elektronisks žurnāls. Pieejams: http://www.plz.lv
7) Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapa. Pieejams: http://www.vid.gov.lv
8) Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. Pieejams: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/ documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2018/report.pdf

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss (B2) profesionālā bakalaura studiju programmai "Komercdarbība un uzņēmuma vadība"