Kursa kods MVmAD022

Kredītpunkti 7.50

Pētījumu rezultātu publicēšana V

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums24.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Aija Ziemeļniece

Dr. arch.

Priekšzināšanas

CitiD001, Zinātnisko rakstu sagatavošana

MVmAD021, Pētījumu rezultātu publicēšana IV

Kursa anotācija

Pētījumu rezultātu publicēšana ir saistīta ar ieskaites iegūšanu studiju priekšmetā - Zinātnisko rakstu sagatavošana (1.semestra ietvaros).
Pēc iemaņu apgūšanas zinātnisko rakstu izveidē, ik semestri ir paredzēta viena publikācija, secīgi atspoguļot iegūto pētniecisko materiālu apjomu un saturu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
- zināšanas par pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodēm ainavu arhitektūras zinātnē, pielietojot to zinātnisko publikāciju sagatavošanā.
Prasmes
- spēj savas pētniecības prasmes pielietot, sagatavojot pētījuma rezultātus publicēšanai, no kā daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī;
- sistematizēt iegūtos promocijas darba pētījuma rezultātus un tos sagatavot zinātniskās publikācijas prasībām;
- zinātnisko rakstu iesniegšana angļu valodā;
Kompetences
- objektīvi izvērtēt un koriģēt zinātniskā raksta uzbūvi pēc recenzentu aizrādījumiem un to iesniegt atkārtoti;
- patstāvīgi vai komandā sagatavo un iesniedz publikāciju publicēšanai dažāda līmeņa zinātniskos žurnālos vai konferenču izdevumos.

Kursa rezultātus novērtē studiju programmas vadītājs kopā ar zinātnisko vadītāju katrā semestrī, izvērtējot doktoranta sniegumu pētījuma aprobācijā.

Kursa saturs(kalendārs)

- Iepazīstas ar nozares konferencēm un zinātniskajiem žurnāliem, publicēšanas nosacījumiem un prasībām, izvērtējot savas spējas sagatavot pētījuma rezultātus publicēšanai katru semestri;
- patstāvīgi piesaka savu pētījumu aprobācijai;
- atbilstoši prasībām sagatavo publikācijas tekstu, grafiskus materiālus, noformē atsauces un literatūras sarakstu;
- konsultējoties ar zinātnisko vadītāju un/vai pētījuma dalībniekiem, koriģē sagatavoto publikāciju;
- koriģēto publikāciju patstāvīgi iesniedz publicētajiem un recenzēšanai;

- veic korekcijas pēc recenzenta aizradījumiem un iesniedz koriģēto rakstu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites vērtējums tiek iegūts, ja semestra laikā publicēta vismaz viena publikācija, kura atspoguļo pētījuma problemātiku, prognostiku, attīstību, raksturojot pētījuma aktualitāti, novitāti un cēloņsakarības.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa visu sadaļu apkopojums paredz minimums 6 publikācijas - 5 semestru laikā.
2, 3, 4, 5 semestris ietver pa 1 publikācijai, iegūstot 8KP, savukārt 6 semestrī - 2 publikācijas, iegūstot 5KP, jo pēdējais semestris aptver pētījuma nobeiguma posmu, kurā iegūtais pētījuma materiāls ir pabeigts un sagatavots aizstāvēšanai.
Vienai no publikācijām ir jābūt obligāti prezentētai LLU ikgadējā Zinātniskajā konferencē “Rural development”.

Publikācijas jāpiesaista LLU zinātniskajam izdevumam “Landscape Architecture and Art” (reģistrēts starptautiski citētajos SCOPUS izdevumos).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites novērtējumu sniedz zinātniskais vadītājs kopā ar studiju programmas vadītāju. Vērtēšanas kritēriji:
- Publikācijas tēma atspoguļo promocijas darba tematiku, atspoguļo pētījuma teorētisko un rakstisko daļu rezultātus;
- doktorants strādā patstāvīgi, regulāri konsultējoties ar vadītāju;

- publikācijas uzbūvei jāatbilst zinātniskā raksta pamatuzbūves prasībām.

Obligātā literatūra

1. Hartley J., Hartley J. Academic Writing and Publishing. A Practical Handbook. London and New York: Routledge, 2008. 208 p.
2. A Guide to Publishing for Academics. Inside the Publish or Perish Phenomenon. J. Liebowitz (eds.). London and New York: Routledge, 2019. 223 p.

3. Wette R. Writing Using Sources for Academic Purposes. Theory, Research and Practice. London and New York: Routledge, 2020. 164 p.

Papildliteratūra

1. Exploring the Boundaries of Landscape Architecture. S. Bell, I. Sarlöv Herlin, R. Stiles (eds.). London and New York: Routledge, 2012. 330 p.

2. Research in Landscape Architecture. Methods and methodology. A. van den Brink, D. Bruns, H. Tobi, S. Bell (eds.). London and New York: Routledge, 2017. 316 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landscape and Urban Planning. International Scientific Journal. ISSN 0169-2046
2. Landscape Architecture and Art. ISSN2255-8640.
3. Journal of Landscape Architecture (Jola). Online ISSN: 2164-604X. Pieejams: https://www.tandfonline.com/loi/rjla20
4. Topos: magazine is an international and interdisciplinary review for landscape architecture.
Pieejams: https://www.toposmagazine.com

Piezīmes

Obligāts kurss doktora studiju programmā Ainavu arhitektūra.