Kursa kods Ekon2081

Kredītpunkti 3

Finanses un kredīts

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Anita Kreicberga

Mg. sc. soc.

Kursa anotācija

Studiju kursā apgūst finanšu, budžeta, nodokļu un banku sistēmas teoriju, gūst priekšstatu par to uzbūvi, regulēšanas mehānismiem, normatīvo bāzi un uzraudzību Latvijā un starptautiskajā finanšu vidē. Iegūtās teorētiskās zināšanas izmantojot praktisku pētījumu veikšanai, students iegūst izpratni par finanšu procesiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj parādīt pamatzināšanas par finansēm, budžetu, nodokļiem, kredītu. Kontroldarbs
2. Pārzina finanšu procesu darbību, pamatprincipus, mehānismus. Patstāvīgais darbs, referāts
3. Balstoties uz apgūto teorētisko materiālu, spēj identificēt un skaidrot notiekošos procesus finanšu, nodokļu, budžetu un kreditēšanas jomā, un argumentēti diskutēt par tiem. Patstāvīgais darbs (referāts) un diskusija
4. Prot izmantot iegūtās zināšanas aktuālo finanšu procesu identificēšanā un skaidrošanā. Kontroldarbs
5. Spēj atbildīgi plānot uzdodos uzdevumus. Patstāvīgais darbs
6. Spēj komunicēt un prezentēt veiktā pētījuma rezultātus. Referāta prezentēšana un diskusija
7. Spēj patstāvīgi veikt pētījumu par finanšu tēmām un izskaidrot pētījuma rezultātus. Patstāvīgie darbi, diskusija

8. Prot izmantot kursa teorētisko bāzi notiekošo finanšu procesu skaidrošanā. Kontroldarbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Finanses, finanšu pārvalde un finanšu institūcijas. Starptautiskās finanšu institūcijas (Lekcija-1 stunda, praktiskie darbi-1 stunda).
2. Budžeta sistēma, funkcijas, process (Lekcija-2 stundas, praktiskie darbi-1 stunda).
3. Valsts un pašvaldību budžeti. Pamatbudžets un speciālie budžeti (Lekcija-2 stunda, praktiskie darbi-1 stunda).
4. Māstrihtas kritēriji, būtība un izpilde. Budžeta deficīts un valsts parāds (Lekcija-2 stundas, praktiskie darbi-2 stundas)
5. Nodokļu būtība, funkcijas, pamatprincipi, elementi (Lekcija-1 stunda, praktiskie darbi-1 stunda).
6. Nodokļu klasifikācijas (Lekcija-1 stunda, praktiskie darbi-1 stunda).
7. Nodokļu politika, nodokļu administrēšana (Lekcija-2 stundas, praktiskie darbi-1 stunda).
8. Kontroldarbs – fiskālās politikas aspekti (budžets un nodokļi) (1 stunda).
9. Finanšu tirgus, tā uzraudzība, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Lekcija-1 stunda, praktiskie darbi-1 stunda).
10. Kreditēšana. Banku sistēma (Lekcija-2 stundas, praktiskie darbi-1 stunda)
11. Latvijas Banka - Latvijas centrālā banka. Kredītpolitika (Lekcija-1 stunda, praktiskie darbi-1 stunda).
12. Eiropas Centrālās bankas darbība (Lekcija-1 stunda, praktiskie darbi-1 stunda).
13. Diskusija, grupu darbs un patstāvīgā darba (referāta) prezentēšana (2 stundas).
14. Kontroldarbs – Kreditēšanas un finanšu tirgus aspekti (1 stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1) Studentam jāizvēlas pētījumu virziens kādā no tematiem:
a) Finanšu sistēma un politika
b) Nodokļu sistēma un politika
c) Budžetu sistēma un politika
d) Banku sistēma un kreditēšanas politika;
jāuzraksta referāts un jāprezentē pētījuma rezultāti.
2) Jāuzraksta kontroldarbs par tematu Finanšu un budžeta sistēmas.
3) Jāuzraksta kontroldarbs par tematu Nodokļu un kreditēšanas sistēmas

4) Jānokārto eksāmens par visā kursā apgūtajām tēmām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas materiālu, gatavojoties kontroldarbam. Patstāvīgi veikt pētījumu un sagatavot referātu ar prezentāciju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Referāts, diskusijas. Īpatsvars 30% no apjoma
2. Kontroldarbs Finanšu un budžeta sistēmas. Īpatsvars 15% no apjoma
3. Kontroldarbs Nodokļu un kreditēšanas sistēma. Īpatsvars 15% no apjoma
4. Eksāmens. Visi temati. Īpatsvars 40% no apjoma

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Obligātā literatūra

1. Jurušs M. Nodokļi. Rīga; Rīgas Tehniskā universitāte, 2019. 172 lpp.
2. Ketners K. Nodokļi un nodokļu plānošanas principi. Rīga; SIA „Tehnoinform Latvia”, 2018. 321 lpp.
3. Andrejeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2007. 352 lpp.
4. Kavale L, Joppe A. Nodokļu politikas un administrēšanas pamati: mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 80 lpp.
5. Kavale L. Budžets un finanses: mācību līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 44 lpp.
6. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga; RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 2010. 568 lpp.
7. Kutuzova O. Finanses un kredīts. Rīga; Biznesa augstskola Turība, 2012. 224 lpp.

Papildliteratūra

1. Gončarovs G. Finanšu teorija. Latvijas Universitāte. Rīga, 2000. 107 lpp.
2. Ketners K., Pētersone M. Eiropas Savienības nodokļu politika: mācību līdzeklis. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. 207 lpp.
3. Sīpola E. Mūsdienu nodokļu teorija. Rīga: RTU, 2001. 159 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Bankas [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.bank.lv/
2. Finanšu ministrija [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.fm.gov.lv/
3. Finanšu un kapitāla tirgus komisija [tiešsaiste]. Pieejams: http:// www.fktk.lv/
4. Latvijas Republikas tiesību akti [tiešsaiste]. Pieejams: http:www.likumi.lv/
5. Valsts ieņēmumu dienests [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.vid.gov.lv/

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss un informācijas tehnoloģiju kurss (B2 daļa) ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai “Komercdarbība un uzņēmuma vadība”.