Kursa kods Ekon2121

Kredītpunkti 4.50

Makroekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareMakroekonomika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Linda Griņēviča

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1024, Mikroekonomika

Ekon2029, Starptautiskie ekonomiskie sakari

Ekon2122, Statistika

Aizstātais kurss

EkonB003 [GEKOB003] Makroekonomika

Kursa anotācija

Studiju kurss sekmē studentu izpratni par ekonomisko procesu norisi tautsaimniecībā un attīsta prasmes pieejamo atziņu praktiskā izmantošanā tautsaimniecības norišu konstruktīvai analīzei un pētniecībai. Studiju kursā tiek iegūtas zināšanas par ekonomiskās augsmes, konjunktūras un tautsaimnieciskām aktivitātēm un atbilstošo valsts īstenoto politiku un rīcības novērtējumu kopēju makroekonomisku mērķu un tautsaimniecības līdzsvarotas attīstības sasniegšanā. Studiju kursa ietvaros studenti veic makroekonomikas pamatproblēmu analīzi un izdara patstāvīgus secinājumus par Latvijas ekonomiskās izaugsmes un attīstības iespējām, pamatojoties uz iegūtām zināšanām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
1. Izpratne par makroekonomikas nozīmi, mērķi, uzdevumiem un makroekonomisko plūsmu modeli gan slēgtā, gan atvērtā ekonomikā - praktiskie darbi, situāciju modelēšana;
2. Zināšanas par makroekonomikas pamatrādītājiem, ekonomikas ciklisko attīstību, kopējo pieprasījumu, piedāvājumu, makroekonomisko līdzsvaru, inflāciju un bezdarbu – 1.kontroldarbs;
3. Zināšanas par naudas tirgu, banku darbību naudas tirgū, monetāro politiku, fiskālo politiku un valsts budžeta sistēmu – 2. kontroldarbs, mācību ekskursija;
4. Zināšanas par starptautiskām ekonomiskām attiecībām – diskusijas.
PRASMES:
1. Prot izmantot ekonomiskos modeļus situāciju analīzē - praktiskie darbi;
2. Spēj patstāvīgi veikt galveno makroekonomikas pamatrādītāju analīzi - 3. kontroldarbs;
3. Izprot mājsaimniecību patēriņa izdevumu struktūru - mājas darbs;
4. Spēj analizēt un izvērtēt makroekonomiskās nestabilitātes cēloņus - 1. kontroldarbs;
5. Spēj patstāvīgi iegūt, sistematizēt, apkopot un interpretēt statistikas datus, kā arī radoši strādāt un risināt problēmsituācijas - praktiskie darbi, prezentācijas.
KOMPETENCES:
1. Pamatojoties uz iegūtajām zināšanām un prasmēm, spēj analizēt un izvērtēt valstī notiekošos ekonomiskos procesus, valdības makroekonomiskās politikas īstenošanu, atklāt problēmas un sniegt iespējamos risinājumus – eksāmens;

2. Pamatojoties uz iegūtajām zināšanām un prasmēm, prot izvērtēt konkrētas tautsaimniecības nozares esošo situāciju un attīstības iespējas – portfolio, prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Starpprodukts, galaprodukts. Pievienotās vērtības metode. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
2. IKP struktūra Latvijā un nacionālo kontu aprēķināšana. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
3. Ekonomiskā izaugsme. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
4. 1.kontroldarbs (1 h praktiskais darbs)
5. Ekonomikas cikliskā attīstība. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
6. Kopējais pieprasījums un piedāvājums. Īslaicīgs un ilglaicīgs līdzsvars. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
7. Nelīdzsvarotība: bezdarbs un inflācija. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
8. 2.kontroldarbs (1 h praktiskais darbs)
9. Patēriņš, ietaupījumi un investīcijas. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
10. Mājsaimniecības budžeta analīze Latvijā. (2 h praktiskie darbi)
11. Nauda. Bankas. Naudas agregāti. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
12. Budžeta analīze – ieņēmumi, izdevumi. Ārējais parāds. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
13. Fiskālā politika un monetārā politika. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
14. Mācību ekskursija (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)
15. 3.kontroldarbs (1 h praktiskais darbs)
16. Starptautiskā tirdzniecība. Maksājumu bilance. Eksports, imports, tā dinamika Latvijā. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)

17. Patstāvīgā darba – konkrētas tautsaimiecības nozares PORTFOLIO prezentācija. (3 h praktiskie darbi)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• 3.kontroldarbi,
• mājas darbs,
• patstāvīgais darbs - Portfolio, prezentācija,

• rakstisks eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbs – pētījums par savas mājsaimniecības patēriņa izdevumu struktūru. Iesniegšana noteiktajā laikā.
Portfolio, prezentācija – pētījums par konkrētas tautsaimniecības nozares esošo situāciju un attīstības iespējām Latvijā. Iesniegšana un prezentēšana tikai noteiktajā laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu veido:
• 1.kontroldarbs – 10 punkti;
• 2.kontroldarbs – 10 punkti;
• 3.kontroldarbs – 10 punkti;
• Mājas darbs – 10 punkti;
• Portfolio – 20 punkti;
• Eksāmens – 40 punkti.

10 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Šenfelde M. Makroekonomika, 4. izd. Rīga: RTU, 2012. 244 lpp.
2. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. Liepāja: LiePA, 2015. 269 lpp.

3. Stephen D.Williamson. Macroeconomics: 6th Gobal Edition. United Kingdom: Pearson Education Limited, 2018. 731 p.

Papildliteratūra

1. Olney M. L. Macroeconomics as a Second Language. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2011. 334 p.
2. Bikse V. Ekonomika un bankas. Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju Mācību centrs, 2009. 224 lpp.
3. Ekonomiskā krīze Latvijā: “veiksmes stāsta” pēcgarša / S.Kruka redakcijā. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. 225 lpp.
4. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010. 192 lpp.
5. Liepiņš A. Analītiskā makroekonomika / 2., papild. izd.. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2007.54 lpp.
6. Gods U. Makroekonomika / 2., papild. izd. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 360 lpp.
7. Lībermanis G. Makroekonomika. - Rīga: Kamene, 2006. 445 lpp.
8. Latvijas ekonomikas konkurētspēja un investīciju nozīme tā veicināšanā: Monogrāfija. E. Dubras red. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 168 lpp.
9. Medvedevs R. Latvijas globalizācija un kopsavilkuma plāns: Pasaules ekonomikas globalizācija un tās ietekme uz Latvijas ekonomiku. Rīga, 2009. 127 lpp.
10. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2007.454lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa: http://www.csb.gov.lv.
2. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Latvijas tautsaimniecība: makroekonomiskais apskats, Rīga (periodisks izdevums reizi ceturksnī).
3. Latvijas Bankas mājas lapa: http://bank.gov.lv.
4. Latvijas Republikas Finanšu ministrijas mājas lapa: http://www.fm.gov.lv.
5. Kapitāls. Periodisks izdevums. Rīga : SIA „Jaunais Kapitāls”. ISSN 1407-2505.

6. Eurostat mājas lapa: http://ec.europa.eu/eurostat.

Piezīmes

Nozares profesionālais un informācijas tehnoloģiju kurss (B2 daļa) ESAF profesionālā bakalaura studju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”