Kursa kods Ekon1012

Kredītpunkti 6

Mikroekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareMikroekonomika

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Kizika

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver mikroekonomikas līmeņa problēmu analīzi. Veido izpratni par tirgus ekonomikas zinātnisko un praktisko pamatprincipu mijiedarbību, analizējot patērētāja un ražotāja uzvedības motivāciju dažādās tirgus situācijas un konkurences formās. Kurss ir orientēts uz izpratnes veicināšanu par efektīvu resursu izmantošanu ierobežotības apstākļos un mūsdienu ekonomisko procesu kontekstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas- zina svarīgākos jēdzienus un izprot mikroekonomikas pamatproblēmas un likumsakarības resursu ierobežotības apstākļos, Spēj parādīt zināšanas un izpratni par patērētāju preferencēm tirgū, motivāciju un uzvedību – diskusijas nodarbību laikā, situācijas analīze. Zināšanas par ražošanas izmaksu veidošanos un uzņēmuma darbību, ražotāja līdzsvara nodrošināšanu – kontroldarbs. Spēj parādīt zināšanas un izpratni par uzņēmumu darbību un lēmumu pieņemšanu dažādos tirgus konkurences apstākļos.
Prasmes - izmantojot zināšanas par mikroekonomikas pamatproblēmām un likumsakarībām, spēj kritiski izvērtēt ekonomisko situāciju un patstāvīgi, un argumentēti izdarīt secinājumus. Spēj novērtēt tirgus situāciju un pieprasījuma, piedāvājuma ārpuscenu faktoru ietekmi uz tirgus līdzsvara izmaiņām – kontroldarbs. Spēj veikt ražošanas izmaksu, ieņēmumu un peļņas praktiskos aprēķinus un pamatot robežizmaksu un robežieņēmumu sakarības – kontroldarbs. Spēj patstāvīgi pielietot zināšanas par peļņas maksimizācijas, izmaksu minimizācijas nosacījumiem konkrētās tirgus konkurences formās un pamatot uzņēmuma tālāko darbību – diskusija un situācijas analīze.
Kompetences. Spēj patstāvīgi formulēt un analizēt konkrēto mikroekonomikas problēmu, raksturot tirgus situāciju, izmantojot mikroekonomikas likumsakarības. Spēj pamatot lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi par pieprasījumu, piedāvājumu ietekmējošiem ārpuscenu faktoriem, izteikt priekšlikumus uzņēmuma darbībai dažādos konkurences līmeņos. Spēj novērtēt resursu izmantošanas ekonomisko izdevīgumu uzņēmumā un patērētāja rīcību ierobežotības apstākļos, pamatot tirgus līdzsvara izmaiņas un noteikt uzņēmuma rīcību dažādos konkurences apstākļos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ekonomika kā zinātne – 4h (lekcijas 1h, praktiskie darbi 3h)
2. Tirgus jēdziens un veidi – 6h (lekcijas 5h, praktiskie darbi 1h)
3. Tirgus līdzsvara noteikšana – 4h (praktiskie darbi 4h)
4. 1.kontroldarbs 1h
5. Elastības būtība un veidi – 8h (lekcijas 4h, praktiskie darbi 4h)
6. Patēriņa teorija – 9h (lekcijas 4h, praktiskie darbi 5h)
7. Ražošana – 5h (lekcijas 3h, praktiskie darbi 2h)
8. Ražošanas izmaksas – 9h (lekcijas 4h, praktiskie darbi 5h)
9. 2.kontroldarbs 1 h
10. Konkurences formas – 9h (lekcijas 6h, praktiskie darbi 3h)

11. Ražošanas resursu tirgus – 8h (lekcijas 5h, praktiskie darbi 3h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi tiem paredzētajā laikā, par tēmām - Tirgus līdzsvara modelēšana, līdzsvaru ietekmējošo faktoru analīze un Ražošanas izmaksu veidošanās un ekonomiskā izdevīguma aprēķini. Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās diskusijas, grupu darbs, situāciju analīze. Noslēgumā rakstisks eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgajās studijās studentam jānoskatās mācību filma par resursu apriti, jāsalīdzina specifiskās iezīmes dažādās ekonomiskās sistēmas. Jānoskaidro Latvijas iedzīvotāju iepirkšanās paradumi, jāanalizē galvenie pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošie ārpuscenu faktori. Jāsagatavo konkrēta produkta ražošanai nepieciešamo resursu un izmaksu aprēķinu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Divi kontroldarbi katrs 20%, grupu darbi un diskusijas – 10%, eksāmens 50%

Obligātā literatūra

1. Gods U. Mikroekonomika. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2008. 432 lpp
2. Dzelmīte M., Volodina M. Mikroekonomika. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004., 241 lpp
3. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga, RTU, 2015., 244 lpp

4. Škapars R. Mikroekonomika (loģiskās shēmas). R.: 2008. 372.lpp

Papildliteratūra

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2007., 454 lpp
2. Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean Masaki Flynn. Microeconomics. 21st edition, SBN-13: 978-1259915727ISBN-10: 1259915727It PDF eBook;Digital Book, 2017.- 658 p
3. Jaunzems A. Mikroekonomika : teorija un analīze / Ventspils Augstskola, (Zelta Rudens), 2013. 899 lpp
4. Krilovs L. Ekonomiskās domas retrospekcija. RTU, 2014.- 222 lpp
5. Lībermanis G. Mikroekonomika. – Rīga: Kamene, 2006. 371.lpp
6. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga, SIA Dienas Grāmata, 2010., 190 lpp
7. Škapars R. Mikroekonomika. R.: LU, 2001. 379 lpp

8. Носова С.С. Экономическая теория. Москва, 2011. 792 с

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018

3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmai Ekonomika