Kursa kods Ekon2084

Kredītpunkti 3

Ekonomikas teorija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums13.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Vineta Tetere

Mg. oec.

author lekt.

Linda Griņēviča

Mg. oec.

author

Svetlana Polovko-Valtere

MBA

Kursa anotācija

Studiju kurss dod iespēju studentiem apgūt teorētiskos pamatprincipus un ekonomiskās likumsakarības, gan mikroekonomikas, gan makroekonomikas līmenī. Apzināties to praktiskās pielietošanas iespējas. Izprast makroekonomiskās sakarības un tendences Latvijas ekonomikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina galvenās tirgus likumsakarības un pamatprincipus mikroekonomikas un makroekonomikas līmenī. 1. un 2. kontroldarbs
Prasmes - pamatojoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām veikt praktisku mikroekonomikas un makroekonomikas pamatproblēmu analīzi; modelēt tirgus līdzsvara izmaiņas, analizēt patērētāja un ražotāja tirgus uzvedības motivāciju, prognozēt tirgus mehānisma darbību atkarībā no konkurences pakāpes tirgū. 1. un 2. kontroldarbs

Kompetences - spēja pamatojoties uz teorētiskām zināšanām un likumsakarībām patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju, patstāvīgi analizēt un risināt problēmas, pieņemt argumentētus lēmumus; uzklausīt un apspriest praktiskus risinājumus, izstrādāt priekšlikumus atbilstoši ekonomiskajai situācijai. Patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ekonomikas jēdziens (1 h lekcija).
2 Pieprasījums un piedāvājums (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
3 Pieprasījuma un piedāvājuma elastība (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
4 Patērētāju rīcība tirgū (1 h lekcija, 1h praktiskais darbs).
5 Ražošana, izmaksas (1 h lekcija, 1h praktiskais darbs).
6 Tirgus konkurences formas, to pazīmes (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
7 Ražošanas faktoru (resursu) tirgus (1h lekcija, 1h praktiskais darbs).
1.kontroldarbs: Tirgus pieprasījuma, piedāvājuma un ražošanas izmaksu analīze. (2 h praktiskie darbi)
8 Makroekonomikas pamatrādītāji. Cenu indeksi (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
9 Kopējais pieprasījums un piedāvājums (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
10 Ekonomikas attīstības cikliskais raksturs (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
11 Nodarbinātība un bezdarbs (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
12 Inflācija (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
13 Nauda un banku sistēma (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
14 Fiskālā un monetārā politika (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
15 Valsts budžets un nodokļu politika (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs).
16 Starptautiskie ekonomiskie sakari (1 h lekcija, 1h praktiskais darbs).

2.kontroldarbs: Galveno makroekonomisko rādītāju aprēķins un analīze ( 1 h praktiskais darbs).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā jābūt uzrakstītiem diviem kontroldarbiem; atbildētam mājas darbam par Patērētāju motivāciju tirgū un aizstāvētai prezentācija Power Point versijā par kādu šobrīd aktuālu makroekonomikas problēmu. Noslēgumā paredzēts eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. Par Patērētāju motivāciju tirgū – jāatrod trīs piemēri par to, kā uzņēmumi cenšas panākt, lai patērētāji nopirktu vairāk, nekā viņiem tas ir nepieciešams. Mājas darbu atbild mutiski praktisko darbu laikā, tam paredzētajā laikā.

2. mājas darbs. Jāiegūst, jāapkopo, jāatspoguļo un jāizanalizē statistikas dati, par kādu aktuālu makroekonomikas problēmu. Darbs jāizstrādā un jāaizstāv Power Point versijā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentiem, kuri ieguvuši 70% no kopējā vērtējuma, iespēja saņemt akumulējošo eksāmenu. Akumulējošā eksāmena vērtējums veidojas no semestra laikā nokārtoto kontroldarbu un mājas darbu vērtējumiem. Akumulējošo eksāmenu nevar saņemt, pārrakstot kontroldarbus.
Visi studējošie, kas nav ieguvuši akumulējošo eksāmenu, kārto rakstisko eksāmenu. Visiem kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika, LiepU, 2015.269 lpp.;
2. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2015, 244 lpp.;
3. Williamson D. Stephen. Macroeconomics, 6th edition, published by Pearson Education 2018. 731p.
4. Wang S. Microeconomics Theory Fourth Edition. Singapore: Springer Verlag, 2018. 461 p.
ISBN: 978-981-13-0040-0

Papildliteratūra

1.Šenfelde M. Makroekonomika. 5. izd. Rīga: RTU, 2014. 245 lpp.

2. Olney L. Martha. Macroeconomics a Second Language. Copyright 2011 John Wiley& Sons, Inc. 334 p.;

Periodika un citi informācijas avoti

1. Makroekonomika www.makroekonomika.lv
2. Trading economics www.tradingeconomics.com
3. EUROSTAT www.eurostat.com

4. DOING BUSINESS Measuring Business Regulations www.doingbusiness.org

Piezīmes

Vispārizglītojošais kurss VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Veterinārmedicīna”