Kursa kods Ekon2114

Kredītpunkti 2

Statistika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareStatistika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author

Anda Vītiņa

Mg. paed.

Priekšzināšanas

Ekon1023, Mikroekonomika

Ekon2117, Makroekonomika

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas statistikas teorijā, statistikas darba organizācijā Latvijā un Eiropas Savienībā. Studenti gūst praktiskas iemaņas statistiskās informācijas vākšanā, sakopošanā, grupēšanā un datu apstrādē. Patstāvīga uzdevumu risināšana, atbilstoši tēmai aprēķinot dažādus sociāli ekonomiskos statistikas rādītājus un analizējot iegūtos rezultātus, attīsta studenta analītiskā darba prasmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Zina un izprot statistikas datu būtību, jēdzienus un iegūšanas veidus – patstāvīgais darbs.
2.Zināšanas un izpratne par statistisko datu un statistisko metožu pielietojumu uzņēmumu un organizāciju darbības analīzē, valstī notiekošo sociāli ekonomisko procesu pētīšanā – praktiskie darbi ar uzdevumu risināšanu.
3.Zināšanas par statistiskajiem rādītājiem un to pareizu pielietojumu – kontroldarbs: tests un uzdevumi ar aprēķiniem.
4. Spēj argumentēti un pamatoti interpretēt statistiskos rādītājus – praktiskie darbi.
5.Spēj argumentēti izskaidrot un pamatot novērošanas un grupēšanas rezultātā iegūtos datus dažādu statistisko rādītāju aprēķināšanā – praktiskie darbi.
6.Spēj atbildīgi plānot veicamos uzdevumus, prezentēt veikto pētījumu un aprēķinu rezultātus – patstāvīgais darbs.
7.Spēj patstāvīgi veikt dažādu sociālekonomisko parādību un procesu attīstības izpēti laikā – kontroldarbs: tests un uzdevumu risināšana.

8.Pielietojot apgūtās statistiskās metodes, patstāvīgi spēj iegūt nepieciešamos datus uzņēmumā/nozares līmenī un aprēķināt statistiskos rādītājus, kā arī interpretēt savstarpējās sakarības – eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Statistikas darba organizācija Latvijā. Statistiskā novērošana – datu vākšana, novērošanas metodoloģisko jautājumu risināšana (lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda).
2. Statistiskā grupēšana, rezultātu interpretācija (lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas).
3. Tabulu veidošana, datu grafiskā attēlošana (lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda).
4. Absolūto un relatīvo lielumu aprēķināšana (lekcija – 2 stundas praktiskie darbi - 1 stunda).
5. Vidējo lielumu aprēķināšana. Statistiskie sadalījumi (lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas).
6. 1.kontroldarbs. Tests un uzdevumi par tēmām: statistikas priekšmets, absolūtie un relatīvie lielumi. Vidējie lielumi (2 stundas).
7. Variācijas rādītāji nesagrupētiem un sagrupētiem datiem (lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi – 1 stunda)
8. Dinamikas rindu analīze. Sezonālo svārstību pētīšana (lekcija - 2 stundas, praktiskie darbi – 2 stundas).
9. 2.kontroldarbs. Tests un uzdevumi par tēmu: dinamikas rindu analīze (2 stundas).
10. Individuālie un kopindeksi. Vidējie indeksi (lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi – 1 stunda).

11. Indeksu metodes izmantošana uzņēmuma darbības analīzē (lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi - 1 stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā jākārto eksāmens par studiju kursā apgūtajām tēmām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas jautājumus, studējot literatūru, risinot uzdevumus. Gatavoties kontroldarbiem un eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Absolūtie un relatīvie lielumi. Vidējie lielumi. Kontroldarbs – uzdevumi ar aprēķiniem – īpatsvars 20% no kopapjoma
2. Dinamikas rindu analīze. Kontroldarbs - uzdevumi ar aprēķiniem – īpatsvars 20% no kopapjoma
3. Praktiski risināmi uzdevumi (dažādas tēmas). Aprēķini. – īpatsvars 10% no kopapjoma
4. Eksāmens (visas tēmas) – īpatsvars 50% no kopapjoma.

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Goša Z. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 327 lpp.
2. Orlovska A. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2012. 191 lpp.
3. Orlovska A., Jurgelāne I. Ekonomiskā statistika. Rīga, RTU, 2016. 155 lpp.
4. Vergina G., Kārkliņa V. Statistika ekonomistiem. Rīga: Kamene, 2005. 92 lpp.
5. Ефимова М.Р. Статистика. Москва: Инфра-М, 2006. 335 c.
6. Рогатных Е.Б. Элементарная статистика. Москва: Экзамен, 2006. 158 с.

Papildliteratūra

1. Goša Z. Uzdevumu krājums statistikā. Rīga: Izglītības soļi, 2009. 116 lpp.
2. Statistikas likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274749-statistikas-likums
3. Freedman D., Pisani R., Purves R., Adhikari A. Statistics. 2nd ed. New York; London: W.W.Norton and Co, 1991. 514 p.
4. Freedman D., Pisani R., Purves R. Statistics. New York; London: W.W.Norton and Co, 1980. 506 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. CSP mājas lapa. Pieejams: http://www.csb.gov.lv
2. EM mājas lapa. Pieejams: http://www.em.gov.lv
3. Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Statistika. Pieejams: http://www.fktk.lv
4. Lursoft datu bāzes. Pieejams: http:// www.lursoft.lv
5. EUROSTAT datu bāzes un publikācijas. Pieejams: http://ec.europa.eu/eurostat
6. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
7. Latvijas Avīze: dienas laikraksts: ISSN 1407-3331

Piezīmes

Nozares studiju kurss (B2) ESAF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Komerczinības”