Kursa kods CitiD017

Kredītpunkti 6

Akadēmiskā rakstīšana un publicēšana

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits44

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums21.02.2023

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ruta Galoburda

Dr. sc. ing.

author doc.

Asnate Ķirse-Ozoliņa

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZD049, Pētījumu metodoloģija pārtikas zinātnē

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt doktorantus ar akadēmiskās rakstīšanas principiem eksaktajās zinātnēs, manuskripta sagatavošanu atbilstoši dažādu izdevēju prasībām, manuskripta iesniegšanu un komunikāciju ar zinātniskajiem redaktoriem un recenzentiem, kā arī prezentēšanas pamatprincipiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par akadēmiskās rakstīšanas principiem, zinātniskā raksta uzbūvi, biežāk sastopamajām kļūdām (lekcijas un praktiskie darbi).
Prasmes – izvēlēties piemērotu žurnālu raksta publicēšanai, kritiski atlasīt literatūru ievada sagatavošanai, korekti aprakstīt materiālus un metodes, sagatavot rezultātu un diskusijas daļu un izdarīt secinājumus, rediģēt manuskriptu, sagatavot darba prezentāciju (lekcijas, praktiskie darbi un patstāvīgais darbs).

Kompetence – sagatavot manuskriptu iesniegšanai konkrētā zinātniskā žurnālā un komunicēt ar zinātnisko redaktoru un recenzentiem, prezentēt zinātnisko pētījumu rezultātus (lekcijas, praktiskie darbi un patstāvīgais darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Zinātnisko rakstu veidi. Citējamība un ietekmes faktori. Žurnāla izvēles kritēriji un rīki. Žurnāla tematiskā joma. Publicēšanas izmaksas, finansējuma avoti. Norādījumi autoriem. Autortiesības un to nodošana. (2 h lekcijas) Žurnāla izvēle manuskripta iesniegšanai. (2 h praktiskais darbs).
2. LBTU FB abonētās datu bāzes. Citu autoru darbu izmantošana. Automātiskie atsauču pārvaldīšanas rīki. Plaģiāts un parafrāze. (2 h lekcijas) Darbs ar datubāzēm. Atsauču pārvaldīšana (2 h praktiskais darbs)
3. Zinātniskā raksta uzbūves analīze. IMRaD. Raksta autorība un autoru secība. Zinātniskā ētika un pateicības (3 h lekcijas)
4. Rakstu atlase un kritiska analīze. (4 h praktiskais darbs)
5. Akadēmiskās valodas elementi. Akadēmiskajā rakstīšanā plaši lietoti termini un frāzes angļu valodā. Vizuālā materiāla sagatavošana un noformēšana. (3 h lekcijas)
6. Praktiskais darbs par dažādu terminu lietošanu angļu valodā un vizuālā materiāla sagatavošanu. Tests. (4 h praktiskais darbs)
7. Manuskripta gatavošana. (4 h praktiskais darbs)
8. Manuskripta gatavošana. (4 h praktiskais darbs)
9. Manuskripta rediģēšana pirms iesniegšanas. Valodas rediģēšana. (2 h lekcijas) Praktiskais darbs manuskripta rediģēšanā. (4 h praktiskais darbs)
10. Biežāk sastopamās kļūdas gadījumos, kad manuskripta valoda nav autora dzimtā valoda. (2 h lekcijas) Kļūdu atpazīšana (3 h praktiskais darbs)
11. Manuskripta sagatavošana iesniegšanai. (4 h praktiskais darbs)
12. Manuskripta iesniegšana. Komunikācija ar zinātnisko redaktoru un recenzentiem. Raksta sagatavošana, CREDiT, ētikas jautājumi, iespējamo recenzentu izvēle. Pavadvēstule. Otrreizējā pavadvēstule. Atbildes recenzentiem. Revīzija, atkārtota manuskripta iesniegšana. Valodas rediģēšana, pakalpojumi valodas uzlabošanai. Korektūras apstiprināšana. (3 h lekcijas) Pavadvēstules sagatavošana. (2 h praktiskais darbs)
13. Citu studentu iesniegto manuskriptu recenzēšana (2 h praktiskais darbs). Atbildes sagatavošana recenzentiem (2 h praktiskais darbs)
14. Zinātnisko rakstu prezentēšana. Stenda referāts (2 h lekcijas) Stenda referāta sagatavošana, balstoties uz manuskriptu. (3 h praktiskais darbs)
15. Mutiskais referāts (1 h lekcija) Mutiskā referāta sagatavošana, balstoties uz manuskriptu. (2 h praktiskais darbs)

16. Noslēguma prezentācija un diskusijas par sagatavoto manuskriptu (2 h praktiskais darbs).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizpilda visi praktiskie darbi. Jāsagatavo zinātniskā raksta manuskripts un recenzija par cita studenta manuskriptu. Publiski jāprezentē sagatavotais manuskripts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Doktorants sagatavo:

1) manuskriptu un prezentāciju par savu izvēlēto pētījumu iesniegšanai konkrētā žurnālā;
2) sagatavo recenziju par cita studenta sagatavoto manuskriptu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi.
Akumulējošais vērtējums semestra laikā veidojas no šādiem darbiem:
• izpildīti praktiskie darbi par žurnāla izvēli, atsauču pārvaldīšanu, rakstu analīzi, kļūdu atpazīšanu, pavadvēstules sagatavošanu – 20%;
• sekmīgi izpildīts tests par dažādu terminu un frāžu lietošanu akadēmiskajos rakstos angļu valodā – 20%;

• iesniegti visi patstāvīgie darbi (manuskripts, recenzija, prezentācija) – 60%.

Obligātā literatūra

1. Glasman-Deal H. Science research writing for non-native speakers of English. London, Hackensack, NJ: Imperial College Press, 2010. 257 p.

2. van Emden J., Becker L. Writing for engineers. London: Palgrawe Macmillan, 2018. 151 p.

Papildliteratūra

1. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. K. Mārtinsone un A. Piperes red. Rīga: RSU, 2018. 301 lpp.
2. del Campo-Albendea, L., Muriel-García, A. Ten common statistical mistakes to watch out for when writing or reviewing a manuscript. Enfermeria Intensiva, 32(1), 2021, 42-44. Pieejams: https://doi.org/10.1016/j.enfi.2020.09.002
3. Faber, J. Writing scientific manuscripts: Most common mistakes. Dental Press Journal of Orthodontics, 22(5), 2017, 113-117. Pieejams: https://doi.org/10.1590/2177-6709.22.5.113-117.sar
4. Flores-Mir, C. 10 Common Mistakes in Writing a Scientific Article. APOS Trends in Orthodontics, 9(1), 2019, 4-6. Pieejams: https://doi.org/10.25259/apos-9-1-2
5. Marina, V., Snuviškienė, G. Error analysis of scientific papers written by non-native speakers of English. Transport, 20(6), 2005, 274-279. https://doi.org/10.1080/16484142.2005.9638031. Pieejams: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/16484142.2005.9638031

6. Montagnes, D. J. S., Montagnes, E. I., & Yang, Z. Finding your scientific story by writing backwards. Marine Life Science and Technology, 4(1), 2022, 1-9. Pieejams: https://doi.org/10.1007/s42995-021-00120-z

Periodika un citi informācijas avoti

1. SCImago Journal Rank. Pieejams: https://www.scimagojr.com/journalrank.php

2. LBTU bibliotēkā pieejamās datubāzes Scopus, Web of Science, Science Direct, Wiley Online Library, EBSCO u.c.

Piezīmes

Izvēles kurss doktora studiju programmā “Pārtikas zinātne”, kā arī citu LBTU doktora studiju programmu doktorantiem. Kurss tiek īstenots angļu valodā 3. vai
5. semestrī.