Kursa kods Ekon2126

Kredītpunkti 4.50

Grāmatvedība un investīcijas

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums25.01.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inguna Leibus

Dr. oec.

Aizstātais kurss

EkonB009 [GEKOB009] Grāmatvedība un investīcijas

Kursa anotācija

Studenti apgūst grāmatvedības pamatus, uzņēmuma finanšu grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un nodokļu uzskaiti, iepazīstas ar grāmatvedības pamatprincipiem, uzņēmuma līdzekļiem un to avotiem, uzskaites objektiem, līdzekļu novērtēšanas metodēm, kā arī ar ieņēmumu un izdevumu atspoguļošanu vienkāršā ieraksta sistēmā. Studenti iegūst padziļinātu izpratni par lauksaimniecības un lauku attīstībai pieejamiem valsts un ES atbalsta veidiem un finansējuma nosacījumiem Latvijā, kā arī praktiski iepazīstas ar investīciju atbalsta pasākumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1) Zina un izprot grāmatvedības uzskaites un nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas kārtību un ar to saistītos terminus - patstāvīgais darbs, kontroldarbi
2) Zina un izprot uzņēmuma grāmatvedības nepieciešamību, nodokļu maksātāja pienākumus un tiesības - patstāvīgais darbs, kontroldarbi
3) Zina un izprot investīciju veidus un to lomu lauksaimniecībā un lauku attīstībā - praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, kontroldarbi, prezentācija
4) Prot pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, sasaistīt teoriju ar praksi - praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, kontroldarbi, prezentācija
5) Prot patstāvīgi sagatavot neliela lauksaimniecības uzņēmuma bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmu - praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, kontroldarbi
6) Prot veikt dažādu nodokļu aprēķinus - praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, kontroldarbi
7) Pārzina atvieglotos nodokļu režīmus lauksaimniecībā - praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, kontroldarbi
8) Pārzina investīciju veidus un to avotus lauksaimniecības un lauku attīstībai - praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, prezentācija.
9) Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - patstāvīgais darbs, prezentācija

10) Spēj atlasīt informāciju, prezentēt un argumentēt izteiktos priekšlikumus - patstāvīgais darbs, prezentācija

Kursa saturs(kalendārs)

I daļa Grāmatvedība
1. Grāmatvedība, tās nozīme un prasības. Grāmatvedības būtība, uzdevumi. Grāmatvedības datu izmantotāji. Grāmatvedību regulējošie likumi un to pamatprasības. Grāmatvedības darba organizācija uzņēmumā. Grāmatvedības uzskaites objekti. Finanšu grāmatvedības priekšmets. Vadības grāmatvedības priekšmets. Saimniecisko operāciju reģistrēšana. Dokumenta jēdziens un nozīme grāmatvedībā. (1 lekcija, 2 praktiskie darbi)
2. Grāmatvedības bilance un tās uzbūve. Bilances jēdziens. Bilances uzbūve. Bilances posteņu izmaiņas (2 lekcija, 4 praktiskie darbi)
3. Grāmatvedības konti un to vispārējā uzbūve. Kontu jēdziens un to vispārējā uzbūve. Bilances kontu uzbūve. Operāciju kontu uzbūve. Peļņas vai zaudējumu konta uzbūve. Sintētiskie un analītiskie konti. Saimniecisko operāciju grāmatošana divkāršā ieraksta sistēmā, kontu korespondence. Kontu plāns un tā sastādīšana (1 lekcija, 2 praktiskie darbi)
4. Darba samaksas uzskaite. Nodokļi no darba samaksas. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. (1 lekcija, 2 praktiskie darbi)
5. Naudas līdzekļu uzskaite. Naudas plūsmas pārskats. Prasību un saistību uzskaite (1 lekcija, 1 praktiskais darbs, 1 stunda - kontroldarbs)
6. Krājumu uzskaite. Krājumu sastāvs un par tiem nepieciešamā informācija. Pirkto krājumu uzskaite. Pašražotās produkcijas uzskaite. Mājdzīvnieku uzskaites organizācija Krājumu novērtēšanas metodes (vidējā svērtā, FIFO, zemākā tirgus cena). Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. Ilgtermiņa ieguldījumu būtība, sastāvs un prasības uzskaitei. Pamatlīdzekļu un to izveidošanas uzskaite. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana un uzskaite. (1 lekcija, 2 praktiskie darbi)
7. Pašu kapitāla uzskaite. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite. Peļņas vai zaudējumu aprēķināšana. Finanšu pārskata saturs, sastādīšana, apstiprināšana un iesniegšana. (1 lekcija, 2 praktiskie darbi)
8. LR nodokļu un nodevu sistēma. Pievienotās vērtības nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis. Nekustamā īpašuma nodoklis. Pārējie nodokļi. Nodokļu atvieglojumi lauksaimniecībā. (1 lekcija, 3 praktiskie darbi)
9. Vienkāršā ieraksta grāmatvedību reglamentējošie likumi un normatīvie dokumenti. Sintētiskās un analītiskās uzskaite vienkāršā ieraksta grāmatvedībā. Gada ienākumu deklarēšana. Pašnodarbinātas personas VSAOI (1 lekcija, 2 praktiskie darbi, 1 stunda - kontroldarbs)
II daļa Investīcijas
10. Ekonomiskie nosacījumi atbalstam lauksaimniecībā. Lauksaimniecības atbalsta veidošanās vēsturiskie aspekti. Valsts atbalsta maksājumi, to normatīvais regulējums un vēsturiskā attīstība. Atbalsta nozīme uzņēmumu finanšu stabilizācijā un investīcijām (1 lekcija).
11. Atbalsta finansējuma avoti un līdzfinansējuma likmes. Eiropas Savienības tiešo maksājumu sistēma un normatīvais regulējums: maksājumi par platībām un to saņemšanas nosacījumi; maksājumi par lopiem un to saņemšanas nosacījumi; citi (1 lekcija, 2 praktiskie darbi).
12. Lauksaimniecības preču tirgus regulēšana un atbalsta pasākumi (1 lekcija, 2 praktiskie darbi).
13. Kreditēšanas pieejamības veicināšanas atbalsta pasākumi (1 lekcija, 2 praktiskie darbi).
14. Eiropas Savienības lauku attīstībai paredzētie atbalsta maksājumi, to normatīvais regulējums un saņemšanas nosacījumi: konkurētspējas veicināšanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā; vides un lauku ainavas atbalstam; nelauksaimnieciskās darbības veicināšanai laukos u.c. (1 lekcija, 2 prezentācijas).
15. Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas reformas un to raksturojums (1 lekcija, 2 prezentācijas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā jākārto eksāmens par kursā apgūtajām tēmām. Studenti var saņemt akumulējošo vērtējumu, ja vidējais vērtējums ir vismaz 6 balles (akumulējošo vērtējumu veido kontroldarbu (2 x 30%), patstāvīgā darba (10%) un prezentācijas (30%) vērtējums).
1) kontroldarbs: Grāmatvedības uzskaites objekti, grāmatvedības bilance. Darba samaksas aprēķināšana.
2) kontroldarbs: Pamatlīdzekļu un krājumu uzskaite. Peļņas vai zaudējumu un pievienotās vērtības nodokļa aprēķins.
3) patstāvīgais darbs - Naudas plūsmas plānošana

4) prezentācija - LR un ES atbalsta maksājumi lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1) patstāvīgais darbs – studentam jāsaplāno naudas plūsmu jaunam lauksaimniecības uzņēmumam. Naudas plūsma jāplāno Excel tabulas veidā kalendārajam gadam kopā un sadalījumā pa mēnešiem. Darbu iesniegšana e-studijās.

2) prezentācija – studentam jāizvēlas vienu no LR vai ES atbalsta pasākumiem lauksaimniecībai vai lauku attīstībai, jāizpēta tā mērķis un nosacījumi, kā arī jāizvērtē, cik aktīvi lauksaimnieki to izmanto pēdējo 3 - 4 gadu laikā, un jāsagatavo 5-7 minūšu prezentācija, piem., izmantojot PowerPoint.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt izpildītiem visiem darbiem. Katrs darbs tiek vērtēts ar atzīmi. Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo darbu, kontroldarbu un eksāmena vērtējuma, 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1) Benze J. Finanšu grāmatvedība. Rīga, 1998. 322 lpp.
2) Berkeley H. An Introduction to Economics. Concepts for Students of Agriculture and the Rural Sector. 4th Edition. Cabi, 2014. 256 p.
3) Leibus I. Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 173 lpp.
4) Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 147 lpp.
5) Grāmatvedības pamati uzņēmumos. I.Leibus , R.Grigorjeva , A.Jesemčika , A. Svarinska. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
6) Finanšu grāmatvedība. I.Leibus, I.Pētersone, A.Jesemčika, A.Svarinska, R.Grigorjeva. SIA Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 2020. 318 lpp.
7) Pilvere I., Upīte I., Tetere V. Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā attīstībā: zinātniska monogrāfija. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Jelgava, 2012. 191 lpp.

Papildliteratūra

1) Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2012. 296 lpp.
2) Andžāne V. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. Rīga: LU, 2001.
3) Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009.
4) Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. J.Bojarenko, A.Tjurina, M.Ķuda, I.Pokromoviča, I.Jespere. II daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009.
5) Brūna I., Kaire L. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite. Rīga: LU, 2002.
6) Grebenko M. Darba likums un grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018.
7) Krogzeme H. Nodokļu un finanšu grāmatvedības pamati. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011. 392 lpp.
8) Ludboržs A. Pamatlīdzekļu uzskaite. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 255 lpp.
9) Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 288 lpp.
10) Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 287 lpp.
11) Matule I. Grāmatvedības organizācijas dokumenti – izstrādāšanas rokasgrāmata. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709
2.AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3.Grāmatvedība un Ekonomika. Rīga: SIA Grand. ISSN 1691-1172.
4.iFinanses.lv Rīga: Izdevniecība iŽurnāli, Elektronisks žurnāls.
5.plz.lv Rīga: Lietišķās informācijas dienests. Elektronisks žurnāls.
6.Latvijas Ekonomists, žurnāls. ISSN 1025-8922.
7.Eiropas Savienības Padome. Kopējā lauksaimniecības politika. Pieejams: https://www.consilium.europa.eu/lv/policies/cap-future-2020/
8.Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūta mājaslapa. Pieejams: https://lvaei.lv/
9.Lauku atbalsta dienesta mājaslapa. Pieejams: http://www.lad.gov.lv
10. LR likumi un MK noteikumi. Pieejams: http://www.likumi.lv
11.Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapa. Pieejams: http:/www.vid.gov.lv

12.Zemkopības ministrijas mājaslapa. Pieejams: http://www.zm.gov.lv

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”