Kursa kods VeteD064

Kredītpunkti 9

FCoV un SARS-CoV-2 epidemioloģija mājas kaķu populācijā

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā243

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits243

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2023

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Kaspars Kovaļenko

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

VeteD024, Infekcijas slimības un mikrobioloģija (Dok)

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt augstāko teorētisko zināšanu līmeni veterinārmedicīnas zinātnes nozarē par koronavīrusu izraisītām infekcijas slimībām kaķiem, jo īpaši par kaķiem specifisko koronavīrusu (FCoV) un smagā akūtā respiratorā sindroma koronavīrusu-2 (SARS-CoV-2), slimību epidemioloģiju, transmisiju, patoģenēzi, klīniskajām pazīmēm, diagnostiku, ārstēšanu un kontroli.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par FCoV un SARS-CoV-2 izraisītām infekcijas slimībām mājas kaķiem, to epidemioloģiju tai skaitā molekulāro epidemioloģiju, transmisiju, diagnostiku un iespējamiem kontroles pasākumiem.
Prasmes un kompetences – patstāvīgi raksturot kaķu koronavīrusu infekcijas epidemioloģisko situāciju, slimības izplatību pasaulē un reģionā, slimības ierobežošanas un kontroles pasākumus. Prot pamatot kaķu koronavīrusu diagnostikas metožu izvēli un spēj interpretēt iegūtos rezultātus. Prasmes raksturot un pamatot galvenos slimības kontroles un ārstēšanas pasākumus un to izvēles stratēģiju.

Vērtēšana – promocijas eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

Doktorantam patstāvīgās zinātniskās literatūras studijās ir jāapgūst informācija par:
1. Koronavīrusu izraisītām infekcijas slimības kaķiem – slimību raksturojums, galvenie epidemioloģiskie parametri tai skaitā molekulārā epidemioloģija.
2. FCoV un SARS-CoV-2 patoģenēze un klīniskās pazīmes kaķveidīgajos (Feliformia).
3. FCoV izraisītās saslimšanas.
4. FCoV izplatība mājsaimniecībās un patversmēs/kaķu audzētavās.
5. FCoV kontrole dzīvnieku patversmēs.
6. Paraugu noņemšana FCoV un SARS-CoV-2 laboratoriskai diagnostikai un laboratoriskās diagnostikas iespējas.

7. FCoV ārstēšanas iespējas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots promocijas eksāmens pētījuma virziena speckursā.

2 nedēļas pirms eksāmena kārtošanas, jāiesniedz iesniegums Studiju centrā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Doktorants patstāvīgi veic zinātniskās literatūras studēšanu par studiju kursa plānā noteikto tematiku un gatavojas promocijas eksāmena kārtošanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Nokārtots promocijas eksāmens pie apstiprinātas komisijas.
Eksāmens notiek, velkot biļeti (ar vismaz 2 jautājumiem) un mutiski atbildot.

Obligātā literatūra

1. Tekes, G., & Thiel, H.-J. (2016). Feline Coronaviruses. Advances in Virus Research, 193–218.doi:10.1016/bs.aivir.2016.08.
2. Klaus, J., Zini, E., Hartmann, K., Egberink, H., Kipar, A., Bergmann, M., … Meli, M. L. (2021). SARS-CoV-2 Infection in Dogs and Cats from Southern Germany and Northern Italy during the First Wave of the COVID-19 Pandemic. Viruses, 13(8), 1453.doi:10.3390/v13081453
3. Hosie, M. J., Hofmann-Lehmann, R., Hartmann, K., Egberink, H., Truyen, U., Addie, D. D., … Möstl, K. (2021). Anthropogenic Infection of Cats during the 2020 COVID-19 Pandemic. Viruses, 13(2), 185.doi:10.3390/v13020185
4. Felten, S., Klein-Richers, U., Hofmann-Lehmann, R., Bergmann, M., Unterer, S., Leutenegger, C. M., & Hartmann, K. (2020). Correlation of Feline Coronavirus Shedding in Feces with Coronavirus Antibody Titer. Pathogens, 9(8), 598.doi:10.3390/pathogens9080598
5. Felten, S., & Hartmann, K. (2019). Diagnosis of Feline Infectious Peritonitis: A Review of the Current Literature. Viruses, 11(11), 1068.doi:10.3390/v11111068
6. Thayer, V., Gogolski, S., Felten, S., Hartmann, K., Kennedy, M., Olah, GA. (2022) AAFP/EveryCat Feline Infectious Peritonitis Diagnosis Guidelines. Journal of Feline Medicine and Surgery, 24(9):905-933. doi:10.1177/1098612X221118761

Papildliteratūra

1. Felten, S., Matiasek, K., Leutenegger, C. M., Sangl, L., Herre, S., Dörfelt, S., Hartmann, K. (2021). Diagnostic Value of Detecting Feline Coronavirus RNA and Spike Gene Mutations in Cerebrospinal Fluid to Confirm Feline Infectious Peritonitis. Viruses, 13(2), 186.doi:10.3390/v13020186

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zoonoses and Public Health
2. Zoonoses
3. Frontiers in Veterinary Science
4. https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-infectious-diseases-in-shelter-situations-and-their-management/
5. https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-disinfectant-choice-in-feline-veterinary-hospitals-shelters-and-cat-households/
6. https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-sars-coronavirus-cov-2-and-cats/

7. https://www.abcdcatsvets.org/guideline-for-feline-infectious-peritonitis/

Piezīmes

Doktora studiju programma „Veterinārmedicīna”.