Kursa kods MVmAD017

Kredītpunkti 22.50

Pētījumu rezultātu prezentēšana V

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā600

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits600

Kursa apstiprinājuma datums24.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Aija Ziemeļniece

Dr. arch.

Priekšzināšanas

CitiD016, Pētījumu metodoloģija

ArhiD018, Pētījumu metodoloģija (arhitektiem)

MVmAD016, Pētījumu rezultātu prezentēšana IV

Kursa anotācija

Kursā tiek apskatīta pētījumu rezultātu apkopošana, izplatīšana un prezentēšana, lai pētījumu rezultāti tiktu popularizēti un būtu pieejami sabiedrībai. Kursa ietvaros doktoranti strādā pie pētījumu rezultātu atspoguļošanas zinātniskajos rakstos un gatavo pētījuma rezultātu prezentācijas demonstrēšanai konferencēs. Tiek apskatītas ar ainavu arhitektūru un plānošanu saistītas vizuālās reprezentācijas tehnikas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas par pētījumu rezultātu apkopošanu, publicēšanu un prezentāciju metodēm.
2. Prasmes pasniegt un izplatīt pētījumu rezultātus atbilstoši pētījuma specifikai.
3. Kompetences veidot diskusiju ar auditoriju.

Iegūtas zināšanas, prasmes un kompetences tiek vērtētas pēc sagatavoto publikāciju kvalitātes un rezultātu prezentācijas konferencēs.

Kursa saturs(kalendārs)

Pētnieciskā darba rezultātu sistematizēšanu un apkopošanu prezentācijās pa semestriem.
Pētījuma prezentācijas atspoguļojums publikācijā vai zinātnisko konferenču materiālos, kas pievienojams zinātniskajai aprobācijai.

Prezentācijā kā autori ir jānorāda doktorants un zin. vadītājs, kā arī var norādīt zin. konsultantu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite (novērtējumu sniedz zin. vadītājs).
2., 3., 4. semestrī pētījuma prezentācija (6KP);
5., 6. semestrī (17KP) pētījums tiek prezentēts:
katedras sēdē, fakultātes starpkatedru sēdē, Promocijas padomes priekšaizstāvēšanās sēdē, promocijas padomes gala aizstāvēšanās sēdē.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

- Pētījuma prezentāciju skaits ( minimums 1 zinātniskā konference semestrī);
- pētījuma prezentāciju izveide pa semestriem pedagoģiskās prakses ietvaros;
- pētījuma rezultātu prezentācija LLU zinātniskajā konferencē ”Research for Rural development” (obligāti; min. 1 reizi);
- pētījuma rezultātu prezentācija Latvijas Augstskolu vai citu valstu zinātniskajās konferencēs;
- spēja prezentāciju pasniegt starptautiskajā konferencē angļu valodā;
- spēja prezentēt materiālu, nepārsniedzot noteikto laiku;

- spēja sniegt argumentētas atbildes uz auditorijas jautājumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prezentācijām ir jāatspoguļo:
Pētnieciskā darba aktualitāte, tēmas mērķis un uzdevumi.

Prezentācijas materiālu apkopot kā publikāciju.

Obligātā literatūra

Izmantojamā literatūra atkarīga no pētījuma tēmas specifikas.
1. Berķis, U., Dambrova, M., Gobiņa, I. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 311 lpp.
2. Cureton, P. Strategies for Landscape Representation. Digital and Analogue Techniques. Routledge, 2017. 258 p.
3. Cazeaux C. Art, Research, Philosophy. [tiešsaiste] London and New York: Routledge, 2017. 192 p. Skatīts 04.06.2021.
Pieejams: https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/40146/?sequence=1
4. Bowring J. Landscape Architecture Criticism. London and New York: Routledge, 2020. 278 p. Nav liel. b-kās
5. Mößner, N. Visual Representations in Science. Concept and Epistemology. Routledge, 2020. 384 p.
6. Herrington S. Landscape Theory in Design. London and New York: Routledge, 2017. 330 p.
7. Dawkins R. The Oxford Book of Modern Science Writing. Oxford: Oxford University Press, 2008. 430 p.

8. Representing Landscape Architecture M. Treib eds. London and New York: Routledge, 2008. 240 p.

Papildliteratūra

1. Fletcer, M. Visual Communication for Architects and Designers. Constructing the Persuasive Presentation Routledge. 2020. 296 p.
2. Palang, H., Alumäe, H., Mander, Ü. Holistic aspects in landscape development: a scenario approach. Landscape and Urban Planning, vol. 50, 2000, p. 85-94.
3. Bergen, S.D., McGaughey, R.J., Fridley, J.L. Data-driven simulation, dimensional accuracy and realism in a landscape visualisation tool. Landscape and Urban Planning, vol. 40, 1998, p. 283-293.
4. Sheppard S.R.J. Guidance for crystal ball gazers: developing a code of ethics for landscape visualisation. Landscape and Urban Planning, vol. 54, 2001, p. 183-199. Pieejams LLU FB abonētajā datubāzē Sciencedirect Journals LLU tīklā un ārpus LLU tīkla ar e-studiju parolēm
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.llu.lv/science/article/pii/S0169204601001359

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāli: Latvijas Architektūra. ISSN 1407-4923
2. Garten und Landschaft (Germany). ISSN 0016-4720 (Print)
3. Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis. ISSN 1407-0081

4. Landscape Architecture and Art. ISSN 2255-8640

Piezīmes

Obligāts kurss doktora studiju programmā Ainavu arhitektūra.