Kursa kods Ekon2128

Kredītpunkti 3

Komercdarbības globalizācija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gunta Grīnberga-Zālīte

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1024, Mikroekonomika

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek iegūtas zināšanas par komercdarbības attīstības iespējām un riskiem ekonomikas globalizācijas apstākļos. Kursa ietvaros studenti izzina globalizācijas procesa būtību, cēloņus, evolūciju un jaunākās tā transformācijas dimensijas, pētot ģeopolitisko, tehnoloģiju attīstības, ekonomikas liberalizācijas, kā arī sociālo un klimata pārmaiņu ietekmi uz dažādas specifikas uzņēmumu attīstību. Studenti gūst izpratni par makroekonomiskās nestabilitātes cēloņiem, kā arī par valstu ģeopolitisko interešu, dažādu starptautisko organizāciju un uzņēmumu lomu globālās ekonomikas procesos. Kursa noslēgumā studenti izprot starptautiska biznesa pamatfunkcijas, to savstarpējo mijiedarbību, kā arī spēj kritiski izvērtēt dažādu sadarbības iespēju ieguvumus un riskus uzņēmuma darbībai ārvalstu tirgos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
Teorētiskas zināšans par globalizācijas fenomena būtību un komercdarbības globalizācijas procesa virzītājspēku cēloņiem, to ietekmes likumsakarībām.
Izpratne par starptautiska biznesa pamatfunkcijām, to savstarpējo mijiedarbību. Zināšanas par valstu globālās konkurētspējas rādītājiem, informācijas avotiem, kas ir nozīmīgi un praktiski izmantojami ar starptautisko komercdarbību saistīto jautājumu izpētei. Zināšanas tiek vērtētas rakstiskā kontroldarbā.
Prasmes
Prasme dažādās uzņēmējdarbības nozarēs identificēt un analizēt komercdarbības globalizācijas virzītājspēkus. Spēja argumentēti izskaidrot starptautiskas komercdarbības problēmsituāciju cēloņus, atpazīt uzņēmumu pieļautās kļūdas, kā arī noteikt to starptautiskās komercdarbības veiksmes un neveiksmes faktorus. Prasmes tiek vērtētas grupu darbos un patstāvīgā pētījuma sagatavošanā.
Kompetences

Izmantojot teorētiskās zināšanas un praktiski pielietojot kvalitatīvu un kvantitatīvu datu analīzi, spēj kritiski izvērtēt produkta eksportspēju, pamatojot mērķa tirgus pievilcību. Balstoties uz daudzveidīgas informācijas avotiem, spēj patstāvīgi izvērtēt priekšnosacījumus darbības uzsākšanai jaunā tirgū, apkopojot potenciālos riskus un iespējas dažādu sadarbības modeļu izmantošanai ar ārvalstu partneriem. Kompetences tiek vērtētas noslēguma pētījuma izstrādē un tā rezultātu prezentēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Globalizācijas jēdziens un teorētiskais ietvars. (2 lekcijas)
2. Zinātniski tehnoloģiskā progresa izraisītā ekonomikas teorijas pamatpostulātu un sabiedrības vērtību transformācija. (2 lekcijas, 1 praktiskais darbs)
3. Globalizācijas procesa dalībnieki. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
4. Valstu ārējās tirdzniecības vēsturiskā attīstība. (2 lekcijas)
5. Starptautiska biznesa pamatfunkciju raksturojums un savstarpējā mijiedarbība. (1 lekcija, 2 praktiskie darbi)
6. Priekšnoteikumi eksportēšanas uzsākšanai. (1 lekcija, 2 praktiskie darbi)
7. Licences, autortiesību un intelektuālā kapitāla jēdzieni un juridiskie aspekti. (2 lekcijas, 2 praktiskie darbi)
8. Starptautisku uzņēmumu vertikālas un horizontālas sadarbības iespējas. (1 lekcija, 2 praktiskie darbi)
9. Korporatīvās pārvaldības jēdziens un būtība starptautiskā komercdarbībā. (1 lekcija, 1 praktiskais darbs)
10. Starptautisko finanšu un tirdzniecības organizāciju loma pasaules ekonomikas globalizācijas procesos. (1 lekcija, 2 praktiskie darbi)
11. Antiglobalizācijas kustība, tās iemesli, mērķi, līdzekļi, dalībnieki, sekas. (1 lekcija, 1 praktiskie darbi)

12. Valsts atbalsts ārējās tirdzniecības veicināšanai. (1 lekcija, 2 praktiskie darbi)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtots kontroldarbs par kursa teorētiskajiem jautājumiem; pozitīvs vērtējums par dalību grupu darbā; pozitīvs vērtējums par patstāvīgo darbu starprezultātu prezentēšanu; pozitīvs vērtējums par noslēguma pētījuma prezentēšanu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Konkrētu uzņēmumu produktu eksportspējas izvērtēšana un tās veicināšanas pasākumu izstrāde. Starptautiskai komercdarbībai saistošu informācijas avotu izpēte, datu analīze un interpretēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursā tiek vērtētas četras aktivitātes: rakstisks kontroldarbs (20%); dalība praktiskos grupu darbos (10%); starprezultātu prezentēšana (20%); individuāls darbs ar informācijas analīzi un tā prezentēšana auditorijai (50%).

Obligātā literatūra

1. Hill C.W.L., Udayasankar K., Wee.C.H. Global Business Today. McGraw Hill-Education, 2014, 544p.
2. Rugman A.M., Collinson S. International Business. Harlow, England; New York: Prentice Hall Financial Times, 2009, 716p.

3. Šmits E., Koens Dž. Jaunais digitālais laikmets: kā nākotnē mainīsies mūsu dzīve, valstis un bizness. Rīga : Zvaigzne ABC, 2017, 399 lpp.

Papildliteratūra

1. Bakari M. The Dilemma of Sustainability in the Age of Globalization. Lanham: Lexington Books, 2017, 225p.
2. Business in a Changing Society: Festschrift for Peter Brabeck-Letmathe / edited by Andreas Koopmann. Zurich, Neue Zürcher Zeitung, 2014, 295p.
3. Larcker D., Tayan B. Corporate Governance Matters. 2nd Edition, Pearson Education, 2016, 441p.

4. Pauli G. Zilā ekonomika 3.0: zinātnes, inovāciju un uzņēmējdarbības apvienojums rada jaunu biznesa modeli, kas pārveido sabiedrību. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018, 319 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
2. Kapitāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505

3. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Pieejams: www.liaa.gov.lv

Piezīmes

ESAF profesionālā bakalaura studiju programma ”Komercdarbība un uzņēmumu vadība”.