Kursa kods Ekon2130

Kredītpunkti 3

Ekonomikas teorija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.05.2020

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Linda Griņēviča

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis: dot zināšanas par tirgus ekonomikas zinātniskiem un praktiskiem pamatprincipiem, likumsakarībām mikroekonomikas un makroekonomikas līmenī, veicinot to praktiskās pielietošanas iespējas.
Studiju kurss dod iespēju studentiem apgūt teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās likumsakarības, gan mikroekonomikas, gan makroekonomikas līmenī. Apzināties to praktiskās pielietošanas iespējas. Izprast makroekonomiskās sakarības un tendences Latvijas ekonomikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – pārzina galvenās tirgus likumsakarības un pamatprincipus mikroekonomikas un makroekonomikas līmenī – lekcijas, praktiskie darbi, 1. un 2. kontroldarbs
Prasmes – pamatojoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām veikt praktisku mikroekonomikas un makroekonomikas pamatproblēmu analīzi; modelēt tirgus līdzsvara izmaiņas, analizēt patērētāja un ražotāja tirgus uzvedības motivāciju, prognozēt tirgus mehānisma darbību atkarībā no konkurences pakāpes tirgū – praktiskie darbi, 1. un 2. kontroldarbs.

Kompetences – spēja pamatojoties uz teorētiskām zināšanām un likumsakarībām patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju, patstāvīgi analizēt un risināt problēmas, pieņemt argumentētus lēmumus; uzklausīt un apspriest praktiskus risinājumus, izstrādāt priekšlikumus atbilstoši ekonomiskajai situācijai. Mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ekonomikas jēdziens. (Lekcija – 1h)
2 Pieprasījums un piedāvājums. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
3 Pieprasījuma un piedāvājuma elastība. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
4 Patērētāju rīcība tirgū. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
5 Ražošana, ražošanas izmaksas. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 2h)
6 Tirgus konkurences formas, to pazīmes. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
7 Ražošanas faktoru (resursu) tirgus. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h) 1.kontroldarbs – Tirgus pieprasījuma, piedāvājuma un ražošanas izmaksu analīze. (Praktiskais darbs – 1h)
8 Makroekonomikas pamatrādītāji. Cenu indeksi (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
9 Kopējais pieprasījums un piedāvājums. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h).
10 Ekonomikas attīstības cikliskais raksturs (Lekcija – 1h)
11 Nodarbinātība un bezdarbs. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
12 Inflācija. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
13 Nauda un banku sistēma. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)
14 Fiskālā un monetārā politika. (Lekcija – 1h)
15 Valsts budžets un nodokļu politika. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h)

16 Starptautiskie ekonomiskie sakari. (Lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h) 2.kontroldarbs – Galveno makroekonomisko rādītāju aprēķins un analīze. (Praktiskais darbs – 1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā jābūt uzrakstītiem diviem kontroldarbiem un atbildētiem mājas darbiem. Noslēgumā paredzēts eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. Par Patērētāju motivāciju tirgū – jāatrod trīs piemēri par to, kā uzņēmumi cenšas panākt, lai patērētāji nopirktu vairāk, nekā viņiem tas ir nepieciešams. Mājas darbu atbild mutiski praktisko darbu laikā, tam paredzētajā laikā.

2. mājas darbs. Jāiegūst, jāapkopo, jāatspoguļo un jāizanalizē statistikas dati, par kādu aktuālu makroekonomikas problēmu vai nozari. Darbs jāizstrādā un jāaizstāv Power Point versijā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentiem, kuri ieguvuši 70% no kopējā vērtējuma, iespēja saņemt akumulējošo eksāmenu. Akumulējošā eksāmena vērtējums veidojas no semestra laikā nokārtoto kontroldarbu un mājas darbu vērtējumiem. Akumulējošo eksāmenu nevar saņemt, pārrakstot kontroldarbus.
Visi studējošie, kas nav ieguvuši akumulējošo eksāmenu, kārto rakstisko eksāmenu. Visiem kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika, LiepU, 2015.269 lpp.;

2. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2015, 244 lpp.

Papildliteratūra

1.Šenfelde M. Makroekonomika. 5. izd. Rīga: RTU, 2014. 245 lpp.;
2. Rakesh V Vohra. Prices and Quantities: fundamentals of microeconomics. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. 207 p.;

3. Williamson D. Stephen. Macroeconomics, 6th edition, published by Pearson Education 2018. 731p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Makroekonomika www.makroekonomika.lv
2. Centrālā statistikas pārvalde www.csb.gov.lv
3. EUROSTAT www.eurostat.com

4. DOING BUSINESS Measuring Business Regulations www.doingbusiness.org

Piezīmes

Vispārizglītojošais kurss PTF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Pārtikas produktu tehnoloģija”. Obligāts studiju kurss profesionālajai studiju programmai ”Lauksaimniecība” pilna un nepilna laika studentiem.

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Pārtikas kvalitāte un inovācijas".